"Coalitie onder druk" Sinterklaasje kom maar binnen. 1 EÏÏMMHM Overleg met van Dijck afgebroken ZONDAG i9i,ov OPEN!,M7„ BRAM's PARIS &9,95 49?5 i! in studio Juboan>frp E3ZZZSXZX1 woonhuizen villa's landhuizen ^fred olfen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING tere 3 portret foto's Meisje verkracht longen Uè specialist oor en tegelwerken' Bruiloft? Die vier je natuurlijk bij Asteria! TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE 5 pONDERDAG 16 NOVEMBER 2000 Nr. 46 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG In (stille) verkoop gevraagd /anaf ƒ650.000,- UW SLEUTEL TOT SUCCES! 0478-513980, WWW.FREDOLFEN.NL aan- en verkoopmakelaardij PEEL EN MAAS jrotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 stisLnailadres: peelenm@tref.nl - internetsite: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws Advertentieprijs: 0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) berden Grotestraat 23 5801 BE Venray Kersten lumn van vurige week onbedoeld voor de motie gezorgd. In geef ik aan dat wet- :en in politieke pro- verkeert cn een snelle ing van het Merselose lingbouwprobleem hein uit die uien kan helpen. Een zin- >ver de auto van de wethou- heeft voor nogal wat cohstcr- e gezorgd. Hoewel dat er lelijk niet staat wordt de zin menigeen geïnterpreteerd als het verkrijgen van deze auto zuiver zijn gegaan. Dat staat iet, dat heb ik ook nooit willen jen en dat is ook niet zo iurd. De wethouder heeft de regulier via de dealer jicht. Dat deze zinsnede door migeen verkeerd wordt geïnter- betreur ik ten zeerste. Ik :reur het ook dat de wethouder :h hierdoor "beschadigd" vóelt. is nooit de bedoeling geweest in mijn artikel. Hiervoor heb ik mi dan ook mijn verontschuldi- ing aangeboden, waarbij ik r ihoudelijk nog steeds volledig achter mijn artikel sta. Christ 1 15x21 cm max 3 personen SCHOOLSTRAAT5 5801 BH VENRAY Tel. 0478-512567 Chrysler Jeep Dodge -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Serviecdealer GEZELLEN BAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mall: VAKGARAGE@GOMMANSËNÜEWIT.NL Inlvrnelslle: WWW.GOMMANSF.NDEW1T.NL vtACETQ- Een 15-jarig meisje uit Overloon heeft vri jdagnacht aan gifte gedaan van verkrachting. Het slachtoffer reed omstreeks 22.00 uur vrijdagavond op de fiets óver het fietspad van de Vcnrayseweg, in Overloon, toen plotseling een man uit de bossen opdook en haar dwong het bos in te gaan. Daar is het meisje ver kracht. Zaterdagochtend is er een uitgebreid buurtonderzoek geweest. Getuigen worden ver zocht met de politie te bellen, tel: ^0900-8844. TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Mgjetj (0478) SS 04 10 Het debat over de bouwkwestie in Merselo is gisteravond uitge mond in een flinke politieke rel. De coalitie CDA-PvdA-VVD, staat op springen. VVD, gesteund door PvdA, veegde de vloer aan met de uitlatingen van CDA-frac- tievoorzitter Wiel Michiels. Hij zou uit het vertrouwelijk overleg tussen College en fractievoorzit ters geklapt hebben. Op 2 november schrijft Michiels een brief aan het College van B en W die hij tevens naar de pers zendt. In die brief zegt Michiels niet juist en niet volledig geinformeerd te zijn tijdens het vertrouwelijke overleg van 17 oktober. In enkele zinssne- den rept de CDA'er uit dat bewuste overleg. Burgemeester Waals zou toen verzwegen hebben dat wethou der Kersten de bouwers een toezeg ging had gedaan om alvast met de bouw te beginnen voordat de ver gunningen de deur uit gingen. Dat schoot bij Frans van Hooft (VVD) in het verkeerde keelgat: "Michiels heeft het vertrouwen geschonden. Als je niet volledig geinformeerd bent, dan vraag je een nieuw overleg aan. En dan loop je niet naar de pers. Het gevolg is dat de VVD zich niet meer vrij voelt om in een ver trouwelijk overleg met het CDA van gedachten te wisselen. Het CDA zet hiermee de coalitie ernstig onder