i Ziekenhuis Venray biedt private zorg aan "De meeste kinderen weten niet van mijn ziekte" Familie Litjens wint hoofdprijs Nieuw lederwijsschool Bijeenkomst website dorpen Man ernstig gewond Ongeval Auto gestolen Niets! J Verkoopdag River Woods il MAN WOMAN ginaj 9lna PEEL EN MAAS Donderdag 6 januari 2005 - Pagina Üi vnj- oprit, i met s gel. 1903. iwd in ;noeg i.koz., rwar- >laap- ibbel- tafels eping tl2. VieCuriVitaal startte woens dag in het Venrayse zieken huis met het aanbieden van private zorg op het gebied van: Zorg en arbeid, Zorg en leeftijd en Zorg en leefstijl. "Daarbij draait het om een combinatie van reguliere zorg via VieCuri en ondersteunen de/aanvullende zorgactivitei ten met een meer onderne mend en privaat karakter via VieCuriVitaal", benadrukt directeur VieCuriVitaal Jos Dijkers. "Stap voor stap gaan we onze activiteiten opbouwen. Vanaf 5 januari kunnen onze cliënten bij ons terecht voor medische keurin gen, prenatale echo's, zwanger- schapsfit, babymassage, Electro- ShockWaveTherapy (ESWT) en ooglidcorrectie/ oogcheckup." 'Gezond zijn en gezond blijven', luidt het motto van VieCuriVitaal. Een aantal enthousiaste specialis ten en medewerkers van VieCuri is al enige maanden hard bezig om op 5 januari te kunnen star ten. Er vinden medische keurin gen (check-ups) plaats die in nauwe samenwerking met de Limburgse werkgeversvereniging (LWV) op maat worden gemaakt. Deze keuringen bestaan uit een algemeen medisch onderzoek, een uitgebreid laboratoriumon derzoek en uit hart- en longfunc tie, conditie- en röntgenonderzoe ken. Door vroegtijdige diagnostiek kunnen de aandoenin gen worden opgespoord voordat er klachten optreden en is meest al adequate behandeling mogelijk. De specialist besteedt ook aan dacht aan eventuele werkdruk, stress en psychische belasting. De kosten van deze medische check up worden door de klant betaald, die deze soms gedeeltelijk kan verhalen op zijn zorgverzekering. Met deze medische keuring biedt VieCuriVitaal de klanten dé moge lijkheid om een onafhankelijke, medische opinie over hun gezondheid te krijgen. De overige activiteiten van VieCuriVitaal bestaan uit baby massage en zwangerschapsfit ness. Ook bestaat de mogelijkheid om prenatale driedimensionale echo's te laten maken. Daarnaast kan de klant bij VieCuriVitaal terecht voor ooglidcorrecties en oogcheckups. Tevens wordt de ElectroShockWaveTherapy (ESWT) geïntroduceerd. Met spe ciale apparatuur worden hierbij hoogfrequente geluidsgolven toe gediend bij met name verkalkte gewrichten, zoals schouders en (tennis) ellebogen. Veelal gaat het om patiënten met chronische klachten. Dijkers benadrukt dat de voor delen van VieCuriVitaal voor de cüënten legio zijn. "Zodra een cliënt contact opneemt met ons centrale nummer wordt onmid dellijk een afspraak gemaakt. Vooral omdat de eigen specialis ten en medewerkers van VieCuri de onderzoeken en behandelin gen verrichten, betekent dat een belangrijke kwaliteitsimpuls ten opzichte van de privéldinieken. Bovendien kunnen de cliënten rekenen op persoonlijke aan dacht. Veelal halen de klanten de huidige en toekomstige produc ten elders in Nederland of daar buiten. In toenemende mate kun nen zij daarvoor - via VieCuriVitaal - bij hun vertrouwde ziekenhuis terecht." VieCuri kiest voor meer onder nemende activiteiten. En dat heeft alles te maken met de snel groei ende vraag naar zorg en zorgpro- ducten, de assortimentskeuze. Bovendien kan in een meer markt gerichte omgeving sneller en effectiever aan die vraag worden voldaan. Dijkers: "Dat betekent dat we ons in toenemende mate gaan ontwikkelen van een zieken huisinstelling naar een gezond- heidszorgondememing. Er liggen op dat gebied interessante kan sen. Bij VieCuriVitaal staat echter voorop