OPRUIMING HALVE PRIJS berden Dorpskermissen in gevaar 'Een Zwaan voor 1000 jaar' Raaylandleerlingen na vakantie in noodlokalen babykleding 30% tot 50% J DS Actie op De Keg Afscheid van zuster Servaas Venrayse denkt Olympisch En verder: alle kinderkleding voorjaar-zomercollectie ongen dé specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! Bandoetere - j Schone schijn Asteria J MENU MAKT-MAR-WAT-VHUtEG ONBEPERKT/ mosselen, Winkeldiefstal Gewond Goed geïnformeerd Dat was vroeger wel anders Honderdvierentwintigste jaargang - week 28 - donderdag 10 juli 2003 EEL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9-10 Kunst Cultuur 11 Sport 15 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 Grotestraat 23 - 5801 BE Venray Q Tel. 0478-581526 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. mÊv v Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 istti www.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN De muziekschool, biblio theek, vrije academie en bal letschool moeten flink inleve ren. De marktkooplieden gaan fors meer betalen voor hun standplaats. De 25 geranium- zuilen verdwijnen uit het Venrayse winkelcentrum. De kermissen op de kerkdorpen worden wellicht afgeschaft en de entreekaartjes voor de Venrayse kermis worden veel duurder. De vrouwenraad en het mondiaal platform krijgen helemaal geen subsidie meer en de plaatselijke VW/ANWB hangt hetzelfde lot boven het hoofd. Zomaar een greep uit de vele maatregelen uit de recente bezui nigingsronde die het college uit de hoge hoed tovert om het finan* ciële plaatje rond te krijgen. Na de twee eerdere bezuinigingsrondes levert deze laatste de minste besparingen op. Van 270.000 euro in 200-4 loopt het op tot 424.000 euro in 2007. Het zijn veelal kleinere bezuinigingen die her en der bijeen geschraapt zijn maar die grote gevolgen hebben. Veel besparingen zijn al concreet en voor anderen volgen nog ver- diepingsonderzoeken Een week voordat op 25 juni de Voorjaarsnota door de raad werd vastgesteld gaf het college al zijn fiat aan deze derde bezuinigings ronde. Alhoewel wethouder Heidens (CDA) aangekondigd had dat tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota de resultaten hier van op tafel zouden liggen, gebeurde dit niet. Moest eerst de Floriade door de raad geloodst worden? Er was trouwens ook geen enkele partij die informeer de naar de uitkomst van de meest recente bezuinigingsronde die veel burgers en instellingen hard raakt. Er worden geen nieuwe abri's (bushokjes) meer geplaatst en de vlaggetjes in de lichtmasten en de bloempiramides (geraniumzuilen) verdwijnen uit het straatbeeld van het winkelcentrum. Dit levert een bezuiniging van 19 000 euro op. De marktkooplui moeten voor taan kostendekkende tarieven betalen voor hun standplaats. Dit betekent een forse prijsverhoging (in totaal 16.000 euro) want de gemeente heeft het marktbeheer uitbesteed aan een extern com mercieel bureau. De bibliotheek moet jaarlijks 40.000 euro subsidie inleveren en de muziekschool 15 000 euro. De vrije academie en de balletschool komen er nog veel slechter vanaf. Na 2006, als het contract is afgelo pen, wordt er 100.000 euro subsi die geschrapt dit is ruim 60%. De Venrayse vrouwenraad en het mondiaal platform verliezen hun subsidie helemaal. Dit levert de gemeente 12.000 euro op. De brandverzekering voor de bossen wordt opgezegd (2525 euro), het project erv en en natuur wordt beëindigd (4680 euro) en de subsidie aan het IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen, 3960 euro) wordt geschrapt. Welzijnsinstelling Synthese moet jaarlijks 120.000 euro inle veren. Dit zal ten koste gaan van de vrijwilligerscentrale, jongeren infotheek en maatschappelijk werk. De geestelijke bedienaren staan opnieuw op de bezuinigingsrol. Een jaar geleden stak de politiek bij de begrotingsbehandeling hier nog een stokje voor. Maar het col lege onderneemt een hernieuwde poging om de 30.000 euro subsi die in,te trekken. Alle ontmoetingscentra voor minderheden verliezen hun subsi die, in totaal 20.000 euro. Ook op het gemeentehuis wordt gesnoeid. Minder adviseurs bij automatisering (5000 euro), lagere reis- en verblijfkosten (4000 euro), de salarisadministra tie voor het onderwijs vervalt (6000 euro), minder abonnemen ten (5000 euro) en de kwaliteits monitor wordt volgend jaar in eigen beheer uitgevoerd (4000 euro). De ambtenaren ontspringen de dans niet. Zo vervallen de gratis parkeervergunningen wat een besparing van 9.000 oplevert. Naast deze concrete bezuinigin gen zijn er opnieuw een hele rits verdiepingsonderzoeken aange kondigd. Zo wordt bekeken of het restaurant op het gemeente huis gesloten kan worden. De leges voor de burgelijke stand, reisdocumenten en rijbe wijzen worden voor 100% kosten dekkend gemaakt. Dit is nu nog 75%. Als de stadswachten op het gemeentehuis gehuisvest worden levert dat voordelen op evenals het in dienst nemen van de par- keercontroleurs. Zij kunnen dan meer worden ingezet voor gemeentelijke handhavingstaken. Onderzocht wordt ook met hoeveel de terrastarieven ver hoogd kunnen worden. De kermi- sexloitanten moeten meer gaan betalen voor hun standplaats en de gemeente wil de maximum entreegelden voor de attracties loslaten. Ze neemt hiermee het risico dat de kermis minder aan trekkelijk wordt door de hoge prijzen van de kaartjes. De kermissen op de acht kerk dorpen staan op losse schroeven. Afschaffing levert een besparing van bijna 50.000 euro op. Bekeken wordt of subsidies voor allerlei evenementen (zoals fietsvierdaagse, wandelvierdaag se, muziek totaal, duathlon, judo toernooi) afgeschaft of drastisch verlaagd kunnen worden. De gemeentelijke bijdrage van 53.000 euro aan de plaatselijke VW/ANWB is nog toegezegd tot en met 2005. Daarna overweegt de gemeente de subsidie te stop pen. Op het gebied van milieu moet geld bespaard worden door te stoppen met milieusamenwer- king, er komen leges voor bode monderzoeken, opheffen wacht dienstregeling, minder preventieve controles en de milieuvergunningen te verlengen van drie naar vijf jaar. Begraven wordt duurder want de leges voor grafrechten worden voortaan kostendekkend. De gemeente bekijkt of het onroe rend goed kan verkopen en de huur- en pachtprijzen te verho gen. De gemeente wil besparen door een meer sobere WOZ-admi- nistratie en de precariorechten worden verhoogd. Onduidelijk is nog hoeveel geld al deze onderzoeken gaan opleve ren. Uit de vorige bezuinigings ronde loopt ook nog een serie verdiepingsonderzoeken. Parkeren, onderwijs, inkomens voorziening, ondersteuning mini ma, uitstroombevordering, wet voorziening gehandicapten en schuldhulpverlening worden nog onder de loep genomen. Het eindresultaat moet zijn dat er straks een sluitende meerjaren begroting komt. Na de concrete voorstellen uit de derde ronde is dit nog lang niet het geval. Het tekort bedraagt voor 2004 nog 164.000 euro. Voor de jaren daar na loopt het sterk op: 2005 (1,6 miljoen), ^006 (1,9> miljoen) en 2007 (2,8 miljoen euro). Tijdens de begrotingsbehande ling in oktober beslist de gemeen teraad over de bezuinigingsvoor stellen. 