Ik mag een wethouder onkundig vinden, dat is geen smaad" berdem OPRUIMING Raayland vaarwel Toch woningen in Smakt en Vredepeel SP Venray maakt nieuwe start J En verder: DAMES en HEREN OPGELET! 29.50 NU 27£° P.ST. 2 VOOR 50.- ff Tuinen Bandoetere LAEGENS MOLENAAR/ dé specialist tegels, sanitair en tegelwerken! Honderdvierentwintigste jaargang - week 27 - donderdag 3 juli 2003 EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 11 Sport 16-19 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 Gouden bruidspaar Boogschutters in vorm SPIJKERBROEKEN BRAM'S PARIS STRETCH VÓÓÏD® d)@ê]iï]§ WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Joost van de Vorle niet bang voor strafvervolging Joost van de Vorle blijft ern stige twijfels houden over de echtheid van de diploma's van wethouder Frits Ruyten. Daar kan het onderzoek van de recherche van de politie Limburg-Noord niets aan ver anderen. "De diploma's zijn verdacht. Er zijn dingen die gewoon niet kloppen", laat Van de Vorle weten. "Als politicus mag ik ook zeg gen dat ik een wethouder onkun dig vind. Want dat is Ruyten en dat is geen smaad. Ik dacht met hem goud binnen gehaald te heb ben maar het blijkt nog geen oud ijzer te zijn", zegt Joost van de Vorle. Hij is niet bang voor een moge lijke strafvervolging vanwege smaad of het aantasten van de goede naam van Ruyten. Indien Ruyten hiervan aangifte doet dan kan Van de Vorle veroordeeld worden tot maximaal twee jaar gevangenisstra'f of 11.000 euro boete. Dat staat in de brief die hoofdrechercheur Boelens heeft geschreven naar aanleiding van het onderzoek dat hij in opdracht van burgemeester Waals uitvoer de. Boelens zegt het niet ondenk baar te vinden dat Ruyten Van de Vorle inderdaad zal aanklagen. "Als 72-jarige zal ik toch niet meer de bak indraaien. Ik zal wel een taakstraf krijgen. Dan ga ik eens per week op het gemeentehuis de schoenen poetsen van de burge meester en wethouders", lacht hij. In april 2002 schoof Van de Vorle zelf landschapsarchitect Ruyten naar voren als wethouder van zijn partij. Dit is nu een een mansfractie geworden want de vier andere raadsleden zijn samen met Ruyten verder gegaan onder de naam Lokaal Aktief. De 72-jarige politicus zegt tot de verkiezingen van maart 2006 in de gemeenteraad te blijven zit ten. Na het zomerreces treedt hij ook toe tot het Seniorenconvent waarin alle fractievoorzitters ver tegenwoordigd zijn. De vier com missies laat Van de Vorle schie ten. Hij zegt dat twee partijleden voor hem de commissies zullen volgen. "Iedereen neemt er twee voor zijn rekening. Maar dit zijn geen politici en zij willen daarom geen commissielid worden. Zij zullen mij adviseren voor de raadsvergadering. Joost van de Vorle houdt de mogelijkheid open dat zijn partij 'fractie Van de Vorle' nog aan de raadsverkiezingen van 2006 mee doet. Hijzelf zegt dan niet meer verkiesbaar te zijn. bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken CAR-CITV VENRAY KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl Chrysler Jeep Dodge :7i. Keuten van Loon-: Ontwerp Aanleg 1 Rerevatie Inrichting van tuin- en landschap I Beekweg 52 Venray tel: 0478-546339^ j|8jj|DM)f jooa g-6 use ieuj jeiusAoq puapg Grotestraat 23 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels. Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u Fifty-fifty Als je iéts doet dan is de kans vaak fifty-fifty dat het lukt. Eigenlijk ook 50% kans dat het mislukt. Voor sommige initiatie ven is dit een aanvaardbaar risi co. In de zaak Dingus ligt dat denk ik toch iets anders. De gemeente wil opnieuw via de rechtbank haar gelijk krijgen. Een zoveelste poging nadat de rechter de gemeente al enkele keren heeft teruggefloten Ik vraag me dan ook af of de gemeente dit nog wel moet doen. Wanneer ze opnieuw wordt teruggefloten is Venray nog verder van huis. Door alle perikelen zijn de verbouwings- kosten (excl. juridische kosten...) al opgelopen tot 1,85 miljoen euro. Nu wordt de zaak nog lan ger gerekt en bestaat de kans dat de kosten nog verder op zullen lopen Bovendien blijft de Venrayse jeugd verstoken van een adequaat jongerencentrum. Door al deze toestanden zijn zij het kind van de rekening Ongeacht de uitspraak is de kans groot dat ook daarna weer nieuwe procedures zullen vol gen. De gemeente immers Iaat nu duidelijk merken dat ze tot het einde door wil gaan. Krijgt de gemeente gelijk dan zullen Gijsberts en co. ongetwijfeld juri dische wegen gaan bewandelen om hun gelijk te krijgen. En de Venrayse jeugd moet nog langer wachten. Het is jammer dat beide partij en met geven en nemen er niet uitkomen. De kans is dan ook meer dan fifty-fifty dat Dingus en gemeente nog een hele lange tijd lijnrecht tegenover elkaar blijven staan. Christ In Smakt en Vredepeel kun nen wellicht al op korte ter mijn bouwkavels worden uit gegeven. In Smakt gaat het om zo'n zeven of acht kavels en in Vredepeel om vier bouwka vels. De bouwvergunningen moeten zijn verleend voordat begin 2004 het ontwerp van nieuwe