dat deze activiteiten niet ten koste mogen gaan van de kwa liteit van de reguliere ziekenhuis zorg op beide locaties van VieCuri. Het resultaat - in geld en kwaliteit - komt ten goede aan de reguliere zorg. Om belangenver strengeling te vermijden, is geko zen voor een transparante struc tuur waarbij de ondernemende private activiteiten (via VieCuriVitaal) en de ziekenhuis zorg (via VieCuri) zijn geschei den. Verdere uitbouw van de activi teiten van VieCuriVitaal volgt in 2005. Op stapel staan onder meer een vaatcentrum, cosmetisch/huidlaser centrum, hoorcentrum, cardiovasculair/risi copreventie centrum, bedrijven- poli/centrum voor arbeid en gezondheid, bureau voor letsel schadekeuringen en een hoofd pijnpoli, Op sportgeneeskundig gebied is er momenteel overleg met het Sport Medisch Adviescentrum en VW om gezamenlijk te komen tot een goede sportmedische voorzie ning en structuur ten behoeve van de breedte-sport in Noord- Limburg. Preventie, behandeling en revalidatie/reïntegratie van de (top)sporter zijn daarbij dé belangrijke onderwerpen. Ook aan transmurale activiteiten als thuisdialyse, inzet van specialisti sche verpleegkundigen en de zorg voor speciale doelgroepen (bijvoorbeeld met overgewicht) wordt gewerkt. Mèlanie Hendriks uit Ysselsteyn te gast bij 'Vinger aan de Pols' Afgelopen zomer werd de tienjarige Mèlanie Hendriks uit Ysselsteyn een dag als een echte VIP behandeld. Met een heuse limousine werd zij samen met haar vriendinnetje Amber thuis opgehaald en naar een feesttent in Wanssum gebracht waar zij beiden te gast waren bij de popgroep Di- Rect. Deze bijzondere dag was het gevolg van een droom wens die zij kenbaar had mogen maken bij de Stichting Marco. Deze stichting is vier jaar gele den opgericht. Het was de 25-jari- ge NF-patiënt Marco Housson uit Elsloo die op zijn sterfbed maar twee grote wensen had: meer bekendheid geven aan de ziekte NF en de droomwens van kinde ren met NF in vervulling laten gaan. Marco is overleden aan de gevolgen van NF. Zijn ouders Hub en Jeanette Houson hebben van zijn laatste wens hun levens werk gemaakt en de Stichting Marco opgericht. Sinds vier jaar heeft deze stichting al vele droomwensen van kinderen (tot en met 16 jaar) met deze ziekte helpen verwezenlijken. Mèlanie Hendriks heeft NF. Een ziekte veroorzaakt door een foutje in haar genen. Tot op heden lijkt zij er (nog) weinig noemenswaar dige hinder van te ondervinden, op wat pesterijen op school na. Een schuchtere tiener, die ietwat verlegen aan tafel de journalist te woord staat, maar na enkele minuten liever achter de compu ter gaat zitten chatten met vrien dinnen, en het interview even aan haar moeder overlaat. Regelmatig komt ze achter de computer van daan om gezellig wat te kletsen. Maar net zo snel neemt ze ook weer plaats achter het toetsen bord, logt in op een van de popu laire chatboxen, en ratelt pijlsnel met haar vingers over het toetsen bord. Een aardige meid, waar zo op het oog niets bijzonders aan te zien is. Of toch, zoals ze laat zien: ze is een stuk kleiner dan haar leeftijdsgenootjes. Maar verder is het een gezellige tiener die gewoon doet wat andere tieners ook doen. Ze heeft dan wel een ziekte, maar ze voelt zich verder niet ziek en eng is zij zeer zeker niet. De ziekte NF is een aandoening met zeer uiteenlopende uitings vormen die vooral huid- en zenuwweefsels aantasten. Deze aandoening is erfelijk, maar wordt ook vaak veroorzaakt door spon tane mutatie. De ziekte komt glo baal in zeven vormen voor, genummerd van NF1 tot en met NF7. Naar schatting worden 1 op de 3000 kinderen geboren met de vorm NF1 en 1 op de 40.000 met NF2. De overige vijf vormen van Mèlanie en baar ouders waren onlangs te gast bij het televisieprogramma 'Vinger aan de