Meerlo-Wanssum Veel positieve reacties op Brugeindreünie in Meerlo ieuwe ambities lassiek op Locatie "Je kunt in ons bedrijf an de vloer eten" Swolgenaar ernstig gewond bij ongeluk Set Up zorgt voor volleybalpromotie -Skaï Vastenactie voor Chili PEEL EN MAAS Donderdag 17 maart 2005 - Pagina 13 Jaren zestig en zeventig centraal De organisatoren van de reünie in sport- en feestzalen- complex 't Brugeind in Meerlo hebben erg veel reacties gekregen van vijftigers die nog goede herinneringen hebben aan de jaren zestig en zeven tig. En dan vooral aan de vele uren die de jeugd van toen doorbracht in zaal 't Brugeind bij Jeu en Mie (Janssen) van de zaal. Want dat waren de twee sympathieke en ijverige Initia tiefnemers die de Meerlose zaal uitbreidden en verbouw den tot een moderne dancing. Van heinde en verre, tot zelfs over de grens, kwamen de dansliefhebbers naar Meerlo. Velen vonden in Meerlo hun ware liefde, de partner met wie ze nu nog steeds samenle ven. Enkele maanden geleden werd in 't Brugeind door enkele stam gasten het idee geboren om een reünie te organiseren mét de bezoekers van toen. Dat idee viel meteen goed bij veel dansliefheb bers van toen en het huidige kas teleinsechtpaar dat 't Brugeind bestiert: Twan en Gertie Kleeven. Het kleine organisatiecomité heeft de afgelopen weken achter de schermen het nodige werk ver zet om een echte reünie op touw te zetten en een speciaal affiche ontworpen. Dat wordt de komen de tijd in Noord-Limburg, ooste lijk Noord-Brabant en het Duitse grensgebied verspreid. O ja, de reünie vindt plaats op zaterdag avond 16 april in zaal 't Brugeind te Meerlo. Nader info over de reü nie: Wej gaon wer nor Mieëldere, (G)oude tijden herleven in het Brugeind: zaal 't Brugeind (0478691283) of Ton van Oeffeit: 0478691663). OPROEP: De redactie van Peel en Maas is van plan om rondom deze bijzon dere reünie aandacht te schenken aan herinneringen. Wie van onze lezers bezocht destijds zaal 't Bru geind en heeft daar nog leuke, bij zondere, boeiende, spannende, romantische en misschien wel vervelende herinneringen aan overgehouden. Laat het ons weten. Pak pen en papier, kruip achter de computer, schrijf uw verhalen op en geef ze door aan de redactie van Peel en Maas. Foto's van die tijd van zaal 't Bru geind zijn ook van harte welkom. Stuur verhalen en foto's naar redactie@vandenmunckhof.nl of naar weekblad Peel en Maas, Gro testraat 68, 5801 BH Venray. Gemeenten Noord-Limburg steunen initiatief De parochies van Swolgen, Tien- ray en Meerlo hebben besloten om de opbrengst van de jaarlijkse vas tenactie dit jaar beschikbaar te stel len aan het kindertehuis Hogar Esperanza in Chili. Dat tehuis is geadopteerd voor enkele jaren door de Stichting Ontwikkelingssa menwerking in de gemeente Meer lo-Wanssum. In dat tehuis worden kinderen opgevangen die te vonde ling zijn gelegd, misbruikt en mis handeld zijn of thuis niet kunnen worden opgevoed omdat de ouders aan de drank of drugs zijn. Pastoor Ruud Verheggen van de drie parochies staat sympathiek tegenover de activiteiten van SOS Meerlo-Wanssum en in het bijzon der ook voor het kindertehuis in Chili, dat geleid wordt door de Bel gische zuster Lucienne Hardy. Samen met de kerkbesturen besloot hij om de opbrengst aan dit kindertehuis te schenken. Het geld wordt tijdens het Wereldfestival Meerlo-Wanssum op zondag 26 juni persoonlijk aan zuster Hardy overhandigd. Het gaat dus honderd procent naar het project. In de drie parochies