'Wat hebbé we 't toch goed' is een zin uit een bekende Venlosc cafnavalsschlager. Een zin die af ën toe in me op komt als ik na liet werk naar huis fiets, en het zomerzonnetje, dat al véle weken haar best doet, nog voor een onbezorgde avond zorgt. De ontnuchtering komt al snel als je dan over een alles behalve egaal fietspad fietst en de brandnetels hp zoek zijn naar mijn benen om die even te prikkelen. Schone schijn dus. Het lijkt allemaal zo mooi maar dal is het niet echt. Venray is trots op de vele voor zieningen die ze heeft. Voorzieningen voor de Venrayse bevolking maar ook voor de I regio. Voorzieningen die het zwaar te verduren krijgen want de gemeente heeft inmiddels de volgende bezuinigingsronde aan gekondigd. Bibliotheek, WV, muziekschool, balletschool, eve nementen, zelfs de fraaie gerani umzuilen in het centrum zullen het in de toekomst zonder gemeentelijke bijdragen moeten doen. Daarentegen zullen marktmen- sen meer moeten gaan betalen en worden de overige leges voor de zoveelste keer kostendek kend. De heren geestelijken kun nen hun borst ook weer nat maken want ook zij staan opnieuw ter discussie. Enkele weken geleden had CDA-er Dupont zelfs het lumi: neuze idee om eens te kijken of kleinere scholen in de dorpen niet gesloten zouden kunnen worden omdat die relatief duur waren. De dorpsraden hebben dit idee deze week volledig afge schoten. Zij kunnen hun vizier weer opnieuw richten want de gemeente wil zelfs de kermissen in de kerkdorpen ter discussie stellen... Met andere woorden, de leef baarheid in Venray zal er de komende jaren niet beter op worden. De lasten voor de bur ger daarentegen wel. Het zal mij benieuwen hoe de Venrayse poli tiek dit gaat verkopen aan haar burgers. Realistisch of-blijven ze de schone schijn hoog houden. Christ Hotel restaurani nodigt u uit voor.' j phÈL-brunch 1 iedere zondag. I vanaf 11-00 uur ^13,73 L 5-ot 6-ganeen menu 14€24,00 (vriidag, zaterdag en zondag) J keuze uil 4 voorgerechten, 4 hoofdgerechte" en 4 desserts €18,00 Iedere dag \an de (in het mossetooen)^ De politie heeft woensdagmiddag in de Grotestraat een 16-jarig meisje uit Merselo en een 14-jarig meisje uit Venray aangehouden op verdenking van winkeldiefstal. De meisjes hadden ondergoed ter waarde van enkele euro's meegenomen zonder te betalen. Toen ze de winkel uitliepen ging het alarm af en werden ze in de kraag gegrepen. Bij een verkeersongeval op snelweg A67 ter hoogte van knooppunt Zaarderheiken is een 25-jarige vrouw uit Meerlo gewond geraakt. De vrouw reed rond 7.45 uur over de A73 en kwam door nog onbekende oorzaak in een bocht richting Eindhoven naast de rijbaan in de berm terecht. Vervolgens slipte de auto over de tussenberm de rijbaan rich ting Eindhoven op. Daarna slipte de auto dwars over de rijstroken en botste tegen de betonnen middengeleider. De vrouw is met een gek neusd borstbeen en een hersenschudding opgenomen in het zieken huis. 1 WAT LEUKE KOOPJES ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf 8.258,- lieitK 45 Km/u Raadhuisstraat 38 V*** ggo! MA venray Telefoon0478-556117 "U WILT DE MOGELIJKHEDEN GRAAG OP EEN RIJTJE" De Hypotheekshop, Patersstraat 3. Venray, (0478) 51 57 55. www.hypotheekshop.nl WIJ KEUREN ALTIJD GOED -VERKOOP NIEUWE- EN" GEBRUIKTE AlTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN RE PARA 1 IE