Klacht melden op gemeentehuis" Een geit voor Laurens Vogelpest nekt Merselo Grenzeloos STÖNËS COLLUMN msnm J fff HOME OF THE ORIGINAL (ft JEANS Ad /JëttënJ ESPRIT MCXX Gouden bruidspaar Oostrum overleeft ndoetere VOOAT WIN EEN BADKAMER ongen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! jjiH.Müiiiiir En verder: MOEDEJRDAG v^nr«€i.- Assingj Financiën parkeerkelder SELECTED DEALER Mcitmique Imberbmd^ ALAN REDi I Honderdvierentwintigste jaargang - week 19 - donderdag 8 mei 2003 EN MAAS CD Irotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 "De gemeente is er zich van bewust dat er een autoritaire sfeer heerst. Van die slechte naam willen we af. Er leven veel frustraties en ongenoe gens bij de burgers over de gemeente. Maar andersom geldt dat ook voor de ambte naren. Daarom moeten we een serieuze gesprekspartner van elkaar worden", zei klach tenambtenaar Josette Teepen maandag in het dorpsraden- overleg. Zij is vanaf 1 januari van dit jaar aangetreden als klachtencoördina tor bij de gemeente Venray. Josette Teepen wil meer bekend heid geven aan haar functie omdat ze het van groot belang vindt dat klachten over gedragin gen van ambtenaren bij haar terecht komen. Zij vertelde in het dorpsradenoverleg dat het niet om inhoudelijke klachten gaat. Indien bijvoorbeeld een bouwver gunning niet of te laat wordt ver leend dan geldt daar de bestaande beroeps- en bezwaarprocedure voor. Klachtencoördinator Teepen behandelt alleen klachten over het gedrag. Zoals de manier van behandeling, wijze van te woord staan, iets te laat of niet ontvan gen, afspraken en toezeggingen niet nakomen, wijze van informa tieverstrekking of het onbereik baar zijn. Dit betreft alle mede werkers inclusief het college van B en W. In de eerste vier maanden zijn er twaalf klachten volledig behan deld met een hoorzitting. Daarnaast zijn er ongeveer dertig klachten op een kortere manier opgelost. Teepen: "Het gaat dan bijvoorbeeld om een brief die drie maanden geleden geschreven is en waarop nog geen antwoord is ontvangen. In negen van de tien keer blijkt dat de afdeling door alle drukte daar niet aan toegeko men is. Ik vraag dan een toezeg ging wanneer het antwoord komt. Dan bel ik terug en vraag of de klager hiermee tevreden is. Zo niet, dan kan er alsnog een hoor zitting plaatsvinden." Als dit nog geen soelaas biedt dan kan nog altijd de Nationale Ombudsman worden ingeschakeld waarbij de gemeente Venray is aangesloten. Josette Teepen legt uit dat het niet uitmaakt hoe een klacht over houding of gedrag bij haar terecht komt. Zij is zelfs bereid - ook in de avonduren - naar de klagers toe te komen. "Het belangrijkste is dat die klacht bij mij komt en dat het ongenoegen wordt opgelost. De frustratie moet uitgesproken wor den met de persoon die het betreft." Zij heeft in de afgelopen maan den ondervonden dat veel ambte naren niet in de gaten hebben hoe hun handelen overkomt bij de burgers. "Ze schrikken er vaak van als ze ermee geconfronteerd worden hoe zaken buiten het gemeentehuis overkomen. Het heeft ook te maken met de druk waaronder gewerkt wordt. Er kan bij een afdeling een cultuur heer sen van wij zijn niet bereikbaar'. Maar de telefoon niet opnemen of e-mails niet beantwoorden dat kan niet." In het OOT (Organisatie Ontwikkelings Traject) wordt vol gens haar niet alleen de nadruk gelegd op de vakkennis van de ambtenaren maar vooral op de persoonlijke vaardigheden. Wim Jenniskens, voorzitter van de Leunse dorpsraad, vroeg hoe met anonieme klachten wordt omgegaan. "Ik kan me voorstellen dat iemand om wat voor reden ook liever niet heeft dat zijn naam bij de ambtenaar bekend wordt. Kunt u dan de naam geheim hou den", wilde hij weten. Teepen antwoordde dat anonieme klach ten wel geregistreerd maar niet in behandeling