bestemmingsplan kerkdorpen ter inzage wordt gelegd. Tot die tijd geldt nog steeds het oude bestemmings plan van eind jaren zeventig. Hoofd ruimtelijke ordening Theo van Tilburg vertelde dinsdag tijdens een inspraakavond in Oostrum dat de gemeente bezig is om het gasvulpunt langs de Ripseweg in Vredepeel te ver plaatsen. "Want binnen een ram pencirkel mag niet gebouwd wor den. We bekijken nu met spoed of het financieel haalbaar is dit gasvulpunt te verplaatsen." Indien dit lukt dan kunnen er vier bouw kavels uitgegeven worden. De benodigde grond is al in eigen dom van de gemeente. In Smakt ligt de bouwkwestie nog een stuk eenvoudiger. Ondanks de aanwezigheid van een stankcirkel is het toch moge lijk zeven of acht woningen te bouwen aan de Rector Cremersstraat. De dorpsraad van Holthees/Smakt reageert enthou siast op de plannen want uit de woningbehoefte-enquete is geble ken dat er veel vraag is naar nieu we woningen. "We hoeven deze locatie alleen maar te toetsen aan het geldende, oude bestemmingsplan", licht projectleider René Bladder toe. In dit bestemmingsplan zijn nog geen stankcirkels opgenomen. "We hebben dit in een ambtelijk overleg voorgelegd aan de provin cie en zij bevestigden dat wij inderdaad géén rekening hoefden te houden met de aanwezige stankcirkel", aldus Bladder die toegaf dat op het gemeentehuis 'ook wat verbaasd' gereageerd is op deze snelle bouwmogelijkhe den in de twee kleinste kerkdor pen Vredepeel (250 inwoners) en Smakt (213 inwoners). De grond in Smakt is eveneens in eigendom van de gemeente. Voor Smakt betekent dit dat de woningvoor raad (nu 66 huizen) met meer dan tien procent wordt uitgebreid. Ook wordt het bouwcontingent voor de periode 1997-2006 over schreden. Hierin heeft Smakt zeven woningen toegewezen gekregen waarvan er al vier gebouwd zijn. Na maanden van zwoegen en zweten, van hard studeren en woorden uit het hoofd leren, van stressen en het volgen van de laatste lessen, konden de eind examenkandidaten van het Venrayse Raayland College die slaagden, vorige week dan eindelijk hun diploma op komen halen. Onder het toeziend oog van vele ouders, vrienden en bekenden, en natuurlijk het lera renkorps dat de eindexamenklandidaten door het altijd zware laatste schooljaar loodste, mochten de geslaagden hun fraaie krabbel op het felbegeerde papiertje zetten. Officieel geslaagd! Met het diploma op zak beginnen de leerlingen aan een nieuw hoofstuk in hun nog jonge leven. Sommige geslaagden gaan meteen aan het werk, andere kiezen voor een nieuwe studie, in Venray of ergens anders in het land. Alle geslaagden proficiat, prettige vakantie en feesten maar!!!! Deelname raadsverkiezingen in 2006 is het doel De Venrayse afdeling van de SP heeft een nieuwe start gemaakt. Op de ledenvergade ring van 17 juni werd een compleet nieuw dagelijks bestuur gekozen. Huub Rademacher nam de voorzit tershamer over van Michelle Stevens. Jolanda Dijksma en Elianne Sweelsen werden respectievelijk secretaris en penningmeester. De SP hoopt in maart 2006 voor de eerste keer in Venray aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. De Venrayse afdeling telt zeventig leden en het bestuur bestaat uit zes personen. "Deelname aan de verkiezingen is inderdaad ons streven", zegt voor zitter Huub Rademacher. "Daarnaast willen we actiever worden vooral op lokaal niveau. We willen meer bekendheid krij gen in Venray en ook resultaten boeken. Want alleen met toestem ming van het landelijke partijbe stuur in Rotterdam mogen we str aks aan de verkiezingen meedoen." De SP in Venray haakte voor heen vooral aan bij landelijke acties. Dat blijft de afdeling ook doen. Zo wordt op maandag en vrijdag in het Venrayse winkel centrum actie gevoerd tegen de bezuinigingen en het beleid van het kabinet Balkenende II. "Maar we willen veel actiever worden op lokaal niveau. Zo verzetten we ons tegen de Venrayse deelname aan de Floriade. Want die miljoe nen euro's kunnen veel beter besteed worden Het bedrijfsle ven zal er wel beter van worden maar de burgers kunnen het gelag betalen. Huub Rademacher zegt dat er de komende tijd nog veel werk aan de winkel is. Aspirant-raadsle den moeten geschoold worden om straks klaar te zijn voor het raadswerk. "We hebben een enthousiaste club. De SP is toch een actiepartij. We zullen de men sen in Venray laten weten dat we er zijn", zegt de kersverse voorzit ter. t»CE7Q VAKANTIE? Q. O WIJ WEL! Sh!4AT 76 Accountants Belastingadviseurs Managementconsultants Automatiseringsadviseurs vakkundig adviseren. I Ontvangst, diner, receptie en feestavond, j allemaal onder écn dak. En de huwelijksnacht in een superromaniische bruidssuite krijg je cr j gratis bij! Natuurlijk alles voor heel aantrekkelijk j ke prijzen. Meer weten? Bel voor een informane- pakket (of een vrijblijvende afspraak) j Hotel Asteria Venray, Maasheseweg 80a Venray Tel. 0478-511466 Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl ■HUW 'liiiiiii'waM

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1