talil erdem Beelden en terug in St. schilderijen Jozefkapel Eisso Woltjer voorzitter Reconstructie Muziekfeesten Merselo ter ziele ZOEK MAAR UIT J DS voordeel En verder: Sinter klaas bruncj €17?5 p.p. SLA UW SLAG SPIJKERBROEKEN! Woninginbraak [RÜHLHAEGENS i F Minder risico I. met ons starterspakket dé specialist tegels, sanitair en tegelwerken! >etere NEDERLAND Nieuws uit Meerlo-Wanssuml 1-12 Kunst Cultuur 13 Sport 18-23 BW wint van Gemeentelijke mededelingen 24 Merselo Kerkelijke diensten 26 i gerechten Voor a I HEEFT SlNTERKLAiQ i KIN°ERENC2 iel ook voor onze jratrs kerstfolder! i Kinderen van 3 t/m 3 jaar ëT.95 I Kinderen van 6 t/m 12 jaar ë9.95 Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 14661 STATIONSWEG 130B OOSTRUM VERKOOP VAN PARTIJGOEDEREN VERKOOP 2DE HANDS MEUBELEN VERKOOP MOUNTAINBIKES OPEN ELKE ZATERDAG 9.00-17.00 UUR OPHEFFINGSUITVERKOOP PLATAANSTRAAT 10 MEUBELS STERK AFGEPRIJSD lANKSTELLEN 3Q% KORTING TAPIJTEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS VERLICHTING SPIEGELS 25% KORTING 15% KORTING OP ALLE BIJBESTELLINGEN ECHTE MERKEN VOOR REDELIJKE PRIJZEN! JONNY Q€5." EXTRA KORTING GRATIS VÓÓR DE WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 e-mail: redactie: redactie@vandeninunckhof.nl advertentie-afdeling: advertentie@vandenmunckhof.nl PEEL EN MAAS Onbekenden hebben dinsdag :ht ingebroken in een woninj in de Irenestraat in Overloon daders zagen kans de auto sleutels uit de woning weg te nemen. De bewoner hoorde rond 05.00 uur gestommel ging kijken. Hij zag twee mannen nog net naar buiten rennen. Zij stapten in zijn auto en zijn weg gereden. De weggenomen auto betrof een zwarte Volkswagen Golf voorzien van het kenteken PP-ZP-03. bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info©jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken SSANG YONG 4 WD PERSONEN EN BEDRIJFSAUTO GojSÖiSi VOORGEGAAN a. o. <5 JEtfê Keuten van Loone J.-v.=rc Beekweg 52 Venray tel; 0478-546339 I8J!|0AU| JOOA g USS iSUJ ISIUSAOVJ PUS'a'3 ÏK-i accountants -^j Vestigingen in Venray Boxmeer Nuenen Noorderhof 8. Postbus 68, 5800 AB Venray telefoon (0478) S3 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mai/: info@Himweb.nl; internet www.rhmweb.nl TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. L Honderdvierentwintigste jaargang - week 4^- donderdag 6 november 2003 EN MAAS Frans in de schijnwerper Q 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 De provincie Limburg heeft Eisso Woltjer aangetrokken als onafhankelijk voorzitter van de reconstructie in het district Venray Meerlo- Wanssum. De Venraynaar gaat op korte termijn een gebieds- commissie formeren. Eisso Woltjer (PvdA) is oud- Tweede Kamerlid en Europarlementariër. Hij hield zich in de politiek vooral bezig met landbouwzaken. In het voorjaar 2002 was hij nog informateur van de huidige coalitie in de Venrayse gemeenteraad. De gebiedscommissie onder voorzitterschap van Woltjer krijgt de belangrijke taak om program ma's en jaarplannen op te stellen voor het Reconstructiedistrict Venray Meerlo-Wanssum. Aan de hand hiervan verdeelt de provin cie het beschikbare budget van 960 miljoen euro. Wethouder Frits Ruyten (Lokaal Aktief) is de bestuurlijk trekker van het dis trict. "Formeel ben ik nog niet benoemd door de provincie", zegt Woltjer. "Maar ik wil snel aan de slag gaan om een gebiedscommis sie samen te stellen. Hierin moe ten alle belangengroeperingen die betrokken zijn bij het platteland zitting krijgen. Zoals de dorpsra den en landbouworganisaties. Ik weet nog niet hoe groot deze commissie wordt. Daarover heb ik binenkort een gesprek met de wethouder." De provincie heeft vorige week in alle zes districten in Noord- en Midden-Limburg voorzitters voor de gebiedscommissies aangesteld. Oud-Tweede Kamerlid Servaas Huys (PvdA) wordt voorzitter van het district Maasduinen, voorma lig burgemeester en Kamerlid Frans Wolters (CDA) krijgt het voorzitterschap over het district Horst en oud-wethouder Albert Kersten (CDA) krijgt Helden onder zijn hoede. Voormalig LLTB-voorman Koos Kooien wordt voorzitter van de twee dis tricten in de regio Nedenveert. Gedeputeerde Staten hebben vooral gezocht naar mensen met veel bestuurlijke ervaring. Want er is veel slagvaardigheid en daad kracht nodig voor het Reconstructieplan voor Noord- en Midden-Limburg. Het is een groot project dat vanaf 2004 concreet uitgewerkt moet worden. Integrale plattelandsontwikkeling staat centraal. Er komt een nieu we indeling van het buitengebied zodat alle functies (wonen, natuur, landbouw en intensieve veehouderij) minder hinder van elkaar ondervinden en weer ont wikkelingskansen krijgen. Afgelopen dinsdag liep de inspraakperiode af van het ont werpplan dat een maand ter inza