Pols'. Woensdag 12 januari zijn ze te zien op televisie. VERS BOERDERIJVLEES! Porkland Handel BV Slachtplaats Vleesgroothandel Kijk op onze website: www.pQrkland.nl 5 Kg Karbonade 3,50 p/kg 5 Kg Schnitzels 3,50 p/kg 5 Kg Verse worst 3,50 p/kg 5 Kg Gehakt 3,50 p/kg 5 Kg Varkenslappen 3,50 p/kg 5 Kg Speklappen 3,50 p/kg 5 Kg Poulet 3,50 p/kg Totaal pakket 122,50 Tel. 077-3983564 U proeft het verschil NF betreffen veelal combinaties of juist afwijkingen in het patroon. Mèlanie heeft NF1, de meest voorkomende vorm en wordt ook wel de Ziekte van Recklinghausen genoemd. Deze ziekte wordt gekenmerkt door pigmentvlekken en woekerge- zwellen(fibromen) op het zenuw weefsel. De locatie en de omvang van de gezwellen kunnen in som mige gevallen voor de betrokken patiënt ernstige problemen ver oorzaken.. Daarnaast kunnen zich ook nog andere problemen voor doen, zoals epilepsie, leerstoor nissen, hoge bloeddruk of ver groeiingen in de wervelkolom. Bij de - andere veel voorkomende vorm, NF2, centraliseren de symptomen zich vooral in de her senen, rond de hersenstam en in het ruggenmerg. Meest voorko mende symptomen zijn even- wichts- en gehoorstoomissen. Tinie Hendriks: "De ernst van de ziekte van ons dochtertje valt nu nog mee. Maar de ziekte is geheel onberekenbaar. Je weet absoluut niet wat je te wachten staat. Zodoende ben ik op zoek gegaan naar informatie en kwam terecht op een voorlichtings avond in Veldhoven. Ik wilde daar eens gaan luisteren, ik wilde er steeds meer vanaf weten omdat wij als ouders er ook steeds meer mee te maken krijgen. Daar bij die voorlichtingsavond hoorde ik over de zelfhulpgroep NF-zuid- Nederland en de Stichting Marco. Ook vernamen wij van een lotge- notendag waar wij inmiddels heen zijn geweest. Die vond afge lopen zomer plaats in Bobbejaanland. Daar ontmoette Mèlanie een meisje uit Helmond met dezelfde ziekte. Zij konden het goed met elkaar vinden en hebben nu nog steeds vaak con tact met elkaar. Tijdens zo'n lotge- notendag besef je pas dat alles veel erger kon zijn. Je ziet dan anderen die in een veel erger sta dium verkeren. We hebben tot nog toe geluk gehad, het kan ook veel erger zijn. Dan denk ik vaak: waar praten wij eigenlijk over? Je kunt niet ontkennen dat er iets is, maar het moet zeker niet de hoof drol gaan spelen. Onze dochter groeit volgens ons gewoon op. Ze is wel veel aanhankelijker, maar zo zijn veel kinderen, Bij haar ken merkt de ziekte zich momenteel door coördinatieproblemen. Ze stoot wat vaker dan een ander wat om, wat 'klunselig' noemen wij dat dan. Over haar lichaam heeft ze pigmentvlekken, ze is heel vaak moe, en heeft een groei achterstand". Mèlanie: "Ik ben nu een stuk kleiner dan mijn klasge nootjes. Maar op die lotgenoten- dag zag ik dat ik zo klein nog niet eens ben. Daar zag ik werkelijk kinderen van acht en negen jaar, heel klein, in een aangepaste buggy zitten. Op school word ik nogal veel gepest. Slaan, schop pen, schelden. Meestal vanwege mijn lichaamslengte. De meeste kinderen weten helemaal niet van mijn ziekte." WENS Mèlanie werd vorig jaar bena derd door de Stichting Marco. Zij mocht een wens doen. Daar hoef de zij geen moment over na te denken, ze wilde dolgraag naar de populaire popgroep Di-Rect. Daarna is het balletje aan het rol len gegaan. Zij mocht samen met haar vriendinnetje Amber naar de feesttent in Wanssum waar de band zou optreden. Tot ieders verbazing werd zij thuis opge haald met een grote limousine, een verrassing van het televisiep rogramma 'Vinger aan de Pols', dat opnamen maakte van deze dag. "Leuk, fantastisch allemaal", roept ze uit als haar gevraagd wordt wat ze van die dag vond. "Toen we daar aankwamen was er een rode loper uitgerold. Ik heb twintig minuten met de jongens van Di-Rect kunnen