berden Plan voor wozoco in Oostrum Prettige kerstdagen!!! KOOPZONDAG h Boxmeer "r HfwÉi 330 extra woningen voor gemeente Venray mum-m kees arts ffo- Weer diefstal uit Kapel Smakt Afscheid van Bank en Ondernemers En verder: El >E Wij wensen u Prettige 'Kerstdagen en een {jeCufyqg en Qezond20041! /Jetten^ f.'iW=;ll''iir idoetere Ë11SI - Tijdens onze tapijtshow... nh GRATIS VENRAY Julianasingel 7| Inleveren kopij II °p ft5BEïrES5K J DS DeMKB automatiseerder dongen dé specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! ,.A« iTSÏÏcffioN Zorgt voor structuur in organisatie en automatisering Honderdvierentwintigste jaargang - week 52 - donderdag 25 december 2003 L EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 11 Sport 16-17 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 >-p lefinh i doel /ontu lp om rerdrij lal! den., (D =3 Q I» inMimmi nmiMm»i-iT,j!rw«m-< itestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Oostrum wil in de dorps kern een woonzorgcomplex bouwen voor ouderen. De beoogde locatie is het leeg staande kantoorgebouw van de Rabobank aan de Mgr. Hanssenstraat. Het initiatief is afkomstig van de dorpsraad. Het plan verkeert nog in een pril stadium. De dorpsraad heeft in de voorbije maanden enkele gesprekken gevoerd met de gemeente en woningcorpora tie Wonen Venray. Dorpsraadvoorzitter Joos Linskens licht toe dat uit de gehouden woningbehoefte- enquete is gebleken dat er in Oostrum veel vraag is naar senio renwoningen in combinatie met zorg. Hij denkt aan een complex van dertig tot veertig appartemen ten. Ook zouden de bestaande bejaardenwoningen in Oostrum ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- 11,Raadhuisstraat38 VM* 5801 MA Venray Telefoon0478-556117 een beroep kunnen doen op de aangeboden zorg. In tegenstelling tot Ysselsteyn waar alleen een seniorencomplex - zonder een zorgcomponent - wordt gebouwd wil Oostrum wel een echte wozoco. "We denken dat veel ouderen behoefte heb ben aan 24-uurszorg", zegt Linskens. De zorg zal afkomstig zijn van instellingen als Zorggroep 0485 - 57 12 44 www.jettenautoverhuur.nl Noord-Limburg en de stichting Thuiszorg. Aan het dorpsplein in Oostrum ligt al een appartementencom plex maar dit is deels bewoond door ouderen. Er zijn ook een zestal duurdere koopappartemen ten. Wonen Venray gaat samen met de dorpsraad het plan verder uit werken. Begin januari is er een vervolggesprek met de gemeente. In Leunen loopt een vergelijk baar initiatief voor een woonzorg complex. Ook in Leunen is het pand van de Rabobank een gewil de optie en ook hier werkt de woningstichting Wonen Venray samen met de dorpsraad. ijoeën of moj imburgs leeft, zo conclu- het Bureau Streektaal iriands-Limburg. Hit een etc onder 2500 provinciege- ji blijkt dit overduidelijk, ter nog, volgens de onder- crs moeten de kinderen in __plimburgs worden opgevoed, 3 1 er meer Limburgs op de male radio en tv, moet in het 118.01 rrwijs structureel aandacht t/m *i den besteed en moet het 12 00 urgs zoveel mogelijk als taal worden gebruikt. Mooi, inspanningen om het urgs als een streektaal te lödcn. ar dat is nu net tiet punt In VDl provincie wordt naar mijn m 2 ling nog teveel geconclu- rd dat Limburgs één taal is. niet dus. het woord "mooi" maar :n op te pakken, wij zeggen in het verre zuiden Sjoeën, bben ze kinjer die ze opt ie en hier hebben wij kien- dic