wordt deze weken informatie verspreid via de dorpsbladen over het kinderhuis, hl de Goede Week volgt de collec te (huis aan huis). Er worden zakjes in de brievenbussen gedeponeerd en vervolgens opgehaald voor vrij willigers van het kerkbestuur en van SOS Meerlo-Wanssum. Zaterdag jeugdclinic met nationale topvolleyballers jgiüjipEElENMAAS AutoPlus Reclycling in Wanssum heeft moderne ontmantelingstraat 'Succes als basis voor nieuwe ambitie', is de slogan van de irganisatie Klassiek op Locatie. Vant na twee jaar in de zomer maanden juli en augustus klas- ieke concerten op bijzondere ocaties in de regio, kan gesteld vorden dat Noord-Limburg er en muzikale parel bij heeft. Inderdaad", zegt voorzitter iervaas Huijs, "geïnspireerd (loor het succes in de zomer- naanden van 2003 gingen we n de herfst van dat jaar al weer vlot aan de slag voor het nieu- ve seizoen 2004. Alle adhesie betuigingen, de vele enthou siaste oproepen om toch vooral door te gaan, steunden ons in de overtuiging, dat we een goed >roject hadden neergezet in Voord-Limburg. Een project, lat het verdient voortgezet te worden. Het succes van 2003 ivas een inspirerende basis om met nieuwe ambitie het con certjaar 2004 vorm te geven." De stichting heeft onlangs de evaluatie 2004 het licht doen zien, waarin nog eens wordt uiteengezet wat er allemaal komt kijken om gedurende acht weken zo'n hoog vaardige klassieke ensembles naar le regio te krijgen. De medewer king en support van de provincie imburg en de gemeenten in de egio is voortreffelijk te noemen. In mor gaven ze één signaal ga voor door met dit initiatief! Enkele gemeenten hadden zelfs in een vroeg stadium laten veten, ja zelfs gevraagd, of in 2004 och zeker weer hun gemeente net een concert vereerd zou wor telt. Zo'n spontane vraag is een jeweldige opsteker voor de organi satie. De gemeente Horst aan de Maas had in 2003 wel heel diep in tie beurs getast en moest helaas poor 2004 afhaken. Daar stond jtegenover, dat vier gemeenten IVenray, Meerlo-Wansum, Maas- tree-Baarlo en Kessel besloten om jan te haken. Twee gemeenten, telden en Kessel, besloten om Jong en oud geniet van Klassiek op Locatie, in dit geval van de jonge pianist Wen-Yu Shen tijdens zijn openluchtconcert in de dorpskern van Geijsteren: Foto Marijn Poels gezamenlijk op te trekken. Samen konden meer middelen worden gegenereerd voor een concert in een hoger prijsniveau. De gemeen te Venray kon met behulp van Inal- fa net wat meer op de plank bren gen, Een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking. In Venlo onderstemide 'Buurt aan Zet' voor de tweede keer het initiatief, zodat opnieuw het romantische Wilhelminapark een zomerzondag- middag het decor vormde voor een fraai concert. "Wij zijn er in ieder geval trots op, dat ondanks de moeilijke finan ciële omstandigheden de gemeen ten in Noord Limburg hebben wil len kiezen voor een serie bijzondere, kwalitatief hoogwaardi ge en professionele klassieke con certen. Het zijn ook juist die gemeenten, die met ons van mening zijn, dat Klassiek op Loca tie voor de regio een geweldige kwaliteitsimpuls is, met een econo mische impact, die nauw aansluit op de thema's: ruimte, rust, groen en cultuur", aldus de organisatie in het evaluatieverslag. Uiteindelijk bleek het enthou siasme bij de gemeenten zo groot, dat het in een luxe probleem terecht dreigde te komen. Er was vraag naar wel tien concerten. Was dat niet wat al te veel van het goede? Met passen en meten