berden Provincie wil duidelijkheid van Venray Prettige kerstdagen! OPRUIMING ■"ösSS^Sas aiS3KS65* Informatieavond AZC bijzonder rustig WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Baiidoetere Raadslid vergeet bril Peel en Maas rond de jaarwisseling Onder invloed DE HYPOTHEEK SHOP Tarieven en tegelwerken! '^wêèM ON DER DAG 21 DECEMBER 2000 Nr. 51 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS vanaf 650.000,- FRED OLFEN UW SLEUTEL TOT SUCCES! 0478-513980. WWW.FREDOLFEN.NL aan- en verkoopmakelaardij irotestraat 68 - Postadres: Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 ■mail adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws Advertentieprijs: 0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Voorlopig geen vergunningen voor bouwers Castenray De vier bouwers in Castenray zullen nog even op hun bouwver gunning moeten wachten. Op dringend advies van de provincie geeft de gemeente Venray in de kerkdorpen voorlopig geen ver gunningen meer af. Pas na een verhelderend gesprek op het pro vinciehuis kan het licht weer op groen worden gezet. De provincie wil dat het gesprek op zeer korte termijn plaatsvindt. Want het zit de bestuurders in het provinciehuis heel hoog hoe onzorg vuldig Venray met de bouwvergun ningen in de kerkdorpen is omge sprongen. Met name over de bouwkwestie in Merselo moet nog flink gepraat worden. "We nemen deze zaak heel serieus. Dè gemeente Venray heeft ons namelijk op het verkeerde been gezet. Ze hebben informatie over Merselo verstrekt die niet bleek te kloppen. Venray heeft niet aangegeven dat er bezwa ren tegen de bouwplannen waren terwijl die er juist wel bleken te zijn", zegt beleidsvoorlichter Paul van Noorden. Naast gedeputeerde Bronckers (Ruimtelijke Ordening) zal wellicht ook commissaris Van Voorst tot Voorst binnenkort met burgemeester Waals en wethouder Kersten aan tafel zitten om een har tig woordje te wisselen. KWESTIE MERSELO De gemeente Venray wil niet vooruitlopen op het gesprek. "Op dit moment willen we daar niets over kwijt. Er is ook nog geen datum vastgelegd", zegt gemeentevoorlich- ter Silvia van Nispen. Ondertussen kunnen de bouwers in Castenray niets anders doen dan afwachten. Afgelopen donderdag werden ze op het gemeentehuis ontboden. Wethouder Heidens, die collega Kersten vanwege ziekte verving, verzocht de Castenrayers niet meer met de pers te praten. Veel wijzer zijn de bouwers overigens niet geworden. Donderdag (vandaag) volgt een tweede gesprek waarin ze hopen meer duidelijkheid te krijgen. Beleidsvoorlichter Van Noorden van de provincie Limburg wil niet inhoudelijk op het bezoek van Waals en Kersten ingaan. "Zoiets heet een bestuurlijk overleg", is alles wat hij erover kwijt wil. Maar duidelijk is dat de kwestie in Merselo er de oorzaak van is dat de bouwers uit Castenray nog niet aan de slag kunnen. "Naar aanleiding van de problemen in Merselo willen we eerst met het gemeentebestuur praten. We hebben de gemeente daarom verzocht pas op de plaats te Bandoetere k werd deze week gebeld door n inwoonster van Venray, die h eens wilde weten wat andoetere" betekent. Die vrouw, oorspronkelijk afkom- !ig uit Boxmeer, woonde al vele iren in Venray maar dat woord haar toch vreemd. Bandoetere een oud Vcnrays woord dat lat voor lawaai maken of herrie jchoppen. Nu is het niet zo dat ik met deze rubriek wil gaan schoppen tegen olies wat los en vast zit, maar de intentie is om actualiteit met een kritische kanttekening te belich ten. j Nu wil ik met de kerstdagen J/oor de deur iets milder zijn nor maal, maar toch moet mij iets van net hart. Neem nu wethouder Houba, die in de commissie financiën van jiegin december uitspraken doet, waarvan hij later heeft gezegd dat bij ze niet gezegd heeft. Hel gaat daarbij om dc, dinsdag helaas definitief geworden, verhoging van het diftartarief. De wethouder beroept zich in een reactie op een ingezonden brief van vorige week op het verslag van de commissie- Vergadering, waarin over zijn uit braken geen woord wordt gerept. Heelt onze verslaggever dan zit ten slapen?? Hem kennende zeker niet. Heeft de ambtenaar die het yerslag heeft gemaakt zitten sla pen?? Volgens mij ook niet. De wijze waarop beiden de uitspra ken interpreteren zijn gewoon ver schillend. De ambtenaar doet zijn Werk om een verslag te maken waarin de grote lijnen van de ver gadering worden vastgelegd. De journalist kijkt echter anders tegen de zaak