druk", stelde Van Hooft. Michiels wilde in eerste instantie niet terugkomen op zijn brief van 2 november. "Teneinde misverstanden in de toekomst te voorkomen is het aan te bevelen het vertrouwelijk overleg tot een minimum te beper ken", suggereerde de CDA-fractie- voorzitter. Ook deze opmerking viel totaal verkeerd bij Van Hooft. "Als Michiels niet met een vertrouwelijk overleg kan omgaan, dan moet hij niet meer komen. Michiels heeft de publicitaire jacht op burgemeester Waals en wethouder Kersten geo pend. En dat getuigt juist niet van moed om' zo een wethouder te beschadigen terwijl Kersten een unaniem collegebesluit uitvoerde." VVD kreeg steun van PvdA, de derde coalitiepartij. "De gevoelens van de VVD-fractie worden door ons gedeeld", zei fractievoorzitter Bert Linskens. "De woorden van Michiels hadden een grote impact in deze pijnlijke materie. Dit doet geen recht aan de coalitie. Dit schept ook een amateuristisch beeld van het handelen van de gemeente. Het is nu aan Michiels om dat beeld weer te corrigeren", verklaarde Linskens. Ike Busser, fractievoorzitter van oppositiepartij Samenwerking, sloot zich bij VVD en PvdA aan. "We delen de gevoelens van VVD over het schenden van vertouwen. Het CDA heeft vanuit vertrouwelijkheid de openbaarheid gezocht." Duidelijk werd dat CDA, met tien van de 25 raadszetels de grootste partij, flink onder vuur is komen te liggen. Michiels probeerde zich nog te redden door te melden dat 'de pers gelukkig niet alle vertrouwelij ke zinssnedes gebruikt heeft'. Hij bleef echter bij zijn standpunt niet volledig geinformeerd te zijn. "Ver trouwelijkheid is geen eenrichtings verkeer. Het moet van twee kanten komen. En als wij niet volledig geinformeerd zijn dan vragen we daarom." Het politieke gekissebis kwam wethouder Kersten niet ongelegen ook al liet hij dat niet merken. Hij had zich de gehele dag thuis in alle stilte voorbereid op het lijvige 'dos sier Merselo". Wetende dat de pijlen in de commissievergadering vooral op hem gericht zouden zijn. Maar Kersten bleef grotendeels buiten schot omdat de politieke partijen de pijlen vooral op elkaar richtten. De vijftig Merselonaren op de publieke tribune hadden zich wellicht ook een heel andere avond voorgesteld. Kersten sprak zijn verontwaardiging uit over het debat. "Ik betreur deze discussie. Dat de partijen er politiek gewin uit willen halen. Het is bene den de waardigheid van dit dossier." Burgemeester Waals nam zijn wethouder nadrukkelijk in bescher ming. "De toezegging van Kersten aan de bouwers om alvast te begin nen is in wezen niet relevant. Want dit past volledig binnen het beleid van het gehele College", zei Waals die de woorden 'politieke dekking' uitsprak. De taktiek van de burge meester is duidelijk. Hij wil koste wat kost voorkomen dat Kersten geisoleerd komt te staan en zo een makkelijke prooi te worden voor aanvallen vanuit de raad. Het is er Waals blijkbaar alles aangelegen om Kersten binnen boord te houden. St. Nicolaas bezoekt op zondag 19 november Venray. Vanaf ongeveer 13.30 uur start het voorprogramma op de Grote Markt door het jeugdorkest en de Bandelieren en verder muzikaal ondersteund door een accordeonist. De Pieten van St. Christoffel zullen in het carré hun kunsten vertonen. De stoet vertrekt om 14.00 uur vanaf de Dr. Poelsstraat. De route is: Dr. Poelsstraat. Hofstraat, Grote Markt, Marktstraat, Schoolstraat, Henseniusplein, Grotestraat. De Sappeurs van schutterij 't Zandakker zullen Sinterklaas begeleiden als hij het laatste stukje van de Grotestraat zich lopend naar het bordes begeeft. Op het bordes volgt een ontvangst door burgemeester Waals van Venray. St. Nicolaas houdt een korte toespraak en vervolgens wordt er getrakteerd in het carré. Op zaterdag 18 november zullen er zich 's middags zwarte pieten in het centrum van Venray bevinden om de jeugd te amuseren en al vast voorbereidingen treffen voor de intocht van zondag. De kinderen die woensdagmiddag het Theehuis in het Odapark bezochten, kregen alvast een voorproefje op zon dag met een bijzondere Sinterklaasvoorstelling door Poppentheater Pierrot. VfMnet J' i Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY 1500 M2 SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN KEIZERSVELD SZ, VENRAY. TEL. 