Fietsen doe je zo erden Grootscheepse onteigeningen in Brabander 60% Tong-I I heeft een tijdelijk onderkomen ESG heeft plan voor derde AANDAG 2e /JetterrZ sporthal Venray in INKSTER ORTINGEN INKSTERDAG iües En verder: Nederlandse titel Heidi Peeters Speld voor Niek Juffermans Diefstal uit kapel in Smakt jRongen dé specialist voor tegels, sanitair pP en tegelwerken onze lingerieafdeling vindt u een lime sortering badmode van de ïtere merken. It's summertime! 1RAY Julianasingel 7 jmcoaiiii'i'iir Aanleveren kopij Peel en Maas Ook de komende feestdagen bent u van harte welkom! in een gezellige sfeer bieden wij voor elk wat wils: asperges Het asperge-seizoen \s begonnen. We serveren weer Asperges voor vriendelijke prijzen^ TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Noorderhof 8, Postbus 68.5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mail: info@rha.nl internee www.rha.nl Honderdvierentwintigste jaargang - week 23 - donderdag 5 juni 2003 MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum Kunst Cultuur Sport Gemeentelijke mededelingen Kerkelijke diensten Op eerste Pinksterdag kunt u vanaf 11.00 uur heerlijk BRUNCHEN €15,95 p.p. (kinderen 3 l/m 5 jn 6,95 6 t/m 12 jr 9,50)' In ons restaurant op beide pinkster dagen van 12 tot 22 uur zowel de normale a la carte-kaart als ook het 3 GANGEN KEUZE-MENU voor maar €18,- p.p. Voor onze jonge gasten heerlijke kindermenu's en een leuke teken- hoek met boeiende tekenfilms. Tijdig reserveren aan te bevelen! Hotel Asteria Venray Maasheseweg 80a, Venray Tel. 0478 511466 Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is jjpp leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en Iaat u ï^j| pHk":vakkundig adviseren. igg£ Keizersveld 22 Venray Tef.: (0478) 55 04 10 m JÊÈÈj www.rongenvof.nl De dames Legkova en Sanichav (op de voorgrond) leerden de zes deelnemers in twaalf lessen fietsen. Voor Nederlanders is het de gewoonste zaak van de wereld. Fietsen woensdag met succes een cursus fietsen afgerond. De allochtone leer je als peuter of kleuter. Voor onze medemens uit andere, verre lan- dames, afkomstig uit Turkije, Kosovo, Marokko en Afghanistan, slaag den is fietsen soms echter net een kunst. Een niet-alledaagse bezigheid den met lof en mochten dikverdiend een fietscertificaat in ontvangst die pas op latere leeftijd met vallen en opstaan wordt geleerd. Zes vrou- nemen. 'Het is prima bevallen. Het geeft een vrij gevoel en maakt je wen van het Multicultureel Vrouwencentrum hebben afgelopen een stuk zelfstandiger", zo zeiden de vrouwen in koor. rotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Vailgint/Dnlrt Vanray, Nuenen en Boxmeer Rühl Haegens Molenaar om kiezen bedrijven belastingadviseurs? Gemeente eist ruim vijf hectare op voor woningen en wegen ff HOERA, f ER IS ER EEN JARIG 1 [DE LEVIS 501 JEAN! IS 130 JAAR GEWORDEN DAAROM EEN fyÊm Chrysler ëClS *'eeP te* Dodge Ml:nvi- ENt.i BKlIKU \l lO IIGONDFRIIOI DFN REPARATIE Officieel Scivictxlealei van de percekn van Derckx in het noordwest deel van Laagheide is bestemd voor woningbouw. Van L. van Dijck aan de Laagheidseweg is 513 m2 van de tuin voorgedragen voor onteige ning. En van H. Geven is in totaal 1455 ni2 grond benodigd aan de Broekweg. De gemeente wil zo snel moge lijk alle gronden in eigendom krij gen maar moet hiervoor een lange weg bewandelen. Tussen 10 maart en 6 april is het onteige ningsplan ter inzage gelegd en kon bezwaar worden aangete kend. Vlak daarvoor werd nog aan alle eigenaren een laatste bod gedaan. Eind juni neemt de van rode baksteen straks niet pas sen in een omgeving van hoofdza kelijk witte huizen en bovendien wordt hun privacy aangetast. De. gemeente zegt dat de bestaande woningen zijn ingepast in het bestemmingsplan. Volgens de Onteigeningswet mag alleen een schadeloosstelling in geld worden overeengekomen, aldus de gemeente. Compensatie in de vorm van herhuisvesting, grond of een andere oplossing valt hier niet onder. Het bedrijf Haegens Holland bv uit Horst bezit gronden aan de Buitenweg waarvan een gedeelte 2310 vierkante meter) ontei gend wordt. Haegens wil in één Ook aan de overzijde van de straat heeft Derckx nog een grote kavel van ruim een hectare in bezit. Jansen Bouwontwikkeling uit Wijchen voert namens de eigena ren het verweer tegen de onteige ning. Jansen zegt de hypotheek rechten te hebben en wil er zelf kavels aanbieden aan toekomstige eigenaren. Omdat het om eigen bouw gaat, waarbij