ieuwe kerststal in spiegelbeeld [Mysterieuze knallen in Meerlose schuur Vrouwenbeweging Tienray springlevend Meerlo-Wanssum 11 De angst voor het onbekende regeert" Merlinpop: topbands op de planken Kunstexpositie bij Tante Jet Kinderen lopen voor Brazilië Service rubriek Inbrekers opgepakt VCB Playbackshow OJC Midgard agina PEEL EN MAAS Donderdag 17 maart 2005 - Pagina 11 I Meerlose vrijwilligers renoveren oude stal De grote houten kerststal van de Joannes de Doperkerk in Meerlo is de afgelopen weken helemaal gerenoveerd en vernieuwd.Vijf vrijwilligers hebben enkele maandagmid dagen achter elkaar in de schuur van Ton Mooren de oude en versleten kerststal onder handen genomen. De twintig jaar oude stal is gebouwd van berkenhout en dat was behoorlijk aan het ver slijten. Het werd hoog tijd dat er iets nieuws moest komen. Het kerkbestuur deelde die mening en korte tijd later was de kerststalgroep van de parochie, de mannen die de kerststal jaarlijks voor kerst opbouwen en daarna weer afbreken en opbergen, aan het werk. De afgelopen tientallen jaren stond de grote stal altijd aan de lin kerzijde voor het Maria-altaar. Omdat ook de preekstoel links staat was er vanuit de zitbanken tweinig zicht op de stal. Dus besloot de kerststalgroep in samenspraak met het kerkbestuur om de stal met ingang van dit jaar rechts in de kerk te plaatsen, vlak voor het Sint Jozefaltaar. Dat betekende wel dat de oude kerststal in spiegelbeeld her bouwd moest worden. Dat was een hele opgave om in spiegel beeld aan het werk te moeten. De vrijwilligers Jan Broers, Ed Coen- iders, Ruud Wijnhoven, Wiel Steeghs en Sef van Es gingen volop aan het werk. En tussen door werden ze getrakteerd op een kop koffie van Truus Mooren. Ruud Wijnhoven weet zich nog te herinneren dat hij twintig jaar geleden bij de invalidenvereniging Sint Lidwina de oude stal heeft gebouwd. De nieuwe stal is opge bouwd in fragmenten zodat het v.l.n.r. de vrijwilligers: Ton Mooren, Jan Broers, Ruud Wijnhoven, Ed Coenders en Wiel Steeghs. Sef van Es ontbreekt op de foto. Foto: Marijn Poels. opbouwen straks een fluitje van een cent is. Afgelopen maandag werd de laatste hand aan de stal van Bethlemen gelegd en speciaal voor deze gelegenheid had Truus Mooren appelvlaai gebakken om de vrijwilligers te trakteren. De nieuwe stal wordt weer opgebor gen in de schuur van de familie Mooren en komt in het najaar tevoorschijn. Dan pas zullen de parochianen kennis kunnen maken met het staaltje vrijwilli gerswerk. I Het was maandagmiddag een gezellige bijeenkomst van de kerststalgroep van de Meer- Ilose parochie. Om de realise ring van de vernieuwde kerst- stal te bezegelen, werd in de l schuur van Ton Mooren vlaai ■getrakteerd en koffie geser reerd. Vlak bij een brandende achel, gezellig keuvelend jover hoe ze de kerststal in {elkaar hadden getimmerd, hoe de stal er vroeger uitzag en hoe de oude stal versleten was. Totdat ineens een gewel dige knal de gezelligheid ver stomde... De mannen vlogen op, lieten 1 vlaai en koffie achter en zochten een veilige plek in de schuur. Waar kwam die scherpe knal van daan? Was er geschoten? Door wie? Waarom? Zat er misschien een verdaalde oorlogskogel in het bandhout? Het antwoord moesten de vrijwilligers schuldig blijven. Enigszins gespannen nam ieder een zijn plaats weer in om de vlaai tot zich te nemen tóen opeens een nog luidere knal te horen was. Nu wordt het echt gevaar lijk, dachten de mannen. Ze zoch ten weer een beschutte plek in de schuur, meters van de kachel van daan. Maar waar