erden Joost eindigt zoals hij ooit begon ihow 50%! Iederlaiud Robben opnieuw in overtreding Wê §1 W SSKF UamVjyiTULMU bij Jan vanErp I j w Jwowfrp f Pm ADEN i Gouden bruiloft Ysselsteyn wint van Leunen En verder: ndoetere eizersterke" paas kortingen tot ongen dé specialist Voor tegels, sanitair en tegelwerken! Gemeente staakt controles Pasen 2003 riJ'Wfi Gewijzigde aanlevertijden Peel en Maas /letten"? 2e PAASDAG r-^wt\ V r C llSPIJKERBROEKEN BEKENDE MERKEN BIJ ONS ALTIJD DE LAAGSTE PRIJS o.a. LEE - WRANGLER - CARS Goed geïnformeerd Dat was vroeger wel anders Honderdvierentwintigste jaargang - week 16 - donderdag 17 april 2003 EL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssuml 3-14 Kunst Cultuur 15 Sport 15 Gemeentelijke mededelingen 28 Kerkelijke diensten 30 f Zin in de zomer? Met de nieuwe badcollectie van Lindessa komt u alvast in de stemming! Merken als Huit, Cyell, Sunflair, Leopold Schmidt en Anita bieden prachtige bikini's en badpakken in verlei delijke kleuren. Kortom, Lindessa is klaar voor de zomer, u ook? Irotestraat 23 - 5801 BE Venray Q Tel. 0478-581526 Fractie Van de Vorle wordt weer een éénmanspartij De bom is gebarsten. Wat zich al weken aandiende is nu gebeurd. Fractie Van de Vorle is uit elkaar gevallen. Joost van de Vorle splitst zich af van zijn partij. De raadsnestor gaat als eenmansfractie verder. De overige vier raadsleden - de 'groep Lemmens' - houden wethouder Ruyten binnen boord en blijven de coalitie met CDA en PvdA trouw. Joost van de Vorle neemt ook de naam van zijn partij mee. Hij blijft tot maart 2006 in de gemeenteraad zitten als eenling. Want steun van zijn partijleden heeft hij niet gekregen. Het 72- jarige raadslid staat alleen in zijn kritiek op wethouder Frits Ruyten die hij zelf een jaar geleden heeft aangezocht. Joost van de Vorle heeft hiervan spijt als haren op zijn hoofd. "Dat is de grootste fout die ik ooit in mijn politieke loop baan heb gemaakt." Van de Vorle zegt dat dit hem nooit gebeurd zou zijn als hij vorig jaar niet ziek was geweest. Tijdens de cruciale fase van de coalitievorming werd hij geveld door wondroos. Hij zegt ook gezwicht te zijn voor de druk die Runen op hem heeft uitgeoefend om wethouder te worden. Na enkele maanden verloor Van de Vorle al het vertrouwen in hem. Want Runen zou beweren dat hij de partij wilde overnemen en dat Joost met 'een lintje en een enve lop' maar moest vertrekken. Deze uitspraken zou Ruyten op het gemeentehuis hebben gedaan. Ambtenaren hebben dit doorge- briefd aan Van de Vorle, die ech ter weigert om namen te noemen. Daarnaast was hij ontevreden over het functioneren van Ruyten. Grote bouwprojecten als De Gouden Leeuw en het KTS-ter- rein werden overgenomen door 'veelvraat' Heidens. "Terwijl Ruyten ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in zijn portefeuil le heeft. Dat kan toch niet. Hij zit voor spek en bonen in het colle ge." Ook ergerde hij zich eraan dat wethouder Heidens de aftrap verrichtte van de gemeentelijke website. "Dat had Ruyten moeten doen want die gaat over burger participatie." Joost van de Vorle ziet het gewoon niet meer zitten in het college met zijn eigen wethouder. Hij heeft nog geprobeerd Ruyten te laten struikelen om te suggere ren dat hij geen ingenieur zou zijn. Van de Vorle beweert dat de diploma's van Ruyten niet echt zijn, maar een bevestiging kreeg hij niet. Het onderzoek heeft hij inmiddels gestaakt omdat hij er geen geld meer aan wil uitgeven. "De anderen in de partij kijken op naar Ruyten maar ik niet. Ik schrijf betere brieven dan hij, ook al heb ik alleen maar lts en een mijnwerkersdiploma. Dat is uit 1954. Maar het ziet er met sierlet ters en in kleur beter uit dan die vodjes van Ruyten die hij diplo ma's noemt." Hij ziet als enige oplossing om uit de partij te stappen. Dit bete kent tevens een breuk met zijn vriend en compagnon Gerrit Lemmens met wie hij 25 jaar lang zij-aan-zij streed voor lastenver mindering en