geen sprake meer is van publiek belang, zou onteigening niet meer nodig zijn, denkt Jansen. De projectontwik kelaar wil hierover een exploita tieovereenkomst sluiten met de gemeente inclusief de bijbehoren de openbare voorzieningen. De gemeente zegt dat Jansen, De nieuwbouwplannen in Laagheide, een deelplan in de wijk Brabander, stagneren omdat de gemeente lang niet alle gronden in bezit heeft. Het doortrekken van de Westsingel in de richting van Overloon kan evenmin plaats vinden. De gemeente start daaróm een grootscheepse onteigeningsprocedure waar bij negen grondeigenaren zijn betrokken. Het betreft in totaal 51.135 vierkante meter. eveneens overeenstemming bereikt maar dit kan nog ontbon den worden. Volgens de gemeente is er met de grondbezitters 'een verschil van inzicht over de hoogte van de schadeloosstelling'. Met andere woorden: de eigenaren vinden dat ze te weinig geld voor hun eigendom krijgen. De meeste per celen liggen aan de Buitenweg. Van W. van Dijck heeft de gemeente 9320 m2 nodig. Dit is een gedeelte van zijn bouwland dat ligt aan de Weg om de Zwarte Klef wat doorloopt tot achter Struikheide. Van de families Janssen aan de Buitenweg 2 en 2A moet respec- Keuten van Loon! Aanleg CnfetaB teoovciie CEZELLENBAA.N 8 581J EA YSSELSTEYTS TEI,: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mall: VAKCARAGE.YGOMMAN.VENDEWTF.NL Internetsite: WWVV.COM MANS UN DEWI1 -X L Beekweg 52 Venray tel: 0478-546339] In Laagheide worden 140 vrij staande woningen gebouwd op ruime kavels van minimaal 450 m2. De belangstelling is groot. your dealer: Van Deursen oemencentum waliteit teakhouten tuinmeubelen Iraat 5, Deurne, 0493-312102 bedrijfsautomatisering bv ersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 I: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw utomatiserings- vraagstukken sn van 11 tot 17 uur Voor de 27 kavels uit de eerste fase waren 305 belangstellenden. In fase 2a waren er 83 gegadigden voor 39 kavels. Na zes jaar vruchteloos onder handelen zet de gemeente nu het laatste redmiddel in. Begin dit jaar besloot het college de onteige ningsprocedure te starten tegen elf grondeigenaren. Met twee ervan (Flinsenberg en Reijnders) is inmiddels toch overeenstem ming bereikt. De overdracht van de gronden heeft ook plaats gevonden. Met de firma Hendrickx aan de Buitenweg is tievelijk 209 en 218 vierkante meter van de tuinen achter de woningen worden onteigend. Janssen wil graag een vervangend stuk grond aan de Overloonseweg. Dit blijkt nu van de baan. Hij voelt zich aan het lijn tje gehouden door de gemeente omdat hij meende dat verplaats- ting mogelijk was. De eigenaren willen ook geen gedeelte van hun percelen verkopen. Voor hen is alleen verkoop van de totale kavels, respectievelijk 667 en 767 m2, bespreekbaar. Ook vindt Janssen dat de twee woningen keer onderhandelen over al zijn percelen. Tevens wil het bedrijf een vergoeding in de vorm van een bouwclaim in het plangebied. De gemeente honoreert beide wensen niet. Alleen de gronden die vallen onder het plandeel Laagheide worden nu aangekocht en een mogelijke bouwclaim valt buiten de Onteigeningswet. Van de familie Derckx staat in totaal 26.855 vierkante meter bouwland en weiland op de ontei- geningslijst. De grond is gelegen rondom de woning en het land bouwbedrijf aan de Buitenweg. ondanks herhaald verzoek, steeds geweigerd heeft de overeenkomst met Derckx te overleggen. Waardoor niet is aangetoond dat het bouwbedrijf inderdaad de economische eigenaar van de gronden is. De gemeente ver klaart het bezwaar van Jansen als niet ontvankelijk. Bovendien is de grondverwerving in strijd met het voorkeursrecht dat de gemeente er heeft. De gemeente wil ook zelf de regie voeren over de uit voering van de openbare bestem mingen, groenvoorzieningen en wegen. Slechts een klein gedeelte gemeenteraad een besluit en daar na worden de onteigeningsstuk ken vier weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan hun bedenkingen indienen bij het ministerie van VROM. Binnen uiterlijk negen maanden doet de Kroon een uitspraak over de ont eigening door middel van een Koninklijk Besluit. Als het KB gepubliceerd is in de Staatscourant kan de gemeente pas overgaan tot dagvaardiging maar niet voordat met de eigena ren opnieuw serieus overlegd is over het allerlaatste bod. 0485 - 57 12 44 www.jettenautoverhuur.nl Uw adres voor al uw Feesten. Bruiloften, Partijen. Vergaderingen. Cafe-Zaal 't 1/etde NU THEMA FEESTEN Kwalsavond €45.