berden VvGI gaat drastisch bezuinigen Eerste Kinderpostzegels voor mevrouw Waals I ffiMMFIM Bestuur Rabobank Venray-Oostrum trekt boetekleed aan 27?° 41 d tJaitOM'&'P in studio WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING 0 'Oud raadhuis verpaupert' Bandoetere DAMES en HEREN OPGELET! ZONDAG 19 NOV. OPEN ÊL GEOPEND Sft»4AT 76 1 m'v v TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE 1500 M' SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN DE HYPOTHEEK SHOP jongen dè specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! VENRAY Julianasingel 7 3 portret foto's 15x21 cm nu DONDERDAG 9 NOVEMBER 2000 Nr. 45 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS uit UW SLEUTEL TOT SUCCES! 0478-513980, WWW.FREDOLFEN.NL Aan- en verkoopmakelaardij Regio Venray, Horst, Boxmeer Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws PATERSSTRAAT 19a VENRAYTEL. 0478 585958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Het Vincent van Gogh Instituut in Venray moet in de komende twee jaar 24 gulden extra bezuini gen. Deze gigantische bezuini gingsoperatie is nodig vanwege een snellere dan geplande afbouw van het instituut. De kosten hou den daardoor geeen gelijke tred meer met de opbrengsten. Dat schrijft de Raad van Bestuur in een extra editie van het bestuurs- bulletin op 7 november aan alle medewerkers. Het slechte nieuws sloeg dinsdagmiddag bij het perso neel in als een bom. In de enkele in de haast belegde bijeenkomsten kreeg het personeel weinig con creets te horen. Duidelijk is wel dat geen enkele afdeling van het insti tuut wordt ontzien. Er zullen niet alleen ontslagen vallen in de overhead en de onder steunende diensten maar ook onder hel verplegend personeel. bezuiniging Op donderdag 30 november zul len de consequenties van de bezuini gingsoperatie voor het personeel pas duidelijk worden. Op die dag heeft de Raad van Bestuur een bedrijfs- conferentie belegd. Aanleiding is een sterkere daling van het aantal patiënten/behandelin gen dan was verwacht. Het 'produc tieniveau' (aantal opnamen en behandelingen) dat het instituut voor het jaar 2004 in het toekomst scenario had opgenomen, is nu al bereikt. Om niet in de financiële problemen te komen, moeten de kosten nu ook zo snel mogelijk naar het eigenlijk voor 2004 geplande niveau worden teruggedraaid, zodat inkomsten en uitgaven weer in balans komen. Om de operatie te Raadslid Joost van de Vorle maakt zich zorgen over het voormalige gemeentehuis aan de Grote Markt. Sinds het vertrek van de muziekschool naar het kunstencentrum staat het monumentale gebouw leeg. De gemeen te heeft het oude raadhuis tijdelijk verhuurd aan zogenaamde 'anti-kraak- huurders'. Volgens Van de Vorle maken zij er een zootje van. "Alle ramen staan de hele dag wagenwijd open, Duiven vliegen in en uit en enkele hon den lopen er rond. Die mensen gedragen zich niet als goede huurders. Het raadhuis verpaupert snel", zei Van de Vorle donderdagavond in de commis sie Cultuur, Onderwijs en Sport. Wethouder Kersten zegde toe de zaak uit te zoeken en de huurders zonodig aan te spreken. Kersten.... 'Kersten geen burgemeester orst aan de Maas". "Raadslid crstcn,stapt op". Twee kranten- tppen uit de afgelopen weken, e niets met de Venrayse wethou- rKersten te maken hebben. Wie laam Kersten draagt, loopt de e tijd wel gemakkelijk het in problemen te komen. Laai ik het even voor op stellen. vind Bert Kersten een heel aar man en kan het goed met vinden. De mens Bert ersten heeft echter een pro- leem. Hij is wethouder. Dc mens ert Kersten en de wethouder ert Kersten zijn in wezen twee Crsonen. Dat leidt vaak tot con- cten want de mens Bert Kersten ,N an moeilijk zijn wethoudersta- en van het andere scheiden. Dat 18.1 fielt dan regelmatig tot proble- .