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 Burgemeester Waals kondigde vorige week nog aan om de vast gelopen onderhandelingen met de maatschap Van Dijck te herope nen. Gisteravond meldde Waals in de commissievergadering dat het College de gesprekken weer heeft afgebroken. "Omdat uit de brief van de advocaat van Van Dijck bleek dat alleen de optie van een totale bedrijfsverplaatsing bespreekbaar is." De gemeente heeft nu een bemid delaar ingeschakeld die de gesprek ken met Van Dijck en zijn advocaat gaat voeren. De maatschap Van Dijck tekende in september bezwaar aan tegen de verleende bouwver gunningen in Merselo omdat ze bin nen de stankcirkel van het varkens bedrijf lagen. Omdat de gemeente niet met de familie Van Dijck tot overeenstemming kwam, besloot B en W de negen bouwers volledig schadeloos te stellen. "Gezien de zeer grote belangen voor beide par tijen in Merselo heeft het College besloten het overleg af te breken. Dat kan beter lopen via een bemid delaar die het vertrouwen van de twee partijen heeft. Kennelijk wordt er nu weer gesproken. Ik wacht op het rapport dat op 28 november in de raadsvergadering behandeld wordt." Het werd gisteravond niet duidelijk wie deze tussenpersoon is. Frans van Hooft, fractievoorzitter van VVD, was het er niet mee eens dat de gemeente de negen bouwers schadeloos wil stellen. "Ze hebben schriftelijk een bouwvergunning ontvangen waarin duidelijk staat vermeld om nog zes weken te wach ten totdat de bezwaartermijn is vers treken. Waarom moeten deze bur gers uit Merselo anders behandeld worden dan de andere inwoners uit de gemeente", vroeg Van Hooft zich af. De VVD'er vond ook dat burge meester Waals voor zijn beurt gesproken had. "De gemeenteraad moet beslissen of er wel niet een schaderegeling komt. Met al deze mensen uit Merselo op de tribune legt de burgemeester nu een zware hypotheek op het komende raadsde- bat. En stel dat dat debat straks anders uitpakt." Waals reageerde fel: "Ik mag mijn mening toch wel geven." Hij verde digde zich door te zeggen dat 'de vergunningen op een wankele basis verleend zijn'. "En dat is onze fout. Het gehele College heeft bewust de rek in de wetgeving opgezocht. En dat kon de toetsing door de rechter niet doorstaan. Vandaar dat wij deze mensen schadeloos stellen. Zij heb ben recht op een adequate vergoe- ding;"Wethouder Kersten gaf toe zijn les geleerd te hebben uit deze uit de hand gelopen bouwkwestie. "Achteraf hadden we eerst Van Dijck moeten praten", gaf hij voor zichtig toe. Kersten verklaarde ook dat hij wel vaker toezeggingen aan bouwers had gedaan om vooruitlo pend op .de vergunningen alvast te beginnen. "Dat heb ik in afgelopen jaren wel tientallen keren gedaan. Aan bedrijven en aan burgers om die mensen snel te kunnen helpen. Ik heb dat trouwens ook wel eens op advies van een raadslid gedaan. Ik ben dan misschien mijn boekje iets te buiten gegaan maar ik schaam me er niet voor en ik heb ook niets te verbergen. Want ik wil een politicus zijn die zijn nek uitsteekt en geen ambtenaar die strict de regeltjes naleeft. Ik wil fatsoenlijk met de burgers omgaan." DAMES, LET OP! STRETCHBROEKEN (Fancymodellen, diverse kleuren) WEG PECH voor DE uuu v&mu WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Rühl Haegens van Aar uitdaging: de juiste koers te vinden Noorderhof 8. Postbus 68, 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mail: info@rha.nl internee www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1