erden Kruispunt Maasheseweg veiliger door nieuwe verkeerslichten a.s. Zondag f lPi5<§iii# Tb®®!©! ï-HisSHr 'Venray moet dependance ZMLK-school krijgen' sssnf1 IEBG(DIFEB£\ mode cczncrunn 'De Hommel niet naar Brabander' Peel en Maas tijdens de feestdagen DeMKB ZONDAG 14 DEC OPEN! J DS automatiseerder /Jetten^ '-TESËÈÉmr Kerstboom uintratuin Modezondag koopzondag Horst Mooi de Mooiste Mode Uw helpende hand in automatiseringsland En verder: BW en Wanssum in evenwicht Symfonie Orkest vecht voor zijn bestaan dé specialist tegels, sanitair en tegelwerken! 31 december oud nieuw feest i kctfHfk Ken «pellcrtml dm ui,- muiick. 1 januari nieuwjaarsbrunch rt-Vcis?»",.,. reserveer tijdigi KERST EN OUD NIEUW op«,K^s^nch ««"to™,""! °Pe"'° ta»£df"<J, lm," m„ Br^r^sr,rsKe:";?re,-- II uit de speciale Kerst-a-la-carte-kaart v Kl,N°EREN opgelet» P -e Kerstdag tijdens de Kerstdincb grimeurs Bel voor quze Kerstfoldeb TeJ 0478 511 466 HOTEL ASTERIA VENRAY Maasheseweg 80a Venray ."-4 ;SV, - (S RT: Donderdag 11 december om 9:30 uur traat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 hmUMH mplex. nog niets mis t het de j niet om Ysselsteyn, ji hen zelf. "Mede i vah 1 f. zo staat in de adverten- de problematiek Vi op de kerkdorpen niet nieuw. Al jaren in Venray tegen die als het gaat om bou- iend op een wij van de landelijke regeige- 1t Den Haag uiteindelijk ning gegeven om in n het WoonZorgCom raliseren. Hieraan is vèel In al die jaren Venrayse politiek zich ien om dit en andere gerealiseerd te krijgen. lobby's naar Den Haag en '011 (richt gingen hier aan voor- omdat de regelgeving snog strak gehanteerd vooralsnog zonder succes, is dat succes er wel en wil Aktief hiermee aan de latuurlijk zal wethouder hier zijn deel in hebben maar niet meer of minder elke andere wethouder of lenaar, die zich hiermee al jaren hebben bezig gehou- Eigen roem stinkt, is, zeker de stankcirkelprolema- hier we op zijn plaats, faal Aktief wil zich opwer- roor de lokale bevolking. De zegt het al, alleen is men ïwoordig met een "C" actief met een/K". Wie lokaal fis dus, wordt op z'n minst zijn of haar omgeving te kennen. Nu weet ik dat m Ysselsteyn in Venray de gemakkelijkste is: twee een Griekse Y en een dub- Soms zie je ze in de meest tnde varianten. Lokaal Aktief ide deze week echter de jljselsteinfouter kan Jammer. Als de oud-minis- waarnaar Ysselsteyn ver- is, zich in zijn graf kon lien, deed hij dat terstond, loop dat Lokaal Aktief tij- haar inspanningen voor de •se gemeenschap toch iets ildiger te werk gaat s voorzie ik voor de partij jmloos einde. Christ md i "HEBT U NAAST |>e LAAGSTE RENTE, NOG EEN JftNDER VERZOEK?" De Hypotheekshop, itraat 3, Venray, (0478) 51 57 55. iv. hypotheekshop.nl bedrijfsautomatisering bv 5803 am Venray tel. 0478-585457 nail: info@jds.nl www.jds.nl Uw adres voor al uw Feesten, Bruiloften, Partijen, Vergaderingen. Cafe-Zaal 1/acte NU THEMA FEESTEN Kwatsavond €45.- p.p. Spooktochtcn €40.