aan. Hij legt verslag van discussies, uitspraken en Standpunten, om daar zo objectief mogelijk een verhaal van te Blaken voor zijn krant of ander medium. Ook kan het zijn dat hij van een bepaalde actualiteit een analyse of commentaar maakt. Dan kan het voorkomen dat de sen of ander niet blij is met wat er geschreven wordt. Nu zou over zo'n zaak 'gebandoéterd" kunnen worden maar daar worden we met z'n allen ook niet wijzer van. Daarom doe ik dat niet en wens ik Je wethouder, zijn collega's, de burgemeester, de bouwers in Merselo en Castenray en alle andere inwoners van Venray en omgeving fijne kerstdagen zonder al te veel gebandoeter. Christy .tACElg PRETTIGE KERSTDAGEN EN KOM VOOR HET NIEUWE JAAR BEGINT NOG EVEN BINNENLOPEN CO maken met bouwvergunningen voor de dorpen Merselo, Castenray, Leunen en Oostrum. Want normaal gesproken zou de gemeente de eer ste fase van de uitbreidingsplannen in deze vier dorpen zelf kunnen afdoen. Maar het bouwplan in Castenray past niet binnen het gel dende bestemmingsplan. Terwijl Merselo ook nog eerst opgelost moet worden", verklaarde Paul van Noorden die verwacht dat het gesprek tussen provincie en gemeentebestuur nog dit jaar zal plaatsvinden. feestavond met de faTendftla:r"dag,:n bem hant welkom in Hotel Asterta! in ons restaurant I kum u SI e Kf™J"8en normaal geot^d kunt u kiezen nu de speciale Kemt-a ESkaar!.| i kinderen opgelet' een praatje kunt makeii g 1 Dit zijn dé ingrediënten voor een gezellig avondje uit' Vanaf/67.50 p.p. bei voor onze Kerstfolder Tel. 0478 511466 Henri van de Ven zat dinsdagavond voor de raadsvergadering met een probleem. Hij was zijn leesbril vergeten! Terwijl het CDA-raadslid over twee agendapunten het woord moest voeren. Van de Ven's pogingen om een bril te bemachtigen bleven zonder resultaat. Totdat het Castenrayse raadslid zijn partijgenote Lies van Bavel op de tribune zag zitten. En inder daad zij wilde haar leesbril wel even afstaan. Waarna Van de Ven - bijna ^vlekkeloos - zijn teksten van het papier kon oplezen. Peel en Maas zal dit jaar rond kerst, oud en nieuw, normaal op donderdag verschijnen. In verband met de vrije dagen zijn de aanleve ringstijden voor week 52 (donder dag 28 december) en week 1 (don derdag 4 januari) gewijzigd. Sport- en verenigingsnieuws evenals kerkberichten dienen voor de krant van 28 december reeds op heden donderdag 21 december in ons bezit te zijn. Voor de krant van 4 januari dienen deze berichten op donderdag 28 december ingele verd te zijn. Voor advertenties geldt dat die voor de krant van 28 december op zaterdag 23 december ingeleverd moeten worden. Voor de krant van donderdag 4 januari kunt U de advertenties inleveren tot en met dinsdag 2 januari 18.00 uur. Overigens geldt vanaf 1 januari a.s. dat alle advertenties op dins dag voor 18.00 uur in ons bezit moeten zijn. (Dus niet meer tot woensdag 10.00 uur!). Geen tomaten of rotte eieren. Geen leuzen, spandoeken of woe dende wijkbewoners uit De Brabander. Er viel gisteravond zelfs niet eens een onvertogen woord op de informatieavond waar de komst van het Asiel zoekerscentrum (AZC) naar de wijk De Brabander werd toege licht. Toen Frans Wilms namens de gemeente de bijeenkomst afsloot klonk er zelfs een beschei den applausje op uit de zaal. Waar in andere plaatsen de komst van een AZC voor rellen en conster natie zorgde daar loopt in Venray tot dusver alles rimpelloos. De zaal in De Witte Hoeve bleef gisteravond voor de helft leeg. Zo'n honderd belangstellenden waren er slechts. Dat waren er in oktober nog ruim het dubbele toen de voorlopige loca tiekeuzes bekend gemaakt werden. Blijkbaar vinden de Venraynaren het allemaal best. Burgemeester Waals zocht een verklaring voor de tolerantie. "Venray heeft een lange traditie van gastvrijheid. De inwo ners zijn hier al honderd jaar ver trouwd geraakt met psychiatrie." Na de inleidingen van projectlei der Henk Verstegen en burgemees ter Waals konden schriftelijke vra gen gesteld konden worden. Vijf personen maakten daar gebruik van, zonder enig vuurwerk. De heer Bastiaans wees erop dat de Brabander geen wijkorganisatie kent. Henk Verstegen zegde toe dat drie personen uit de wijk kunnen toetreden tot de klankbordgroep. Zij nemen de plaatsen in van de leden uit Leunen en Oostrum die nu terug treden. Burgemeester Waals beloof de in het eerste kwartaal van 2001 met het voltallige college een bezoek te zullen brengen aan de wijk. Er