Gemeente verhoogt diftartarief met 13,6%! Dag Sinterklaasje! 19: Dingus zet rechtszaak door 3K c- 95 in studio ZONDAG 10 dec. OPEN 11.00-170° SPIJKERBROEKEN! WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Bandoetere 3 portret foto's DE HYPOTHEEK SHOP dc specialist voor tegels, sanitair TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE VENRAY'S WIJNHUIS WARSTEINER PILS krat 24 flesjes NU Dodelijk ongeval ONDERDAG 7 DECEMBER 2000 Nr. 49 HCNDER3 EENENTWINTIGSTE JAARGANG t/OONHUIZEN VILLA'S LANDHUIZEN vanaf ƒ650.000,- VRED OLFEN UW SLEUTEL TOT SUCCES! Jr 176-513980, WWW.FREDOLFEN.NL g n aan- en verkoopmakelaardij 5II PEEL EN MAAS otestraa.t 68 - Postadres: Postbus 15800 AA- Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 iail adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Enorme lastenstijging voor Venrayse burgers in 2001 In de raadsvergadering van 31 oktober werd de begroting voor 2001 vastgesteld. In deze sluitende begro ting stijgt het diftar-tarief met slechts 4,3%. Een week later meldt wethou der Heidens in een commissievergade ring dat de afvalstoffenheffing extra zal stijgen. Dit blijkt nu een forse ver hoging van 13,6% te zijn. De popula riteit van het milieustation met als gevolg een lager aanbod van afval bakken is de oorzaak. Maandagavond boog de commissie financiën zich over de larieventabel voor 2001. Maar de commissieleden werden 'zand in de ogen gestrooid door een gegoochel met cijfers. In de tarieventaL bel staat dat de afvalstoffenheffing ver hoogd wordt met 8.7%. Maar niets is minder waar. Ten opzichte van de begro ting 2001 berekent de gemeente nu ineens 18 in plaats van 20 ledigingen per jaar. Met andere woorden: de Venrayse burger betaalt 8,7% meer maar moet dan wel 10% minder vaak zijn afvalbak aanbieden. Deze twee nadelen samen betekenen een reëele stijging van het diftartarief van 13,6%. Wie in 1999, het startjaar van diftar, zijn groene of grijze afvalbak aan de straat zette betaalde 8,40 gulden per lediging. Dit jaar wordt 9,35 gulden per container betaald. Het was de bedoeling om dit tarief voor 2001 met slechts twee dubbeltjes te verhogen, zoals in de begroting is vastgelegd. Nu besluit B en W dat volgend jaar maar liefst 10,50 gulden voor iedere geledigde afvalcon tainer betaald moet worden. Het varia bele tarief stijgt daarmee in twee jaar tijd met 25%! Terwijl het vaste tarief in dezelfde periode ruim 20% duurder geworden is. Wethouder Houba bekende dat hij tij dens de begrotingsbehandeling op 31 oktober op de hoogte was maar dat hij Overzicht diftartarieven: vast tarief variabel tarief (140 Itt.cont i j Heffing op basis van 20 ledigingen 1999 2000 2001 2001 SÖ 233 (begtot 247 t) (nieuw) 267 8,40 9.35 9.55 10.50 390 -m 438 477 desondanks zijn mond heeft gehouden. "Ik had toen zicht op dit plaatje. Want ik wist dat diftar weer enkele tonnen ver lies op zou leveren. Ik heb er toen echter voor gekozen om te wachten totdat de tarieven worden vastgesteld. Maar ach teraf was het beter geweest dit tijdens de begrotingsbehandeling al in te brengen. Het is nu eigenlijk te laat", verklaarde Houba. INGRIJPENDE VERHOGING Eind oktober meldt de gemeente in een aparte bijlage in de gemeentekrant: 'De gemeente probeert de stijging van de belastingdruk voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Zij is erin geslaagd de totale stijging van de belas tingdruk te beperken