ook werd geke ken, van een inslag of andere getuigen van een schot of ont ploffing werd niets gevonden. De kerststal werd vervolgens gede monteerd en opgeborgen voor het najaar. De mannen gingen enerzijds tevreden naar huis met toch de prangende vraag: waar kwamen die mysterieuze knallen vandaan? Ton Mooren, eigenaar van de schuur, ging uren later nog eens kijken en ontrafelde het mys terie. De kruiwagen, waarop het brandhout lag, stond kennelijk te dicht bij de warme kachel en als gevolg van de warmte zijn zowel de binnen- als buitenband van de kruiwagen spontaan ombeurten geknapt. Eerst de binnenband met een wat lichtere doch scherpe knal en toen de dikke band, met een behoorlijk dreun. Nog voor de mannen naar bed gingen, heeft Mooren een rondje gebeld om ze het mysterie te vertellen. De politie heeft vorige week in de nacht van woensdag op don derdag drie mannen aangehouden op het Wilhelminaplein in Roer mond. De politie verdenkt de mannen van een inbraak in een woning aan de Leeuwerik in Meerlo. Het gaat om een 45-jarige en 25-jarige man uit Roermond en een 25-jarige man uit Heythuysen. De politie kwam de verdachten even voor 3-30 uur op het spoor bij een controle op het Wilhelmi naplein in Roermond. In de auto troffen agenten onder andere inbrekerswerktuig en tientallen pakjes sigaretten aan, waarna de drie inzittenden werden aange houden en overgebracht naar het politiebureau. Onderzoek wees uit dat de goederen vermoedelijk afkomstig zijn van een inbraak die eerder die nacht plaatsvond in een woning aan de Leeuwerik in Meerlo. De verdachten zijn voor verder onderzoek ingesloten. Zaterdag huldiging jubilarissen en feestavond enra Vrouwenbeweging Tienray is geen oubollige club, maar een bruisende vereniging die de dames uit het dorp heel wat te bieden heeft! Een vereni ging in beweging, met zestig leden, die veertig jaar na haar oprichting nog steeds midden in de samenleving staat Zater- viert de Vrouwenbewe ging Tienray haar veertigjarig jubileum. Met een heilige mis in de kerk en een gezellige feestavond in het Parochie huis. Vrouwenbeweging Tienray heeft een rijke geschiedenis ach ter de rug. In 1965 besloten enke le vrouwen, wier echtgenoten in het bestuur van de plaatselijke fanfare zaten, een vrouwenbond voor Tienray op te richten. Voor heen waren de Tienrayse dames lid van de boerinnenbond in Swolgen. De behoefte aan een eigen vrouwenbeweging in het dorp was blijkbaar groot, want zestig vrouwen meldden zich aan als lid. In 1970 splitste de club zich af van de toenmalige Katho lieke Limburgse Boerinnenbond en ging verder onder de nieuwe naam Vrouwenbeweging Tienray. {Tijdens de viering van het 25-jarig jubileum telde de vereniging bijna honderd leden. Vroeger was het programma {voornamelijk afgestemd op huis houdelijke bezigheden, tegen woordig staat ook informatie en educatie, creatief bezig zijn en ontspanning bij de dames hoog in het vaandel. In de maanden april tot en met september worden er tweewekelijks op de woensdag avond tal van activiteiten op touw gezet voor de leden. Het program ma is zeer uitgebreid. De dames hunnen niet alleen deelnemen aan fietstochten, wandelingen en excursies, nee, regelmatig wor den er ook thema-avonden op touw gezet. Dit jaar worden en werden er bijvoorbeeld lezingen gehouden over verkeersveilig heid, iriscopie, medicijnen en 'Weet wat je eet'. En op 13 april bijvoorbeeld verzorgt mevrouw L. Keyzers van Lingeriezaak Cleopa tra uit Horst een lingerieavond voor de dames. Veertig jaar geleden zag het