^50 SLIPS sloO0 Oplossing bouwkwestie Merselo is nabij" "Voorbeeld voor andere gemeenten" 3 SLOGGI Teleurstelling over uitspraak ontuchtzaak SPIJKERBROEKEN! in studio 50 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING DAMESSLIPS andoetere VENRAY'S WIJNHUIS WARSTEINER PILS 3 portret foto's 15x21 cm f99, TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE ifavw&P iHvoor Rongen t te| en tegelwerken! agir DONDERDAG 30 NOVEMBER 2000 Nr. 48 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG "(stille) verkoop gevraagd! VOONHUIZEN VILLAS ANDHUIZEN if 650.000,- Ifred olfen UW SLEUTEL TOT SUCCES! 1^78-513980, WWW.FREDOLFEN.NL aan- en verkoopmakelaardij Irotestraat 68 - Postadres: Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax .510916 i Inail adres: peelenm@tref,nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieüws PEEL EN MAAS PATERSSTRAAT I9a VENRAY TEL. 0^78 585958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Geldig voor alle modellen en kleuren van l t/m 31 december 2000 of zolang de voorraad strekt v, berden itarwl g"! Grotestraat 23 5801 BE Venray 0 D Q Tel. 0478-581526 Kritiek.... itiek op Wiel Michïels. een Van twee partijeu tegen het en de belofte om een g voor het Merselose iblcem te zoeken. Zie hier magere) resultaat van een ije debatteren (of soebatten) ouwen in Merselo en stank een motie van kritiek door fractie van de Vorle na, ef het college en dus verant- öordclijke wethouder Kersten, hen schot. PvdA en VVD wil- per pas over oordelen als de nanciële gevolgen van déze eslie duidelijk zijn. Het ver tast mij dat daar nog geen zicht is. Nu weet ik nier wat er ach- de schermen gebeurt maar in afgelopen weken dat de zaak erselo speelt zal men in het emeentehuis ook niet stil gezéten bbcn.... Het standpunt van de PvdA en VD verbaast mij ook. Er is mmers niets mis mee om kritiek p je eigen coalitie te hebben als fiets' niet goed zit! Wiel Michiels an het CDA uitte deze kritiek, op jn geheel eigen wijze, juist wel. ij kreeg daarmee wel c'oalitiege- mÓt PvdA over zich heen Maar wal is nu het eigenlijke plaat van deze avond. De bou- ers in Merselo zijn nog niet veel rijzer geworden. Zij vragen zich og steeds af of dat ze moeten aan slopen of dat ze later door jogen bouwen. De gemeenteraad ïeft wel aan dat er naar een plossing gezocht moet worden laar daar kopen ze op dit aoment niets voor. Zeker met als et ene raadslid zegt dat het snel toet gebeuren en het andere fadslid stelt dat het zorgvuldig loet gebeuren. Ik zou het anders uien stellen. Snel en zorgvuldig, odat Merselo binnen zeer korte jd weet waar ze af en aan zijn en at de onzekerheid bij de bouwers fordt weggenomen. Wat mij «treft moet deze kwestie binnen et gemeentehuis prioriteit num- ner l krijgen. Koste wat kost.... Christ J www.opelghielen.nl Wethouder Kersten blijft overeind Zelden was het zo druk op de maandelijkse raadsvergadering. De ruim honderd belangstellen den konden dinsdagavond niet eens allemaal een stoel bemachti gen. Het debat over de bouwkwes tie in Merselo beloofde het nodige vuurwerk. Wie gehoopt had op een oplossing kwam bedrogen uit. Het voorstel van de fractie Van de Vorle om de bouwers binnen de stankcirkel een verklaring van geen bezwaar te laten onderteke nen vond geen ondersteuning. Wethouder Kersten wist zich vrij gemakkelijk staande te houden. Sinds de bewogen commissiever gadering van 15 november viel er niet veel nieuws te melden. De door B en W opgestelde nota over de voorgeschiedenis en een evaluatie van de bouwperikelen in Merselo stond op de agenda. "De VVD betreurt het dat er nog niet meer informatie is", zei fractievoorzitter Frans van Hooft. Hij keurde de han delwijze van het college af om de bouwvergunningen te snel en tegen de regels in te verlenen. "Hef is onverantwoord om zo onder druk te handelen. Dit noem ik geen visie maar gokken. En dat staan we niet toe met geld van de Venrayse bur gers. De toezegging van Kersten aan de bouwers om alvast te beginnen en de belofte van een schadevergoe ding door burgemeester Waals vin den wij beiden onjuist. Dat brengt de betrouwbaarheid van de overheid in het geding. Het ongeduld van de bouwers is de gemeente niet aan te rekenen", zei Van Hooft die nog maals onderstreepte niets