- p.p. Arrangementen uil in vanaf €20,- p.p. Ontvangst met vlaai <fc koffie 5 uur vrij drinken 2x bittergarnituur uitgebreid buffet 't raspaardje van de horeca tot ziens in ,,'t Veule tel. 0478-581928 0485 - 57 12 44 www.jettenautoverhuur.nl Op dit moment is de gemeente Venray volop bezig met de aanleg van een ver keersregelinstallatie (VRI) ter hoogte van de kruising Maasheseweg en A73. Bij goed weer wordt deze VRI op vrij dag 19 december in gebruik genomen. Tegelijkertijd wordt de komgrens 600 meter rich ting Maashees verplaatst, waardoor op de gehele krui sing de maximumsnelheid verlaagd wordt naar vijftig kilometer per uur. Inmiddels is er ook een dubbelzijdig I fietspad aangelegd van de Spurkterdijk naar Mc Donalds, waardoor de ontbrekende fietsoversteekplaats meteen gerealiseerd is. Met bovenstaande maatregelen gaat voor de gemeente Venray Jeanne Hendrix (CDA) pleitte in de commissie Maatschappelijke Diensten voor een dependance van de ZMLK of Mytylschool in Venray. Beide scholen zijn in Venlo gevestigd en dagelijks rei zen er zo'n tachtig leerlingen uit Venray naar toe. "De scholen in Venlo puilen uit. Het is daarom een redelijke wens een dependan ce naar Venray te halen. Daar zul len de ouders heel blij mee zijn", zei Hendrix. Yvonne Raaymakers. directeur van het schoolbestuur SPOV, zei het de moeite waard te vinden het te onderzoeken. "Want ik hoor ook ouders die kla gen over het verre reizen van hun kinderen." Maar Raaymakers voegde eraan toe dat het heel moeilijk zal worden. "Want het ministerie kiest juist voor centrali satie in grootschalige instellingen voor speciaal onderwijs. Dat is efficiënter en het drukt de kos ten." Focus aan het Groenwoltsepad is de enige school voor speciaal basisonder wijs in Venray. Onbekenden hebben zon dagochtend rond half negen een kerstboom gestolen op De Gouden Leeuw. Getuigen zagen een man en een vrouw één van de kerstbomen voor een doe-het-zelf-zaak losma ken en achter in de personenauto leggen. Vervolgens reden ze met open kofferbak weg. WIJ KEUREN ALTIJD GOED VERKOOP MKOM: EN CEDKl'IKI E Al TO'S VAKKUNDIG ONDKK1IOVD EN KLI'.VRAI U: •CX Officieel Scrviccdcalcr SangVong Gonin]^ ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf f 8.258,- ilck* Raadhuisstraat38 vMx fjdUrfst* 5801 ma Venray Telefoon0478-556117 f HET GROENE WARENHUIS Venray, Langstraat 133 tel. 0478-588585 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u TEGELZETTERSBEDRIIF RONGEN 11.°M7.00 RUIL NU JE OUDE SPIJKERBROEK IN ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD winkel sjj>SJhif§mfl Sa Jmas Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen St. Lambert usploin 12 Horst 077-3986464 SERING Nieuws uit Venray en omgeving leest U in PEEL EN MAAS Magazijnleegverkoop 14 december h0rST met nog KOOPZ°N° «2 Q0 17.00 uur meer kortingen. Dames-, heren- en kinderschoenen. •/SCHÖENMÖDE Hoofdstraat 14 - Horst j'an c/e 'f'e//< JcAoenmoc/e' Bleek 13-15 - Venray Honderdvierentwintigste jaargang - week 50 - donderdag 11 november 2003 L EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum16-18 Kunst Cultuur 11 Sport 19-23 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 BHl3u52$!!^B^B31 internet - Webjiles - Softwjretrainmqen op meet - bedrijludvnermq £«ct ip«ia/ut eindelijk een lang gekoesterde wens in vervulling om de ver keersveiligheid en doorstroming van het verkeer ter plaatse te opti maliseren. Reeds bij de aanleg van de A73 zegde Rijkswaterstaat de gemeente Venray toe dat, indien het verkeer zou toenemen, er een VRI zou komen. Er volgde een jarenlange discussie en veel over leg, maar telkens werden de beslissingen van hogerhand voor uitgeschoven. Dit tot groot onge noegen van de gemeente. Venray maakte vele plannen en voorstel len. zoals een rotonde op beide kruisingen ('de hondenbof). Deze rotonde zou de