programma er nog heel anders uit. Toen zorgde de vereniging vooral voor ontspanning voor zowel de boerinnen als de arbei dersvrouwen en werden er bij voorbeeld cursussen gegeven over karweitjes in de huishou ding, moederavonden en het bereiden van gerechten. Maar de tijd gaat voort, en dus paste ook de Tienrayse vrouwenbeweging haar programma in de loop der jaren aan aan de eisen van de moderne vrouw. De vrouwenbeweging leidt anno 2005 nog steeds een bloei end bestaan. De vereniging telt zestig leden, variërend in leeftijd van ruim dertig tot eind zeventig jaar. Is er dan helemaal niets meer te wensen over? Jawel, want net als zoveel verenigingen is ook de Vrouwenbeweging Tienray op zoek naar jonge leden. Het wer ven van jongere vrouwen blijkt echter moeilijk. Jonge vrouwen van nu hebben het immers vaak heel druk, maar worden door het bestuur van de Vrouwenbewe ging Tienray van harte uitgeno digd om eens een keer een activi teit van de vereniging bij te wonen. Voor slechts 14 euro zijn ze al lid van de vrouwenbewe ging. Op zaterdag 19 maart 2005 viert de vereniging haar veertigja- Een plaatje uit het archief van de Vrouwenbeweging Tienray. Een uitstapje naar Intratuin Venray ruim drie jaar geleden. rig jubileum. Ter gelegenheid hiervan zal om 18.00 uur een H. Mis worden opgedragen in de Tienrayse kerk. Aansluitend aan de mis is er voor leden en hun echtgenoten/ partners een koffie tafel in het Parochiehuis. Tijdens deze avond worden enkele jubila rissen gehuldigd. Daarna is er een gezellig samenzijn van leden en oud-leden onder het genot van een drankje en muziek. Mensen die meer informatie willen over de Vrouwenbeweging Tienray of lid willen worden, kun nen contact opnemen met Hanne- ke Stamps, telefoon: 0478- 692181. PK en Pvda: 'Beperkt toerisme rond Diepeling' PK Meerlo-Wanssum en PvdA willen dat nogmaals bekeken wordt of het moge lijk is om toeristische activi teiten te ontplooien rond De Diepeling. Natuurlijk: de ont wikkeling Van de natuurwaar den in het gebied staat cen traal, maar het moet toch mogelijk zijn om recreatieve activiteiten hand in hand te laten gaan met natuurbehoud rond de grindafgraving tus sen Tienray en Castenray, zo betoogde PK-commissielid J. Van Dijk maandagavond in de commissie Financiën van de gemeente Meerlo-Wanssum. Hij verwees naar natuurgebie den in het buitenland, waar de combinatie natuurbehoud- klein schalig toerisme prima blijkt te werken en niet leidt tot aantas ting van de natuur. "We moeten nu niet alle deuren dichtgooien. De angst voor het onbekende regeert hier. Wij pleiten niet voor een circus als waterfietsen, maar willen dat de mogelijkheid voor beperkte recreatie nu en in de toekomst wordt bekeken", stelde Van Dijk, die bijvoorbeeld ruimte wil geven aan vissen en een kleinschalige zwemvoorzie- ning. De oproep van Van Dijk kreeg bijval van de PvdA. Ook Marcel de Groot vindt dat kleinschalig recreatief gebruik en natuurbe houd prima samen kunnen gaan. Hij vond het zeker de moeite waard om de mogelijkheden voor de toeristische ontwikke ling rond de Diepeling nog eens te onderzoeken. Hij pleitte ervoor om eerst de plannen te ontwikkelen en pas daarna te gaan praten over handhaving en goed beheer. "Dit is een kans voor open doel om meer toeris me naar Meerlo-Wanssum te halen. Dat is toch ook altijd het streven van de coalitiepartijen geweest!" De twee fracties staan alleen in hun opvatting. De andere partij en (CDA, GP'94, WD) zien - net als wethouder Holl (GP'94) de ontwikkeling van recreatieve activiteiten