"Het bespaart de gemeenschap miljoenen guldens Koopzondag erden Gevulde kalkoen voor pastoor Jenniskens Rechter stelt 'zaak Dingus' twee weken uit m HEREN OPGELET! OLD AXE 3 VOOR 1QO.- in studio WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Hl Q Bandoeterej ngen dè specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! VENRAY'S WIJNHUIS WARSTEINER PILS Asteria TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE 3 portret foto's 15x21 cm 7djjiIII^ £»jj <jYJI ASWEZ/s'&r? URO URIJ1 KOOPZONDAG ft ONDERDAG 23 NOVEMBER 2000 Nr. 47 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS vanaf ƒ650.000, ÉRED OLFEN UW SLEUTEL TOT SUCCES! u (78-513980, WWW.FREDOLFEN.NL aan- en verkoopmakelaardij U otestraat 68 - Postadres: Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 I adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws voor: aankoop verkoop taxaties _H®RSiTi PATERSSTRAAT193 VENRAY TEL «78 585958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) lilir Fractie Van de Vorle denkt dé oplossing in bouwkwestie Merselo te kennen ,99 rember geopend van 12.00-17.00 ui Grotestraat 23 5801 BE Venray Tel. 0478-581526 Welke oplossing er ook komt, de afwikkeling van de bouwkwestie in Merselo kost de gemeente Venray handenvol geld. Burgemeester Waals verwacht dat het schadeloos stellen van de bou wers van de huizen, die binnen de stankcirkel van varkensbedrijf Van Dijck liggen, de gemeente twee miljoen gulden zal kosten. Een bedrijfsverplaatsing wordt daarentegen nog veel duurder. De fractie Van de Vorle heeft een lumineus idee ontdekt: een oplos sing die géén geld kost. 'Door in het koopcontract van de bouwers een verklaring van geen bezwaar op te nemen betreffende het bedrijf van Van Dijck in zijn huidige vorm. En door in een ket- tingbeding bij doorverkoop aan der den deze verklaring te continueren. Waardoor het argument onder het bezwaar van Van Dijck wegvalt en de bouwers weer snel aan de slag kunnen. Er kan dan ook niet langer meer sprake zijn van een schade claim', zo schrijft de plaatselijke oppositiepartij in een brief aan B en W. Met andere woorden de fractie Van de Vorle wil de bouwers schrif telijk laten verklaren dat zij er geen enkel bezwaar tegen hebben dat zij straks in een stankcirkel wonen. De in aanbouw zijnde huizen, die eigenlijk weer afgebroken moeten worden, liggen op 260 tot 270 meter afstand van het varkensbedrijf en bovendien aan de westzijde. "Hiermee wordt voorkomen dat de bewoners over stank gaan klagen. Door het kettingbeding geldt dit ook voor mogelijk nieuwe bewoners. We hebben deze oplossing voorgelegd aan een jurist van de provinciale partij PNL. Deze verklaarde dat de oplossing juridisch mogelijk is. Dit bespaart de Venrayse gemeenschap miljoenen guldens", zegt Joost van de Vorle. TOEKOMST NIET BLOKKEREN De fractieleden van de oppositie partij kwamen eind vorige week op dit idee toen zij alle brieven en nota's over de bouwkwestie in Merselo doornamen. In de brief aan B en W verzoekt fractievoorzitter Gerrit Lemmens om deze oplossing Prijs Wat is er mooier dan iemand iders iets te geven omdat hij of een bijzondere prestatie heeft Srgezet. Niets toch, alhoewel, sieren kreeg pastoor Jenniskens Ysselsteyn een gevulde kal- n. geheel volgens nerikaanse traditie. Een leuke sic van de stichting Ysselsteyn «ft. Dat ze daarmee hun eigen KpUfer verrassdti, zij ze verge- n. De Ysselsteynse pastoor eft zich de afgelopen jaren ook een ware herder voor zijn [de getoond. "inds enkele jaren hebben we sportief gebied ook prijzen, t sportgala wordt dit jaar voor vijfde keer gehouden. Jammer noeg deed er dit jaar geen inraynaar mee aan de Olym- sche Spelen. Desalniettemin aren er dit jaar weer legio sport- restaties, geleverd door Venrayse loners. Je zou dan ook verwach- dat bij de organiserende stich- ng de nodige aanmeldingen bin- :rt zijn gekomen. Helaas, helaas. I waren er, voor de sportman, ortvrouw en sportteam van het r, slechts elf in totaal! 