PRUIMING erden Diepeling: Stiltegebied of dagrecreatie? Keizer Driek veroordeelt gemeente Venray produceert minder afval J DB Feest in Brukske Wielertalent Nederlands kampioen En verder: Tuinen j Beekweg 52 Venray lei: 0478-5463391 Op de bon loetere Drinken Wilt u de mees te keus en kor tingen tot wel 60% Niets! PEEL EN MAAS ongen dé specialist Voor tegels, sanitair en tegelwerken! HAEGENS MOLENAAR Minder risico met ons starterspakket Honderdvierentwintigste jaargang - week 25 - donderdag 19 juni 2003 EEL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11 Kunst Cultuur 13 Sport 19-23 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 otestraat 23 - 5801 BE Venray "D Q I Tel. 0478-581526 Politiek oneens over bestemming grindafgraving De ontgronding van de Diepeling, op de grens van de gemeenten Venray en Meerlo- Wanssum, nadert zijn voltooi ing. Het bedrijf Teunesen uit Heijen zal binnen drie jaar klaar zijn met de laatste uitdie pingen. Alhoewel de provincie er de scepter zwaait wil de Venrayse politiek meebeslis sen hoe de gigantische water plas tussen Castenray en Tienray er straks uit komt te zien. Maar wethouder Ruyten (Lokaal Aktief) kan niet met een eenslui dend advies naar de provincie stappen. Daarvoor liepen de meningen in de commissie Stedelijke Ontwikkeling te ver uit een. De bedoeling is nadat een deel gebied geheel afgewerkt is er direct begonnen wordt met de inrichting van dat stuk. Volgens het oorspronkelijke plan zou er een visplek, waarvan er al een gerealiseerd is bij Tienray, een parkeerplaats en een wandelroute komen. Intensieve recreatievor- men zoals een kamperen, lig- en speelweiden, zwemmen, zeilen of varen zijn niet toegestaan. De gemeente wilde er destijds wel een kleine camping aanleggen maar dat is afgewezen door de provincie. Het grindgat moet natuurvriendelijke oevers krijgen met voldoende droge en nat-dras- gebieden. Ton Teeuwen-Peeters (CDA) zag niets in een visplek. Zij meen de dat er met de bestaande beken en visvijvers al genoeg mogelijk heden zijn. "Als er vissen worden uitgezet betekent dit troebel water. Dat wordt nog erger als de vissen worden bijgevoerd. Daardoor raakt de natuurwaarde ernstig verstoord. We moeten de natuurontwikkeling een kans van slagen geven. Zoals ondiepe stuk ken bij de oevers waar de natuur goed kan gedijen. We moeten daarom duidelijk aangeven welke natuurwaarden we willen", vond Teeuwen. Carla Meijer (PvdA) sprak haar zorgen uit over de natuur nu de waterplas weer wordt uitgebreid. De PvdA is tegen intensieve recre atie. Leonie Cals (WD) vond dat alle afspraken over de inrichting en natuurontwikkeling goed moe ten worden vastgelegd. De WD kiest voor natuurontwikkeling. Petra van Duijnhoven (Samenwerking) vond het 'te kort door de bocht' dat er nu al geko zen is voor extensieve recreatie. "De politiek heeft daarover nog geen uitspraak gedaan. En Venray heeft al zo weinig waterrecreatie. Natuur en recreatie kunnen best samengaan." Tom van den Hoek (Lokaal Aktief) pleitte voor een stiltege bied met wandelroutes. "We moe ten straks niet met een badkuip blijven zitten. De aannemer heeft zijn winst gepakt maar er moet hoogwaardige natuur voor terug komen. Waar de flora en fauna zich kan ontwikkelen zoals door het aanleggen van kwellen of eilandjes." Wethouder Ruyten (Lokaal Aktief) verklaarde dat nadat Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ontgronding er een inrichtingsplan wordt opge steld. Volgens hem is hierin geen plaats voor intensieve recreatie zoals zwemmen. De Diepeling kent dieptes van vijftien meter waardoor zwemmen te gevaarlijk wordt. Het Schaartven in Overloon heeft daarentegen slechts een maximale diepte van vijf meter. Bovendien zorgt inten sieve recreatie voor 'ongewenste toestanden' in de buurt zoals ver- keer- en parkeeroverlast. In 2006 komt er een definitief einde aan de ontgronding. Ruyten zei dat de gemeente hierover wei nig te willen heeft. "Want aanne mer Teunesen moet aan de pro vincie