niet samengaan met natuurbehoud. Zij vrezen vooral dat het aspect handhaving voor problemen gaat zorgen. Wethou der Holl was het helemaal met de opvatting van deze partijen eens. "Alle mogelijkheden zijn de revue al gepasseerd. Het heeft geen zin om het wiel opnieuw uit te vin den. Ik sta er voor 0,0 procent achter om het hele traject nog eens helemaal te doorlopen." Eerste paasdag 27 maart Merlinpop 2005 kan dit jaar zes topbands begroeten. Op eerste paasdag zondag 27 maart zijn Elconjo, Joined For ces, Venushill, Razor Crusade, Lemonseven en Xess te zien en te horen op het festivalterrein in Meerlo. Het popfestival begint om 14.30 uur en een toegangskaartje kost zeven euro. Elconjo, de winnaar van het fes tival Knokke om te Rokkuh, zal het festival openen. De bandleden spelen 'streetpunk rawk-'n-roll' met invloeden van Mötorhead, Peter Pan Speedrock en AC/DC. Nederlandstalige rap in combina tie met metal, punk en rock. Het is een muziekstijl die niet vaak voor komt in de Nederlandse muziek wereld, maar die tot in de puntjes wordt uitgevoerd door Joined Forces. Joined Forces is een band die hard aan de weg timmert, wat onder meer blijkt uit de presenta tie van een eigen demo-cd en de bonus-cd Van Katoen die ze onlangs hebben opgenomen. De formatie Venushill vindt haar inspiratie in Jamaicaanse ska, maar mengt deze muziek graag en veel met metal, rock en reggae. Venus hill speelt op feestjes vaak samen met beroemde skabands (zoals Stars of Ska, The Beatbusters en Beef), maar de bandleden brach ten bijvoorbeeld ook een demo ten gehore op Kink FM en presen teerden de cd 'Three steps bey ond'. Ook traden ze op op het Lowlands festival en de Heineken Skank Party in de Melkweg. Razor Crusade speelt hardcore ten beste. De muzikale kwaliteiten van de band staan buiten kijf, dé muzi kanten waren te zien op vele nationale als internationale festi vals en braken door met 'Infinite Water'. Lemonseven maakt de laat ste tijd de vaderlandse podia onveilig en maakte naam met de track 'Tonite', die ook te horen en te zien was op 3FM, Kink FM en MTV. De band stond ook op het podi um tijdens de Grote Prijs van Nederland, maar stond ook op de planken van Parkpop, Noorder slag, Metropolis en Kwaktoe. Xess zal het festival afsluiten. Xess is ontstaan doordat dj en producer Andy gecharmeerd bleek te zijn van Merels' zwoele en melancholi sche zangkwaliteiten. Xess breid de zich uit met nog drie andere muzikanten die veel ervaring ble ken te hebben met rauwe samples en funky drumloops. Na veel optredens in zowel binnen- als buitenland werd de cd 'New Per spective' gemaakt. Waar staan de bandleden van Xess bekend om? Om hun frisse en energieke podi umpresentatie en zeer Engels klin kende sound met invloeden van bands zoals Moloko. Op het ter rein staat ook dit jaar een ver warmde tent, er is een bewaakte garderobe en een eetgelegenheid. Voor meer informatie kijk op www.ojcmerlin.nl of bel 0478- 691769 Restaurant Tante Jet aan de Maas in Blitterswijck heeft tij dens de paasdagen weer eens wat anders te bieden. In plaats van de gebruikelijke paas- brunch verwent de kok van Tante Jet de gasten met bijzon dere paasproeverijtjes. En tegelijk exposeert tijdens de paasdagen de bekende Geijs- terse kunstenares Mieke van Uden. De keramiste exposeert zowel buiten als binnen in het restaurant beelden van keramiek en brons. De actieve Geijsterse kunstenares heeft een verrassing voor haar publiek en de gasten van Tante Jet. De kunstenares bezocht Zuid- Afirika en raakte daar