WinterS ale logelijk nog een sprankje hoop iWinterfestival Venray 2004 en overweldigend succes 'Het was ontzettend zwaar' Merselose meiden in actie steunen Helpende Handen Kerstbomen ophalen voor giro 555 Hospice Zenit werft vrijwilligers Doorstart Philipsen van ?d onde ekwonir Versspecialist Philipsen gaat een doorstart maken. Vorige week werd voor Philipsen BV een faillissement aangevraagd. Hay Philipsen, vier jaar lang werkne mer binnen deze BV, heeft beslo ten om het bedrijf zonder groot handel voort te zetten. Hierover is met de curator afgelopen maan dag overeenstemming bereikt. De gezonde activiteiten zoals de win kel en de catering worden op de bekende manier voortgezet. Hierdoor blijft de werkgelegen heid voor de meeste werknemers behouden. "De vele opbeurende reacties in de afgelopen dagen hebben ons gesterkt in deze keuze", laat Hay Philipsen weten. "Wij gaan samen met onze mede werkers er dan ook met veel ver trouwen en enthousiasme tegen aan." PEEL EN MAAS een abonnement waard OPTIEK VJBLV VERHOEVEn Grotestraat 48 Ven ray, Tel. 0478-582409 Zuinig zijn op wat je ziet www.oogmerk.nl Negen Merselose meiden en een jongen zijn afgelopen zater dag de hele dag in touw geweest om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de zeebeving in Zuid-Oost Azië. Enkele dagen eer der gooiden ze bij ieder huis in Merselo een briefje in de bus dat ze die zaterdag aan zouden bellen. De bedoeling was om zoveel mogelijk statiegeldflessen in te zamelen. De opbrengst daarvan was bestemd voor het goede doel. Uiteindelijk verzamelden ze zoveel flessen dat ze tot een totaalopbrengst van 385,70 kwamen. Een fantastisch resul taat. Met dank aan de winkeliers die deze actie steunden door het ingezamelde statiegeld fors naar boven af te ronden. Op de foto van links naar rechts: Marloes Wismans, Monique Janssen, Liz Bouten, Rachel van Loenen, Merel Riechelman, Silke van den Heuvel en Yanne Weijers. Niet op de foto: Mirte van Loenen, Rowena Keuten en Hendrik van Daal. Wij zetten alles weer strak in de verf en zorgen voor een perfecte wandafwerking. Pagiit peel en maas Bewoners Witte Vennen voelen zich buitenspel gezet Op 15 december viel bij zo'n '5 bewoners van een woning Pare De Witte Vennen de mg verwachtte en gevreesde in de bus. De gemeente fenray wil niet overgaan tot legalisering van permanente "5i°v™ «woning op dit park. Wat de omening li gemeente vooralsnog wel wil, met aans werd dinsdagmiddag duidelijk iteflfet'pa jijdens een gesprek met de jd (het dai burgemeester. ing: hal, ti kamer m uitzicht ai Bij de bewoners was er naast de open km die onduidelijkheid ook een stuk berging/! fustratie. De gemeente heeft bij tot de tui haar besluitvorming wel gespro ken met de parkeigenaar en de beheerder (Henk Verberkt en Harrie Maessen, red.), maar heeft de bewoners nooit direct daarbij betrokken. "Met die gang van zaken hebben wij toch de nodige problemen", stelt Cees van de Molengraft namens de bewoners commissie. Burgemeester Waals was dins dag heel duidelijk. "De gemeente kiest voor handhaving. Dit jaar wordt bekeken op welke wijze dit gaat geschieden. Voor 2006 wil de gemeente kosten vrijmaken om die handhaving te realiseren" laat Hans van Groesbeek, een van de bewoners, weten. "Wij hebben in het gesprek onze visie duidelijk kunnen maken. Uit diverse verslagleggin gen van commissie- en B en W- vergaderingen hebben wij altijd begrepen dat burgemeester en wethouders, wel wilden praten over legalisatie. Onze teleurstel ling was natuurlijk groot, ook