in een schadeloosstelling te zien. Of dit de oplossing wordt in de inmiddels sle pende kwestie bleef dinsdagavond onduidelijk. Namens de gemeente voert een onderhandelaar gesprek ken met de maatschap Van Dijck. Burgemeester Waals verklaarde 'dat een oplossing aanstaande is'. Van Hooft hoopt erop dat de familie Van Dijck zijn bezwaar zal intrekken. "Dat is onze optie. Want Van Dijck heeft er in wezen geen belang bij. Het is wel zijn recht om bezwaar te maken maar de vraag is of dit recht ook moreel aanwezig is." SLACHTOFFERHULP Het CDA en D66 zien het liefst dat de stankcirkel wordt weggeno men zodat de Merselonaren hun woningen kunnen afbouwen. Burgemeester Waals zegde toe dat het voorstel van de fractie Van de Vorle, dat de bouwers verklaren er geen bezwaar tegen te hebben bin nen een stankcirkel te wonen, wordt ingebracht in de onderhandelingen. PvdA hoopt dat overeenstemming bereikt kan worden met Van Dijck. "Alhoewel we geen totale bedrijfs- verplaatsing willen. Wel moeten de bouwers hun huizen kunnen afbou wen zodat kapitaalsvernietiging beperkt wordt", zei Bert Linskens. Gerrit Verkoeijen (Samenwerking) was de enige spre ker die applaus oogstte. "De mensen in Merselo leven in een onmenselij ke tijd totdat de uitslag er is. Er moet snel rust komen. Ook al om tweespalt binnen het dorp te voorko men." Zijn fractiegenoot Ike Busser zei geschrokken te zijn. "Hoe groot de impact op de dorpsgemeenschap in Merselo is. De negen bouwers verkeren momenteel in grote span ning en onzekerheid. Terwijl Van Dijck gebaat is om tot op het scherpst van de snede te onderhan delen." Busser vond het optreden van het college 'onhandig en ongewenst'. "Door de problemen te verzwijgen voor de provincie ontstaat er schade aan de bestuurlijke integriteit. En dat het college bij moeilijke kwes ties als een collectief opstaat doet niets af aan de individuele verant woordelijkheid van wethouder Kersten", oordeelde de fractievoor zitter van Samenwerking. Hans Teunissen (D66) veegde de vloer aan met de nota die B en W hadden opgesteld. "Dit is meelijwekkend. Het college lijkt rijp voor het buro slachtofferhulp. Het college heeft met de ogen dicht en op hoop van zegen gehandeld. Zonder enig poli tiek overleg. Ze had ons veel eerder advies moeten vragen." AFFAIRE Wethouder Kersten vond dat de kwestie 'fors is opgeblazen'. "Persoonlijk heb ik dit als heel naar ervaren. Het zit ons ook dwars dat het zo gelopen is. Maar omdat we zorgen hebben over de leefbaarheid van de dorpen wilden we snel bou wen. We stonden op een gegeven moment voor een cruciale taxatie. Of de kavels in Merselo terugnemen of de vergunningen verlenen. De druk was groot en het besluit risico vol. En nu het fout is gegaan mogen de bouwers daarvan niet de dupe worden", benadrukte Kersten. De wethouder van ruimtelijke ordening wilde niet zeggen hoe groot het daaraan verbonden prijs kaartje is. "De schadevergoeding wordt betaald uit de exploitatie van het grondbedrijf. En dat is in de kerkdorpen nog steeds winstge vend", waarmee Kersten aangaf dat het college blijkbaar nog steeds opteert op het afbreken van de in aanbouw zijnde woningen en het schadeloos stellen van de bouwers. Terwijl een politieke meerderheid juist wil dat de inspanningen zich richten op het verminderen van de stankcirkel zodat de huizen kunnen worden afgebouwd. Bert Kersten zegt uit de affaire zijn lessen getrokken te hebben. "Om de vertrouwelijkheid te bewa ren wilden we het eerst in kleine kring houden. Dat zal ons geen tweede keer gebeuren. Voortaan zul len we vooraf politieke dekking bij de raad zoeken. Daarnaast moet ik me niet meer onder druk laten opja gen. Want als er iemand last van deze kwestie heeft gehad dan ben ik het wel geweest..." Gedeputeerde Vestjens roemt verkeersveiligheidsbeleid Venray De gemeente Venray is op het gebied van verkeersveiligheidsbe leid een voorbeeld voor veel ande re gemeenten in Limburg. Dat stelde gedeputeerde Vestjens (Verkeer en Vervoer) woensdag bij de officiële opening van de rotonde Zuidsingel-Leunseweg. "Het is duidelijk dat de gemeente Venray verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft staan. In de afge lopen jaren in er op infrastructureel gebied al veel in -Venray gereali seerd. Het