erdem Geen brandweerpost in Ysselsteyn Een heer in het verkeer. Dingus dreigt met breuk m ESPRIT Mexx Matimque COLLUMN Sterke toename agressie in gemeentehuis Thnbafenae SïÖNES J D5 KONINGINNEDAG GEOPENI ALAN RED! Gouden priesterfeest SVOC maatje te groot voor Oostrum En verder: (ONINGINNEDAG oetere |ongen dé specialist Voor tegels, sanitair en tegelwerken! Gewijzigde aanlevertijden Tuinen kiezen steeds bedrijven deze adviseurs? Honderdvierentwintigste jaargang - week 17 - donderdag 24 april 2003 EEL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 11 Kunst Cultuur 13 Sport 16-22 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 lopend van 12.00 tot 17.00 uur Brandweer komt in het buitengebied zelden op tijd Alleen in Venray-kom haalt de brandweer de normop- komsttijd. In 80% van de gevallen is de Venrayse brand weer binnen acht minuten na melding ter plekke bij een ongeval of brand. In het uitge strekte buitengebied wordt dit niet gehaald ondanks de samenwerking met omliggen de korpsen. Commandant Peter Bandsma vertelde in de commissie Stedelijk Beheer dat er desondanks geen extra brandweerpost in Ysselsteyn komt. Volgens Bandsma zijn de vrij willigers niet gemotiveerd te hou den als ze slechts een paar keer per jaar mogen uitrukken. Bandsma toonde zich tevreden met de brandweerkazerne aan de Acaciastraat. Van daaruit zijn de uitvalswegen Deurneseweg en A73 snel bereikbaar. Dat de brandweerauto met zes opgeleide en geoefende personen binnen acht minuten kan arrive ren is wenselijk. Want dan is de temperatuur nog niet zo hoog opgelopen waardoor het gebouw nog kan worden binnengegaan. Naast het redden van mogelijke slachtoffers is de brand van bin nenuit veel beter te bestrijden dan van buitenaf. Dit kan de scha de aanzienlijk verminderen. Vooral de uithoeken van de gemeente vormen een probleem. In het noord-oosten liggen Smakt en bedrijventerrein Smakterheide. Door interne perikelen is samen werking met de brandweer van Vierlingsbeek niet meer mogelijk. Venray krijgt nu ondersteuning van de bedrijfsbrandweer van Xerox. In de zuid-oost hoek lig gen Oirlo en Castenray. Sinds 1 januari 2002 werkt de Venrayse brandweer samen met Meerlo- Wanssum die eveneens gealar meerd wordt wanneer in Oirlo of Castenray brand uitbreekt. Ysselsteyn in het zuid-westen kan rekenen op steun van Deurne of Horst. Voor Vredepeel, in de noord-west hoek, werkt Venray samen met het korps van Rips. Ook wil Bandsma een samenwer king aangaan met vliegbasis De Peel. Het Venrayse brandweerkorps telt veertig vrijwilligers. Zij heb ben dezelfde rechten en plichen dan de zes beroepsbrandweer mensen. Ze zijn onderverdeeld in vier groepen van tien. Iedereen heeft een week in de maand dienst. "Dat wil zeggen 24 uur per dag bereikbaar zijn en ze moeten binnen vier minuten op de kazer ne zijn. Ze moeten daarom dicht bij hun vervoermiddel blijven en permanent met een pieper op zak lopen. Het spreekt voor zich dat de werkgever en de partner er volledig achter moeten staan." De brandweerauto kan uitruk ken zodra de zesde brandweer man bij de kazerne is gearriveerd. Venray beschikt over twee auto's en een personenbus. Dit brand weerbusje wordt gebruikt om een ploeg van zes mensen vanuit het gemeentehuis snel naar de kazer ne te vervoeren. Naast de zes beroepskrachten zijn er ook zes vrijwilligers werkzaam bij de gemeente. Ook wordt het busje gebruikt om brandweermannen die later dan de eerste zes arrive ren toch nog naar de onheilsplek te brengen. Door de aanleg van rotondes en drempels is het aantal verkeerson gelukken afgenomen waardoor minder brandweerinzet