genomen worden. Op de suggestie dat een klager later tegenwerking op het gemeentehuis ondervindt, reageerde ze furieus. "Want dan zijn de rapen echt gaar. Als bur gers vermoeden dat ze een oor worden aangenaaid, dan heeft die ambtenaar een groot probleem." CAR-CITY VENRAY Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl Vrijheid meeste oorlogen beginnen kleine dingen. Die wor joter, groter, groter en nog totdat uiteindelijk dc iaret. Vorige week barstte gray de bom. Nog geen k voor bevrijdingsdag knalde tussen Lemmcns en Van de k. Twee mensen die 25 jaar jrefj m zij streden voor de sociaal léren in de samenleving. 25 jaar, als er ergens wat te was, samen te zien waren, ar twee handen op een buik. -^ac vrienden die vorig jaar jj amen jubelden toen hun Ëi vijf zetels had behaald en regeringsverantwoordelijk- wilde nemen. Dat laatste is leek geworden voor de voor de vriendschap, ide partij. Na jarenlang met izen dezelfde kant op te hebben, knalden nu :n tegen elkaar, nu rest is schijnbaar een om wat van wie is. Na het genziften over ingenieurti- jrden nu zelfs bankreke- geblokkeerd. Ik zie het er m komen dat voor de rech- uitgevochten gaat worden teiS recht heeft op het plekje bij Chinees op de maandagmid- Kurkt. Kortom, triest, juist in een periode waarin doden herdenken en vrijheid ra. lijkt het erop alsof deze sen daarvan niets geleerd iOen. Dat de meningen niet overeenstemmen, dat mag. is ook een van de belangrijk van onze vrijheid. Maar inds mening bijna fysiek treden t worden, boven- nog in een raadszaal, heeft meer met vrijheid te i. Dat de heren dat maar in hun oren knopen. Christ TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 ;y www.rongenvof.nl Na een verblijf van ruim twee maanden in Zuidoost Turkije keerden vorige week donderdag 328 militairen van de Groep Geleide Wapens terug in Nederland. Onder hen Venraynaar Laurens ter Weele die bij thuiskomst nog een verrassing wachtte. Vrienden, bekenden en familieleden boden de IT-er bij zijn terugkomst in de Laurens ter Weele (rechts) kreeg bij terugkeer uit Turkije een geit van familie, vrienden en buurtbewoners bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken wijk Landweert een geit aan. En er werd een klein feestje gebouwd. "Ik heb me kostelijk vermaakt, al sta ik niet zo graag in de belangstelling. Van mij hoeft die aandacht niet zo." De geit belandde niet, zoals onze foto graaf vermoedde, op de barbecue. "Nee, die heeft een goede bestem ming gekregen Ik heb de geit afgelopen zaterdag naar de kin derboerderij van St. Anna gebracht." De missie naar Turkije had voor de 47-jarige Ter Weele geen spe ciale lading, ondanks de oorlogs dreiging. "In 1991 tijdens de eer- Chrysler Jeep Dodge IE If WK- EN CiEUKUIKTl. AI/IO'S VAKKUNDIG ONDERHOl D EN REPARATIE Officieel Serviccdcalcr GEZKLLENHAAN S 5813 EA VS TEL: 0478 541945 PAX: 11478-541876 I-muil: vakgara(:k<sc:ommansi'nih;\ytt.nt. Internetsite: WW W .GOM M AN8EN DEW1T.NL ste oorlog in Irak, ben ik ook in Turkije geweest. Daarnaast gaan we geregeld op oefening, naar Sicilië of Kreta. Dan ben je ook enkele weken van huis." Ook bin nen het gezin, Laurens is getrouwd met Albertien en vader van dochter Suzanne (20) en zoon Benny (17), worden de gevaren die aan een uitzending kleven, op de koop toe genomen. "Binnen het gezin is iedereen bewust van het werk dat ik doe. Iedereen weet dat dit kan gebeuren. Maar ik doe mijn werk en kom weer naar huis. Zo zien wij dat. Al mis je je gezin natuurlijk wel als je ruim twee maanden van huis bent." 0485 - 57 12 44 www.jettenautoverhuur.nl Nieuws uit Meerlo-Wanssum 13 Kunst Cultuur 15 Sport 21-27 Gemeentelijke mededelingen 28 Kerkelijke diensten 30 11 MEI iK?",?,ANGEN 18 9S IG! Reserveer tijdig! ''Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1 