weej groeët brenge (even xacte spellingswijze buiten Jiouwing gelaten). In mijn t de Raad van Elf van de 1haas heb ik mogen ervaren Limburgs geen taal is maar mengelmoes van tig verschil- ;e dialecten. Ik was dan ook dat het persbericht van het tau Streektaal niet alleen in Limburgs" maar ook in het ïriands was opgesteld jn kritiek neemt niet weg ij niet trots mogen zijn op Limburgse dialecten en, om bij Venray te blijven, op ons s dialect. Juist wel en de ingen van o.a. Veldeke dit dialect te behouden is Maar vaak wordt er een :lijk gemaakt met het Fries. Friesland wordt door iciale Staten wel in het vergaderd en zijn plaats- tborden tweetalig. Maar het is ook als taal geaccepteerd, wat in Limburg, gezien de grafische ligging van onze j 0 rincie, gewoonweg onmoge- is. Bovendien is de samenstel- per gemeente erg verschu il. Venray kent bijvoorbeeld e^e|l inwoners die niet van ouds- uit Venray komen. In andere deernen is dat juist andersom, beer mijn kinderen het s, zoals ik geleerd heb, bij ingen Thuis spreken we zo mogelijk Venrays maar bui- "luis kom je het steeds min- :gen. Wat dat betreft zou [Venrays in het onderwijs 'n •je" aanvulling zijn op de lene ontwikkeling van een Maar maak er geen ver- iting van. Het zou mooi zijn iet Venrayse dialect op deze ie behouden kan blijven om :n onderdeel te vormen van :1e Limburgse dialecten die lennen. Christ n 't Chrysler Jeep Dodge Officieel Servicedenlcr WWW.GOMMANNK.N ■y •- - J T1',-' fe-ï Kerstmis. Feest van vrede en geluk op aarde. Feest der her innering ook, aan de geboorte van het kindje Jezus en de dierbaren die ons in het afge lopen jaar ontvielen. Feest ook van familie, vrienden en bekenden, van lekker eten en drinken, van kerstconcerten bezoeken en kerstwandelin gen maken, van 'uitbuiken' op de bank en/of een lekker film pje kijken. Vanavond (woensdag) is het kerstavond, traditioneel de avond waarop veel mensen de kerk bezoeken om daar te genieten van het traditionele verhaal over de geboorte van het kindje Jezus. Met Maria, Jozef, de os en de ezel, herders, drie koningen, de onmis bare engel en sfeervolle kerstmu- ziek komen we zeker in de juiste kerststemming! De redactie van Peel en Maas wenst u fijne kerstdagen!!! In Wanssum werden dinsdag de laatste puntjes op de i gezet tijdens de generale repetitie voor de gezinsmis op kerst avond De gemeente Venray mag in de periode 2002-2009 in de kern Venray 1650 woningen bouwen. Het grote probleem is dat dit gehele woningcon tingent is gekoppeld aan con crete bouwprojecten waarover harde toezeggingen zijn gedaan aan projectontwikke laars. Het gevolg is dat er geen enkele ruimte is om nieuwe projecten aan te pakken. Het starre woningbouwpro gramma smoort op dit moment ieder nieuw initiatief. Het loslaten van projecten, waarover verplich tingen zijn aangegaan, is niet mogelijk omdat de gemeente dan aansprakelijk gesteld zal worden. Op 10 december voerden de wet houders Ruyten (Lokaal Aktief) en Heidens (CDA) daarover een gesprek met CDA-gedeputeerde Ger Driessen. De provinciebe stuurder deed de toezegging om het contingent met twintig pro cent uit te breiden. Waardoor Venray 330 woningen extra mag bouwen in de komende zes jaar. Het strakke keurslijf waarin Venray momenteel geperst zit komt vooral doordat de meeste grote bouwprojecten flinke ver traging oplopen. Zoals in Brabander (totaal 