geïnspireerd door de Afrikaanse kunst. Thuis in haar atelier ging ze vervolgens aan het werk en maakte typische 'Mieke van Uden-beelden' met Afrikaanse invloeden. Volgens de keramiste wordt dit een soort voorproefje voor de grote twee jaarlijkse pinkstershow die zij dit jaar weer houdt in haar atelier en haar prachtige tuin in Geijsteren. Want tijdens deze show zal ze nog meer beelden met Afrikaanse invloeden exposeren, samen met nog drie andere kunstenaars. Tijdens de expositie bij Tante Jet is er binnen een videopresen tatie van het werk van Mieke van Uden te zien. De opening van de expositie is eerste paasdag om 11.00 uur met muziek van de Nij meegse pianist Hans Kalberg. Ook als u niet aan een maaltijd toe bent, staan de deuren van Tante Jet wagenwijd open. Vanaf 17.00 uur is er op beide paasdagen eten a la carte. Op basisschool Megelsheim in Meerlo werken alle kinderen deze weken aan het project: onderwijs in Brazilië. Het project is op dins dag 8 maart gestart door de vrijwil ligers van Unicef. Ze vertelden in alle klassen over het ontstaan en het werk van Unicef. Dit is het kin derfonds van de Verenigde Naties, dat zich inzet voor kinderen in de hele wereld. Niet alleen in noodsi tuaties, zoals nu in Azië, maar ook door er voor te zorgen dat de rech ten van het kind in acht worden genomen. Dit jaar geeft Unicef naast alle activiteiten extra aan dacht aan het onderwijs in Brazi lië. In dit land gaan nog altijd 1,5 miljoen kinderen in de schoolgaan de leeftijd niet naar school. Onge lijke behandeling vormt een groot probleem. Er is veel onrecht als we spreken over de rechten van ieder kind. Een arm kind heeft acht keer meer kans om geen school te bezoeken dan een welge steld kind. Ook hieraan probeert Unicef iets te doen. Het project op de basisschool eindigt op maandag 21 maart met een sponsorloop. De kinderen laten zich sponsoren door familie, vrienden en kennis sen. Op die maandagmiddag is er een parcours uitgezet bij de Speul- plats. De kinderen lopen zoveel rondjes als ze kunnen. Als alle rondjes geteld zijn en de kinderen het geld hebben opge haald, zal het geld op 31 maart worden overgedragen aan Unicef. Op vrijdag 1 april houdt Vrien denclub Blitterswijck (VCB) haar jaarlijkse ledenvergadering in café Tante Jet in Blitterswijck. Aan vang: 20.30 uur. Als leden niet komen, zonder geldige reden, dan betalen ze 12 euro boete. Leden die de contributie niet voor 1 februari 2005 hebben betaald, betalen 5 boete. Mensen die de kascontrole uitvoeren, dienen een kwartier voor aanvang van de ver gadering samen met de penning meester aanwezig te zijn. SV Meerlo houdt op vrijdag 18 maart in samenwerking met de veteranen voor de zestiende keer een playbackshow. Aanvang: 19 00 uur. Aan dit evenement doen 'artiesten' in verschillende leeftijdsgroepen mee. Ook de junioren en senioren van de Star- dansers verlenen hun medewer king aan de show. De jury bestaat uit Peters Berghs, Peter van de Water en Irma van de Winkel. Rei- nier Tiessen maakt voor de laatste keer videoopnames van het spek takel, waaraan heel wat jeugd- en seniorenvoetballers uit diverse Meerlose ploegen hun medewer king verlenen. Vrijdag 18 maart staat WC-Expe- rience in OJC Midgard in Wans- sum op de planken. Deze feest band is bezig haar Unplugged-tour af te sluiten en als één van de laat ste stops doen de bandleden Wanssum aan. Met de pakkende, herkenbare en vooral erg humoristische nummers van de formatie zijn de bezoekers verze kerd van een vrolijke avond. De deuren gaan open om 