«I ten. Kijk naar de Schouwburg, na 18.1 7.1 naar de woning van de fami Wismans in Vlakwater, kijk de kwestie met de gebroeders ijbers en kijk nu naar de kwestie erselo. Het feit dat hij privé in nauto rijdt, die voorheen eigen- im was van een projectontwik- elaar waar de gemeente zaken Kee doel, zorgt er ook alleen maar )or dat hij de schijn tegen zich jeft. Kersten zit graag op de praat- ioel en gaat daarmee wel eens de irafnist in. Hij zegt dingen voor zijn purt die hem achteraf in de pro llen brengen. Vaak hoor je dan hem dat de hele kwestie geen hdonheidsprijs verdient. Of hij uitspraak in de discussie met raad, eind deze maand, op tafel iirft te leggen weet ik niet. Het lil niet verstandig zijn. waal de ulk Merselo gaat uiteindelijk Sl verder. Kersten erkent dat hij richting '.uwers aangegeven hebben dat met de bouw konden beginnen, I eigen risico. Een duidelijk 'iceld van weer voor zijn praten. De wethouder voelt cli weliswaar opgejaagd maar p dun dient hij het hoofd koel (houden. Het ware beter geweest hij, ondanks de druk vanuit selö, gezegd had de bezwaar- lijn af te "wachten. Dal had een hoop problemen en de ueente een hoop geld bespaard, ivendien hebben ze in Merselo lang genoeg moeten wachten, e paar weken maken eigenlijk ets meer uit. Maar ja, het: is ffiers gelopen. Wat de gemeenteraad hiervan 'eindelijk denkt, weten we op o november. CDA-fractievoorzit- Michiels nam deze week, al niet terecht, al een voorschot, jls het hele CDA de mening van iichiels deelt, wat ook niet altijd "geval is, zou Kersten wel eens een moeilijk parket kunnen 'nicn. Indien de wethouder zich tie tussentijd inspant om met tkenshouder van Dijck tot een "ossing te komen, zou dat nog 'el eens mee kunnen vallen. Een 'P zoals "Kersten stapt op" zou II in de media vermeden kunnen irden. Christ In de Bibliotheek Venray is woensdagmiddag de nieuwe serie Kinderpostzegels gepresenteerd. Mevrouw Waals mocht uit han den van mevrouw Vio, lid van het plaatselijk comité voor Kinder postzegels, het eerste setje in ont vangst nemen. Op dezelfde dag zijn circa 15 vrijwilligers voor de laatste keer op pad gegaan om de kinderpostzegels aan de man te brengen. Hoewel de verkoop door de plaat selijke comités van historische betekenis is geweest voor de Stichting Kinderpostzegels Nederland is besloten hier met ingang van volgend jaar mee te stoppen. Ondanks investeringen in de afgelopen jaren blijft het aantal vrijwilligers dalen. In 1993 waren er landelijk nog 345 plaatselijke comités actief, dit jaar zijn hel er 115. De Stichting Kinderpostzegels Nederland wil haar middelen zo efficiënt en effectief mogelijk inzet ten opda( er zoveel mogelijk geld beschikbaar komt voor de onder steuning van groepen kwetsbare kinderen. De inspanningen en kos ten van de verkoop via de plaatselij ke comités wegen niet langer op tegen de opbrengsten. Bovendien bieden moderne technieken en ont wikkelingen nieuwe mogelijkheden. Zo neenu de verkoop via de website (www.kinderpostzegels.nl) toe en zijn de kinderpostzegels het hele jaar door in een speciale verpakking te koop op het postkantoor. Ook ziet de Stichting Kinderpostzegels Nederland mogelijkheden voor afspraken met grote ondernemin gen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun eigen Kinderpostzegelkaart laten ontwerpen en versturen. De scholieren-kinderpostzegelactie blijft wel gewoon doorgaan. De opbrengst van de actie is bestemd voor kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld kinde ren met een handicap, straat- en zwerfkinderen, werkende kinderen, kinderen die zijn aangewezen op spijkerbroeken, stretch, div. kleuren LEE 129,95 gSgnsH isipujjmir^imj m m&m WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 jeugdhulpverlening en kinderen die het slachtoffer zijn van geweld, uit buiting of discriminatie. Dankzij de kinderpostzegelactie van 1999 kan de Stichting Kinderpostzegels Nederland dit jaar 17 miljoen gul den bijdragen aan projecten voor deze kinderen. De waarden van de kinderpostzegels is 80 40 cent. Naast het velletje met zes verschil lende Kinderpostzegels, verkopen de vrijwilligers voor het eerst ook vellen met 30 zelfklevende postze gels. De Kinderpostzegels zijn ook aan het loket op het postkantoor ver krijgbaar. De verkoopstands van het plaatselijke comité in Venray zijn te vinden in de bibliotheek van maan dag t/m vrijdag van 14.00-17.00 uur; bij Intratuin van maandag t/m vrijdag van 14.00-17.00 en op zater dag van 11.00-17.00 uur. laten slagen, zullen alle afdelingen, die zich bezighouden met verzor ging/ verpleging, hun steentje moe ten bijdragen. fff MAANDAG-DINSDAG WOENSDAG EN DONDERDAG k. 1 1 f j f J Vier Oud HiejJw bij ASTERIAv Op 31 december vanaf 20 on J '"'Jaar gezellig al nut een I U'J f