erden 300 arbeidsplaatsen in Venray Venray houdt nog één ambulance over Kranslegging Duitse jongeren w EC0N0- MIE EEN OPKIKKER J DS Deken Coenen verlaat Venray Lesgeven in Zuid-Afrika Gouden Bruidspaar ndoetere Controles En verder: €49,50 Super eigenwijs: NEDERLAND ongen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! RÜHL HAEGENS MOLENAAR R II LI Honderdvierentwintigste jaargang - week 35 - donderdag 28 augustus 2003 EN MAAS ferotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 i beuk d'r in allfefhebber maak ik toch wel een beetje zorgen, zozeer als inwoner van :n want die bekeren mooi der, maar meer als fan en jeor van SV Venray. Ben kg en vereniging met al vele ambities om terug te keren >2] ftw hoogste niveau. Vorig jaar de goede weg ingeslagen sneuvelde de ploeg in de xteapeiitie. Dit jaar is de start Jen mei de pet op. Verliezen Swolgensche Boys en d... daar mag een ploeg als iray, met alle respect voor tegenstanders, zich diep ir schamen. Wie naar de top en welke voetballer wil dat kan weieens misstappen lien maar moet in dit soort 215 Astrijden laten zien waar ze 21! kweet ook niet wat het is met hedendaagse voetbal. "De ik d'r in" lijkt niet meer van t tijd. Kijk ook naar Oranje, steeds fletser gaat voetballen, rige week heb ik de tv maar jezet.,.. Mogelijk heeft het iets mentaliteit te maken, •schien is men tegenwoordig I tevreden met een gelijkspel, als een overwinning noodza ak is. werigcns niet alleen in de ut, maar ook in de politiek. Al e jaren horen we termen als t verdient geen schoonheids- en "dan moet het maar ik daar is men schijnbaar snel reden. tvredenheid alom dus. of Om met de politiek te jgj ginnen. Venray staat aan de ^oravond van enkele moeilijke jen. Een lichtpuntje is de financiële bijdrage van het iets hoger uitvalt en er dus ter mogelijkheden zijn. Als irger zou ik tevreden zijn als ik ir iets van terugzag, of iets nder hoef te betalen. Dus en heren politici, de beuk ■21 21 ■21 ■21 '21 21 21: -211 21! 2-; 21! 21 21 21 21 21 21 21 21! 21! r* 131 ■s 134 311 121 121 121 121 121 121 121 in wat het voètbal betreft. Ik ,0P dat de bekerronde voor SV jnray als een slechte generale ig worden beschouwd en dat uitvoering het komend sei- en tot tevredenheid zal stem- Jongens, de beuk d'r in. Christ CAR-CITY VEIURAY KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl In het politiedistrict Venray zijn in de afgelopen week in totaal 4440 automobilisten gecontro leerd op hun snelheid. Hiervan hebben 602 weggebruikers een proces verbaal gekregen. De hoogste snelheid die met de laser- auto werd gemeten, was op vrij dag 15 augustus op de Midden Peelweg:l45 km/u waar 80 km/u de limiet is Bij controles met staande houding werden 44 bestuurders geverbaliseerd voor diverse andere overtredingen. Uitbreiding distributiecentrum Flextronics Logistics Het distributiecentrum van Flextronics Logistics op indus trieterrein Smakterheide in Venray wordt met 25.000 vier kante meter uitgebreid. Dit levert 300 nieuwe arbeids plaatsen op en, door de ver koop van vier hectare grond, ongeveer 2,7 miljoen euro voor de kas van de gemeente Venray. Het gaat vooral om (productie)werk voor lager opgeleide medewerkers. Flextronics gaat de nieuwe werknemers zelf opleiden en krijgt daarvoor subsidie van het Europees Sociaal Fonds en de gemeente Venray. Ook Venlo was in de race voor de vestiging van Flextronics. Om de uitbreiding van Flextronics Logistics binnen vier tot acht maanden mogelijk te maken, heeft de gemeente Venray de plannen de afgelopen maan den in nauwe samenwerking met Flextronics en de Maessen Groep als bouwer/ projectontwikkelaar verder uitgewerkt. De fikse uit breiding van het distributiecen trum was voor Flextronics Logistics van cruciaal belang om zich in Venray te blijven vestigen. De gemeente Venray is erin geslaagd de directie van Flextronics te overtuigen de uit breiding in Venray te realiseren, door afspraken te maken over de invulling van de driehonderd extra arbeidsplaatsen door