I moeten Jan Loonen doet oproep aan burgers Na zeven jaar een Rendez Vous berden! I MENU MAKT-MAR-WAT-VERREG11 KOOPZONDAG 21 SEPTEMBER onbeperkt^ JAV» 45 km/u ALLE WINKELS 11.00- 17.00 UUR CENTRUM VOOR SHOPPING Uw helpende hand in automatiserinqsfand Drie keer En verder: Prima prestatie Mannenkoor Oefening brandweer Asteria JD5 idoetere dé specialist tegels, sanitair en tegelwerken! PEEL-BRUNCH I p iedere zondag, -i c OS ll i I vanaf 11.00 uur ^IV-' iedere dag van de weck^- I (in ha mossdseia)enK^^^g^| TEGELS - SANITAIR TEGELWERKEN Statenlid vraagt medewerking om absurde regelgeving aan te pakken CDA-statenlid Jan Loonen wil er werk van maken. Hij doet een oproep aan alle bur gers om problemen die zij ondervinden met ruimtelijke ordening, zoals uitbreiding of verbouwing van hun huis of bedrijf, aan hem kenbaar te maken. Loonen wil zo de te ver doorgeschoten regelge ving, waar burgers tegenaan lopen, in kaart brengen. "Wij willen af van de absurde regel geving. Daarom wil ik graag voorbeelden horen van men sen zodat we de regels voor iedereen kunnen verbeteren", zegt Jan Loonen. In onder staand artikel geeft het Venrayse statenlid uitleg over de stand van zaken. "Het zal u de laatste tijd niet ontgaan zijn. Overal wordt volop gesproken over deregulering en meer beschikkingsbevoegdheid voor de lagere overheden. In een overvol land als Nederland zijn regels en afspraken op allerlei gebieden vaak onontkoombaar, maar langzaam groeit het besef dat de overheid hierin toch te ver is doorgeschoten. Het tweede kabinet Balkenende heeft deregulering en ontwikke lingskansen voor het landelijke gebied tot een van de beleids- speerpunten gemaakt. Bovendien is daar extra geld voor uitgetrok ken. Het is nu zaak om dit voorne men ook in de praktijk ten uitvoer te brengen. "Prinsjesdag" zal hopelijk hierover meer duidelijk heid hebben gegeven. In heel Venray hebben we bij ruimtelijke ordening vooral te maken met regelgeving op het gebied van bestemmingsplannen, milieu en bouwen, zowel in de kern als in de dorpen maar ook in het buitengebied. Omdat in het buitengebied tevens een functie verandering gaande is komen daar de problemen op het gebied van regelgeving het meeste naar voren. Van oudsher ging het daar met name om agrarische bedrij ven maar daarin is de laatste jaren een kentering gekomen. Doordat steeds meer agrarische bedrijven stoppen en de overblijvende sterk groeien is specifieke regelgeving nodig om dat proces in goede banen te leiden. In de voorbije periode is de oplossing vooral gezocht in meer én stapeling van regels. Echter we zien nu dat dat niet werkt. Bekend voorbeeld zijn de varkens die meer ruimte nodig hebben maar dat niet krijgen omdat het bouwblok niet groter kan worden. Een schrijnend recent voorbeeld is het WOZOCO in Ysselsteyn. Midden in de dorps kern mag niet gebouwd worden vanwege een cumulatieve stank- cirkel. De vraag is wie daar hinder van ervaart. Het Rijk. de provincie en de gemeente spelen in deze volgorde een rol in het ruimtelijke orde ningsbeleid. Als het rijk nu komt met voorstellen tot verbetering dan is de provincie de volgende om te werken aan deregulering. De huidig gedeputeerde ruimtelij ke ordening, Ger Driessen uit Horst, heeft zich sinds zijn aantre den in mei van dit jaar niet onbe tuigd gelaten. Van "hindermacht naar stimuleringskracht" is het bestuurlijke credo om het voorne men van deregulering waar te maken. Reconstructie is het pro ces wat op dit moment volop in voorbereiding is om dat voor het buitengebied waar te maken. Echter het is natuurlijk niet zo dat iedere regel overboord gegooid moet worden. De meeste regels zijn er niet voor niets en hebben hun functie. Je zou ze ook