werden vragen gesteld over onveiligheid, criminaliteit, uit welk land de asielzoekers komen en waai de kinderen naar school gaan. Volgend jaar zal vanwege de komst van AZC het politiekorps met acht agenten worden uitgebreid. "Waarvan drie agenten 'als meer blauw op straat' en drie agenten die van de vreemdelingendienst zijn en die op het AZC zelf komen te wer- Het is bijna Kerstmis en ook Venray tovert zich met (honderd)duizenden lampjes in allerlei soorten, kleuren en maten op Amerikaanse wijze in de juiste sfeer. In vele tuinen en op talloze gevels van huizen en winkels stralen de twinkellichtjes je dit jaar ook weer tegemoet. Maar: de hamvraag is en blijft natuurlijk: krijgen we een witte kerst? Met toenemende nacht vorst tot zeven graden onder nul en donderdag en vrijdag overdag tem peraturen rond het vriespunt, lijkt en witte kerst er nog steeds in te zitten. Misschien geen dikke pak sneeuw, maar toch zeker enkele winterse buien. Misschien is er naast een weerkundige verrassing ook nog een presentje van de kerstman op komst.: Wij wensen u prettige kerstdagen! Een 42-jarige automobilist uit Eindhoven is zondagmiddag aangehou den met teveel alcohol op achter het stuur nadat hij een verkeersongeval had veroorzaakt op de Deurneseweg in Ysselsteyn. De man raakte de macht over het stuur kwijt en belandde in een greppel nadat hij voor een tegenligger wilde uitwijken. Na ademanalyse op het politiebureau kreeg de man een rijverbod opgelegd voor vier uur. Hem werd een transactie van 400 gulden aangeboden die hij meteen betaalde. De beide inzittenden, een 39-jarige vrouw uit Boxtel en een 35-jarige man uit Eindhoven, raakten bij het ongeval gewond en werden naar het ziekenhuis vervoerd. Na behandeling in het ziekenhuis konden beiden naar huis. ken", lichtte Waals toe. "Venray blijft veilig. Asielzoekers zijn geen criminelen. Uit onderzoek is geble ken dat asielzoekers niet crimineler zijn dan wij", wist Waals. De kinde ren van de asielzoekers zullen de Venrayse scholen bezoeken. Dat zijn de lagere scholen in Venrays centrum terwijl de middelbare scho lieren naar het Raayland College gaan. Henk Verstegen wees erop dat de kinderen gemiddeld anderhalf tot twee jaar op het AZC verblijven. Waar de 375 asielzoekers, die in Venray zullen verblijven, vandaan komen dat bepaalt de staatssecreta ris van justitie, zo verklaarde Waals. De verhouding alleenstaanden/ gezinnen zal ongeveer gelijk zijn. De exacte plek van het AZC is nog niet bekend. Het gebied van ongeveer 3,5 hectare komt te liggen binnen de Beekweg/Noordsingel, Buitenweg, Broekweg en Overloonseweg. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar een plaats die aansluit op de nieuwe rotonde op de Westsingel. Pas in maart of april zal de definitieve locatie bekend zijn. Dan zal opnieuw een informatieavond gehouden worden. Burgemeester Waals benadrukte nogmaals dat het AZC precies vijf jaar in Venray zal blijven. "Die toe zegging is keihard. Daar mag u mij op afrekenen." Patersstraat 3 5801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 www.opelghielen.nl WIJ KEUREN ALTIJD GOED -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN' REPARATIE Officieel Servicedealer GEZEULENBAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-niail: VAKGARAGEffGOMMANSENDEWIT.NL Internetsite: WWW.G O M MANS EN D EWITNI, 1 Fijne feestdagen Q JJ eefauranC* 'T- LVeileji Langstraat 16, Venray ^0478-501342/ Op 1 januari a.s. zullen de tarie ven voor Peel en Maas worden aangepast. Een jaarabonnement op Peel en Maas gaat in 2001 fl. 36,50 kos ten. De prijs van losse nummers gaat naar fl. 1,50. Ook de advertentietarieven, zul len worden aangepast. De losse mm-prijs bedraagt Vanaf 1 januari 2001 fl. 0,44 (excl. btw). Ook zijn de tarieven voor de voorpagina's gewijzigd. Een tarieven overzicht kunt U bij onze administratie aan dragen.y TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN TegelsSanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. i voor V&B wandclosetcombinatie vanaf fl. 645,- diverse showroomaanbiedingen voor 50% vraag naar de voorwaarden Keizersveld 22 Venray 'el.; (0478) 55 04 10 IIIIU.UMTl Rühl Haegens van Aar Accountants Belastingadviseurs Managementconsultants Automatiseringsadviseurs I Noorderhof 8. Postbus 68.5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 PW 1 e-mail: info@rha.nl internet: www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1