heeft Nard Reijnders, de musicus uit Broekhuizenvorst en de bedenker van Klassiek op Locatie, een pro gramma weten samen te stellen, waarin alle ideeën en verzoeken pasten. Het project kreeg ook landelijk aandacht via radiostations en twee maandep lang op de nationale tele visie bij 'Ster en Cultuur', met een aankondiging van een bijzonder concert op een bijzondere locatie in Noord-Limburg. Dat bleek heel wervend voor Klassiek op Locatie, maar niet minder zette het Noord- Limburg op de kaart als regio met een hoogwaardig cultureel aanbod in de bij uitstek toeristische maan den. De heer M. Eurlings gedepu teerde voor toerisme, was dan ook vol lof. "Niet minder danken wij ons publiek; jullie waren zo enthousiast, zo stimulerend, zo dankbaar, dat wij graag 'ja' zeggen op jullie wens: Ga door 'alsjeblieft'! Wij van onze kant zeggen tegen allen die het aangaat: Laat ons 'als jeblieft' doorgaan!", aldus het bestuur. De herinneringen aan de open luchtconcerten in het Venrayse Odapark op 29 augustus met Amsterdam Sinfonietta en in de dorpskern van Geijsteren met de virtuoze 17-jarige pianist Wen-Yu Shen zijn onuitwisbaar. De organi satie is volop bezig met de voorbe reidingen van weer een achttal bij zondere concerten in juli en augustus. Over een maand hoopt Klassiek op Locatie het programma wereldkundig te kunnen maken. De organisatie kreeg contact met Uitzendbureau Otto,dat zich vooral toelegt op het plaatsen van Poolse werknemers in het Noord-Limburg se bedrijfsleven. Dit bedrijf bleek geïnteresseerd om voor hun werk nemers en werkneemsters iets extra's te betekenen. Zij konden zich voor concerten opgeven. Vooral in de eerste periode maak ten verschillende Poolse mannen en vrouwen gebruik van dit mooie aanbod. Tijdens het concert in Sevenum, waar de zussen Olga en Natalya Pasichnyk, geboren in de Oekraine, ,was de belangstelling van Poolse zijde groot. Gepassio neerd werd er geluisterd en na het concert werden vriendschapsban den gesmeed. Ook bij het concert in het Odapark in Venray was een opvallend gezelschap Poolse man nen en vrouwen. De in Litouwen geboren cellist David Geringas oefende een bijzondere aantrek kingskracht uit. Het bestuur van Klassiek op Locatie veranderde niet van samen stelling. De gedrevenheid en ambi tie bleven onverminderd de inzet bepalen; ieder op zijn plek en met zijn kwaliteiten. Grote inspirator blijft Nard Reijnders. Het bestuur bestaat uit: Servaas Huys uit Grub- benvorst, voorzitter; Peter Rayer ui Aren, secretaris; Geert Schmitz uit Panningen, penningmeester; Wout Hermans uit Broekhuizenvorst, algemene zaken en René Poels uit Meerlo, adviseur. Meer info: www.klassiekoplocatienl Bij een ongeluk op de Tienray- seweg is maandagavond om kwart over tien een 56-jarige man uit Swolgen ernstig gewond geraakt. De man reed met zijn auto over de Tienrayseweg van Horst richting Tienray, toen een vrachtauto met oplegger vanach ter een boerderij uit een uitrit plotseling de weg opreed. De automobilist kon de vrachtauto niet ontwijken en reed tegen het voertuig aan. De man raakte bekneld en moest uit zijn auto bevrijd worden. Hij is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de vrachtwagenchauffeur naar het politiebureau gebracht voor ver hoor. De Tienrayseweg was de rest van de avond geblokkeerd. alle nog te gebruiken onderdelen van het wrak gehaald. Het is een fluitje van een cent en het gaat milieuvriendelijk en een stuk effi ciënter." Om dat allemaal te