middel van het project 'Ontwikkeling en uitvoering trainings- en oplei dingsprogramma Flextronics Logistisc BV'. Ook verkoopt de gemeente Venray vier hectare grond aan de Maessen Groep, waardoor de uit breiding van de bedrijfshal moge lijk wordt gemaakt. Het distribu tiecentrum wordt gevestigd naast de huidige vestiging waar ruim vijfhonderd mensen werken. De uitbreiding wordt, net als het bestaande complex, eigendom van de Maessen Groep, die het pand aan Flextronics verhuurt. De invulling van het project kan mede worden gerealiseerd door de aanvraag van subsidie door Flextronics in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF 3). Deze subsidie wordt verstrekt voor het acquireren, begeleiden en/of opleiden van (Venrayse) werkzoekenden. De gemeente Venray is daarbij co-financierder. In totaal gaat het om een subsidie van 500.000 euro, waarvan 250.000 euro ten laste komt van de gemeentekas. De subsidie wordt vanuit verschillende afde lingen betaald. Flextronics Logistics is onder deel van Flextronics, een multina tional die zich heeft gespeciali seerd in het assembleren van elektronische apparatuur en en onderdelen voor bekende leve ranciers. In 2001 nam het bedrijf een belangrijk onderdeel van Xerox Manufactering in Venray over. Wethouder Heidens, portefeuil lehouder Economische Ontwikkeling: Het binnenhalen van driehonderd arbeidsplaatsen in deze economische tijden is op zich al een goede zaak." Daarnaast kan volgens de gemeente Venray door de realisa tie van de extra arbeidsplaatsen voorkomen worden dat Venrayse burgers die werkloos worden in een uitkeringssituatie belanden. Ook biedt de extra werkgelegen heid de mogelijkheid om mensen die toch in een uitkeringssituatie belanden, weer aan de slag te hel pen. De gemeenteraad spreekt in oktober 2003 over de uitbrei dingsplannen en het werkgele genheidsproject van Flextronics. Vanaf komende maandag verliest Venray zijn tweede ambulance. Door de week vanaf 18.00 uur en in het weekeinde na 16.00 uur is er tot 's ochtends acht uur nog slechts één ambulance beschikbaar bij het Venrayse ziekenhuis. De paraatheid van de ambulances wordt daar door fors minder. Terwijl er alom kritiek is dat de huidige bezetting van twee ambulan ces al te weinig is. De wettelij ke 15-minutengrens wordt nu al vaak overschreden. Ook elders in Noord-Limburg wordt het aantal ambulances teruggebracht. Deze maatregel moet op 1 september al ingaan. Naar verluidt treedt het RAV (Regionale Ambulance Voorziening Noord-Limburg) mor gen (vrijdag) met een persbericht naar buiten. Het ambulancever voer is sinds kort geprivatiseerd en viel voorheen onder de hoede van het ziekenhuis. Bij de presen tatie van het rapport Oversteek, de reorganisatie van de ziekenhui zen in Venray en Venlo. barstte de kritiek los omdat er te weinig ambulances beschikbaar waren voor deze regio. "Het zit niet goed met de spreiding en paraatheid van ambulances in Noord- Limburg", concludeerde de werk groep onder voorzitterschap van professor Spreeuwenberg. De werkgroep en de zorgaanbieder deden dan ook een dringend advies om het aantal standplaat sten uit te breiden. Maar het aan tal ambulances wordt nu juist ver minderd. Anonieme bronnen spreken van een ordinaire bezui nigingsoperatie. "Vroeger behoor den de ambulances bij het zieken huis en was het één pot nat. Nu staat de RAV op eigen benen en kost het blijkbaar allemaal teveel geld. Dit is diep treurig", laat een direct betrokkene weten. Bij Viecurie in Venlo wil nie mand reageren op de plannen. Berrv Link, de secretaris van de Raad van Bestuur, is met vakantie. Een woordvoerster verwijst door naar de RAV die in het Venlose ziekenhuis gehuisvest is. Bij het RAV doet iedereen er eveneens het zwijgen toe. Directeur Lucien Engelen is op vakantie en het andere directielid André Lemmen is niet bereikbaar voor commen taar. Anderen willen of durven geen reactie te geven. Het nieuws is ook bekend geworden bij de politieke partij Lokaal Aktief. Raadslid Tiny Grebenjak stelt volgende week in de commissie Maatschappelijke Diensten vragen aan wethouder Emonts. 