berden Kunstwerken Odapark doelwit vandalen Kermis Venray: zomers volksfeest tv 70%! W HALVE PRIJS HALVE PRIJS Felle brand in Ysselsteyn asteria mosselen JD5 M Briljanten bruids- paar in Venray Red Caps naar interland OP ONZE DAMES-, HEREN EN KINDERAFDELING - alle jacks en jassen - groot gedeelte zomercollectie SI andoetere Duur plasje Geen Peel en Maas En verder: Hotel Restaurant" nodigt u uit voor... S&omgerecMen, 1 4 hoofdgerechte" ongen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! Tuinen kort/«gen VENRAY Julianasingel 7 RÜHL HAEGENS MOLENAAR^*. '1 IRÜHL l Honderdvierentwintigste jaargang - week 31 - donderdag 31 juli 2003 EEL EN MAAS uur kermismaandag 4 augustus: gesloten kermisdinsdag 5 augustus: geopend van 9.30-18.00 uur kermiswoensdag 6 augustus: geopend van 9.30-18.00 uur CD Grotestraat 23 5801 BE Venray Het Odapark is steeds vaker het doelwit van vandalen. In de afgelopen maanden zijn diverse kunstwerken vernield of omgegooid. Het bestuur van het Odapark vermoedt dat de vele groepen jongeren, die vooral in deze zomer maanden 's avonds in het park rondhangen, iets met de vernielingen te maken heb ben. Het park is vrij toegankelijk. Een deel ervan is permanent geo pend als beeldentuin. "In het afgelopen weekeinde was het weer raak", klaagt Marijke Cieraad van het Odapark. "Ze hebben toen een zuil, onderdeel van een kunstwerk van Arko Wassenaar, omver getrokken. Geen eenvoudige klus, want dat kunstwerk weegt best wel wat." Marijke Cieraad constateert dat het park steeds meer een verza melplek voor jongeren aan het worden is. "Daar is op zich niets mis mee. Maar er zijn wel gren zen. Het park heeft een open karakter en mensen mogen hier vrij vertoeven. Daar is het ook een prachtige plek voor. Maar daar moet het ook bij blijven. De kunstwerken zijn om naar te kij ken, niet om te vernielen of omver te gooien." Het is zelfs zo dat enkele kunst werken, die vernield zijn geweest, bewust nog niet zijn teruggeplaatst, uit angst dat het beeld opnieuw vernield zal wor den. Een korte balans geeft aan dat het om meer dan een incident gaat. "Een bankje bij de zandver stuiving is vernield, brandstich ting op diezelfde zandverstui ving, regelmatig worden beelden omver getrokken, vernielingen aan het prieeltje bij het grasveld. vernielingen aan een kunstwerk van Pietersen, vlaggenmasten vernield, publicatiebord ver nield. En dan hebben we het nog niet eens over al het afval dat in het park achtergelaten wordt", aldus Cieraad. VIDEOBEELDEN Het Odapark beschikt wel over videobeelden waarop jongeren te zien zijn die op enkele kunst werken klimmen. De vernielin gen zelf hebben echter buiten het beeld van de camera's plaats gevonden. Het bestuur van het Odapark heeft de afgelopen maanden bewust niet de publiciteit gezocht, in de hoop dat het. slechts om enkele incidenten zou gaan. Nu blijkt dat het een struc tureel probleem aan het worden is, wil het bestuur van het Odapark dat de vernielingen snel een halt worden toegeroepen. Het Odapark is inmiddels in gesprek met de politie om te overleggen hoe dit probleem het beste aangepakt kan worden. Verder wordt er al regelmatig in de avonduren door de politie gepatrouilleerd, terwijl ook beke ken wordt of de beveiligings dienst meer in de avonduren kan controleren in het park. Tevens wordt overwogen om met de jongeren die in het park rond hangen een gesprek aan te gaan, om op die manier het vandalisme in de kiem te smoren. Verder hoopt het bestuur op de medewerking van andere parkbezoekers die, als zij onre gelmatigheden constateren, gevraagd wordt dit direct te mel den, zodat actie kan worden ondernomen. "Want het zou geen goede zaak zijn als mensen wegblijven omdat ze zich in het Odapark niet meer veilig voelen", besluit Cieraad. Vesting ;ermis komt en Venray is omgetoverd in een ware itad. Want behalve attrac- en terrassen verrijzen er ook meer hekwerken in het itrum van Venray. xken die de eigendommen burgers moeten bescher- Hekwerken die wildplassen kleine steegjes moeten tegen- 3 igaan. hekwerken die helaas 3 Onontbeerlijk zijn geworden. 