tot 6,7% in 2001.' Volgens de nieuwe en onjuiste tarieven- tabel zou de belastingverhoging stijgen naar 8,2%. Terwijl in werkelijkheid de totale belastingdruk in 2001 stijgt met maar liefst 9,9%! De meeste leden van de commissie financiën is deze verdekte maar ingrij pende belastingverhoging blijkbaar ont gaan. Het CDA vond het best. "Maar we moeten komend jaar wel een keer een discussie over de tarieven voeren", vond Frans Janssen. De voormalige wethou der zou als geen ander thuis moeten zijn in deze materie die hij tot een jaar gele- Aanhangwagentje Heeft de Sint dit jaar bij U een anhangwagentje gebracht? Vol- :nd jaar gaat de belastingdruk in mray immers flink omhoog, anhangwagen? Belastingdruk? at heeft dat met elkaar te laken? De begrotingsbehandeling, eind hober gaf al aan dat de onroe- tndzaak belasting meer dan nor aal steeg. Ook werd toen de ver ging van de afvalstoffenheffing Ingesteld. Het ledigen van een rote bak zou ons fl. 9,55 gaan osten. Een acceptabele verho- ing ten opzichte van dit jaar (fl. 35). Wat schetst mijn verbazing, log geen maand later wordt de egroting al aangepast en gaat een ediging fl. 10,50 kosten.... Nu ben ik het eens met het igeven dat de vervuiler betaalt, aar dan moet er wel goed geke- en worden en goed gerekend lorden. Een van de oorzaken dat deze xhoging noodzakelijk is, is dat Venraynaar meer en meer ebruik gaat maken van het lilieustation. Met name het aan- al aanhangers dat daar wordt aan- eleverd met huisvuil is bijzonder ïpog. En zo'n aanhanger ledigen lost maar fl. 15,00. Daar kun je an de.straat nog geen twee bak en voor ledigen. De financiële wethouder liet zich deze week Uitglippen dat de kosten voor het edigen van zo'n aanhanger naar ij if zeggen rond de fl. 45,- zou iggen. Een tarief dat meer in de ijn ligt met de kosten van een >ak. Omdat veel bewoners ebruik maken van het milieusta- bn, is het gemiddeld aantal bak ten wat door een huishouden in et jaar wordt aangeboden, vast- isteld op 18,4 baL Als goedge- irde huisvader kan ik aangeven een gemiddeld gezin toch 26 '.er zijn bak buiten moet zetten, in Venray telt veel gemiddelde ïzinnen. Maar nu komt de clou. De gemeente past het tarief aan. We aan fl. 10,50 per bak betalen. De 'erhoging van de afvalstoffen heffing bedraagt volgens de emeente gemiddeld 8,7%. Op de indafrekening zie ik een bedrag an fl. 456,- (vorig jaar nog fl. '19,80) verschijnen. Het vaste teel daarvan bedraagt fl. 267,-. Hij ft over fl. 189,-. Als ik dat loor fl. 10,50 deel kom ik op ichttien bakken uit. Achttien? Waren dat er vorig jaar geen twin- ig? Jawel. Maar dan ga ik dus og meer betalen! Geen 8,7% emiddeld meer maar 13,6%. Ik enk dat ik de kerstman maar om 'en aanhangwagentje vraag. Dat larief blijft immers ongewijzigd.... Christ EEL EN MAAS on line ww. vandeimmnckhof.nl/ Sinterklaas is terug in Spanje. Z'n verjaardag heeft hij weer achter de rug en dus kan de Goedheiligman een jaar lang rustig gaan genieten van z'n oude dag. Maar in november 2001 stapt hij natuurlijk weer samen met z'n onver moeibare schimmel en z'n trouwe 15x21 cm max 3 personen SCHOOLSTRAAT 5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 Zwarte Pieten in de stoomboot om aan de traditionele boottocht naar het koude en regenachtige Nederland te beginnen. Gelukkig wel, want heeft u dinsdag avond ook weer een lekkere chocolade letter en vele presentjes mogen