"Oorlog laat altijd littekens na" 125) Koester uw monument 'olitie bekeurt afvaldumpers Vijf jaar spooktochten in Veulen Open huis Kruisen en Kapellen Lezing Maarten van Rossem Venrayse voorleeswedstrijd Reizende expositie 'Kind met bagage' geopend *«*- Honderdzesentwintigste jaargang - week 7 - donderdag17 februari 2005 EEL EN-MAAS t/f> «V In het Jeugd Ontmoetings entrum in Ysselsteyn (JOC) tot 11 maart de reizende :positie 'Kind met bagage' te ronderen. Deze kleurrijke :n interactieve tentoonstel- ing gaat over kinderen die >pgroeien in een oorlogssitu atie en de gevolgen die zij laarvan ondervinden: hun >agage. Dit kunnen alleen terinneringen zijn, maar 'aker nog zijn het emoties die ïeel diep ingrijpen in emands leven: angst, wan- ïoop, wantrouwen, onzeker heid, eenzaamheid, verdriet ontberingen en pijn. Oorlog doet veel veilige kinderlevens in één klap ineenstorten. In 'Kind met bagage' komen nensen aan het woord van wie de jeugd bepaald werd door de rweede Wereldoorlog. Waren je mders joods, dan beleefde je leze periode heel anders dan wanneer ze lid waren van de NSB Df in het verzet zaten. Kinderen die vandaag de dag met oorlog te maken krijgen, nemen ook baga ge mee. De ervaringen die kinde ren opdoen in een oorlog hebben raakvlakken door de tijd heen. Bij iedereen laat oorlog sporen na. Tarcicia Voigt van het Jeugd Ontmoetings Centrum: "De ten toonstelling werd zondag onder grote belangstelling geopend door de heer Van Koberen. Als negenjarig kind maakte hij de Tweede Wereldoorlog mee. Ook hij is iemand met bagage. Dit heeft zich onder meer geuit in het wijzigen van zijn achternaam. Zijn eigenlijke naam is namelijk Cohen, een echte joodse naam. Uit vrees dat de situatie uit de jaren 1940-1945 zich ooit nog eens zou herhalen, nam hij een niet-joodse naam aan. Zijn ver haal over zijn bagage heeft bij de aanwezigen veel indruk gemaakt." VLUCHTELING De tentoonstelling bestaat onder meer uit twee levensgrote kubussen, met daarop afgebeeld vier kinderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meege maakt. Ook drie jongeren die recent als vluchteling naar Nederland zijn gekomen, doen hun verhaal en volwassenen kij ken terug op hun ervaringen als kind in de Tweede Wereldoorlog. Aan deze kubussen is een pro gramma gekoppeld voor de bovenbouw van de basisschool. Bij de kubussen horen namelijk een aantal kistjes, met daarin bezittingen van de afgebeelde kinderen. De opzet is om de juis te kistjes bij de juiste kinderen te plaatsen. Tarcicia Voigt: "Het is een heel bijzondere expositie. Denk maar eens na over vragen als 'Waarom heeft iemand altijd zoveel eten in huis?1, en 'Waarom heeft een andere jongen pas op latere leef tijd in de gaten dat hij een eigen persoonlijkheid heeft?' Daar zit vaak overal een verhaal achter. Bezoekers beseffen hier dat de geschiedenis een fundament voor de toekomst is. De expositie en het bijbehorende educatieve materiaal zijn ontwikkeld om kin deren het besef bij te brengen dat opgroeien in een oorlogssituatie gevolgen heeft voor je ontwikke ling. Oorlog laat altijd littekens i." Bezoekende kinderen kunnen zelf ook een boodschap achterla ten. Zij kunnen een houten kist je voorzien van een geschreven of getekende boodschap, zoals 'Vrede is voor iedereen', 'Dat iedereen gelukkig is', 'Kinderen aan de macht', en 'Voordat je aan oorlog denkt, denk dan ook eens aan vrede'. Straks komen deze kunstwerkjes buiten aan een paal te hangen. Al deze kistjes samen vormen dan één mooi geheel. De tentoonstelling, die beschikbaar is gesteld door het Verzetsmuseum