verkeersvei ligheid op een veel langere ter mijn kunnen waarborgen. Het benodigde geld ontbrak echter en Venray klopte tevergeefs bij de provincie Limburg en de overheid In september 2001 nomineerde verkeersgedeputeerde Vestjens de kruising zelfs voor de top-tien van meest gevaarlijke kruisingen van de gehele provincie Limburg. Wethouder Driessen (verkeer) van de gemeente Venray reageer de door de gedeputeerde er nog maals aan te herinneren dat Venray de gevaarlijke situatie graag wilde oplossen, maar dat de aanleg van een rotonde niet mogelijk was zonder financiële steun van de provincie. GROTE WENS Het benodigde geld kwam er echter niet en het college van B en W moest zijn grote wens om een dubbele rotonde aan te leg gen laten varen. Als goed en veilig alternatief keek Venray wederom naar de aanleg van een VRI. omdat de gemeente niet langer kon en wilde wachten. Het Rijk kwam nu wel zijn belofte na en zegde zijn medewerking toe. Begin dit jaar bleek echter dat Rijkswaterstaat in zijn meerjaren begroting in de problemen kwam en de aanleg van de VRI dreigde alsnog op de lange baan te wor den geschoven. Wethouder Driessen stuurde meteen een brandbrief naar de toenmalig minister De Boer van Verkeer en Waterstaat en noemde de situatie onaanvaardbaar. Uiteindelijk gaf Den Haag toch groen licht voor de aanleg van de VRI. De aanleg van de VRI wordt uit gevoerd door de gemeente Venray in samenwerking met Rijkswaterstaat. Zij dragen geza menlijk de kosten van circa 300.000 euro. Basisschool De Hommel heeft te maken met een enor me toeloop van leerlingen. De school aan de Oostsingel krijgt er op de huidige locatie zelfs vijf leslokalen bij om de leeriingenstroom op te van gen. Het CDA had al eerder gevraagd om een onderzoek naar een mogelijke verplaat sing van de school naar de nieuwe wijk Brabander. Wethouder Heidens (CDA) meldde onlangs dat De Hommel liever niet wil verhuizen. De CDA- fractie vernam van de school dat deze vraag echter nooit aan hen is gesteld. Ton Ederveen vroeg in de commissie Maatschappelijke Diensten om opheldering. Wethouder Emonts (PvdA) bevestigde dat De Hommel graag wil blijven zitten'. "Maar zij weten van niets reageerde". zei Ederveen. "Er is nooit met de school overlegd." Emonts meldde dat verhuizing terloops wel eens ter sprake is geweest. "Maar de wijk Brabander is daarbij nooit specifiek genoemd omdat dit ook niet aan de orde is." De onderwijswethou der zei wel dat de nieuwe school in Brabander, die in 2007 of 2008 in gebruik wordt genomen, moge lijk eveneens een school op prote stant-christelijke grondslag wordt. De Hommel is in de gemeente Venray tot nu toe de enige prote stant-christelijke school. Peel en Maas zal tijdens de feestdagen normaal uitkomen. Normaal maar met dien verstande dat de verspreiding op woensdag (24 en 31 december) in plaats van donderdag plaatsvindt. Dit heeft wel gevolgen voor het aanleveren van berichten en advertenties. Sport- en vereni- gingsnieuws alsmede overige mededelingen dienen op de maandagen 22 en 29 december voor 10.00 uur in ons bezit te zijn. Advertentiemateriaal kan worden aangeleverd op diezelfde maanda gen tot 18.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met de redac tie of advertentie-afdeling. vakkundig adviseren. ZONDAG 14 DECEMBER GEOPEND VAN 11 UUR - 17 UUR Bezoek van de Kerstman Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1