21.00 uur. De entree bedraagt 7,50 euro. Verloskundigenpraktijk Horst en Maasdorpen. Gemeenten Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum. Margo Vermazeren, Almut Raaij- makers, Marlon Theunissen en j Marjon Truijen. U kunt in alle gevallen bellen met tel.nr: 077-3981450 b.g.g. 0478- 522222. Voor het maken van afspraken kunt u het beste bellen op dinsdag, woensdagmorgen of I donderdag. Huisartsenpraktijk Meerlo, Pas toor Janssenstraat 3, 5864 BL Meerlo, tel: 691367 Spoedgevallen: tel: 692300; tij dens de uren dat de praktijk geo pend is. Artsen: J.F.H. van Arens- bergen, F.J .P. van Arensbergen Spreekuren: uitsluitend op afspraak Apotheek Maasdorpen: Beatrixstraat la, 5864 AG Meer lo, tel: 530080 Openingstijdens ma-vrij van 8.30- ,1 17.30 uur, za van 10.00-12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur, zo van 12.0013.00 uur, spoedrecep- ten: Apotheek Antoniusveld, Sta- tionsstraat 60d Venray. EHBO: Secr: Oude Heerweg 30, 5863 AE Blitterswijck, tel: 531346 Fysiotherapie: Praktijk voor fysiotherapie Meer lo-Wanssum, Constantijnstraat 7, 7 5864 BJ Meerlo, tel: 691726, fax: Q 692626, e-mail: fysiomeerlo@het- j net.nl Psycholoog/ -therapeut: Mw A.G.M. van Mieghem-Smo- renburg, Legert 15, 5866 CG, Swolgen, tel: 692532, e-mail: mieghem@ worldonlinenl Spreekuur: volgens afspraak. RIAGG: RIAGG Noord-Limburg, Hogeweg I 99, Postbus 242, 5900 AE Venlo, 1 tel: 077-3550222. Geopend: ma t/m vr 8.3O17.30 uur. In deze stichting zijn ondergebracht: kin- der- en jeugdzorg, volwassenen- zorg, ouderenzorg, preventie en dienstverlening. Praktijk voor psychotherapie en bewustzijn, mw D. Van Dijk, Mgr. Aertsstraat 51, 5866 BG Swolgen, tel: 077-4632297. Kruisvereniging: Het Groene Kruis Noord-Lim burg. Drie Decembersingel 48, Postbus 3165, 5902 RG Venlo. Bureau Klantenservice: bereik baar tijdens kantooruren (inclu sief ledenadministratie), tel: 077- 3209595. Rode Kruis: Nederlandse Rode Kruis, afdeling Meerlo Gebouw: Dorpbroekstraat 9a, 5864 CP Meerlo, tel: 692755. Secretaris: W. Baken, Hoofdstraat 40a, 5864 BG Meerlo. Tandartsen: S. H. Tan, De Kievit 8a, 5864 BX Meerlo, tel: 692231 Spreekuur: volgens afspraak. Hulpverlening: Kindertelefoon, tel: 0800-0432 (dagelijks bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur) SOS Telefonische Hulpdienst: 077-3548888 Buro Slachtofferhulp Noord- en Midden-Limburg, tel: 077-3548030 Buro Jeugdzorg, Noorderhof 14, 5804 BV Venray, tel: 517484 Advies- en Meldpunt Kindermis handeling, Postbus 219, 5913 ST Venlo, tel: 077-3875829. CAD Noord-Limburg, verslavings zorg, tel: 077-3548200. Ziekenvervoer: 077-3575757 Ongevallen: 112 Nationale Vereniging De Zonnebloem Afdeling De Driehoek Meerlo- Tienray-S wolgen, Secretaris: I.B.A. Arts, Generaal Dempsy- straat 21, 5866 BM Swolgen, Tel. j 0478-692028. Voor bezoekwerk: tel. 0478-692364 Synthese unit Horst Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, tel. 077-3978500, fax 077- I 3978505, email: unithorst@synthese.nl. www.synthese.nl Ouderenadviseur voor infor matie. advies en bemiddeling. Voor tel. afspraak 077-3978500. Steunpunt voor Mantelzor- gers. Inloopbijeenkomst elke derde dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Tevens op die dag avondopenstelling van 19.30 - 21.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk. Voor tel. afspraak 077- 3978500. Spreekuur op maandag t/m vrij dag van 09.00-10.00 uur. Vrijwilligerscentrale. Ope ningstijden: ma., di. en do. van j 10.00-12.30 uur.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 11