Zuid-Holland,.is gratis te bezoeken. Het ontmoe tingscentrum, gelegen aan de Timmermannsweg, nabij de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn, is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Grotere groepen dienen zich vooraf aan te melden. Scholen krijgen ook een rondleiding over het militaire De tentoonstelling is tot 11 maart in het JOC in Ysselsteyn te bewonderen kerkhof. Tal van basisscholen hebben zich inmiddels aange meld voor een bezoek aan de ten toonstelling. Tarcicia Voigt: "De jeugd die naar de expositie komt is voorbereid op het thema en weet ook wat van de oorlogen van nu af. Zij beseffen dat niet iedereen evenveel geluk heeft in het leven. Op een groot beeld scherm worden beelden getoond van de stichting WarChild. Beelden over onder meer de bur geroorlogen in Serra Leone, Soedan en Congo. De artiesten Marco Borsato en Ali B. hebben inmiddels veel gedaan om de jeugd bewuster te maken van de oorlogen van nu en de gevolgen voor de kinderen in de oorlogsge bieden. WarChild biedt program ma's aan voor die kinderen. Bij ons belanden personen die in de problemen zijn gekomen door hun 'bagage' helaas vaak in de psychiatrie." Stichting Venray Monumentaal Een gemeentelijk monument, Albionstraat 15, te Leunen. Aan de weg van Venray naar Leunen, aan het stuk dat Albionstraat heet, staat een woonhuis, ontworpen en gebouwd door dhr. Martens in 1904. Dit woonhuis werd in die tijd gebouwd voor meester J.G.Janssendie hoofdonderwijzer was van de lagere school te Leunen. Een donkerrood, bakste nen gebouw van een bouwlaag onder een zadeldak van grijze mul- denpannen, evenwijdig aan de weg. De lange gevel is symme trisch, met een geprofileerd mid dendeel uitlopend in een topgevel met gevelafdekking. In dit middendeel is terugliggend de voordeur met hardstenen trede en een bovenlicht onder een seg mentboog met vlechtingen in de vulstukken zoals bij alle ramen in dit huis Boven in het uitlopend middendeel een raam met weer dezelfde versieringen. Aan weers zijden van de voordeur twee ramen zoals ook aan de korte zijden en twee ramen op de eerste etage. Ter hoogte van de dorpels ziet u grijs gestucte speklagen, maar ook speklagen ter hoogte van de boog- aanzetten en de aanzet van de bovenlichten. Prachtig zijn de gekrulde sierankers tussen de bogen met aan de zijkanten de rechte schootankers, bovendien heeft de voordeur twee mooie sier- smeedhekjes. Een goed voorbeeld van de lage bebouwing van een goed geproportioneerd huis zoals deze gebouwd werden in de dor pen aan het begin van de vorige eeuw. Een monument waar we zui nig op moeten zijn. Kent u ook zo'n beeldbepalende, monumentale plek in Venray of een van haar Kerkdorpen? Wilt u reageren of wilt u ons een (digita le) foto ter beschikking stellen? Deze kunt u sturen naar hetsecre tariaat,van Stichting Venray- Monumentaal .p/a Groene Hart 7, 5801 SX Venray. E-mail: Venraymonumentaal@hccnet.nl Verkoop en Reparatie Televisie en video apparatuur, computers, printers, scanners, programma's, videobewerking multimedia, supplies, NU ONDER EEN DAK Swaghoven Service 8 0478 - 58 88 80 8 0478 - 55 00 04 Op Oude Oostrumseweg 12a staan wij samen voor u klaar! Een Venrayse (54) is zondag Echt- gewond geraakt na een ongeval op de A73 ter hoogte van Vierlingsbeek. De auto van de vrouw werd ingehaald door een automobiEst (22) uit Polen. Door het natte wegdek raakte de Pool ver volgens in een sEp en botste tegen de auto van de Venrayse. Die raakte daardoor van de weg en kwam met haar auto in de sloot langs de weg terecht. Ze raakte bekneld in haar