omdat de gemeente niet kiest voor een persoonlijke beschik king. En dat is toch een van de mogelijkheden die de minister biedt", vervolgt Van Groesbeek. Volgens hem speelt ook de komst van de Floriade een rol in dit besluit. Het legaliseren van in totaal zo'n 35 recreatiewoningen voor permanente bewoning bete kent dat de gemeente het aantal recreatiewoningen vermindert terwijl door de komst van de Floriade het aantal recreatiewo ningen flink moet worden uitge breid. De gemeente zou op lange termijn ruimte moeten scheppen voor recreatie. De bewoners hebben echter nog een sprankje hoop. "Waals heeft toegezegd het besprokene mee te nemen in de B en W-verga dering. Mogelijk dat de deur voor een persoonsgebonden beschik king daarmee op een kier komt te staan", aldus Cees van de Molengraft. Navraag leert dat de gemeente Horst aan de Maas ook kiest voor een handhavingsbeleid. Binnen deze gemeente zijn echter maar drie situaties bekend waarbij spra ke is van permanente bewoning van een recreatiewoning. Deze situaties zijn bovendien vrij recent waardoor deze bewoners niet in aanmerking komen voor een persoonsgebonden beschik king. loogwaar onhuis i een ka De schaatsen kunnen voor lopig weer in het vet gezet orden; het Winterfestival 'enray 2004 is voorbij. De irganisatie kijkt zeer tevreden ig op het winterevenement :n richt zijn blik reeds op de komst "Het bezoekersaantal van het 'interfestival is in de afgelopen !3 dagen bovenverwachting hoog ;eweest en geeft ons als stichting -ertrouwen om ook in 2005 weer :en fantastisch evenement te irganiseren", aldus Luc lomassen namens de stichting interfestival Venray. "Met de irvaringen die we opgelopen jaar lebben opgedaan verwachten we jur geboujjn december wederom een schit- winterevenement te kun nen realiseren. Misschien in een iets ander jasje, meer sfeer en mis schien wel iets uitgebreider." jBarto Hulleman vervolgt: "De reacties van iedereen op het ini tiatief en de gehele opzet van het Winterfestival zijn geweldig Igeweest! Met de komst van de ijs- jbaan heeft het centrum van Venray de uitstraling gekregen Vaar het ook behoefte aan had ond de feestdagen. Een sfeervol- winterambiance is iets wat het agse gemientrum van Venray in de periode rond de kerst écht nodig heeft om ifeodoende de bezoekers te stimu- •ren ons prachtige centrum te lezoeken. Hopelijk kunnen we tomend jaar deze winterambian ce nóg beter tot zijn recht laten komen na de ervaringen van afge- l Jopen jaar. Het evenement kan ^L»cker hier en daar nog verfijnd |Sworden met een nog sfeervoller ^Winterfestival 2005 als resultaat." De komende weken blikt de (organisatie van het Winterfestival /erkoop. nog even terug op de afgelopen periode. "Samen met alle belang hebbenden houden we op korte termijn een evaluatie om zodoen de komend jaar een evenement neer te zetten dat klinkt als een klok. Met de ervaringen die ieder een heeft opgedaan kunnen we de punten op de spreekwoordelij ke 'i' zetten. Winterfestival Venray 2004 was fantastisch, maar 2005 moet mogelijkerwijs nóg beter worden", aldus Bart van Dijk, medeorganisator van het Winterfestival. Het boordevolle programma van activiteiten heeft van het Winterfestival een levendig win terevenement gemaakt. De deel name van de talrijke Venrayse muziekgezelschappen hebben voor een vrolijke noot in het win kelcentrum gezorgd tijdens de afgelopen feestdagen. Ook het spetterende ijshockey- toernooi dat als een rode draad door het Winterfestival liep wordt volgend jaar absoluut vervolgd. Wie