vereist is. Aan de andere kant zorgen de snelheidsremmende verkeers maatregelen voor vertraging van de opkomst van de brandweer. Reeds vanaf 8.258,- lidEK 5 km/u v lis.». Raadhuisstraat 38 5801 MA venray Telefoon 0478-556117 Net(jes) in het woordenboek tefd Of juist, maar ook samenstel van kruisen-, of lijnen Nu hebben betekenissen door weinig met elkaar te maar nu even wel, beheerder van het kabel even niet netjes. Een ital Venraynaren betaal- aanleg van het kabel- V'enray een fiks bedrag van gulden, Zij kochten zich cc een hoog abonnements- l eii hoefden zeker twintig ng per maand maar een bedrag te betalen, elevisie Venray, destijds van het kabelnet, kon dat geld het kabelnet ver- ankggen in Venray. Via de ng CAI is een aantal jaren n het Venrayse net ver- aan Mega wat nu weer heet. Dat laatste bedrijf Aü gemeend om de investe- I van die Venraynaren te en deze mensen binnen ibare tijd het normale abon- te laten betalen. Niet net- 6. Dat kan er bij mij net niet ssent heeft immers met de »p alle rechten en plichten imen. Een van die plich- om de mensen die destijds betaald hebben om zich te tieren van een lagere abon- ntsprijs, netjes te behande lde afspraken van destijds tkomen. Men had op z'n anderhalf jaar kunnen hen. Ik ga er dan ook vanuit «ent met deze actie nu ach- tt net vist. Christ «rsveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl Ruim zestig kinderen namen woensdag deel aan het praktisch verkeersexamen in het centrum van Venray. Op de fiets legden de leerlingen van groep 7 van basisschool Petrus' Banden en De Kruuclwis een door verkeersveiligheidsorganisatie 3VO en politie uitgestip pelde route af, met van start tot finish tal van gevaarlijke (kruis)punten en rotondes die ze op een veilige manier moesten passeren. Hand uitsteken, voorrang geven, wachten op het groene verkeerslicht: de meeste kin deren hielden zich wroensdag (wel) aan de regels en werden op enkele kritieke punten (kruispunten, rotondes) door controleurs in de gaten gehouden. Donderdag (vandaag) gingen nog eens 115 leerlingen uit de groepen 7 van basisschool De Landweert, De Vlaswei en de Mariaschool in Oirlo één voor één op weg. De meeste kinderen ontvingen na afloop van de fietstocht hun praktijkdiploma, nadat ze begin april al him theoretisch verkeersexamen met succes hadden afgelegd. tegels sanitair tegelwerken WOON WIN EEN BADKAMER Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel: (0478) 55 04 10 N www.rongenvof.nl tegelzetters bedrijf RONGEN Het lijkt fout te gaan tussen jongerencentrum Dingus en de gemeente. Woensdag ochtend na het gesprek met wethouder Emonts overweegt Dingus de onderhandelingen met de gemeente af te blazen. Met het vonnis van de rechter in de hand wil het bestuur van Dingus de verbouw zelf uit voeren en de gemeente bui tenspel zetten. Voorzitter Pieter Gijsbers en adviseur Piet Tromp zijn niet blij dat dit nieuws is uitgelekt. "Want dit willen we eerst met onze ach terban en de politiek bespreken", zegt Gijsbers die na het weekein de meer duidelijkheid zal ver schaffen. Dingus is allerminst te spreken over de voortgang van de renovatie. De geluidsisolatie dreigt het breekpunt te worden. Het jongerencentrum is met de gemeente een niveau van 103 dba overeengekomen. Gijsbers: "En dat is het absolute minimum. Terwijl we recht hebben op 105 of zelfs 110 dba. Maar omwille van de snelheid en de kosten heb ben we met 103 dba ingestemd. Alhoewel onze achterban hier helemaal niet blij mee is." Op 14 april werd pas duidelijk dat de huidige bouwtekeningen uitgaan van 100 dba. Dingus voelt zich voor de gek gehouden omdat dit