'en bedroevend aantal. Want hebben dit jaar toch mogen lieten van prima prestaties, sm Achim Lindeman, die 'in april Nederlands kampioen arten werd. Collega René ricks werd eveneens Nedcr- ds kampioen, in de klasse drie- Kien. De Dames van Red Stars rden kampioen en keerden ug in de Eredivisie. SV ttenray werd al eind maart, als rste Noordlimburgse voetbal- in dat seizoen, kampioen. Jan gels, de midgetgoJfer, verdien- door een 5e plek op het NK een lats in de Nederlandse selectie, team van St. Joris werd ver send handboogkampioen van raburg. Tafeltennisster Kelly peras mocht naar het Europees «npioenschap en de jeugd voet- Iers van F1 van SV Venray Jen, net als de voetballers van 1 (die wel genomineerd zijn) de 'bbel. SV Ysselsteyn deed van ch spreken door voor de vierde er de Venray Cup te pakken. En m was er nog Gerard Loeffen. airays oudste zaalvoetballer die oor een blessure na 18 jaar zaal- «tbal en vele jaren veldvoetbal o-a. het eerste van Olympia en V Venray, zijn schoenen aan de ilgen hing. En HVC Alustema leelde begin dit jaar de halve uale van de nationale beker. Even voor de duidelijkheid, aan 'prestaties van de genomineer- in valt niets af te dingen. Die ogen er zijn en zijn hun nomina- meer dan waard. Maar er was *eh duidelijk meer te beleven op ortgebied dan de schrale elf nmeldingen. Aanmeldingen die oor dc verenigingen zelf gebeu- en- Mijns inziens zou het sys- van aanmeldingen voor de no hoofdprijzen opzij gezet loeten worden. Laat een selectie- oep het hele jaar door de 'nrayse sportprestaties tegen het dit houden en daaruit de nomi- ities selecteren. Je krijgt zo een ijeciievere selectie waaruit dan ofinitief een keuze gemaakt kan orden. En zoals het dan altijd in sport is, moge de beste winnen. Christ J Projectgroep 'Ysselsteyn Leeft' schonk afgelopen woensdag een gevulde kalkoen aan pastoor Jenniskens. Hij heeft zich de laatste jaren sterk ingezet voor de belangen van het dorp. Ysselsteyn Leeft vindt dit een traktatie waard, vandaar dat op Thanksgiving Dag, een soort oogstdankviering hem een welver diende kalkoen werd aangeboden. Pastoor Jenniskens heeft zich het lol van vele agrarische ondernemers aangetrokken en is voorop gegaan in de strijd voor het menselijk welzijn, met name de bewoners uit zijn parochie Ysselsteyn. Thanksgiving is een feestdag in de USA. Op deze dag vieren de Amerikanen hun dankbaarheid voor de rijkdom aan voedsel in hun land. De traditie is ontstaan toen in 1620 ontdekkingsreizigers en indianen samen aan tafel gingen en zich tegoed deden aan lekkere dingen, waaronder de kalkoen, wat later een gevulde kalkoen is geworden. In Europa wordt de gevulde kalkoen met name met kerstmis op tafel gezet. WIJ KEUREN ALTIJD GOED -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE j£x. Officieel Servicedealer GEZELLEN BAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 Email: YAKGARAGE u GOMMANSENDEWH.NL Internetsite: WWW.GOMMANSENDEWIT.NL TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 TEGELZETTERSBEDRIJ F RONGEN Woensdagmorgen bood dhr. Houben, vice voorzitter van de ini tiatiefgroep 'Ysselsteyn Leeft' de gevulde kalkoen aan Pastoor Jenniskens aan op het bedrijf van kalkoenenhouderij fam. Jenniskens in Ysselsteyn. Hierna werd geza menlijk de kalkoen opgegeten onder het genot van een lekker glaasje. Piet v. Veen uit Monster (bij Den Haag), had de kalkoen op geheel eigen wijze klaar gemaakt. mee te nemen in de raadsvergade ring van komende dinsdag. Vólgens de fractie draait het bezwaar van de maatschap Van Dijck vooral om 'een voortdurend spanningsveld' tussen de toekomstige bewoners en het varkensbedrijf. Zo maakt zij op uit een de brief van advocatenkan toor Goorts Coppens van 6 okto ber. Dat de Raad van State heeft bepaald dat binnen een stankcirkel geen aanvaardbaar leef- en woonkli maat heerst is inderdaad een van de redenen dat Van Dijck en zijn advo caat G. Goorts bezwaar maakten tegen de bouwvergunningen. "Als er toch mensen binnen de cirkel gaan wonen neemt het risico op potentiële bezwaarmakers toe. Bovendien heeft Van Dijck binnen de geldende regelgeving wel dege lijk mogelijkheden om zijn bedrijf uit te breiden. Doordat de grens van de bebouwde kom verschoven wordt ontstaat er voor Van Dijck een nadeligere situatie omdat de toe komstige exploitatiemógelijkheden beperkt worden", zo lichtte advo caat Goorts het bezwaar destijds toe. De fractie Van de Vorle verwijt Van Dijck wel dat hij tegen de afgif te van de allereerste vergunning geen bezwaar aantekende maar wel tegen de latere vergunningen. 