'Ik heb huisartsen, het Gehandicapten platform Venray en de stichting Behoud Basiszorg Ziekenhuis gebeld. Niemand is hiervan op de hoogte. Bij het zie kenhuis wil men niet reageren", aldus Grebenjak die zich grote zorgen maakt over de gevolgen voor de regio Venray. Want ook Venlo beschikt straks in de avon duren en 's nachts nog slechts over één ambulance. "Als die weggeroepen wordt en de ambu lance uit Venray moet bijvoor beeld naar Helden uitrukken dan is er voor Venray geen ambulance meer beschikbaar." Problemen doen zich ook voor bij ernstige ongevallen waarbij altijd twee ambulances ter plekke moeten zijn. De tweede ambulance moet dan komen uit Bergen of Venlo. Lolaak Aktief geeft ook aan dat de bezetting van twee ambulan ces momenteel al te weinig is. Volgens de partij blijkt ruim 62% van de 24.000 vragen om ambulancehulp spoedeisend te zijn. "Voor Venray betekent dit gemiddeld 1330 spoedeisende meldingen per jaar. Slechts één ambulance kan onmogelijk aan de wettelijke eis van de 15-minuten grens voldoen", aldus Lokaal Aktief die wil weten welke actie het college onderneemt om een behoorlijke ambulancedienst en basiszorg voor Venray te behou den. Duitse jongeren uit Baden- Württemberg hebben woensdag een krans gelegd bij het oorlogs monument nabij het gemeente huis in Venray. Het is een jaarlijk se traditie dat de jongeren, die ruim twee weken verblijven op het jongeren ontmoetings cen trum (joc) in Ysselsteyn, hier een krans leggen ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Aansluitend aan de kranslegging werden de jongeren door loco burgemeester Jan Driessen van Venray ontvangen op het gemeentehuis. De jongeren zijn nog tot eind augustus in Ysselsteyn om te werken op het Duitse oorlogskerkhof en in het joc. Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 11 Sport 18-23 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 Theater op bezoek in Asteria Venray 1 8 oktober 2003 h november 2003_ ^GEÓESTILEERDt DINNERS»®" «ksïïïïv U bent van harte welkom voor een gezellige avond met zang en dans door een projesssioneel theatergezelschap, zij serveren L' een heerlijk 4 gangen diner. Asteria Venray Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray Inl. en reseveringen: Tel. 0478-511466 -R E STftli.ttflfUn - 3 gangen keuze-menu 19,50 SEPTEMBER AANBIEDING elke woensdag en donderdag eet de tweede gast voor A prijs nu ook op dinsdag geopend Neem eens een kijkje op: www.eigen-wijze.nl Restaurant Eigen Wijze, Paterstraat 15 5801 AS Venray 0478-581869 TAPIJTCENTRUM VENRAY Julianasingel 7 CD- bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken Martin Koenen Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Venray ADVIES - BEZWAARSCHRIFT? 040-2262507 of 06-22789292 Vullinghspark 34, 5591 DB Heeze Gespecialiseerd in: Bestemmingsplannen Milieuvergunningen Bouwvergunningen Bezwaarschriften www.adviesbureaumartinkoenen.nl Chrysler Jeep Dodge -VERKOOPNIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -\ AKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer GE7.EI I.ENBAAN 8 581J EA YSSELSTEYN I EL- 11478-541945 FAX: 0478-541876 B-raall: aKOARAGE3MjOMMANSKNDEWIT.nl Internetsite: WWW.GOMMANSENDEWIT.nl Uw adres voor al uw Feesten. Bruiloften. Partijen. Vergaderingen. Cafe-Zaal 't lecclc NU THEMA FEESTEN Kwatsavond €45.- p.p. Spooktochten €40.- p.p. Arrangementen all in vanaf €20,-p.f Ontvangst met vlaai koffie 5 uur vrij drinken 2x bittergarnituur 'l raspaardje van de horeca tot ziens in ,,'t Veule tel. 0478-581928 NIEUWE NAJAARSMODE ®I#AAT 76 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl Accountants Belastingadviseurs Managementconsultants Automatiseringsadviseurs Vestigingen in Venray Noorderhof S. Ponbus 68. SSOO AB Venray Boxmeer I telefoon (0478) St 43 33./a* (0478) S8 4« 24 Nuenen e-mall: lnfo@rhmweb.nl; internet: www.rhmweb.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1