ge heeft gelegen. In de komende tijd worden alle bezwaarschriften behandeld. Naar verwachting in het voorjaar van 2004 zullen Provinciale Staten het plan vast- CAR-CITY VEIURAY KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl ert rouwen z leuke aspecten van js af en toe eens een ste llet spreekt r zich dat coalitie en K Iw niet met elkaar Het gebeurt maar al te jt het daarbij op de per eld wordt, een van de leuke aspecten van de week was hei goed lis en Busser stonden tegenover elkaar, voorwerp was wethou- :n. Het functioneren van wethouder werd door iwerking ter discussie Sterker nog, iwerking heeft helemaal •uwen in Frits Ruyten ttlioudcr. zover is er eigenlijk nog aan dé hand, totdat «werking met een motie De partij zegt in die motie iet vertrouwen in de wet- erop, maar vraagt de overi- adsleden hun vertrouwen spreken in de wethouder, nwerking zelf zou haar motie in ieder geval niet /an ien. Een motie die door de voorzitter niet in behande- itrd genomen. ltitó discussie ga t er nu over of i wel of niet correct heeft adeld. De meningen zijn •ver nogal verdeeld, an |nenwerking had in mijn i een motie moeten indie- laaiin ze het vertrouwen in ftthouder opzegt. Dat was lijke taal geweest en wie )p tegenstemt behoudt het ouwen in de wethouder, dat R al eerder aan hem is lonken tijdens zijn benoe- Merselo stopt met de organi satie van de jaarlijkse muziek feesten. Begin juni werd de 26e én laatste editie van dit driedaagse muziekspektakel gehouden dat traditioneel in het Pinksterweekeinde valt. De animo en de belangstelling voor de muziekfeesten zijn de laatste jaren afgenomen. De ver enigingen hebben daarom na overleg met de adviesraad beslo- ren«om er definitief een nimf nrh- ter te zetten. "De opbrengsten vie len tegen en dan is het ook steeds moeilijker om gemotiveerde vrij willigers te vinden", zegt dorps raadvoorzitter Theo Zegers. Dit jaar trad nog de Nederlandse top- band Golden Earring op. Golden Earring was al vaker te gast in Merselo evenals René Froger. "Dit soort optredens vergen een inves tering van 30.000 euro. En dat is voor ons helaas een te groot risico eeworden". aldus Zeeers. In 1978 organiseerde fanfare St. Oda een muziekfeest vanwege haar zestigjarig jubileum. Dit eve nement was zo geslaagd dat de voetbalclub, die wel wat extra inkomsten kon gebruiken, besloot een jaar later eveneens muziekfeesten te houden. Daarmee was een traditie gebo ren. In 1980 werd de stichting Muziekfeesten Merselo opgericht. Het evenement groeide en groei de en het hele doro en alle vereni gingen raakten erbij betrokken. De laatste jaren vielen de bezoe kersaantallen en de inkomsten tegen. De stichting wordt nog niet opgeheven maar de activitei ten zijn stopgezet. PEEL EN MAAS een abonnement waard nenwerking heeft geen ver- «n meer in deze wethou- j Dat is haar goed recht, en nag ook uitgesproken wor- Maar wees dan wel duidelijk raai niet met omgekeerde cs om de brei heen. Dat urt al genoeg in de politiek. Christ De oplettende bezoeker van de St. Jozefkapel in Smakt zal het zeker niet ontgaan. Na een afwe zigheid van een half jaar hangen de twee schilderijen van Joachim en Anna en staan de beelden van Lucia en Laurentius weer op hun vertrouwde plek. In Restauratie Atelier Limburg in Maastricht kre gen de vier pronkstukken van de kapel in Smakt in de afgelopen maanden een grondige restaura tiebeurt. En het resultaat mag gezien worden. De ongeveer drie honderd jaar Oude schilderijen pronken weer in hun volle glorie, terwijl ook de honderden jaren oude beelden volledig zijn her steld. Met de restauratie van de vier stukken is ongeveer 12.500 euro gemoeid, een bedrag dat door sponsors is opgebracht. Tot groot genoegen van rector Wauben: "Eerlijk gezegd had ik de werken al afgeschreven. Uiteindelijk ben ik blij dat we het toch geprobeerd hebben. Het is ongelooflijk hoe de beelden en schilderijen, die toch heel zwaar aangetast waren, in zo'n mooie staat zijn teruggebracht." Het vol gende restauratieproject staat al op stapel. Het altaar van de kapel, dat stamt uit 1699 toen de St. Jozefkapel werd opgericht, staat voor 2004 op de rol. Het altaar moet helemaal schoongemaakt en bijgewerkt worden. In februari 2005 moet de restau ratie, die bruto 35.000 euro gaat kosten, voltooid zijn. "Alleen moe ten we ook hiervoor nog spon sors en fondsen zoeken", aldus Wauben. Keizersveld 22 Venray Tel. (0478) 55 04 10 mvw. rongenvof. n l stellen. De ministers van VROM en LNV moeten ook nog hun goedkeuring geven. Mk extra MM/00% BIJ Tapijtcentrum Nederland starten de feestdagen dit Jaar extra vroeg! NU kunt u aantrekkelijke tvinsten pakken op de gehele collectie TAPIJTCENTRUM VENRAY Julianasinqel 7

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1