'Van een ondernemer mag een consisten te lijn verwacht worden inzake het maken van bezwaar', schrijft de fractie in haar brief. 'Dit neemt niet weg dat we evengoed vinden dat op redelijke basis met de maatschap Van Dijck wordt onderhandeld om voor zijn op slot zittend bedrijf een toekomst elders niet te blokkeren.' Fractievoorzitter Lemmens stelt voor het bedrijf aan te melden voor de regeling Ruimte voor Ruimte. Veehouders die stoppen met hun bedrijf ontvangen hierin een vergoe ding voor hét slopen van hun stallen waardoor er ruimte komt voor extra bouwkavels. In de raadsvergadering van dins dag 27 november zal B en W het rapport voorleggen van de bemidde laar die de gemeente heeft ingescha keld. Deze 'mediator' voert momen teel gesprekken met de advocaat van Van Dijck om tot een oplossing te komen. Advocaat Goorts herhaalt opnieuw dat bedrijfsverplaatsing niet de enig bespreekbare mogelijk heid is. Terwijl burgemeester Waals vorige week in de commissieverga dering nog beweerde dat Van Dijck aan één optie, die van totale bedrijfsverplaatsing, vasthoudt. "We hebben nooit gezegd dat er maar één oplossingsrichting mogelijk is. Alhoewel we wel een sterke voor keur hebben voor verplaatsing", bevestigt Goorts. krat 24 flesjes nu SPIJKERBROEKEN, VASTE LAGE PRIJS 2 voor 75.- p.st. 40.- |zondag 10 dec, open voordeF fp»® mmmjpsk WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Hotel Restaurant nodigt u uit voor... Hotel Asteria Venray maasheseweg 80a, 5804 ad venray inl. en reserveringen: tel. 0478-51 1466 1500 M' SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 Juvowfrp BiiMlilESn De President van de rechtbank in Roermond wil de procedure die jongerencentrum Dingus tegen de gemeente voert niet meer voor onbepaalde tijd aanhouden. Over twee weken moet er een besluit vallen. De rechtszaak wordt dan voortgezet of ingetrokken. Dat liet de rechtbankpresident gis termiddag aan de juristen van Dingus en de gemeente weten. Op 12 juli 2000 tekenden het jongeren centrum en de gemeente een inten tieverklaring. In het vredesakkoord stond ondermeer vermeld dat Dingus de lopende procedures zou opschorten. Gezien de verslechterde verhoudingen met de gemeente van de laatste weken zijn de meeste bestuursleden en vrijwilligers van het jongerencentrum voor een rechtsgang. "Er zijn de laatste tijd inderdaad wat communicatieproble men met de gemeente geweest. Daarnaast is het diep triest dat secretaris Frank Schaeffers is opge stapt. Hij was voor ons een heel max 3 personen SCHOOLSTRAAT 5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 DE HYPOTHEEK SHOP Paterssrraat 3 5801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 belangrijke pijler. Dat maakt de zaak er niet eenvoudiger op. Wij geloven nog in een voortgang van de intentieverklaring maar er is dui delijk meer snelheid geboden", ver klaarde voorzitter Pieter Gijsbers gisteravond na afloop van de zitting die ruim anderhalf uur in beslag nam. "Het was een erg juridisch technisch verhaal. Beide partijen hebben huiswerk meegekregen. Ik hoop dat de problemen van de laat ste weken niet meer voorkomen. Dat de gemeente de achterban van Dingus eens serieus neemt want er is hier in de afgelopen jaren wel iets voorgevallen. We zijn geen 'snotbel- lenclub'." open van 10 tot 17 uur Nu véél artikelen met kortingen tot r P VENRAY Julianasingel 7 12.00-17.00 °r*sTnmv>^ Vestigingen in Vtnivf en Soxmtr Rum. Haegensvan Aar '\I Accountants Belastingadviseurs Mfl nag em entconsultants Auto matise rings adviseurs 4 fj 1. S.\ .1 Noorderhof 8. Postbus 68, 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mail. lnfo@rha.nl internee www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1