vo,gende Ecn «ttgkniï wfefen'lke ^e,|toms'cock|ai| I ;&»,staslno.cmer^in^TW,CE' "Vgne en oliebollen „jdens d-Jiumv(sseli f99,- Pcr persoon -ia november Hotel Asteria Venray SïOBO^S Maashese weg 80a, 5804 AD Venray I 7,0110"*o Iril- cn reserveringen: Tel. 0478 511466 KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 TEGELS SANITAIR [jSj De leden van de Rabobank Venray-Oostrum gaan op maan dag 27 november opnieuw stem men over een fusie van hun bank met de Rabobank Zevenrode. Het fusievoorstel vond begin oktober geen genade in de ogen van de leden van de Rabobank Venray- Oostrum. De leden van het huidi ge bestuur, waarvoor in de nieuwe organisatie een bestuursfunctie was weggelegd, zullen tijdens de eerste ledenvergadering van de nieuwe bank terugtreden. Dat is de consequentie die het huidige bestuur heeft getrokken na de vorige ledenvergadering De leden van Rabobank Zevenrode schaarden zich in okto ber wel massaal achter het fusie- voorstel. Van de 230 aanwezige leden gaf 86% zijn ja-woord aan de fusie die op 1 januari 2001 zijn beslag zou moeten krijgen. Tijdens de ledenvergadering van de Rabobank Venray-Oostrum liep het daarentegen heel anders. In Venray stemden van de 55 aanwezige leden er 15 tegen het fusievoorstel. Statutair moest 75 procent van de leden voor stemmen. Dat percentage werd net niet gehaald: 72,7 procent. Slechts twee voorstemmers kwam de Rabobank tekort om de fusie te Patersstraat 3 5801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 tegels sanitair tegelwerken Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray fel: (0478) 55 04 10 bekrachtigen. De afgelopen weken is er door het bestuur van de Rabobank Venray-Oostrum gespro ken met voor- en tegenstanders van de fusie met Zevenrode. In een persbericht geeft bestuurs voorzitter Van Rens aan dat 'zij tekort zijn geschoten in het overtui gen van hun leden van het belang tot fusie'. Van de 750 leden van Rabobank Venray-Oostrum brach ten slechts 55 leden hun stem uit. In de gesprekken hebben de leden aan gekondigd dat de ledenvergaderin gen niet goed zijn verlopen. 'Het Bestuur van Rabobank Venray- Oostrum aanvaardt dat dit voor haar niet zonder consequenties kan blij ven', aldus Van Rens. Die conse quentie is dal de bestuursleden die een plek krijgen in het nieuwe bestuur, zo spoedig mogelijk zullen ssang yong 4 WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE GEZELLEN'BAAN 8 5S1J EA 1SSELSTEYN TEL: II47S-541945 FAX: 11478-541876 E- ninllVAKG ARAGÈ@GOMMANSENDEWI T.N L Internetsite: WWW.GOMMANSENDEWIT.NL 4 Dagen lang échte kortingen op tal van artikelen: tot wet 60% GRATIS ondertapijt latten terugtreden. Sterker nog, indien de fusie van de baan is zal het huidige bestuur van de Rabobank Venray- Oostrum terugtreden. Volgens her Rabobank-bestuur is de betrokkenheid onder de leden groter is dan de aanwezigheid van de 55 leden doet vermoeden. 'Velen dachten dat het wel goed zou komen, of waren onvoldoende op de hoogte van het belang van dit besluit en zijn daarom niet naar de vergade ring gekomen. Leden'die er wel waren gaven niet alleen aan zakelij ke maar ook emotionele bezwaren te hebben. Met een aantal leden is daarover op een open en construc tieve wijze gesproken. De reacties hebben ons overtuigd dat er vol doende draagvlak onder de leden is om het fusievoorstel opnieuw voor te leggen', zo stelt Van Rens in het persbericht. De algemene ledenver gadering op maandag 27 november in Hotel Asteria begint om 19.30 uur. Indien op deze avond niet het statutair vereiste driekwart van alle 750 leden aanwezig of vertegen woordigd is, kan er geen besluit worden genomen over het fusie voorstel. In dat geval vindt op don derdag 14 december een tweede algemene ledenvergadering plaats. Daarin kan door de dan aanwezige leden, ongeacht het aantal, een besluit worden genomen over het fusievoorstel. ma» 3 personen Z-U.V9 SCHOOLSTRAAT 5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 Rühl Haegens van Aar 'astingodriseurs Voorkomen dat u belasting betaalt! mm I Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray gy- Vu 1 telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478),58 46 24 inly i 1 e-mall: lnfo@rha.nl internee www.rha.nl v

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1