toestemming vragen. Als de gemeente verdere ontgronding niet wil dan kan de provincie dat toch afdwingen. Maar in 2006 zijn de fysieke grenzen echt bereikt. Voor de inrichting hebben wij slechts een adviserende rol." Nadat de grind- en zandwinning is afgesloten dan krijgt de water plas de bestemming 'natuurge bied'. De Diepeling wordt dan voor het beheer en toezicht over gedragen aan een instituut als Natuurmonumenten, Limburgs Landschap of Staatsbosbeheer. Keuten van Loon? Ontwerp Aanleg Cnjeéad Inrichting vanl tuin- en landschap 1 Renovafe i Ontvangstdiner, receptie en feestavond;! j allemaal onder een dak. En....de huwelijksnacht I in een superromantische bruidssuite krijg je ei j gratis bij' Natuurlijk alles voor heel aantrekkelij- j _j ke prijzen. Meer weten? Bel voor een informatie- j j pakket (of een vrijblijvende afspraak), j HOTEL ASTERIA VENRAY, Maasheseweg 80a Venray Tel 0478-511466 Leden van het verkeershandha- vingsteam en politiemensen van de basiseenheden hebben in het politiedistrict Venray in de afge lopen week in totaal 5:420 auto mobilisten gecontroleerd op hun snelheid. Hiervan hebben 485 weggebruikers een proces-ver baal gekregen. De controles von den plaats in Heide, Oostrum. Venray, en Ysseisteyn. De hoog ste snelheid die met de laserauto werd gemeten, was op donder dag 12 juni op de Puttenweg in Ysseisteyn: 87 km/uur waar 50 km/uur de limiet is. Bij controles met staande houding werd een bestuurder geverbaliseerd voor het niet-dragen van de verplichte autogordel. tempera tu- verstandig dat je veel Vooral water wei te ver- jcugd gaat ook steeds (rinken, maar dan geen De Venrayse politiek zich daar zorgen over. Zo het thuisindrinken een m. veroorzaakt omdat de te duur zou zijn. ijn ogen twee grote mis- Wanneer thuisdrinken ileem vormt, dan ligt dat >k aan de ouders. Zij heb- luis immers controle over hoeveel hun kinderen en kunnen ingrijpen :r zij vinden dat het teveel zeker als ze daarna nog tgaan. Oncontroleerbaar natuurlijk wanneer het :en op straat gebeurt, tvaar ile eenmaal moeilijker is od op het drinken van op de openbare weg is gens binnen de algemene verordening wel mogelijk. :meestcrs en wethouders :n dat voor bepaalde gebie- ferbieden. Sterker nog, ruim jaar geleden hebben b. en aanwijzingsbesluit geno- waarin is bepaald dat jbnge- ondcr de 18 binnen de ente Venray op de openha ng geen alcohol mogen nut- :n. i.of de horeca nu te duur is. kóm nogal eens in andere atsen. Terwijl je in Venray ïrhalve euro betaalt schrik ik ertussen al niet meer van «ragen van twee euro of er,.. Ik denk dat de prijzen dat betreft in Venray niet reent hoog zijn. Maar ja, een ezer blijft natuurlijk een lusief drankje en het salaris teen jongere is natuurijk geen idmijntje. Wethouder essen kan dan wel zeggen dat het prijsbeleid bij de horeca aankaarten maar nadat hij de rastarieven heeft verhoogd de horeca hem al aankomen, hrist Ludieke hoorzitting op Lovinckplein in Ysseisteyn Kom dan naar onze VENRAY Julianasingel 7 Hoog bezoek dinsdagavond in Ysseisteyn. Keizer Driek(us) XI in hoogst eigen persoon was namelijk naar het Venrayse kerkdorp afge reisd om deel te nemen aan een hoorzitting op het dorps- podium in het hart van het Peeldorp. De keizer, die geheel in stijl arriveerde in een prachtige koets en werd begeleid door tal van diena ren, was namelijk ter ore gekomen dat zijn Ysselsteynse onderdanen helemaal niet te spreken zijn over het beleid van schout Jos Waals en zijn schepenen Jan Driessen, Frits Ruyten, Mathieu Emonts en Lei Heidens. De Piëlreuzen hadden een ludieke hoorzitting voor de keizer geregeld, zodat die met eigen oren kon horen en met eigen ogen kon zien hoe de burgers, boeren en buitenlui van Ysseisteyn denken over het beleid van de gemeente Venray. En dat is niet best, zo bleek. Want het ver trouwen in de gemeente Venray is in Ysseisteyn tot een diepte punt gedaald en dus waren het boegeroep en de protestkreten op het Lovinckplein tot in de verre omgeving te horen. Door