auto en moest door de brandweer bevrijd worden. De Pool belandde tegen de middenvangrail. De politie heeft veertien jnwoners van Venray op de ion geslingerd omdat zij hun fval niet in de daarvoor ledoelde ondergrondse con tainers hadden gestopt, maar fer vlakbij hadden gedumpt. j)e overtreders ontvingen een bekeuring en een schikkings- orstel van de gemeente frenray voor het opruimen pan het afval. De overtreders rijgen een bekeuring van 50 «uro en een schikkjngsvoor- stel van de gemenete voor de ipruimkosten van 50 euro. De politie laat weten alert te j )Ujven op het onjuist aanbie den en illegaal dumpen van tfval. iam< >hutt$ :en sternen Maandag hield de politie in lenwerking met de gemeente 'n milieucontrole in Venray. De letrokkenen hadden hun afval edumpt bij zogenaamde miEeu- r^-sJtation8 bij de Kiosk in de wijk Irukske en de Haammakerstraat n de wijk Veltum met grote lopen puin tot gevolg. Bij de ilhiikej Kiosk trof de politie ook een rktózei 10oP S'as aan- Niffeói VermoedeHjk is dat glas bij de deuret öntainers gezet omdat ze vol fciïjfej '«ten. "Als de containers vol zijn ie "il dat niet zeggen dat het afval naast gezet kan worden. Ook •Jt kt is strafbaar", aldus de poEtie. >3 poEtie adviseert om het afval ►SOf n dat 8eval even te bewaren en ster opnieuw in de containers te öoen. De afvalberg in Brukske is de inwoners van de wijk al lange tijd een doom in het oog. Inmiddels is het al vijf jaar geleden dat voetbalclub FC 't Veule in samenwerking met kastelein Antonie Thielen de eerste spooktochten organi seerde. In eerste instantie was het de bedoeling om enkele tochten door de Veulense Bossen te organiseren om zo wat geld in het laatje te bren gen voor het 25-jarig jubileum van de vereniging. En een weekendje Barcelona voor ongeveer twintig personen kost enige duiten... Maar het idee was ontstaan en Veulen zou Veulen niet zijn als het hele dorp niet achter het ini tiatief was gaan staan: niet minder dan 50 personen (leden van de voetbalclub aangevuld met vrij willigers) werden betrokken bij de eerste spooktochten. En er werd niets aan het toeval overge laten. De spoken werden profes sioneel geschminkt, attributen werden aangeschaft of zelf gemaakt, er werd gezorgd voor vervoer van en naar het spook- bos, naast live-muziek werd gezorgd voor entertainment in de zaal en een prima arrangement werd afgesloten met een koud en warm buffet. En de behoefte bij het publiek bleek groot te zijn: duizenden mensen uit de omgeving van Venray en ver daar buiten (o.a. een bus uit Rotterdam hebben de spooktocht gelopen, sommi gen twee keer en er zijn zelfs voorbeelden van mensen die zich drie keer hebben ingeschreven. Stoppen met het organiseren van de spooktochten werd door dit succes wel erg moeiEjk. Omdat de tochten mede moge- Ejk gemaakt werden door de vele Veulense vrijwilligers werd beslo ten de opbrengsten beschikbaar te stellen aan dorpse aangelegen heden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de basisschool in Veulen binnenkort over de meest geavanceerde speeltoestellen beschikt. Maar ook kleinere zaken zoals de verEchting naar de kerstal van de famiEe de Weert in 2003 waar zoveel mensen ple zier aan hebben beleeft, werd mogeEjk gemaakt door de spook tochten. De eerstvolgende toch ten worden gehouden op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart a.s. Inschrijven is nog mogeEjkVoor meer informatie kunt u terecht bij Hem Bouweriks, 06 - 14 21 93 97. Of kijk eens op de site waar u de tocht virtueel mee kunt maken: http://go.to/spooktocht. Op zaterdag 19 februari