1 Een slechte zaak, want het :hijnt steeds moeilijker te zijn $>m van andermans zaken af te ilijven. Wat is het nut van een igegooide ruit? Wat is het nut n een vernielde fiets? Wat is 'het nut van een volgezeken muur j als er een toiletwagen vijf meter f tverderop staat? Maar het is niet alleen met de Venravse kermis. Ook buiten deze periode, die we met z'n allen heel gezellig vinden..., tiert tiet vandalisme welig. Deze week d bekend dat ook het ipark mikpunt van vandalen geworden Een gebied dat tien jaar geleden nog op een oer woud leek met daarin een bouw vallig Theehuis, maar dat met behulp van vele honderden vrij willigers is uitgegroeid tot een fraai stadspark met zo'n zeventig kunstwerken. Een gebied dat door vele Venraynaren gekoes terd wordt, maar dat door somi- ge individuen wordt ervaren als een vrijplaats om te kunnen "rau- schen". Het mag niet zo zijn dat we van dit park ook een vesting moeten maken. Dat we er hoge hekken omheen moeten plaatsen om de vandalen, die zich alleen verto nen als er niemand anders in de buurt is, buiten de deur te hou den. Het open karakter van het park is symbolisch voor onze vrij heid. En die willen we ons toch niet door een enkele vandaal laten ontnemen? Christ De Venrayse politie zal tij dens de kermisdagen weder om optreden tegen het zoge naamde wildplassen. De boete voor dit feit bedraagt 46 euro. Het wildplassen zorgt al jaren voor grote overlast en erger nis bij ondernemers en bewo ners van het centrum. Op en nabij het kermisterrein zijn voldoende voorzieningen, zoals toiletwagens en plaszui- kn, aanwezig waar een plas maken aanzienlijk goedkoper Verder worden de inrijverbo- den van tijdens de kermis afgeslo ten straten, met name in de Patersstraat, door de politie streng gecontroleerd, evenals het zich bevinden op verboden grond, met name bij het gemeentehuis. Ook worden mensen die zich zon der enig redelijk doel ophouden in portieken gecontroleerd en, indien er van een overtreding sprake is, bekeurd. Plegers van baldadigheid kunnen rekenen op een bekeuring. In de afgelopen weken zijn tal van kunstwerken in het Venrayse Odapark vernield door onbekenden. Liefst 55 topattracties in hartje centrum Venray staat de komende zes dagen weer in het teken van de kermis, die de laatste jaren is uitgegroeid tot een van de grootste en gezelligste evenementen in de regio. De Venrayse kermis trekt jaar lijks tussen de 250.000 en 300.000 bezoekers en staat daarmee fier in de evenemen ten top-20 van Nederland. Ook dit jaar lijkt de kermis weer een zomers volksfeest te worden, want liet kwik stijgt vrijdag al naar 28 graden! Op vrijdag 1 augustus 2003 opent Betty Bradley, voorzit ter Koninklijke Horeca Nederland afdeling Venray, om 15.00 uur de Venrayse ker mis bij de Kick Down aan de Raadhuisstraat. Na de openingshandeling maken de diverse genodigden een rondgang over het kermister rein, dat zich uitstrekt over het Raadhuisplein, een gedeelte van de Raadhuisstraat, de Grote markt, het Henseniusplein en het Schouwburgplein. Op maandagmiddag is evenals voorgaande jaren van 12.00 tot 16.00 uur de kennismarkt op de Julianasingel. Van 13 30 tot 16.00 uur zijn Bert en Ernie op het kermisterrein aanwezig. De gelegenheid voor kinderen om ze een handje te schudden. Tijdens hun rondgang over het kermister rein delen zij een lekkere trakta tie uit. Op dinsdagmiddag loopt bal lonnenclown Desalles met zijn fiets, een goed gevuld koffertje en een leuke babbel over de ker mis (van 13-30 tot 18.00 uur). Hij maakt moeiteloos de prachtigste ballonnendecoraties. Marianne Weber en après-ski-dj Jack verzor gen op kermisdinsdag 5 augustus vanaf 20.30 uur een optreden vanuit een podiumwagen op het kermisterrein. Voor fans van de 'koningin van het levenslied' natuurlijk de kans om de populai re zangeres een keer in levende lijve. Alle kermisexploitanten delen dit jaar weer, zolang de voorraad strekt, gratis loten