466 Muziekfeesten gaan gewoon door De organisatie van de Muziekfeesten-Merselo heeft dins dagavond besloten om de mani festatie Merselo Grenzeloos, die gepland was op tweede pinkster dag, af te gelasten. Dit als gevolg van de vogelpest en de vervoers- verboden die daar het gevolg van zijn. De organisatie bekijkt momenteel of er op deze dag een aantal binnenactiviteiten georga niseerd kunnen worden. Volgende week is daar meer dui delijkheid over. Alle overige acti viteiten van de Muziekfeesten gaan overigens wél door. Merselo Grenzeloos stond dit jaar in het teken van Amerika met veel country en western, paarden, dressuur, rodeo en de uit België afkomstige Thunderguys die een wervelende kozakkenshow op paarden zouden brengen. Omdat Merselo ook in het gebied ligt met een vervoersverbod is in overleg met de gemeente Venray besloten deze activiteiten af te gelasten. "Zeer jammer", laat Hub Muijsers, voorzitter Stichting Muziekfeesten Merselo, weten, "Maar we kunnen niet anders." Muijsers benadrukt dat, na over leg met de pluimvee afdelingen de LLTB, de organisatie van de overige activiteiten zoals de Driekapellenshow, de apres-ski avond en het optreden van dc Golden Earring wel doorgaan. Wel zullen er volgens Muijsers tij dens de Muziekfeesten extra ver keersmaatregelen worden getrof fen, waardoor het publiek op afstand wordt gehouden van bedrijven die gevoelig zijn voor de vogelpest. Theo Mulders (Samenwer king) vertrouwt de financie ring van de grote ondergrond se parkeergarage in de Gouden Leeuw - kosten 11,8 miljoen euro - niet. Mulders heeft het idee dat er handje klap plaatsvindt tussen de gemeente en projectontwikke laar 3W Vastgoed. Hij vroeg in de raadsvergade ring of dit gevoel ook bij de ande re fracties leeft. Maar er kwam geen enkele respons. Samenwerking doelt op de bijdra ge van 1,36 miljoen euro die de gemeente ontvangt van 3W Vastgoed. Van de 650 parkeer plaatsen zijn er 68 bestemd voor de winkels en kantoren die in de Gouden Leeuw komen. Eén par keerplaats kost ruim 18.000 euro wat neerkomt op ruim 1,2 mil joen euro. Mulders vindt dat dit bedrag verdacht veel lijkt op de bijdrage van 3W. "Is er enig ver band". wilde hij weten. De CDA- wethouders Driessen en Heidens riepen in koor 'dat er absoluut geen relatie is'. Heidens zei dat 3W de 68 parkeerplaatsen zal kopen en dat dit ook in de over eenkomst staat. In een ambtelijke nota staat echter dat de verkoop aan de commerciële ruimten nog helemaal niet zeker is. En dat ze mogelijk aan de openbare par- keerplaatsen worden toegevoegd. De bijdrage van 1,36 miljoen euro wordt door 3W Vastgoed betaald bij de start van de bouw in 2004. Henk Bisschops (PvdA) vond het vreemd dat deze bijdra ge niet meegenomen is in het financiële plaatje. De gemeente raad kon toch instemmen met een krediet van 500.000 euro voor de voorbereidingskosten van de par keerkelder. Wethouder Heidens verklaarde dat bij bouwprojecten van deze omvang gerekend wordt met 15% begeleidingskosten. Deze half miljoen euro is pas een eerste begin want het totale voor bereidingskrediet ligt tussen 1,5 en 2 miljoen euro. Samenwerking Venray stemde tegen. "Want er is geen goede onderbouwing. Hei lijkt zo wel een blanco cheque. We willen het kunnen controle ren", zei Mulders die verzocht öm een veel lager bedrag dat wel gespecificeerd was. men MEN casual wear for men bleek 82. venray tel. 0478 - 512306 MjsrijiSjijjw in. Vctsvy. Wuwiki Wl fio.UDCr-)' Rühl Haegens Molenaar /rp Accountants s Belastingadviseurs Managementconsultants Automatiseringsadviseurs 1 i -**7 Noorderhof 8. Postbus 68. S800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fa* (0478) 58 46 24 e-mail: info@rha.nl internet: www.rha.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1