berden Castenrayers wachten op bouwvergunning Ziekenhuis moet opzichtig billboard verwijderen OPRUIMI Oplossing bouwkwestie Merselo niet meer in 2000 in studio Mmf Kerst- Krakers- Kortingen tot 60%! WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Bandoetere Dader aangehouden Peel en Maas rond de jaarwisseling 3 portret foto's 15x21 cm TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE PaJONDERDAG 14 DECEMBER 2000 Nr. 50 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG n (stille) verkoop gevraagd WOONHUIZEN VILLA'S LANDHUIZEN [vanaf ƒ650.000,- FRED OLFEN UW SLEUTEL TOT SUCCES! 178-513980, WWW.FREDOLFEN.NL aan- en verkoopmakelaardij PEEL EN MAAS 5 rotestraat 68 - Postadres. Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 nail adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws PATERSSTRAAT 19a VENRAY TEL. 0478 585958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) (D Grotestraat 23 5801 BE Venray Verontruste bouwers: "Niemand weet wat er loos is" Eind vorig jaar werden de kavels verloot voor het uitbrei dingsplan in Castenray aan de Pastoor Verheggenstraat en Gerrit Artsstraat. Terwijl één huis al bijna gereed is wachten de andere kopers nog steeds op hun bouwvergunning. Ondanks tallo ze telefoontjes naar de gemeente weten de bouwers nog steeds niet waarom de vergunningen niet afgegeven worden. Vanmiddag (donderdag) om 17.00 uur zijn de gedupeerden naar het gemeente huis geroepen en hopen ze einde lijk duidelijkheid te krijgen. "Het is allemaal erg onduidelijk. Het duurt maar en het duurt maar. En niemand weet wat er echt loos is. De gemeente geeft heel slechte informatie", zegt Eddy Arts die zich evenals Johan Smits afvraagt waar de al zo lang verwachte bouwver gunning blijft. "Iedereen is naar de gemeente aan het bellen. Het enige wat we te horen krijgen is dat er iets niet in orde is", vertelt Johan Smits. Op het bewuste perceel langs de Pastoor Verheggenstraat kunnen drie vrijstaande huizen, een tweek apper plus nog vier schakelwonin gen gebouwd worden. Het gerucht gaat dat er bij de gemeente een fout is gemaakt met de kavel van Henri van de Ven. Het raadslid uit Castenray heeft er zijn nieuwe huis al bijna voltooid. De kavel zou vier meter verlegd zijn waardoor de andere percelen in het gedrang komen. Daarom zou er geen vol doende ruimte meer zijn voor de vier geschakelde huurwoningen. Dat zouden er nu nog slechts drie kunnen worden. Henri van de Ven zegt van niets te weten. "Dit is voor mij onbekend. Ik heb gewoon slag vaardig gehandeld. Omdat ik in februari al de bouwvergunning had aangevraagd viel ik nog onder het oude regime. In april is namelijk de wetgeving veranderd. Daardoor kon mijn aanvraag een korter traject doorlopen want het hoefde niet eerst naar de provincie." Dat er iets mis is met zijn kavel verwijst het CDA- raadslid naar het rijk der fabelen. "Dat is volkomen uit de lucht gegre pen. Er is niets mis met mijn bouw- kavel", beweert Van de Ven. Hij ver klaart de trage afgifte van de andere bouwvergunningen door de veran derde regelegeving. "De nieuwe artikel 19-procedure heeft de aan vragen behoorlijk vertraagd." GERUCHT Johan Smits vermoedt dat er iets anders speelt. "Ik heb enorm veel gezeik met de gemeente gehad dat de tekeningen niet goed waren. Maar nu is eindelijk alles goedge keurd en dan laat de bouwvergun ning op zich wachten. Dat het huls van Van de Ven er al bijna staat heeft te maken met zijn connecties bij de gemeente. Het lijkt wel op vriendjespolitiek." Eddy Arts, die samen met Xavier We ijs een twee-onder-één-kap gaat bouwen, heeft ook zijn bedenkin gen. Hij vermoedt dat zij nu de dupe worden van de bouwperikelen in Merselo. "Het is gewoon een poli tieke kwestie. De gemeente wil blijkbaar eerst een oplossing voor Merselo gezocht hebben. Ik verwijt de gemeente dat ze ons heel slechte informatie geeft. Alles wat we wel weten hebben we er bij de gemeente uit moeten trekken." Het bestemmingsplan aan de Pastoor Verheggenstraat/Gerrit Artsstraat is nog steeds niet goedge keurd. De gemeente moet volgens de nieuwe Wet op Ruimtelijke Ordening, die in april 2000 is inge gaan, wachten op toestemming van de provincie. Wettelijk zouden de bouwvergunningen de 'lange proce dure' via het provinciehuis moeten doorlopen. Maar volgens Eddy Arts kunnen de vergunningen toch via de Tellen 'Kunnen ze bij de gemeente niet tellen of zo' vroeg mij deze k iemand. Je zou het inder- id haast zeggen. Te kleine ankcirkeis, te lage belastingver- jingpercentages en nu weer refkeerde bouwkavels in astenray. Wat dat laatste betreft ;nde het plan Korenmolen in .eunen een soortgelijk geval. AHeen was de bouw toen nog niet iegonnen en