uit voor de ker- misloterij aan mensen die de ker misattracties bezoeken. De trekking van deze grootse loterij vindt op woensdag 6 augustus om 20.30 uur plaats bij de ingang van het gemeentehuis. De afgelopen jaren was deze afsluiting van de kermis een gigantisch succes. De hoofdprijs: een reischeque ter waarde van 300 euro. aangeboden door Reisbureau Vice Versa en OAD Reizen. Lees verder op pagina 3. Bij een grote brand op het pluimveebedrijf van de familie Janssen in Ysselsteyn zijn maan dagmorgen 40.000 kippen omge komen. De brand brak rond 05.00 uur uit en werd ontdekt door de pluimveehouder. Twee grote kip- penhallen met elk 20.000 kippen en een mestdroogloods gingen in korte tijd in vlammen op. De brandweer kon wel een naastgelegen, gloednieuwe schar relstal van drie verdiepingen met 55 000 scharrelkippen behouden. Ook de eieropslagplaats met kost bare inpakmachines bleef onbe schadigd. De drie stallen moeten als verloren worden beschouwd. Broei, of kortsluiting is waar schijnlijk de oorzaak van de uit slaande brand. De brandweer, die was uitgerukt met circa tachtig personen en tien brandweervoer tuigen van zes korpsen uit Noord en Midden-Limburg, had de brand vrij snel onder controle. Wel moest de brandweer de brandput openhakken. Vrijdag was daar namelijk net een nieuwe asfaltlaag overheen gegaan. Het is dan gebruikelijk dat de brandputten de volgende werkdag vrij worden gemaakt. Dat moest de brandweer nu dus zelf doen. De schade loopt in de miljoenen. Bij de brand kwam asbest vrij, maar dat heeft volgens de brandweer dankzij de gunstige windrichting geen gevaar voor de volksgezondheid opgele verd. Traditioneel zal Nieuwsblad Peel en Maas in de week van de kermis niet verschijnen. In de kermisweek is ook boekhandel Van den Munckhof in de Grotestraat op maandag en dinsdag de hele dag gesloten. Op woensdagochtend is de winkel wel geopend, om 's mid dags de deuren weer te sluiten. De drukkerij is in de ochtenduren van 9.00 tot 12.00 uur geopend voor spoedeisend drukwerk zoals geboortekaartje^, e.d (ingang via Schoolstraat). De redactie van Peel en Maas en Kabelkrant Venray is tijdens de ker mis in de middaguren te bereiken. Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9-10 Kunst Cultuur 11 Sport 16-17 Gemeentelijke mededelingen 18 Kerkelijke diensten 20 peel-brunch iedere zondag, nc vanaf 11.00 uur ^.17^7 MEWMAlff-MAR-WAT-VHtREG 5- of 6-eaneen menu €24,00 onbeperkt, Iedere dag ran deneek 1 en 4 desserts ^-lo,VU A «ACE MAT 76' Huisvrouwen opgelet Wie wil na de vakantie periode aan de slag. Wij hebben licht en schoon werk voor 4,5 uur per dag, waarbij je zelf je werktijden kunt uitkiezen. Bel nu snel 0478-541888 voor een afspraak. SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 |ÉÉh www.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings vraagstukken Chrysler Jeep Dodge -VERKOOPNIEUWE- EN GEBRUIKTE Al'TO'S i -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Sen icedealer GEZELLENBAAN S 5813 EA YSSELSIEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478.541871, E-mail: VAKGARAGEaGOMM.ANSE.NDEW IT.M Internetsite: WWSËGO Op zoek naar een leuke baan? Wij hebben diverse uitdagende vacatures: - Productiemedewerker I inpakmedewerker - Reachtruckchauffeurs en heftruckchauffeurs - Montagemedewerkers - Part-time medewerkers waarbij je zelf je tijden kiest - 3-ploegen 2-ploegen dagdienst 0478-541888 077-3873531 Keuten van Loon Ontwerp I Aanleg) CrösKsoS Inrichting van tuin- en landschap iteXMjfej Beekweg 52 Vanoy let 04?8-546339f j|9l!IOM)j iooa 5<5 use jatu jeiueAcq pue>t; CAR-CITY VEIURAY KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl LET OP!! LAATSTE WEEK! SNOKM Accountants Belastingadviseurs Managementconsultants Automatiseringsadviseurs Vestigingen in Venray Noorderhof 8, Postbus 68. SSOO AB Venray Boxmeer telefoon (0478) 58 43 33. fax f0478f 58 4ó 24 f: e-maih info@rbmvreb.nl; internet: «nww.rfimoreh.ni Nuenen

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1