er dan met de Winterfestival Cup naar huis gaat is nog een raadsel; de komende maanden mag de familie Janssen in ieder geval nog genieten van de felbegeerde wisseltrofee. Een impressie van het gehele Winterfestival 2004 is zichtbaar op www.winterfestival.nl. Als het aan de organisatie ligt staan de feestdagen in 2005 wederom in het teken van het Winterfestival Venray. De organisatie zet gezamen lijk de koelmachine van de ijs baan uit. Het Winterfestival 2004 is ten einde Donderdag 13 januari 2005 - Pagina 5 Ervaringen van het thuisfront (18, slot) Op 27 augustus is mijn vader vertrokken naar Afghanistan, om precies te zijn naar de hoofdstad van de provincie Baghlan, Pol-e-Khomri, in het noorden van het land. De komende vijf maanden zal ik iedere week vertellen hoe wij deze uitzending ervaren, zowel pap daar in Afghanistan, al wij hier als gezin (om privacyredenen wordt de naam van de schrijf ster niet vermeld). In de acht tiende en laatste aflevering van deze sere artikelen een terugblik. Pap is weer thuis en deze uit zending was voor ons allemaal toch totaal anders dan eerdere uit zendingen. Een laatste bericht van het thuisfront... en dank aan iedereen die ons gesteund heeft in de afgelopen maanden. Eerder was pap al eens uitgezonden geweest naar Turkije en Djibouti. Djibouti is een klein land in Oost- Afrika, dat omringd wordt door Eritrea, Ethiopië en Somalië. Verder is pap ook al regelmatig meerdere weken tot maanden op oefening geweest. Toch leek deze uitzending langer en zwaarder dan al het vorige. 'Ik kijk liever niet terug op deze uitzending omdat het erg is tegengevallen,' zegt pap dan ook eerlijk. 'Doordat het een heel nieuw project was, ontstonden er bij veel mensen onduidelijkheden over hoe het allemaal zou gaan functioneren en wat voor werk zaamheden ze moesten doen. Ook de paarse samenstelling, dus de samenwerking tussen Marine, Landmacht en Luchtmacht, heeft daar invloed op gehad.' Dit zorg de ervoor dat de uitzending totaal anders was dan alle andere eerde re uitzendingen. 'Vooral de eerste twee maanden van de uitzending waren fysiek erg zwaar, omdat je twee kampen hebt opgebouwd en het derde kamp pas het defini tieve kamp is. Dus twee kampen opbouwen en weer afbreken. Dit doe je allemaal onder tamelijk pri mitieve omstandigheden en ook dat viel wederom erg tegen', ver telt pap nu hij eindelijk weer lek ker thuis zit. 'Ook de aanvoer van het materieel verliep niet soepel, dat was ook wel jammer.' Gelukkig waren er ook veel goede dingen aan de uitzending, zoals de schoenendoosactie van Suzanne en het eigen initiatief van de militairen dat daarop volgde, om het weeshuis te helpen. 'Ik heb me daar ook geen seconde onveilig gevoeld en ook de ver binding met het thuisfront was erg goed geregeld.' Het landschap vond pap erg mooi en indrukwek kend. 'En de mensen zijn toch over het algemeen erg vriendelijk, ook al leven ze onder armoedige omstandigheden.' Voor degenen die nog op uitzending moeten heeft pap dan ook één tip: 'Doe je werk wat je moet doen en laat je niet bang maken door de verhalen van anderen.' In de afgelopen maanden heeft papa niet alleen ons moeten mis sen, maar ook allerlei andere din gen van thuis en ik was dan ook erg benieuwd naar wat hij daar van het meeste had gemist. 