diverse sprekers werden enkele al jaren slepende 'misstan den', zoals de verkeersonveilig heid op de Timmcrmannsweg, het ontbreken van een woonzorg complex, een goede peuterspeel zaal in het dorp en het gebrek aan woningbouw, aan de kaak gesteld. Nadat keizer Driek het dorpspo dium met een keizerlijke schaar had geopend, moesten schout Waals en co (wethouder Heidens ontbrak in zijn woonplaats van wege een commissievergadering, red.) één voor één bij hem op het Wat gebeurt er als U niet adverteert vt^CETQ 16 CAR-CITY VENRAY H.fflHIW'Hi'lfVl KEUZE UIT SO OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl SSANG YONG 4WD GEZELLEN BAAN S 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 KAX: 0478-541876 E-mall: YAKGARYGE iGOMMANSENDEWll JNL Internetsite: \VWYV.GOM.\LANSENDE\VlT.NL TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www. rongen vof.nl matje komen. Dat de keizer de machtigste man van Nederland is. werd al snel duidelijk. Want de burgers, boeren en buitenlui van Ysseisteyn konden met eigen ogen aanschouwen hoe Driek XI de delegatie van de gemeente Venray als kleine jongens weg stuurde naar zaal Roelanzia met de opdracht om deze kwesties snel en adequaat op te lossen. Nog even probeerde Waals de regie van de hoorzitting van de keizer over te nemen, door te stel len dat de 'keizer foute ministers aanstelt die anders doen dan gij wilt, die Ysseisteyn niet liefheb ben', maar Driek XI was daar dui delijk niet van gediend en stuurde Waals hooghartig weg. Samen met de wethouders werd de bur gervader in een boevenwagen naar zaal Roelanzia gestuurd, waar later op de avond een gezamenlij- Vorig jaar hebben de inwo ners van Venray minder afval geproduceerd. Van 484 kilo per inwoner in 2001 naar 459 kilo. De totale afvalberg nam met 727 ton af naar 17.835 ton. Er zijn wel grote onder linge verschillen tussen de diverse afvalstromen. Zo werd er veel minder groen te- en tuinafval (5,2%), oud papier en karton (16,3%), glas (5,8%) en bouw en sloopafval (24,8%) inge zameld. Het 'gewone' restafval bleef vrijwel gelijk: van 159,9 kilo naar 158,2 kilo per inwoner. Venray zit daarmee ruimschoots onder de provinciale norm van 187,5 kilo. Het hergebruik van het restafval (66%) zit boven de norm (50%). De grootste stijgingen zaten bij het wit- en bruingoed (35%), klein chemisch afval (21,8%) en grof huishoudelijk afval (16,9%). Ook waren er toenames bij grof tuinaf val (9,5%). houtafval (7,1%) en textiel (6,8%). De illegale stort is vorig jaar opnieuw toegenomen. De gemeente haalde 355.000 kilo aan illegaal gestort huisvuil op. In 2001 was dat nog 323 000 kilo. Per inwoner is dat een stijging van 8,4 naar 9,1 kilo per jaar. Opmerkelijk is de forse daling van het aanbod van oud papier en karton. Dit liep in totaal terug van 3369 ton naar 2896 ton. Hiermee belandde Venray ver onder de provinciale norm van 83 kilo per persoon. In 2002 lag dit gemiddel de in Venray op 74,5 kilo. terwijl het in 2001 nog bijna 88 kilo per inwoner was. Ook bij textiel en glas blijft de gemeente Venray onder de norm. Het textiel-aan- bod was in Venray 3,4 kilo per inwoner terwijl de norm 5 kilo is. Ook leverden de Venraynaren vorig jaar minder glas in waardoor dit gemiddelde onder de doelstel ling van 25 kilo zakte naar 24,2 kilo per persoon. ke vergadering van de dorpsraad met de verenigingsbesturen en het college van B en W van de gemeente Venray werd gehou den. Tijdens die bijeenkomst wer den de problemen van Ysseisteyn nog eens tot in den treure bespro ken. Minder ludiek, maar vaak wel interessant. Dat ondanks de opdracht van de keizer lang niet alle Ysselsteynse problemen op korte termijn opgelost kunnen worden, leest u op pagina 3- bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken accountants Vestigingen in Venray Noorderhof 8. Postbus 68. S800 AB Venray Boxmeer telefoon (0478) 58 43 33. fa* (0418) 58 46 24 e-moll: tnfo@rhmweb.nl; Internet: www.rhmweb.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1