Officieel Scrvicedealer GE'/.F.I I ENBA-VN S 5813 EA YSSELSTEVN TEL: 1)478-541945 FAX: 0478-5418: E-ni:ill: VAKGARAG&gCOM.NLAN'SENDEAVIT.M, Internetsite: WWW.GOMMANSENDEWIT.NL bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.5l Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken Verhuur containers 6 - 30 m5 Afvoer afval Verkoop diverse soorten zand en 100 soorten tuingrind en NIEUW!!! POTGROND TUINTURF Van Leendert b.v. Ooyenseweg 14 5817 CA Broekhuizen vorst 077-3209700 Kijk ook op onze website: www.vanleendertbv.nl exdcf consultancy automatiseringsadvies m ternetapplica ties office training op maa OqnwnAutomètsenng NocriaMSVmai T |0<7t) 51U il F (9*78) SI <3 81 «ww.4qnowi rhMquoinl In 1995 werd het boegbeeld van Hotel De Zwaan op de Grote Markt gerestaureerd, van Venray. In samenwerking met de Stichting Kruisen en Kapellen werd het deze keer Uiteindelijk bleek de weersbestendigheid van De Zwaan niet van dien aard dat het klei- een kunststof beeld, voorzien van een perkament met daarop de geschiedenis en afkomst, nood eeuwen zou kunnen trotseren. Reden voor Stichting Vaat'69 om een nieuw beeld te Woensdagmorgen werd het beeld officieel herplaatst, laten vervaardigen dat tot in lengte van jaren een markant plaatsje krijgt in het centrum frd#"«rc mtqutep wfc»'ps*»lnei8sl»fc«®: met vestigingen in Venray, Nuenen enScoux Ruim een jaar na de officiële opening in maart 2002 kampt het Raayland College alweer met ruimtegebrek. Binnenkort worden er vier noodlokalen geplaatst voor sporthal De Wetteling langs de Zuidsingel. In september bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden ze al m gebruik genomen. Het Raayland College is momenteel in overleg met de gemeente over een permanente uitbreiding. Volgens directeur Loek de Veen moeten er binnen vier jaar tien nieuwe leslokalen bijgebouwd worden om de toene mende leerlingenstroom te kun nen opvangen. Dit betekent een extra uitbreiding van 2500 tot 3000 vierkante meter. Het is nog niet duidelijk aan Welke zijde de scholengemeenschap in Venray- Zuid gaat uitbreiden. De oor spronkelijke bouwplannen date ren uit 1997 en toen is er geen rekening mee gehouden dat de school nog verder zou groeien. Het lag in de bedoeling de vier noodlokalen - dit zijn kant-en- klare units - naast elkaar op de begane grond te plaatsen. Maar dit is volgens de brandweervoor schriften niet toegestaan. De noodlokalen aan de Zuidsingel, tegenover het hoofdgebouw, worden nu gestapeld. Twee op de begane grond en twee daar bovenop. Het is de bedoeling dat straks alle groepen van de tijdelij ke lokalen gebruik gaan maken. Ze blijven er maximaal vijf jaar staan maar ook al na drie jaar kan het Raayland College weer van de noodlokalen af indien de definitie ve uitbreiding gereed is. Directeur De Veen meldt dat het groeiende leerlingenaantal drie oorzaken heeft. Het praktijk onderwijs, de vroegere MLK- school, is binnen vier jaar met 175% gegroeid. Venray vervuilt hierin een regionale functie. "Het aantal brugklassers is gestegen. De toename komt vooral door leerlingen uit Overloon die voor heen naar Stevensbeek gingen", aldus De Veen. Twee jaar geleden werd de school in Bergen geslo ten. Daardoor trekt het Raayland College meer leerlingen van de overzijde van de Maas uit de omgeving van Wellerlooi, Well en Bergen. Met ingang van het nieuwe schooljaar telt het Raayland College 2700 leerlingen verdeeld over drie sectoren.

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1