ontvan- Patersstraat 3 5801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 37 55 BEKENDE MERKEN bij ons ALTIJD GOEDKOPER! Maandag bracht de Sint samen met enkele Zwarte Pieten een bezoek aan peuterspeelzaal Robbedoes in Oirlo. gen? Bedankt Sinterklaasje en tot vol gend jaar, want dan hebben wij weer een gedichtje en een verlanglijstje voor u klaar! Tijd voor de kerstboom, want bin nenkort maakt de Kerstman zijn opwachting in Venray... Joho. Joho! den onder zijn hoede had. M. Manders (fractie Van de Vorle): "We zijn het compleet oneens met dit voorstel." M. Wijnhoven (Samenwerking) wees erop dat de mensen in het buitengebied wei nig of geen containers aanbieden. "Dat drukt het gemiddelde. En daarvoor wor den de burgers die wel de containers gebruiken nu gestraft." P. Vriesekoop (PvdA) was de enige die vraagtekens zette bij de plotselinge verhoging. "Want de begroting is nog maar pas goedgekeurd." De afvalstoffenheffing heeft de laatste jaren alleen maar tekorten gekend ter wijl diftar kostendekkend zou moeten zijn. Dit jaar wordt het tekort geraamd op 391.000 gulden. Het tekort voor 2001 wordt geschat op 287.000 gulden. Dit tekort wordt nu opgevangen door het vaste tarief met twintig gulden te verho gen ten opzichte van de reeds vastgestel de begroting 2001. Vermenigvuldigd met 14.500 huishoudens is het gat dan gedicht. Het tekort wordt voor 143.000 gulden, dit is de helft, veroorzaakt door het milieustation waarvan meer gebruik gemaakt wordt dan verwacht. Daarnaast zullen de ambtenaren meer uren aan het diftarproces moeten besteden wat 92.000 gulden extra kost. Voor een com municatiecampagne wordt 50.000 gul den uitgetrokken. Het variabele tarief wordt fiks ver hoogd omdat gebleken is dat de burgers de afvalcontainer gemiddeld niet 20 keer maar slechts 18,5 keer per jaar aan de straat zet. Het wegbrengen van een aanhangwagen afval naar het milieusta tion kost slechts 15 gulden. "Het gevolg is dat het milieustation vaker gebruikt wordt omdat het voor de mensen goed koper is. Maar de burger die milieube wust zijn afvalbak aan de straat zet wordt hiervoor gestraft. Hier zijn we het absoluut niet mee eens", zei M. Manders. Hij stelde daarom voor de tarieven van 2000 te bevriezen. "Maar dan hebben we een gat van acht ton", zo veegde Houba het voorstel van tafel. P. Vriesekoop vond dat het tarief voor het milieustation verhoogd moet worden. "Want we moeten voorkomen dat we straks alleen maar zwerfvuil kunnen verzamelen. En is het wel nodig om er 50.000 gulden voor een reclamecam pagne tegen aan te gooien", vroeg hij zich af. Wethouder Houba rekende voor dat een bezoek aan het milieustation eigenlijk tussen 40 en 45 gulden kost. "Maar we kunnen dit niet verhogen omdat met AVL al een tarief van 15 gul den voor komend jaar is vastgesteld." De portefeuillehouder wil desondanks van de diftartekorten af. "Ik pas ervoor om telkens tonnen bij te passen. Dan houden we onszelf voor de gek want het tekort moet toch betaald worden." De gemeenteraad buigt zich op 19 decem ber over de nieuwe tarieven. PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE GEZEI.LENBAAN 8 58 IJ EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX! 0478-541876 E-malI: VAKGARAGE@GOMMANSENDEWIT.NL Internetsite: WWW.GOM MANSENDEW1T.N L TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Muzikale omlijsting door 99,- pp van harte welkom in Hotel Asteria! ln (tod»=' "jaar ,,50 perE I ,'N RESTAURANT... Ilomff ff fretdaS™nonmal geopend is i U d= speciale K«st-i ifSSwl kinderen opgelet* St hei kadootje van de Kerstman is er't mrah op le kerstdag Rinaldo's jeugd Ien 2e kerstdag Poppentheater. g KERSTMNEH het levende muziek I Op le en 2e ketstavond hebben wij een gezeb hg diner met een spetterend dessert-bul!?