kunnen doen, heeft het bedrijf fors moe ten investeren. Vroeger gingen wrakken naar de autosloper die de olie verwijderde en de auto dan tot een klein pakje ijzer in elkaar perste. Die tijd is voorbij. Mede dankzij de activiteiten van de landelijke organisatie ARN (Auto Recycling Nederland) is de afgelopen jaren de hoeveelheid afval van afgedankte auto's dras tisch verminderd. ARN is de orga nisatie die de keten van afval, afkomstig van autowrakken, regelt. Van autodemontagebedrijf tot recyclingbedrijf, van bumper tot niet-grondstof. Zij doet dit in opdracht van importeurs van auto's in Nederland. Hiermee vol doen de importeurs aan hun wet telijke verplichting het afval afkomstig van auto's voor 85 pro cent te recyclen. Want voorheen werd nog een groot aantal materialen van wrak ken gewoon gestort. Nu wordt het dus gerecycled, hergebruikt. De importeurs van nieuwe auto's betalen een zogeheten verwijde ringsbijdrage, legt de Wanssumse ondernemer uit. "Met dat geld ontmantelen wij, samen met al die andere ARN-bedrijven in het land, de afgedankte auto's." Waas dorp somt op welke vloeistoffen en materialen hij verwijderd: koel vloeistof, olie, remvloeistof, accu's, glas inclusief koplampen, banden, pur-schuim, rubberstrips, kunststofbumpers, veiligheidsgor dels, kokoshaar, ruiten sproei- vloeistofLPG-tanks, grilles, wiel doppen, brandstof en het oliefilter. OPVANGTANKS Om de vloeistoffen op te van gen heeft AutoPlus Recycling liefst zeven grote opvangtanks op het terrein staan. Deze tanks zijn gekoppeld aan een droogleginstal latie. Dit is een installatie waarop een auto geplaatst wordt en waar mee alle vloeistoffen en gevaarlij ke afvalstoffen op een milieuver antwoorde en veilige manier verwijderd worden. Wat vroeger nog met potjes en pannetjes gebeurde, verlaat het wrak nu in Peter Waasdorp bij zijn moderne demöntagestraat voor auto's in Wanssum Foto Marijn Poels een gesloten syste,em. Het Wans sumse bedrijf is een autodemonta gebedrijf dat aan alle strenge milieuwetten voldoet. Deze bedrijven worden nauwkeurig geïnspecteerd eii bij overtredin gen worden de certificaten inge trokken. "Vroeger ging veel vloei stof verloren maar tegenwoordig zijn we een schone branche. Je kunt bij wijze van spreken in ons bedrijf van de vloer eten", aldus de Wanssumse ondernemer. Tien tallen afgedankte auto's worden wekelijks in de Wanssumse demontagestraat ontmanteld. Ver volgens drukt AutoPlus het dak van de ontmantelde wagens in en 'transporteert de ingedeukte ont mantelde wagens naar het recy clingbedrijf. De transporten en recyclingwerkzaamheden, die plaatsvinden in Nederland en de landen om ons heen, worden tevens gefinancierd met de ver wijderingsbijdrage. Meer info: www. autoplusanssumnl De Meerlo-Wanssumse vol leybalvereniging timmert hard aan de weg. Dat blijkt onder andere uit het feit dat deze sportieve vereniging zaterdag een grote vereni- gings- en sportdag op touw heeft gezet met tal van hoog tepunten om het volleybal te promoten. Een van die hoogtepunten is de clinic voor de jeugd tussen 15.00 en 16.30 uur in 't Bru geind. Voor de clinic heeft Set Up enkele volleybalcracks bereid gevonden naar Meerlo te komen. De uit Horst afkomstige Nico Freriks, speler van het Neder lands team, heeft toegezegd alles op alles te zetten om aan deze sportpromotie deel te kunnen nemen. Zeker is de komst van Pieter-Jan Waale, voormalig spe ler van Jong Oranje en Arno Her mans, voormalig speler van Set Up die