goedkope wonin gen. De opstelling van Lemmens tijdens de begrotingsbehandeling is verkeerd gevallen bij Joost. Die vindt dat Lemmens de principes van fractie Van de Vorle verkwan seld heeft door veel teveel water bij de wijn te doen. Hij is vastbe sloten om in de komende drie jaar weer het echte sociale geluid van de fractie te laten klinken in de raad. Gerrit Lemmens. Richard de la Roy, Victorine Derks en Tiny Grebenjak zullen een nieuwe par tij moeten oprichten samen met hun achterban. Joost wil niet dat de naam Van de Vorle nog aan het college en Ruyten verbonden blijft. Tevens wordt nu ook de zwakke organisatiestructuur van de partij zichtbaar. Want volgens de statuten telt fractie Van de Vorle slechts drie leden. Joost is voorzitter, Sanny Scholts secreta ris en Henk Janssen is penning meester. De laatste twee zijn niet (meer) actief voor de partij die verder geen leden telt. Lees verder op p. 3 zijn plaats kunstwerk 'op zijn plaats' ken eigen plaats. Een eigen zelfs. Weliswaar een ide maar wel een roton- irmee krijgen zowel' de lad alsook het project en De Waan hun zin. De mogen blijven. En, war :langrijk is, de kruisen toegankelijk en de ver- liligheid is gegarandeerd, irig jaar hielden de kruisen moederen danig bezig. Een ndiscussie bracht zelfs geen tos. De voorstanders bleven plaatsing op een rotonde en genstanders tegen, i die tweespalt was vorige weinig meer te merken, het projectteam haar plan- mor de eerste rotondes ont- *'de was er van kritiek wei- meer te merken. Het cctteam is, weliswaar na lang enen wegen, op een inven- e manier omgegaan met de a van de tegenstanders. Een op zich. t rotondes kunnen nu dus tóen aangekleed. Het project- men de kunstenaars hebben filevrije hand in. Ik hoop wel ile heren en dames politici nu discussie op gaan rakelen r de vorm van de kunstwer- Inmenging daarin is duide- ^jj'nietop zijn plaats'. Christ ^CE TQy 'goede vrijdag^ 18 april 9geen koopavond^) J"toAT 76 i-cacraucnj OPEN Ivan 11 tot 17 uur! ■{{PUTCENTRUM ftNRAY Julianasingel Het bedrijf van Jan Robben is door de rechter opnieuw veroordeeld vanwege het in gebruik nemen van gemeente grond. De gemeente Venray had een kort geding aange spannen omdat Robben bui ten de perceelsgrenzen van het bedrijf aan de Metaalweg weer veel auto's had neerge- TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN WOON WIN EEN BADKAMER Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl TEGELZETTERSBE DRIJF RONGEN De gemeente mag de ontrui ming van de metaal- en autohan del aan de Metaalweg zelf laten uitvoeren op kosten van Robben. Na de uitspraak van de rechtbank op 2 april heeft het bedrijf eerst dertig dagen de tijd om de gemeentegrond te ontruimen en ontruimd te houden. Voor iedere dag dat hij in gebreke blijft moet de Venravse autohandelaar een dwangsom van 1000 euro beta len. Ook moet Robben de proces kosten van 704,16 euro betalen. Leo Verhaegh (WD) stelde maan dag vragen in de commissie Stedelijk Beheer. Hem was opge vallen dat de berm van de Metaalweg aan weerszijden wordt gebruikt als stalling voor vracht wagens en personenauto's. "De gestalde wagens zijn van zodanige kwaliteit dat niet uitgesloten moet Vanwege de rondwarende vogelpest komen de gemeen teambtenaren momenteel niet meer in het buitengebied. Ook de bedrijfscontroles worden niet meer uitgevoerd. De brandweer mag alleen na ontsmetting van manschappen en materieel het Venravse buitengebied in. Dit zijn enkele maatregelen die burge meester Waals uit voorzorg heeft genomen. Op het gemeentehuis ligt het draaiboek klaar indien de vogelpest in de gemeente Venray alsnog uitbreekt. "We mogen God op de knieën danken dat de Venravse pluimveestapel tot nu toe gevrijwaard is gebleven van vogelpest", zei Waals dinsdag avond tijdens het collegebezoek aan Oirlo. Hij meldde dat in Meerlo en Ysselsteyn enkele bedrijven preventief zijn geruimd. "Ik mag hopen dat het virus Venray voorbij gaat. De gemeente telt 3,6 miljoen