organiseert de Bibliotheek Venray, in besloten kring, de lokale ronde van de nationale voorleeswedstrijd. De voor- leeskampioenen van elf basis scholen treden dan voor het voetlicht. Ze lezen een frag ment voor uit een kinderboek. De voorlezers zijn afkomstig uit de groepen 7 en 8 van de basis scholen Antonius Veulen, de Bongerd, Coninxhof, de FEerefluit, de Hei, de Hommel, de Kruudwis, St. Oda Ysselsteyn, Petrus' Banden, de Stek Castenray en de Toverbal. Tijdens de voor ronden. die plaatsvonden op hun school, kwamen zij als beste voor lezers uit de bus. De voorleeswedstrijd begint om 14.10 uur en wordt gepresen teerd door Gon ter Laare. De jury leden zijn NeU Buijssen bibliot hecaris) Kitty Loonen (leerkracht van Regina Pacis in Vredepeel) en Leo Schaeffers (leraar Nederlands van het Raayland CoUege). De Venrayse voorleeskampioen gaat door naar de regionale ver- volgronde op 19 maart in Bergen. De winnaars van de Limburgse regiorondes treffen elkaar op 19 april tijdens de provinciale voor- leesfinale op 19 april in Theaterhotel de Oranjerie in Roermond. Alle provinciale kam pioenen strijden op 25 mei in Muziekcentrum Vredenburg om de titel Nederlands Voorleeskampioen. De Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Venray houdt binnenkort open huis. Op de tweede zaterdag van de vasten, op 19 februari, kunnen belang- steüenden een kijkje nemen bij de stichting, van 14.00 tot 17.00 uur. De stichting is gevestigd in de kel der onder de gymnastiekzaal bij basisschool de Toverbal, ingang aan de Pastoor van de Gaetstraat, tegenover huisnummer 89- De plek is ook voor mindervaliden goed bereikbaar. Vanaf 1981, en in dit atelier vanaf december 1998, wordt door vrijwilligers gewerkt voor het behoud van de 71 wegkruisen en veldkapellen binnen de gemeente, in totaal meer dan 2500 uren per jaar. Er worden beelden afgegoten en gerestaureerd, hekken geschil derd, poorten hersteld en er wordt gewerkt aan aüerlei voor komende klussen. Daarnaast wordt de nodige tijd gestoken in het regelen van werk. Het archief is sterk uitgebreid, en er wordt natuurlijk veel moeite gedaan om aan het broodnodige geld te komen. Om haar 'ondergrondse' werk naar buiten te brengen, en om weldoeners, eigenaren en verzor gers, buurtgenoten en andere belangstellenden in de gelegen heid te stellen zich op de hoogte te steUen, is iedereen op zaterdag 19 februari welkom in het ateEer. Op maandagavond 21 febru ari bezoekt Maarten van Rossem op uitnodiging van Rabobank Venray Meerlo- Wanssum de schouwburg in Venray. Maarten van Rossem is bijzonder hoogleraar Nederlandse Cultuur aan de Universiteit van Utrecht, vak groep Geschiedenis. Zijn bij zondere belangstelling gaat uit naar aspecten van de heden daagse geschiedenis. Hij is een veelgevraagd commen tator bij radio- en tv-programma's en schrijft columns in onder meer de Volkskrant. Maarten van Rossem is een gerenommeerd 'Amerika-des- kundige'. Over de Verenigde Staten zal zijn presentatie op 21 februari dan ook met name gaan. De winter avondlezing start om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur. De komst van Maarten van Rossem maakt deel uit van de serie winteravondlezingen die de Rabobank jaarlijks voor haar leden organiseert. Elk jaar worden twee gerenommeerde sprekers uitgeno digd om te verteüen over een inte ressant thema. Bent u lid van de Rabobank maar heeft u zich nog niet opgegeven voor de winter avondlezing met Maarten van Rossem, dan kan dat nog via tele foon: (0478) 530 300 of via e-maE: communicatie@vmw.rabobank.nl

Peel en Maas | 2005 | | pagina 13