praten. Er waren allemaal fotografen en film camera's. Zij begonnen mij te interviewen. Heel leuk en span nend allemaal. Samen met Bas, de bassist, heb ik ook nog een spelle tje gedaan", vertelt Mèlanie, alsof het allemaal pas gisteren is gebeurd in plaats van afgelopen zomer. Moeder Tinie: "De jongens van de band waren echt heel lief voor haar. Mèlanie werd overla den met cadeautjes, zoals posters, een zweethandje, een shirt en natuurlijk alle handtekeningen van haar idolen. Van de chauffeur van de limousine kreeg ze ook nog een teddybeer. Het was echt een fantastische en onvergetelijke dag die een enorme indruk op haar heeft gemaakt. Het effect van de wens is veel groter geworden door het toeval van de televisie uitzending." Hoe veel indruk die dag gemaakt heeft, blijkt wel uit de hoeveelheid foto's en posters die zij van die dag boven haar bed heeft hangen. TV-UrrZENDING In november waren Mèlanie en haar ouders te gast bij het televi sieprogramma 'Vinger aan de Pols'. Het programma, dat veelal over ziekten en alles daaromheen draait, lijkt in beginsel niet echt aantrekkelijk voor Mèlanie. Maar wanneer haar duidelijk gemaakt wordt dat het alleen maar gaat over hoe zij de ontmoeting met Di-Rect heeft ervaren, stemt zij toe. Het is haar manier om iets voor de stichting terug te doen. Deze uitzending gaat over men sen met een missie. Presentatrice Pia Dijkstra spreekt daarin met mensen die geld inzamelen voor stichtingen, waaronder de Stichting Marco. Van elke gast wordt een kort filmpje gedraaid, over de Stichting Marco wordt een filmfragment van de ontmoe ting van Mèlanie met de band Di- Rect gedraaid. Uiteindelijk wordt ook deze opnamedag een onver getelijke dag voor Mèlanie, want behalve de mensen van Stichting Marco is ook Lee Towers erbij aanwezig. De zanger zet zich ook vaak in voor de zieke medemens. Zo bezoekt hij regelmatig kanker patiënten en is hij ambassadeur van de Daniël den Hoedkliniek in Rotterdam waar egelmatig termi nale patiënten bezoekt. Een echte doodnormale man die ook nog even de tijd nam om gezellig met de meiden op de foto te gaan. Tinie: "De Stichting Marco heeft zoveel voor onze dochter gedaan, nu wil ik graag deze stichting in de schijnwerpers gaan plaatsen. Want echt, wat zij doet is werke lijk fantastisch! Er zijn tal van doe- een-wensstichtingen, maar de Stichting Marco gaat puur en alleen om kinderen met NF. Deze stichting heeft ook een eigen website, www.nfinfo.freeler.nl". En dan ineens schieten Tinie Hendriks haar ogen bijna vol tra nen. "Ik durf het bijna niet te vra gen, maar mag het bankrekening nummer van de stichting er misschien bij? Wie weet helpt dat een beetje." Haar stem klinkt zeer geëmotioneerd. Jawel hoor. Voor mensen met een missie doen we dat. 59.85.312.683 t.n.v. Stichting Marco, te Elsloo. De uitzending van Vinger aan de Pols is te zien op woensdag 12 januari vanaf 19.55 op Nederland- 2. WINTERSCHILDER Wij zetten alles weer strak in de verf en zorgen voor een perfecte wandafwerking. GERARD REIJNDERS schilderwerken b.v. Plataanstraat 12 Venray tel.582635 De politie onderzoekt de toe dracht van een verkeersongeval op de Rijksweg in Well waarèij vorige week woensdagavond een 42-jarige man uit Holthees ernstig gewond is geraakt. Het ongeval gebeurde rond 19:00 uur toën een tankwagen, met nog drie auto's voor zich, af moest rem- ij men voor een vrachtauto die links voorgesorteerd stond. Op het moment dat de tankwagen stap voets reed, botste de 42-jarige automobilist achter op de tankwa gen. Hij raakte bekneld en is door de brandweer uit het wrak bevrijd. Hij is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis in Nijmegen. De politie onderzoekt of de man onder invloed van alco hol verkeerde. In 2005 weer 'Boerderij