bleef de schade leperkt. Ik heb niet het idee dat die fou- en met tellen te maken hebben, ileer met werkdruk en organisa- ic. De operatie Keerpunt"moest etden tot een afgeslankte ambte- ijke organisatie. Alleen is er geen ekening mee gehouden dat de loeveclheid werk toe zou nemen. Gevolg is het inhuren van externe irganisaties om het werk op tijd klaar te krijgen. Externe organisa ties die intern binnen het gemeen tehuis werken. Op zich moet dat cunnen, kijk maar naar de plan matige aanpak van dé reconstruc tie van Venrays wegen. Maar het risico dat de linkerhand niet meer weet wat de rechterhand doet. is natuurlijk levensgroot aanwezig. Wat dat betreft moet ik de gemeente mei de gehele procedu re rondom het asielzoekerscen trum een compliment geven. De wijze waarop de bevolking bij deze zaak betrokken wordt en de zorgvuldigheid omtrent het naar buiten treden met nieuws is prima verzorgd. Daaruit blijkt dat het wel kan. De problematiek binnen het gemeentehuis ligt dan ook meer bij bepaalde afdelingen. Totnogtoe gaat alles goed niet betrekking tot het asielzoekers centrum. Ik ben bovendien blij dat er stacaravans komen en er niet ebouwd hoeft te worden. Want an zie ik de bui al weer han- Christ Gerrit Verkoeijen (Samenwerking Venray) vindt het ongepast. Vlak langs de straat kant voor de ingang van het St. Elisabethziekenhuis staat sinds anderhalve week een supergrote billboard. Op het in het oogsprin gende reclameobject staan twee verpleegkundigen niet als onder schrift: "Het veranderingsproces is een zorgenkindje. Maar het wordt er wel beter op." Volgens raadslid Verkoeijen staat dit bord er illegaal en moet het daar om verwijderd worden. "Deze recla me-uitingen zijn namelijk verboden. Bovendien heeft het ziekenhuis er niet eens een vergunning voor. Dit bord staat er dus clandestien en ik heb maandag aan B en W geschre ven dat wij dit niet pikken en dat het bord zo snel mogelijk verwijderd moet worden", zegt Gerrit Verkoeijen. Navraag bij de gemeen te leert dat het ziekenhuis inmiddels wel een aanvraag voor de billboard heeft ingediend. B. Link, de secreta ris van de Raad van bestuur van Ziekenhuizen Noord-Limburg, ont kent dit echter. "We hebben het van tevoren bij de gemeente Venray nagevraagd en toen bleek dat er geen vergunning voor nodig was. Het bord staat immers op eigen ter rein en het staat er tijdelijk." Gistermiddag (woensdag) is de plaatsing van het billboard toch door de welstandscommissie behan deld. "De commissie gaat er niet mee akkoord. Het formaat van het bord is te groot en het staat op een te dominante plek. Het bord past ook niet in de omgeving en kan er daar om niet blijven staan", bevestigt woordvoerster Gertie Brummans. De afbeelding op het enorme reclamebord, van circa vijf bij vier meter in kleur, is dezelfde die eind oktober op de paginagrote adverten ties in diverse dagbladen stond. Teamleider Katja Franssen en leer ling-verpleegkundige Femke Driessen van de afdeling Cardiologie moeten de Venraynaren ervan overtuigen dat het rapport Oversteek nog niet zo slecht voor ze is. "We willen dit soort reclameui tingen niet. Het is puur een verleng- TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. IP» Keizersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 99,- pp i.t3u per iUcm achaamslenj IN ONS RESTAURANT I I MET LEVENDE MUZiriz I lie dü,CT 2e keIstavond hebben wij een gezel- 1 eCn sPetterend dessm-bulet ai muziek voor jong en oud waarbij je ook n„T een praatje kunt makeb g Dit zijn dé ingrediënten voor een gezellig avondje uitf Vanaf/67,50 p.p. BEL VOOR OME KEHSTFOLDEB Tel. 0478 511 HOTEL ASTERIA VENRAY Maasheseweg80a Venray 'korte procedure' worden afgege ven. "Maar de gemeente durft dit nu blijkbaar niet meer na de problemen in Merselo. Henri van de Ven heeft gewoon geluk gehad dat hij de nieu we wetgeving vóór geweest is. Wij wisten dat niet anders hadden we onze bouwaanvraag ook wel voor 1 april ingediend. De gemeente had ons dat toen duidelijk moeten maken", vindt Eddy Arts die een schadeclaim bij de gemeente gaat indienen. "Ik had verwacht dit jaar nog de helft van de bouw te kunnen realiseren. Volgend jaar stijgt het BTW-tarief en worden de bouwstof fen duurder. Daardoor krijg ik veel hogere lasten. Ik heb nog het geluk dat ik zolang bij mijn ouders kan blijven wonen. Maar er is ook een bouwer bij die nu in een noodwo ning zit waar hij in mei weer uit moet. Al die verhuizingen en vertra gingen betekenen niet alleen veel gezeik maar brengen ook extra kos ten met zich mee." Woordvoerster Gertie Brummans van de gemeente meldde woensdag middag dat de bouwvergunningen voorlopig nog niet te verwachten zijn. "We gaan eerst een onderzoek