kunnen gebruiken om afspraken, bijvoorbeeld via contracten, te maken. Vaak ligt het niet functio neren aan de toepassing en uitleg van de regels en lopen juist proce dures vaak niet goed om maar niet te spreken over de lange juri dische (bezwaarprocedures. We moeten onszelf afvragen of de problemen alleen uit de te ver doorgevoerde regelgeving afkom stig zijn of dat we zelf mede de oorzaak zijn van het niet functio neren daarvan. De behoefte leeft sterk om te inventariseren waar de proble men nu precies liggen en waar deze ontstaan. Wat zijn de echte problemen? Daarom wordt op donderdag 6 november a.s. door de provincie Limburg in Roermond een werkconferentie georganiseerd. De titel van deze conferentie is "Van ordening naar ontwikkeling, een andere aanpak van de ruimtelijke ordening". Deze werkconferentie heeft tot doel om met betrokkenen in debat te gaan over een slagvaardi gere en efficiëntere manier van ruimtelijke ordening. Duidelijk moet worden welke problemen er zijn en wat er aan kan gebeu ren om dit te verbeteren. Als statenlid in de commissie Ruimte en Groen ben ik ook zeer sterk geïnteresseerd in de proble men die in onze omgeving leven op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat geldt zowel voqr het "binnen-" als het "buitenge bied". Langs deze weg doe ik een oproep aan u om problemen waar u tegen aanloopt op het gebied van ruimtelijke ordening, aan mij door te geven. Het moet wel om situaties gaan waar het huidige beleid niet werkt. De bouwblok vergroting om welzijnsaanpassin- gen in de veehouderij door te voe ren moet in principe mogelijk zijn. Ook moet u niet.denken dat een woning bouwen in uw eigen bos nu wel wordt toegestaan. Het moeten reële knelgevallen zijn. Aan de hand van uw concrete voorbeelden kan ik pleiten voor aanpassing of afschaffing van betreffende regelgeving. Denk daarbij aan de Provinciale Handleiding voor bestemmings plannen. Op deze manier hoop ik bij te kunnen dragen aan het ver beteren van het woon-, werk- en leefklimaat van ons mooie Noord- Limburgse land met niet te veel regels. li kunt uw reacties sturen aan Jan Loonen, De Boog 3, 5802 BZ in Venray (tel: 511421, mobiel: 06-53389032, fax: 513409 of mail en naar Loonen@csnet.nl). li kimt ook de website van de Provincie Limburg raadplegen: www.Limburg.nl. Na afloop van de werkconfe rentie zullen de resultaten van de inventarisatie bekend worden. Ik zal u over de ontwikkelingen blij ven informeren". Jan Loonen Lid Provinciale Staten namens het CDA Reeds vanaf -ƒ?' 8.258,- ffelflt Raadhuisstraat 38 5801 MA Venray Telefoon 0478-556117 altijd gratis parkeren RUIM 100 SPECIAALZAKEN WEI ACTIVITEITEN Steenstraat 73 Boxmeer t.o. de HEMA boxmeer •namenrtiode, ;eans and cssusf wear for men venray casual «ar fur men. I "^^1 SERING Honderdvierentwintigste jaargang - week 38 - donderdag 18 september 2003 EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 11 Sport 16-19 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 HOTEL RESTAURAN1 NODIGT U UIT VOORJ A GEADVISEERD WILT WORDEN /<Sr»AAT76 nieuw!!! POTGROND TUINTURF Van Leendert b.v. Ooyenseweg 14 5817 CA Broekhuizenvorst 077-3209700 Kijk ook op onze website: www.vanleendertbv.nl VVli KEUREN ALTIJD GOLD SangMdng GQ2MÉJ2 "HEBT U NAAST DE LAAGSTE RENTE, NOG EEN ANDER VERZQEK?" De Hypotheekshop, Palmstraat 3, Venray, (0478) 51 57 55 www.hypotheekshop.nl bedrijfsautomatisering bv êizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 nail: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw outomatiserings- vraagstukken Uw adres voor al uw Feesten. Bruiloften. Partijen, Vergaderingen. Cafe-Zaal 1/eule, NU THEMA FEESTEN Knalsavond €45.- p.p. Spooktuchtcn €40.