in het licht' Eind vorig jaar werd een verlichte boerderijenroute over maar liefst 55 kilometer uitgezet in Meerlo, Tienray, Swolgen, Blitterswijck, Wans sum, Geysteren, Oostrum, Castenray en Oirlo. Deze toeristische autoroute, die in de avonduren verreden werd, trok maar liefst 2.953 geregistreer de deelnemers en mag daarmee bijzonder succesvol worden genoemd. Voeg daarbij nog een aantal personen die de tocht aan de hand van geleende boekjes of meerdere keren hebben gereden, dan zullen er volgens de organisa tie zo'n 4 tot 5.000 mensen de route gereden hebben. Meer dan 180 boerderijen. woonboerderijen en andere mooie aan de route gelegen objecten werden door middel van bouwlampen flink in het licht gezet. Het aanzicht van de gebou wen in de donkere avond bood verrassende effecten. Wat bijzon der opviel was dat een groot aan tal boerderijen door de bewoners 'opgeleukt' waren met extra ele menten, zoals bijvoorbeeld stro poppen, oude werktuigen of het gebruiken van verlichte pompoe nen. Iets dat door de deelnemers aan de tocht erg op prijs gesteld werd. Aan 'Boerderij in het licht' was ook nog een wedstrijd verbon den. De hoofdprijzen daarvan - een rondvlucht boven het gebied, waar ze bovendien zelf wonen zijn gewonnen door de familie Litjens uit Leunen en door de familie Frederix uit Wanssum. Zij worden op 3 september tijdens Veulense kermis op 'Veulen International Airport' verwacht om de rondvlucht te maken. De vier streekpakketten, beschikbaar gesteld door OVIVO, zijn gewon nen door de familie Jacobs üit Geysteren, de familie Van Lipzig uit Venray, de familie Willems uit Blitterswijck en de familie Marcellis uit Castenray. Door het succes heeft de orga nisatie besloten ook in 2005 weer een verlichte boerderijentocht te organiseren. In welke dorpen in deze regio die plaats zal vindén, wordt later nader bekend gemaakt Het huidige schoolsysteem stelt veel doelen en kent veel strakke kaders. Ouders, leerkrachten en ook veel kinderen vinden dat zeer beklemmend. Het natuurlijk leren van lederwijs biedt een nieuwe uitda ging. Natuurlijk Hepen betekent dat je vanuit dé natuurlijke inte resse en gedrevenheid van ieder individueel kind onderwijs geeft in plaats van het opleggen van voor gedefinieerde lesstof. Leerlingen krijgen zo hun vrijheid en tevens de verantwoordelijk heid om hun eigen bestemming vorm te geven, om zich zo voor te bereiden op de maatschappij Onderwijs leeft en heeft de seri euze aandacht van alle betrokke nen. Dat was duidelijk te merken aan de interactie tussen de vele bezoekers van informatieavonden en de initiatiefnemers. Zij timme ren momenteel hard aan de weg om op 22 augustus volgend jaar de deuren van hun Hakuna Matata te openen. Als deze school Hakuma Matata eenmaal een feit is dan zal het snel gaan, aldus het Team Iederwijs. Voor de eerste groep is het eerst geloven en dan zien en voor de grote groep die volgt zal het meer eerst zien en dan geloven zijn. Dat is hoe veran deringen nu eenmaal werken. Voorlopig is het hard werken en is elke (financiële) steun van harte welkom. Wilt u meewerken aan deze verandering of heeft u inte ressen dit nieuwe schoolsysteem dan verwijzen ze u graag naar de website www.iederwijs-noordlim- burg.nl Vorige maand werd de web site van de kerkdorpen gepre senteerd. Ieder dorp in de Venray is nu bereikbaar via www.dorpenvenray.nl. Nu wordt een start gemaakt met de tweede fase en kunnen alle plaatselijke verenigingen, stichtingen en andere organi saties zich aanmelden. Op dinsdag 11 januari 2005 vindt er een algemene informatie avond plaats in Ysselsteyn. Via de website www.dorpen- venray.nl kun je informatie opvra gen over alle andere dorpen van de gemeente Venray en over het dorpsradenoverleg. Je vindt op de