instellen op alle kerkdorpen. Want we willen voorkomen dat de kwestie in Merselo zich elders nog eens zal herhalen. Daarover zullen we de mensen uit Castenray donderdag middag informeren. Als we bouw vergunningen in Castenray nu snel zouden uitgeven betekent dit weer een risico." De gemeente ontkent dat er iets mis zou zijn met de uitgif te van de kavel van Van den Ven. "Het is wellicht een gerucht, want alles is in orde", aldus Brummans. Een 26-jarige man uit Venray is op dinsdag 5 december aangehou den op verdenking van zware mis handeling van een 41-jarige man uit Venray Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 24 november op zaterdag 25 november zwaar gewond op de Veltumse Kleffen aangetroffen. Buurtonderzoek leidde uiteindelijk tot aanhouding van de verdachte. De 26-jarige man heeft inmiddels békend en zal zich voor de rechter moeten verantwoorden. Het slachtoffer bleek een ernstig trauma aan zijn gezicht en hoofd te hebben, miste enkele landen en was niet aan spreekbaar. De man werd overge bracht naar het ziekenhuis waar diverse breuken in het gezicht werden vastgesteld Het slacht offer en de dader waren bekenden van elkaar, aldus een po li tie voor lichter. Over het motief van de daad wilde de politie geen nadere mededelingen doen. J stuk van hun advertentiecampagne. Hiervan zijn we niet gediend", aldus Gerrit Verkoeijen die door de wel standscommissie op zijn wenken bediend werd. Volgens secretaris Link blijft het billboard enkele maanden staan. Een zelfde bord is ook voor het Venlose ziekenhuis geplaatst. De reclameuiting blijft overanderd. "Want het is een duur grapje", aldus B. Link die woens dagmiddag nog niet op de hoogte was dat de welstandscommissie een negatief advies had uitgebracht. De gemeente is er niet in geslaagd om nog voor de feestda gen een oplossing te vinden voor de bouwkwestie in Merselo. Dinsdagavond werd in een beslo ten vergadering de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken. Woensdagochtend werden de bouwers door de gemeente op de hoogte gebracht. Na afloop van de drukbezochte avond in Merselo op 1 november sprak burgemeester Waals nog de hoop uit dat de negen bouwers een rustige Kerst zouden kunnen vieren. Maar woensdagochtend (gisteren) kregen de Merselonaren het bericht dat er dit jaar geen oplossing meer te verwachten valt. Op 5 oktober Chrysler Jeep Dodge lOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S <NDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedenier CEZELLENBAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-ninll: VAKGARAGEfffiGOMMANSENDEWIT.NL Internetsite: WWW.GOMMANSENDEYVH ,NL werd de bouw stilgelegd omdat de kavels binnen de stankcirkel van het varkensbedrijf van Van Dijck lagen. "In de tweede week van januari zul len we meer te weten komen", zegt Nard Keuten, één van de gedupeer de bouwers. "Ik kreeg wel te horen dat er voor beide partijen positieve ontwikkelingen zijn. Maar dat de uiteindelijke oplossing nog wat meer tijd vergt." Keuten is deson danks blij dat de gemeente op haar besluit is teruggekomen om de in aanbouw zijnde huizen af te breken. "De bouw ligt na al ruim twee maanden stil. En ik wil nog best een maand langer wachten. Want in de winter kan er toch niet veel gedaan worden. Dit is nog altijd beter dan dat onze huizen zouden worden afgebroken. Want dan waren we nog veel verder van huis geweest." De gemeente wilde geen com mentaar geven. Peel en Maas zal dit jaar rond kerst, oud en nieuw, normaal op donder dag verschijnen. In verband met de vrije dagen zijn de aanleveringstijden voor week 52 (donderdag 28 december) en week 1 (donderdag 4 januari) gewijzigd. Sport- en verenigingsnieuws evenals kerkberichten dienen vóór de krant van 28 december reeds op donderdag 21 december in ons bezit te zijn. Voor de krant van 4 januari dienen deze berichten op donderdag 28 december ingeleverd te zijn. Voor advertenties geldt dat die voor de krant van 28 december op zater dag 23 december ingeleverd moeten worden. Voor de krant van donderdag 4 januari kunt U de advertenties inleveren tot en met dinsdag 2 januari 18.00 uur. Overigens geldt vanaf 1 januari a.s. dat alle advertenties op dinsdag voor 18.00 uur in ons bezit moeten zijn. (Dus niet meer tot woensdag 10.00 uur!). max 3 personen SCHOOLSTRAAT 5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 I van 11 tot 17 uur VENRAY Julianasingel 7 1500 MJ SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL. 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 ,«d TEGELS SANITAIR Rühl Haegens van Aar uitdaging: de juiste koers te vinden Noorderhof 8. Postbus 68, 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1