780 woningen), St. Anna (350 woningen) en ook De Gouden Leeuw (164 wonin gen). Het gaat om grote aantallen die een flink beslag blijven leggen op het toegewezen aandeel door de provincie. Met de toezegging van gedeputeerde Driessen hoopt Venray weer wat 'lucht' te krijgen want het dreigde steeds verder achterop te raken met het woningbouwprogramma De Venrayse kerkdorpen vallen hier niet onder. Want dat is een verhaal apart. De tien dorpen heb ben een eigen tienjarenplan. In de periode 1997-2006 mogen er in totaal 366 huizen gebouwd wor den. Ook op de dorpen loopt de productie achter maar dit komt vooral door de belemmering van stankcirkels. Onder de 1650 woningen voor Venray-centrum vallen niet de honderd starterswo- ningen, 150 huizen voor nieuwe militairen vanwege de uitbreiding van vliegbasis De Peel, zorgwo- ningen en woningen die inpandig gebouwd worden. Zoals op het St. Annaterrein waar in bestaande gebouwen negentig appartemen ten gerealiseerd worden. Met de door de provincie toege kende extra ruimte hoopt de gemeente beter tegemoet te komen aan de plannen van parti culiere ondernemers. Het college heeft zich voorgenomen om vanaf 2005 jaarlijks driehonderd nieuwe woningen te bouwen. Dit aantal wordt de laatste jaren niet meer gehaald. In 2003 zal de oogst erg mager zijn en ook voor 2004 valt de bouwproductie tegen. De 130 geplande woningen in Brabander zullen volgend jaar wellicht niet gehaald worden en naast Jerusalem-contrast (veertien appartementen) en 54 luxe senio renwoningen aan de Vlierstraat zit er weinig in het vat. In de jaren daarna wordt het woningbouw programma grotendeels bepaald door drie megaprojecten die alles behalve voorspoedig verlopen: St. Anna, Brabander en De Gouden Leeuw. De 95 geplande woningen op het KTS-terrein komen in 2005/2006 gereed. Lees verder op p. 3 Peel en Maas zal ook volgende week op woensdag 31 december worden verspreid. Dit heeft gevolgen voor het aanleveren van berichten en advertenties. Sport- en verenigingsnieuws die nen op de maandag 29 december voor 10.00 uur in ons bezit te zijn. Advertentiemateriaal kan worden aangeleverd op diezelfde maandag tot 18.00 uur. Voor vra gen kunt u contact opnemen met de redactie of advertentie-afde ling. "U WILT DE MOGELIJKHEDEN GRAAG OP EEN RIJTJE" xm De Hypotheekshop, Patersslraat 3, Venray, (0478) 51 57 55. www.hypotheekshop. nl ii Om 17on kerstdinch r" 'n ons Restaurant I V "5'nderen opgelet» I ersW#8 ™n«ldo's lenedshnw I OP 1, 2, kmld,g ,iJd„, Kerstdinch BeLVOMOrze KERSTFOLOEB Tel. 0478 511466 HOTEL ASTERIA VENRAY Maashescweg 80a Venray •llDtd Ruim 100 speciaalzaken cn altijd GRATIS parkeren fWinkels open van 12.00 tot 17.00 uur ZONDAG 28 DECEMBER GEOPEND VAN 11 UUR - 17 UUR Kerstopruiming tj intratuin HET GROENE WARENHUIS Venray, Langstraat 133 tel. 0478-588585 bedrijfsautomatisering bv Bedrijfsautomatisering b.v. Keizersveld 25 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl IEDEREEN Ito HELE FIJNE A KERSTDAGEN J $JEK&r ^«AATTS TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 vvvviv. rongenvof. nl TEGELZETTERSBEDRIJF rongen TPRUIMING BOXMEER tl mannenmode, jeans and casual wear for men 0478 512306 VENRAY II casual wear for men Venray "*^l SERING Diqnion Aulomatiiermq Noorderhof 8 Venray (0478) SI 18 81 www.diqnion.nl mfo@diqnion.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1