'Mijn bed, mijn bank, mijn wc en de zomervakantie 2004', luidde het antwoord. Dat bleek ook al wel bij thuiskomst, doordat pap meteen weer in zijn vertrouwde hoek zat en je af en toe een kreet hoorde als: 'Ah lekker, echte bur gerkleding aan...' Na alles wat papa de afgelopen maanden in Afghanistan heeft gezien, is hij wel wat anders over sommige dingen gaan denken. Mensen die hun kont afvegen met stenen, omdat papier te kostbaar is en nodig voor het stoken van vuur in de winters. Mensen die leven in krotten, onder dekentjes en golfplaten. Mensen die drinken uit de rivier waarin auto's en kle ding gewassen wordt, dezelfde rivier die als riool dient en als zwembad voor de kinderen. Mensen zonder stromend water, gas en electriciteit.... Pap: 'Wat leven wij toch in een land vol met regeltjes en sociale zekerheden. En toch blijft iedereen maar kla gen dat het economisch steeds slechter gaat!!! We moeten ons schamen, want in vergelijking met landen zoals Afghanistan is het nog hier de hemel op aarde!' Je dochter In het najaar van 2005 opent Hospice Zenit zijn deuren. Het hospice biedt zorg en begeleiding aan mensen in de terminale fase van hun leven. Het zijn vooral vrijwilligers die, ondersteund door professionele zorgverleners, ervoor zorgen dat mensen uit de regio Sevenum, Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Venray hun laatste levensdagen kun nen doorbrengen in een huiselijke omgeving. Hospice Zenit wordt gebouwd op het terrein van het Venrayse ziekenhuis, aan de kant van de Hoenderstraat. In het najaar van 2005 is het operationeel. Het hospi ce biedt low-care, dus zorg die ook in de thuissituatie gegeven zou kun nen worden, in een huiselijke omgeving. Het zijn op de eerste plaats de familieleden en vrienden die in het hospice voor de bewoner zorgen. Aanvullend komen vrijwilligers van het hospice in beeld. Hospice Zenit is deze maand gestart met de werving van vrijwilligers. Op woensdag 26 januari januari vindt vanaf 19.30 uur in De Witte Hoeve in Venray een informatieavond voor belangstellenden plaats. Voor meer informa tie: www.hospicezenit.nl. In de Oranjebuurt in Venray werd door Pleunie, Martine en Willem Schaeffers, Floor en Lars Manders, Danjelle en Annelieke Creemers, kinderen in de leeftijd van 7 t/m 10 jaar, een actie gehouden voor giro 555. Ze hebben een aantal straten bezocht om tegen een vergoeding de kerstbomen op te halen. De actie was een groot succes. Ze hebben 230,74 euro opgehaald en dit bedrag zaterdag gestort bij de Postbank Payers U wilt een professionele website die uw doelgroep aanspreekt? Neem contact op met Flyers Internet Communicatie, voor: communicatieadvies ontwerp en bouw van websites actualisering en onderhoud van websites content management systemen content creation webpromotie Uw interne communicatie kan beter? Met behulp van een intranet optimaliseren wij uw bedrijfsprocessen. Bekijk alvast onze website: www.flyers.nl Flyers Internet Communicatie uw p@rtner in de virtuele wereld! Grootdorp 89 - 5815 AN Merselo Tel: 0478-546293 - irifo@flyers.nl Dat ook kinderen meeleven met de mensen die getroffen werden door de ramp in Azië, blijkt wel uit het enthousiasme waarmee de leerlingen van basisschool Coninxhof mee doen aan het verkopen van kaarten voor Helpende Handen. Helpende Handen steunt daarmee de vijf dorpjes in India die door Udavum Karangal geadopteerd zijn. Na twee dagen staat de teller al op meer dan 1000 euro. Wilde Ganzen heeft al toegezegd deze actie te steunen en het bedrag aanzienlijk te verho gen. Komende dinsdag is de laatste dag van deze spontane actie. Dan weten we ook wat het exacte bedrag voor dat goede doel is geworden. GERARD REIJNDERS schilderwerken b.v.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 5