bij de gemeente al heel lang bekend was. Terwijl dit voor het jongerencentrum absoluut onbe spreekbaar is. Piet Tromp: "We worden voor de zoveelste keer belazerd waar we bij staan." Ook Gijsbers neemt deze kwestie hoog op en spreekt van een vertrou wensbreuk. Alhoewel Emonts woensdag in het gesprek ontkend heeft dat hij hiervan op de hoogte was. Door deze nieuwe tegenval ler wil Dingus breken met de gemeente. Maar voordat het bestuur deze stap zet wil het dit weekeinde eerst overleggen met de politiek en de achterban Sinds het vonnis van de rechter zijn vijf maandtn verstreken. De rechter bepaalde dat de gemeente binnen drie maanden moest beginnen met de renovatie. Anders mocht Dingus zelf de verbouw ter hand nemen op kosten van de gemeen te. Van dit recht lijken de jonge ren nu toch gebruik te maken. Omdat uitstel het jongerencen trum steeds zwaarder in de finan ciële problemen brengt omdat er nu maandelijks geld bijmoet. Emonts weigert te praten over het gevraagde voorschot van 60.000 euro. "Het is momenteel een cri sissituatie. Dit houden we zo niet meer vol. Ook de achterban is het wachten beu en wil nu snel een nieuw gebouw", aldus Gijsbers. Mét Koninginnedag voor de boeg, zijn wij genoodzaakt de aanlever tijden voor Peel en Maas rond deze feestdag iets aan te passen. Weliswaar verschijnt Peel en Maas gewoon op donderdag 1 mei maar op Koninginnedag wordt echter niet gewerkt. Advertenties die nen maandag 28 april voor 18.00 uur aangeleverd te zijn. Redactionele bijdragen moeten al op zondagavond 27 april voor 21.00 uur in ons bezit zijn. A^ÏR.A VENRAY**** ata carte reslaurant en 6 zalen voor I part,,en tot 650 personen m zoeken op korte term,in een ntede-etklsUer voor de functie van: interieurverzorg(st)er (m/v) «3a4da8enper«eek.an09.00-».OOou,^ o ook inzetbaar ,n de week-enden rna o „1 wedren rn teamverband en teasel la -Vin in bovenstaande functie? Bel dan me. Mr Hendriksen ol ster' een bnet naa, H°TEL AB0aT"«tDVVENRMV Maasheseweg 80a. 5804 au Tel. 0478-511466 Vorig jaar hebben gemeente bestuur en medewerkers acht-, tien keer een klacht ingediend van agressie en geweld. In 2001 waren dat nog slechts drie meldingen. In de meeste gevallen ging het om verbaal geweld of om het drei gen met geweld. Maar ook kwam het enkele keren voor dat per soonlijke bezittingen werden ver nield. Dit staat in het jaarverslag van de gemeente. De toename van agressief gedrag op het gemeentehuis is een landelijke tendens. In Venray hebben lei dinggevenden een appèl op de medewerkers gedaan om alle ervaringen van agressief gedrag te melden. Daarmee kan volgens het college de sterke toename deels verklaard worden. bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings vraagstukken SSANG YONG 4 WD -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Scrvicedeuler I 5813 EA YSSELSTEYN FAX: 0478-541876 VAKGARAGF tfGOMMANSEN'DEWlT.M. l*llc: WWW,GO\IMAN9KNDE(VIT.NL Keufen van Loon I Inrichting van tuin- en landschap IBeekweg52Venfoy tel:0478-546339|i Jl9Ji|DM>) JOOA Q'6 U39 (3UU J8IU9A0U PU9)(J| URN 12.00 TOT 17.00 UUR men MEN casual wear for men bleek 82, venray tel. Q478 - 51S3Q6 Uw adres voor al uw Feesten. Bruiloften. Partijen. Vergaderingen, enz. vtiCETa Cafe-Zaal J fJetcCe Arrangementen all in vanaf €20,- p. Ontvangst met vlaai 5 uur vrij drinken 2x bittergarnituur uitgebreid buffet 't raspaardje van de horeca tot ziens in- 't Veule tel 0478-581928 Rühl Haegens Molenaar Noorderhof 8. Postbus 58. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 c-nuil: lnlo@rha.nl internet: www.rha.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1