megaproject Raayland is een hele klus. maar aan de plannen zie ik dat Venray trots is op het Raayland College en bereid is flink te investeren in kwaliteit en veilig heid. En dat is ook iets dat de jeugd verdient. Ja, Venray is voor veel gemeenten in Limburg op het gebied van verkeersveiligheidsbe leid een voorbeeld", aldus Vestjens. Tijdens zijn werkbezoek aan Venray werden de gedeputeerde en zijn ambtenaren onder andere geïn formeerd over het verkeersveilig heidsbeleid van de gemeente Venray en de daarbij behorende noodzake lijke infrastructurele ingrepen. Als onderdeel van dit bezoek ver richtte Vestjens de ludieke opening van de rotonde Zuidsingel- Leunseweg, met medewerking van leerlingen van het Raayland College, die dagelijks gebruik maken van de rotonde. Samen met wethouder Driessen stapte de gedeputeerde even later in een 'riksja' om een 'rondje krui sing' te maken. krat 24 flesjes nu VOETGANGERSBRUG Deze week maakte het college van B en W van de gemeente Venray zijn keuze voor de voetgangersbrug over de Zuidsingel openbaar. Ter bevordering van een veilige afwik keling van de grote scholieren- max 3 personen 075 nu mm I *umi SCHOOLSTRAAT 5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 stroom bij de wisseling van de sportlesuren (200 heen- terug bewe gingen bij iedere leswisseling) tus sen het Raayland College en sport park De Wieën, is het noodzakelijk een voetgangersbrug aan te leggen over de Zuidsingel. Ook gaat de gemeente tal van infrastructurele maatregelen en aanpassingen nemen 76 Wethouder Driessen en gedepu teerde Vestjens verrichtten woens dag op ludieke wijze de ojficiële opening van de rotonde Zuidsingel- Leunseweg. om de verkeersveiligheid van het verkeer, met name voor (brom)fiets- verkeer van en naar het Raayland College te verbeteren. Meer hier over op pagina 5. SSANG YONG 4WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE iSv Officieel Servicedealer GEZELLEN BAAN 8 581J EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 KAX: 0478-541876 Email: VA KG A RAG F,® GOM M ANS EN D EWIT.N I, Internetsite: \V\WV.GOMM VNSENDEWTT.NL I °P 31 I jaar gezellig 3f mc ^0n°.0 buiten ij mC' de volS"4e ingrediëmen" fCCStavond mpa«'# 0'tebolte [ijdclK Oo ,sselin« I Per persoon -u november f Hotel AsTèria Venray llag 4.0 Maasheseweg BOa, 5804 AD Venray idaS. AtCCw J jnj_ en resejvéringen: Tel. 0478 511466 1500 M2 SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL. 0478 - 5(9355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 De Venraynaar (15), die ruim een jaar geleden bekende tussen oktober 1998 en mei 1999 zeven meisjes, in leeftijd variërend van vijf tot elf jaar, op verschillende speelveldjes in de Venrayse wijk Landweert seksueel misbruikt te hebben, kreeg deze week door de kinderrechter in Roermond vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, begelei ding door de jeugdreclassering en deelname aan een classproject (groepsgesprek één keer in de week) opgelegd. De ouders van de slachtoffers zijn erg teleurgesteld over het vonnis. "Een slag in het gezicht", noemt één van de ouders de uitspraak van de rechter. "We beraden ons nog over verdere stappen." Tegen de jongen was tijdens een eerdere zitting ver plichte deelname aan een cursus seksualiteit, dertig uren dienstverle ning en vier maanden voorwaarde lijk met een proeftijd van twee jaar geëist. De politie kwam de jongen op het spoor nadat ouders van de slacht offers aangifte deden. De jongen werd na zijn bekentenis in afwach ting van de behandeling van zijn zaak op vrije voeten gesteld. PEEL EN MAAS on tine www.vandenniunckhof.nl/ nieuws BEKENDE MERKEN bij ons ALTIJD GOEDKOPER! O.A. LEE WRANGLER zondag 10 dec. open! GRATIS 0 VOOR DE WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Bei mlete V&B wandclosetcombinatie vanaf fl. 645,- diverse showroomaanbiedingen voor 50% vraag naar de voorwaarden V. Keizersveld 22 Venray Hg (0478) 55 04 10 TEGELZETTERSBE DRIJF RONGEN Rühl Haegens van Aar omoliserlngsdiensten fhankelijke adviseur jgeleider voor al uw automatiserings zaken Noorderhof 8. Postbus 68, 5JOO AB Venray telefoon (0478) 58 4 3 33. fax (0478) 58 46 24 e-mail: info@rha.nl interriet: www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1