als C-speler kampioen van Nederland werd. En ook Marloes Joore, speelster van dames Set Up 1, neemt deel aan de clinic die wordt geleid door Set Up-hoofdtrainer Jan Brands- ma. "De clinic is vooral bedoeld om de volleybalsport bij het grote publiek en vooral bij de jeugd onder de aandacht te bren gen", vertelt Hans Vestjens, één van de drie organisatoren van deze bijzondere dag. Hij doet dit samen met Jan Hermans en Ger Vousten. Het is de bedoeling dat alle jeugdspelers van Set Up deel nemen aan de demonstratie en alle jeugdspelers worden boven dien nog gehuldigd. "We hopen dat veel ouders en kinderen naar deze sportdemonstratie komen kijken. Niemand zal daar spijt van krijgen", aldus Vestjens. Om 17.00 uur volgt de top wedstrijd dames Set Up 1 - Peel- push 2. Deze wedstrijd in de 3e divisie poule D belooft een top per te worden. Voor en tijdens de wedstrijd van dames 1 zijn er sprankelende en wervelende optredens van de Meerlose Star- dancers als heuse cheerleaders. De Stardancers worden muzikaal ondersteunt en opgezweept door Joekskapel Beter als Niks. Om 19.00 uur beginnen de overi ge wedstrijden, bijvoorbeeld van de heren van Set Up 1 en diverse andere damesteams van Set Up. RONDVLUCHT Het organisatiecomité heeft samen met Set Up nog andere activiteiten op touw gezet om deze sportieve dag tot een groot succes te maken. Natuurlijk kun nen jongeren en volwassenen zich ook melden als nieuw lid voor slechts 10 euro voor het resterende seizoen 2004 - 2005. De dames- en herenrecreanten- teams van Set Up gaan na de competitie nog door met een mix-toernooi waaraan nieuwe leden kunnen deelnemen. Tij dens deze Set Up-dag wordt ook een grote loterij gehouden waar mee bijzondere prijzen te win nen zijn, zoals een rondvlucht boven de gemeente Meerlo- Wanssum. De opbrengst van de loterij komt geheel ten goede aan de volleybalopleiding van de jeugd van Set Up. Gedurende de hele dag zorgt 't Brugeind voor een hapje en drankje. POTGRONDACTIE Voordat zaterdag het sportieve deel van de Set Up-dag losbarst, Het organisatieteam: Jan Her mans, Gerard Voesten en Hans Vestjens (v.l.n.r.) is er van 10.30 tot 14.00 uur een actie die vooral de penningmees ter van de vereniging zeer aan spreekt: namelijk de jaarlijkse potgrondactie. De actie vindt plaats in alle kerkdorpen van de gemeente, behalve Geijsteren. Dit jaar wordt ook camping 't Karrewiel bezocht. De potgron dactie wordt uitgevoerd door alle seniorenleden van Set Up. niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur Eigenaar Peter Waasdorp AutoPlus Reclycling Wans- is er maar wat trots op hij sinds kort een splinter- uwe demontagestraat voor heeft. Het is het eerste in deze regio dat op wijze met alle landelijke die wenselijk zijn n de slag is gegaan. Het is de doeling dat er in ons land n netwerk komt van 270 van ze bedrijven. Het Wanssum- e bedrijf is het zestigste in het [and met een milieuverant woorde en uiterst efficiënte lemontagestraat. Op het Wanssumse Industrie- Trein Haven-Oost aan de Kooy jeeft Waasdorp een speciale 100 .2 grote loods gebouwd om itowrakken helemaal te ontman- Jen en op een milieuvriendelijke ïjze te ontdoen van alle vloei- ri offen. Deed hij vroeger bijna en uur om een auto te ontmante lt, in de nieuwe straat is het bin- en tien minuten gepiept. "En dan ijn alle vloeistoffen verwijderd lit de auto en opgevangen in spe ciale tanks", vertelt Peter Waas- Jorp. "Bovendien zijn dan ook

Peel en Maas | 2005 | | pagina 13