kippen en Oirlo is het centrum van de pluimveehou derij." Volgens Waals is de ambtelijke organisatie er helemaal op inge richt als de vogelpest toch uit breekt. "We kunnen meewerken aan ingrijpende maatregelen die de minister zal vragen zoals het ruimen van bedrijven." worden dat bodemverontreini ging kan optreden", aldus Verhaegh. Op 25 oktober 2001 vond nog een grootscheepse ont ruiming plaats bij het bedrijf. Toen werden 550 auto's verwij derd die op gemeentegrond ston den. Wethouder Driessen (CDA) meldde dat handhaving van het bedrijf een hoge prioriteit heeft. "We zitten scherp op deze zaak. Binnenkort komt er een plan van aanpak hoe we deze kwestie samen met de politie gaan aanpak ken. Daarbij komen ook de milieuvergunning en bodemver ontreiniging aan bod." CIF bedrijfsautomatisering bv Keizersveld 25, 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken Ook dc komende paasdagen bent n van harte welkom! In een vrolijk paasdceor met een zonnige lcntesfecr bieden wij voor elk wal wils: V Ha:™*-™7™'"" lwj-*ncn«2I op 2e p»»sdac Een heerlijke PAAS BRUNCH op le en 2e Paasdag vanaf 11.00 utii le Paasdag voor €18.95 y 2e Paasdag voor €17.95 v kinderen 1 2 jaar Gratis 3 t/m 5 jr €7.- 6 i/m 12 jr €9.- Spcciaal voor de kinderen organiseren wij: le Paasdag Rinaldo's Jengdshow 2e Paasdag Poppenihealer Verder bieden wij u op beide paasdagen onze PR1JSVRIENDELIJKE MENU KAART. U kunt uw eigen menu samen stellen in ons resiaurani dat op beide Paasdagen geopend is vanaf 12.00 uur Ook voor qc fijnproevers hebben wij een heerlijk Paasmcnu samengesteld. HOTEL ASTERIA VENRAY Mmshbeweg 80a, Venray (0478) 511466 VOOR RESERVERINGEN BEL 0478-51 1466 ZONDER AUTORIJBEWIJS Reeds vanaf -ƒ/* 8.258,- l/s/fR 23^ I Raadhuisstraat38 \jAAre 5801 MA Venray Telefoon 0478-556117 Met Pasen en Koninginnedag voor de boeg, zijn wij genood zaakt de aanlevertijdên voor Peel en Maas rond deze dagen iets aan te passen. Volgende week dienen adver teerders er rekening mee te hou den dat advertenties uiterlijk dinsdag 12.00 uur in ons bezit moeten zijn. Redactionele tek sten moeten normaal voor dins dag 10.00 uur bij ons zijn. Met Koninginnedag verschijnt Peel en Maas gewoon op donder dag 1 mei. Op Koninginnedag wordt echter niet gewerkt. Advertenties dienen maandag 28 april voor 18.00 uur aangeleverd te zijn. Redactionele bijdragen moeten al op zondagavond 27 april voor 21.00 uur in ons bezit zijn. Directie en medewerkers van Peel en Maas wensen u zeer fijne paasdagen. wij keuren altijd goed .VERKOOP NlEtAVE- ES CKBKI IKTE AUTO'S YAKKI M)IO ONDERHOUD IA REPARATIE Officieel Scrvicedealer ÏEZELLENBAAN 8 581J EA YSSELSTEYN III: 0478-541945 l AX: 11478-54181 •.-mull; AKaARAGES GOM.M.VSStNDENMT.NI. nUrmislti- WWXY.GO.M M ASSENDEWI LM "U WILT DE MOGELIJKHEDEN GRAAG OP EEN RIJTJE" De Hypotheekshop, Patersstraat 3, Venray, (0478) 51 57 55. wi.vw.hypotheekshop.nl Mausmamiw 0485 - 57 12 44 www.jettenautoverhuur.nl WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Bij aankoop van een badkamer vanaf €2500,- TRAMPOLINE .jJÉÉAAa van 3.60 mtr. doorsnede^fxJtT^&Mt I.W.*. €495,- GRATIS 'iüjldlAEr of de helft van dit bedrag m contanten (deze trampoline-aktie kan niet in combinatie met de andere aanbiedingen) TER INTRODUCTIE op onze nieuwe collectier tegels vanaf 35 nr 20% KORTING BADMEUBELACTIE - Perfecte kwaliteit Italiaans design Uitbreidings mogelijkheden Exclusief 25% KORTING tP*. le-ame san nier in aanbiedingen) m TEGELS SANITAIR VENRAY Keizersveld 57 tel. 0478-569355 maandag t/m zaterdag geopend, vrijdag koopavond exact consultancy automatiseringsadvies internetapplicaties office training op maa Diqnion Automatisennq Koorderhof 8 Verray 1(0478)5118 81F (0478) 5143 81 www.diqnlon.nl - infotidiqnion.nl 'iUirt «n autWMtoen'W» «t iwniÉf, Rpj» Awwataeréjj find# k n «s.ctjsrtew weergas op ntlhe njfc ai icémtii imtn. met vestigingen in Venray, Nuenen en Boxmeer

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1