website iets over de geschiedenis, de bewoners en de bezienswaar digheden. Tevens, tref je op de site een evenementenkalender en een plattegrond aan en kunt er de laatste nieuwtjes over elk dorp op lezen. De website wordt fasegewijs verder uitgebouwd. Fase 1 had betrekking op de algemene infor matie vanuit de verschillende dor pen en de dorpsraden. Fase 2 houdt in dat alle plaatselijke ver enigingen, stichtingen en andere organisaties van de tien kerkdor pen kunnen aansluiten. En straks in fase 3 kunnen ook de wijkra den van de kern Venray en de ver enigingen uit Venray zelf bij het project aansluiten. Aan alle plaat selijke verenigingen, stichtingen en andere organisaties wordt de mogelijkheid geboden een eigen website te openen onder die van het eigen dorp. De enige voorwaarde is dat er een of twee personen optreden als contactpersoon. Verenigingen of organisaties kunnen op de website hun programma en even tueel uitslagen en standen kwijt. Wanneer een vereniging of organisatie wil deelnemen, dan zijn daar geen kosten aan verbon den. Dat geldt zowel voor de ruimte op de website als voor de opleidingen. Deelname is gratis en dat is mogelijk dankzij een financiële ondersteuning van de Stichting CAI Venray. Meer informatie over de websi te wordt verstrekt tijdens een algemene informatieavond op dinsdag 11 januari. De avond is uitsluitend bedoeld voor vereni gingen en organisaties uit de tien kerkdorpen en vindt plaats in zaal Roelanzia in Ysselsteyn. Aanvang 20.00 uur. Aanmelden voor deze avond kan via de website van het eigen dorp: www.dorpenvenray.nl De politie heeft dinsdagmiddag assistentie verleend bij een ver keersongeval op de Horsterweg in Castenray. Bij het ongeval is een 13-jarige fietsster uit Castenray gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 17:15 uur toen het meisje de weg overstak. Daarbij zag ze een 52-jarige auto mobilist uit Venray vermoedelijk over het hoofd. De man kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het meisje is met een hersen schudding en beenletsel overge bracht naar het ziekenhuis. Op 2 januari 2005 is vanaf de Grotestraat in Vierlingsbeek een grijze Opel Corsa, kenteken TK- 91-JP weggenomen. Wat gebeurt er als U niet adverteert PEEL EN MAAS De politie van het district Venray organiseert op zaterdag 8 januari op de binnenplaats van het politiebureau aan de Leunseweg in Venray een ver koopdag van gevonden fietsen. Wie in de afgelopen maanden slachtoffer van een fietsendiefstal is geworden, is zaterdag van harte welkom bij het politiebureau van de basiseenheid Venray. Gedupeerden die aangifte van diefstal van hun fiets hebben gedaan, kunnen aan deze verkoop meedoen. Van 12.30 uur tot 13 00 uur kunnen ze kijken of hun eigen fiets tussen de voor de ver- t koop aangeboden rijwielen staat. Om 13-00 uur begint de verkoop. Uitsluitend mensen met een aan gifteformulier en een geldig iden titeitsbewijs worden toegelaten. PEEL EN MAA$ niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur WOMAN PAUL BROUWER MODE wilhelminastraat 2-4 venray telefoon 0478 510943 www.paulbrouwer.nl PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Henk Willemssen redactie@hrandermiunckhof.nl Advertenties: Arie Snellen e-maiL asnellen@vandenrnunckhof.nl telefoon: 0478-58 27 27 Thrieven op aanvraag e-mail: advertentie@vaudenmuncldiof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. t Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Verspreidingsbureau Penodie^ - Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 urn Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws J tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur.v Ah onn ementen 18,95 (postcode 58..) 33,50 (overige binnenland)

Peel en Maas | 2005 | | pagina 3