- p.p. mtgementen all in vanaf €20.-p.p. Ontvangst met vlaai koffie 5 uur vrij drinken 2x bittergarnituur uitgebreid buffet tra.spaardje van dc horeca tot ziens in ,,'t Veule tel. 0478-581928 Zeven jaar geleden werd het idee gelanceerd. Samen iets doen voor de Venrayse gemeenschap in de vorm van een kunstwerk. Zondag 21 september gaat de wens van de vier kunstenaars Lenie Bartels, Eric van Grootel, Jos Mertens en Adriaan van Rossen in vervulling. Voor de schouwburg van Venray wordt om 16.00 uur Rendez Vous onthuld. Een werk dat bestaat uit zes reliëfs van hardsteen geplaatst in een zes hoek. Bartels, Van Grootel, Mertens en Van Rossen zijn deelnemers aan de cursus beeldhouwen van de Venlose kunstenaar Hans Reijnders als in 1996 een kunst werk voor de Venrayse gemeen schap voor het eerst ter sprake komt bij de groep amateurkunste naars. "Destijds werd de schouw burg verbouwd en dat leek ons een leuk thema om iets mee te doen", legt Lenie Bartels het initia tief voor Rendez-Vous uit. "Er kwamen acht ideetjes op tafel die iets te maken hadden met de acti viteiten in de schouwburg. Lenie Bartels en Adriaan van Rossen met twee van de zes reliëfs die zondag voor de schouwburg worden onthuld. Daarvan bleven er uiteindelijk zes over", vult Adriaan van Rossen aan. Cabaret, muziek, poëzie, car naval. ballet en magie zouden door de kunstenaars in Belgisch hardsteen belichaamd gaan wor den. In 26 cursusavonden van ieder 2,5 uur per jaar een hels kar wei. Bartels: "Eerst de schetsen op papier en vervolgens aan de hand van kleitabletten op schaal aan de slag. Het was eindeloos meten en rekenen om de ontwerpen op schaal te vertalen naar de beeld houwwerken." In 20(XIF waren de reliëfs klaar. De gemeente Venray had inmid dels het ambitieuze Masterplan Beeldende Kunst gepresenteerd en zag al een prestigieus kunstob ject voor de Schouwburg Venray verrijzen. Kosten nog net geen miljoen gulden. De Venrayse bevolking kwam in opspraak tegen dit geldverslindende pro ject en uiteindelijk werd het idee van tafel geveegd. Het kunstwerk van de amateurkunstenaars bleek een uitstekend alternatief. "De eerste contacten met de gemeen te waren moeizaam", herinnert Van Rossen zich nog goed. "Zij hadden een beetje het idee dat een kunstwerk van vrijetijds beeldhouwers niet veel kon zijn. Het eerste idee was ook om de reliëfs een plaatsje te geven tegen de gevels van de schouwburg. Dat zagen wij niet zitten. Als er iets mee zou gebeuren, dan ook fat soenlijk." Lees verder op pag. 3 «eerbeleid de voorjaarsnota van de al werd aangekondigd burgemeester en wethou- wcck bevestigd in de voor 2004. Net als de begroting is het niet iets we blij mee mogen zijn. ii van de onderwerpen in ray is het parkeerbeleid. Dat rolgend iaar 100.000 euro AVe kunnen er dus vanuit Ida! het parkeren volgend jaar in centrum weer duurder wordt, t zal de handhaving strenger gaan wden. Afgelopen vrijdag werd dat duidelijk: tijdens de presen- van streekproducten op de ■nrayse pleinen Dc ondernemers hun producten wilden etaleren fden vrij nel met dc neus op dc nrayse feiten gedrukt omdat ze tij- het uitladen van hun wagens n bon kregen wegens fout parke- n. Wordt dit het nieuwe parkeer- leid? Op 28 september is er een ékenmarkt. Ik adviseer de organi- rende Kiwanis om hun boeken hierop de fiets aan te voeren Christ m FABULOUS; BJi fashion FAMILY WEEKEND nderdagavond: modeshows extra koopavond dagavond gezellige wijnproeverij erdag make-up en haaradvies i.s.m. Essenziale erdagmiddag ballonnenartiest Edwino durende alle dagen: expositie van schilderijen i.s.m. Galerie Irok Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 mvw. rongenvof. n l Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1