- p.p. Spooktochten €40.- p.p. Arrangementen all in vanaf €20,-p.p. Ontvangst met vlaai cS koffie 5 uur vrij drinken 2x bittergarnituur uitgebreid buffet 't raspaardje van de horeca tot ziens in ,,'t Veule tel. 0478-581928 In verband met Pinksteren zijn de aanlevertijden voor Peel en Maas voor de editie van donder dag 12 juni gewijzigd. Sport- en verenigingsnieiiws dient uiterlijk maandag 9 juni in ons bezit te zijn. Advertenties kunnen tot dinsdag 10 juni, 18.00 uur aange leverd te worden CAR-CITY VENRAY BF3RÏ! KEUZE UIT 50 OCCASIONS Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl Tong-Il heeft tijdelijk een nieuw onderkomen gevon den. De taekwondovereniging huurt een gedeelte van de zol der van de voormalige mavo aan de Min. Charles Ruysstraat. Sinds kort heeft de Petrus Bandenschool haar intrek in het schoolgebouw genomen. Per 1 april kwam Tong-Il op straat te gaan. Want de sportzaal van het DAC (Dag Activiteitencentrum) aan de Bevrijdingsweg werd gesloten en wordt binnenkort gesloopt voor woningbouw. De taekwondover eniging kreeg na bemiddeling Van de gemeente op de valreep alsnog vervangende huisvesting toege wezen. "Het is een bruikbare en gezellige ruimte", zegt bestuurslid Ruud Deenen. "De zolder is twin tig bij zeven meter. En dat is te klein voor onze vereniging. Bovendien zijn er geen douches aanwezig. Als we hier te lang moeten blijven dan zal dat ons leden gaan kosten." Een alternatieve locatie is momenteel niet voorhanden. Ook Bodywork en de boksclub zijn met Tong-Il oververhuisd naar de Petrus Bandenschool. De judover eniging, die gebruik maakt van een bovenruimte op het St. Annaterrein, kampt eveneens met huisvestingsproblemen. "Wat dat betreft is het slecht gesteld met de sportclubs in Venray", vindt Deenen. Het wachten is op een nieuwe sporthal. Maar het plan voor een tijdelijke hal bij sporthal De Wetteling aan de Zuidsingel is van de baan. Deze oplosing is te duur voor de gemeente, het zou op jaarbasis 260.000 euro kosten. ESG, de exploitant van sporthal De Wetteling, heeft vergevorderde plannen om een derde sporthal in Venray te bouwen. Volgens vestigings manager Piet ten Haaf van ESG Bergen/Venray bestaat er zowel bij het onderwijs als de sportverenigingen grote behoefte aan uitbreiding van de binnensportaccommoda ties. De nieuwe hal zal gebouwd worden naast De Wetteling aan de Zuidsingel. ESG neemt als zelf standige onderneming nu zelf het initiatief in handen. De gemeente wilde er een tijdelijke hal realise ren. Maar vanwege geldgebrek ligt dit plan in de ijskast. ESG kiest daarentegen voor een 'volwaardi ge en permanente hal', zoals Ten Haai7 dat noemt. Het bedrijf houdt niet van een low-budget of een 'halve' oplossing zoals sporthal De Weert in Landweert. "Nee, het wordt een hal met zodanige afme tingen dat er alle wedstrijdspor ten mogelijk zijn. Het krijgt vol doende kleedaccommodaties, een tribune en volwaardige horeca. Het wordt minimaal en nog meer dan wat De Wetteling nu is. Het zou tevens als evenementenhal kunnen dienen." Het vergt een investering van 4 a 5 miljoen euro. ESG werkt momenteel de plannen verder uit. Het bedrijf heeft al gesproken met het Raayland College als grootverbrui ker en enkele sportverenigingen. Na de vakantie, als er een con creet voorstel ligt, wordt het plan besproken met het college van B en W. ESG hoopt daarna zo snel mogelijk aan de slag te gaan en rekent daarbij op medewerking van de gemeente. Die is immers verantwoordelijk voor voldoende gymlokalen voor het onderwijs. Door de bouw van de unilocatie van het Raayland College werden de andere schoollocaties (KTS, MAVO en Marianum) afgestoten. Daarmee verdwenen ook de sportlokalen bij deze schoolge bouwen. Alternatieven zijn er niet voorhanden. Bovendien kent het Raayland een sterke leerlingen- groei. De school komt nu al dage lijks drie gymnastieklokalen tekort. De bouw van de nieuwe hal zou naast sportverenigingen als Tong-II, judovereniging Venray, Bodywork en de boks club ook het Raayland College uit de brand helpen. ESG-vestigingsmanager Ten Haaf kan nog geen termijn noe men wanneer Venrays derde sporthal er zal staan. De hal zal vast aan De Wetteling worden gebouwd. ESG wil het tevens combineren met een grondige renovatie van De Wetteling. Venrays eerste sporthal stamt uit 1974 en kampt met veel achters tallig onderhoud.

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1