™ muziek voor jong en oud waarbij je ook nog een praatje kunt maken Dit zijn dé ingrediënten voor een gezellig avondje uit! Vanaf/67,50 p.p. Bel voor onze Kebstfolpeb M(H785ii HOTEL, ASTERIA VENRAY Maasheseweg 80a Venray 1500 M' SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL. 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 TEGELS SANITAIR Rechtbank wil kwestie niet langer aanhouden Twee weken geleden stelde de presi dent van de Roermondse rechtbank een ultimatum. Het kon de procedure van jongerencentrum Dingus tegen de gemeente Venray niet langer aanhou den. Het Dingus-bestuur kreeg veer tien dagen bedenktijd. Het was deze week kiezen of delen. De zaak wordt ingetrokken of doorgezet. Maandagmiddag hakte Dingus na overleg met haar advocaat de knoop door. Dingus zet de rechtszaak door. Dingus-voorzitter Pieter Gijsbers beseft dat daarmee het 'vredesproces' behoorlijk onder druk wordt gezet. Op 12 juli 2000 begroeven het jongerencen trum en de gemeente na jarenlang geru zie eindelijk de strijdbijl. Er werd een intentieverklaring opgesteld die voorzag in de al zolang uitgestelde renovatie van het pand. Daarnaast zal de jeugd van 12 tot 16 jaar onderdak krijgen in het jon gerencentrum, wordt het bestuur op ter mijn vervangen en zou de rechtszaak Worden opgeschort. Beide partijen spra ken daarna over het 'vredesproces'. Maar dit liep vooral de laatste weken flinke averij op. Dingus vindt dat er in de afgelopen vijf maanden veel te wei nig gebeurd is. En de irritaties namen hand over hand toe. Het opstappen van secretaris Frank Schaeffers was daar twee weken geleden een gevolg van. Daarbij kwam dat de rechtbank-presi dent de al lopende rechtszaak wettelijk gezien niet langer mocht aanhouden. "We zijn voor het blok gezet. Gezien de ontwikkelingen van de laatste weken zijn we niet bereid om de zaak in te trek ken. We willen onder de gerechtelijke paraplu blijven. Alhoewel de gemeente het liefst zou zien 'dat het mes van tafel gehaald wordt"', weet Gijsbers. DAADKRACHTIG Dingus betreurt het dat de intentiever klaring zo traag tot uitvoer wordt gebracht. Want er is ook positief nieuws te melden. Zo verlopen de onderhande lingen met de Bovenwijkse Tienerdisco (BWT) over de integratie van de 12- tot 16-jarigen voorspoedig. Lees verder op pagina 9 Bij een verkeersongeval op de Oploseweg in O ver Joon is dinsdag avond rond 18.30 uur een 74-jarige inwoonster van Overloon om het leven gekomen. De vrouw wilde lopend de Ovecloonseweg oversteken en werd geschept door een naderende auto. Deze auto, komend vanuit de richting Oploo. werd bestuurd door een 18-jarige inwoner van Meterik. Uit technisch onderzoek is gebleken dat de automobilist niet te hard heeft ^gereden. MOOISTE SWEATERS. NATUURLIJK NAAR Vestingen in Rühi. Haegens van Aar belastingadviseurs 1 Voorkomen dat u belasting betaalt! i Noorderhof 8. Postbus 68. 58C0 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fa* (0478)5B 46 24 e-mail: lnfo@rha.nl internet www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1