berden Xerox in de rode cijfers gratis 't Best onderhouden! I IMMMTM ËÜE fotomapie Geen vuurkorven in Venrays centrum 'Si&SsS lARRËpL SPIJKERBROEKEN MAVERICK Hoog comlexe zorg definitief weg GRATIS ondertapijt latten! EURO TAPIJT ED OLFEN WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING bii ontwikkelen en afdrukken De nieuwe collecties zijn binnen! Bruiloft? Die vier je natuurlijk bij asterial TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE JatcVM'&P LINGERIE DE 1 HYPOTHEEK SHOP lONDERDAG 26 OKTOBER 2000 Nr. 43 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS UW SLEUTEL TOT SUCCES! 178-513980, WWW.FREDOLFEN.NL Aan- en verkoopmakelaardij Regio Venray, Horst, Boxmeer Diestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 nail adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) va n de lingerie. Het is feest bij Lindessa, want van 28 oktober tot en met 4 november a.s. is het de week van de lingerie. Dit jaar staat deze in het teken van de multiculturele bodyfashion. Verschillende culturen komen steeds dichter bij elkaar en dat is terug te vinden in het modebeeld. Zo ook bij Lindessa, de speciaalzaak voor lingerie, ondermode en nachtmode. Om het feest compleet te maken, ontvangt u deze week bij besteding van ft. $0,00 een presentje Graag tot ziens deze week! CD Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 m o Gevolgen voor Venray nog onduidelijk De circa 2500 werknemers van Xerox Venray ontvangen dit jaar geen kerstpakket. Ook hoeven werknemers die 12,5 of 25 jaar werkzaam zijn binnen het bedrijf niet meer te rekenen op een jubi leumfeest. Verder is de open dag op 18 november van de Xerox agenda geschrapt. Dit is het gevolg van de financiële malaise bij het Amerikaanse kopieer- en printerconcern Xerox, waarvan Xerox Venray een dochter- vestiging is. De voorspelde verlie zen van de kopieeragent blijken uit te komen. Het derde kwartaal sloot het bedrijf namelijk af met een tekort van 167 miljoen dollar (434 miljoen gulden). Vorig jaar maakte Xerox nog een winst van 339 mil joen dollar (881 miljoen gulden). Ingrijpende reorganisaties zijn vol gens de bedrijfsleiding, die 2,6 mil jard gulden wil besparen, onont koombaar. In 1998 schrapte Xerox wereldwijd negenduizend banen, in april 2000 opnieuw 5200. HARDE KLAPPEN Xerox incasseert harde klappen op de beurs omdat het concern voor namelijk 'gewone' kopieerappara ten maakt, terwijl er nu juist veel vraag is naar meer specialistische apparaten. Verder heeft Xerox bij de verkoop van apparaten in Europa veel last van de dure dollar en de goedkope euro'. In een jaar tijd is het aandeel van ruim veertig dollar naar een schamele zes dollar gekelderd. Hoeveel banen Xerox gaat schrap pen, en waar, bleef dinsdag onbe kend. 's Werelds grootste maker van kopieermachines verkoopt de Chinese divisie en trekt zich terug uit de voorfinanciering van appara tuur voor klanten. Verder zegt Xerox dat het in de toekomst moge lijk het belang in de joint venture met Fuji Xerox verkoopt en wellicht de belangen in afgesplitste dochter maatschappijen zoals ContentGuard afstaat. Voorts zoekt het concern nieuwe partners voor ontwikkeling en onderzoek. Het schrappen van banen en het verkopen van divisies en belangen moeten het resultaat verbeteren en het vertrouwen van beleggers herstellen. WERKGROEP Xerox heeft aangekondigd dat er ook aps in 1 uur I SCHOOLSTRAAT 5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 er van S ik bouwer r geval de ii vergunning' ndere kant V Merselo best" al zo lang moeten i op een woning in het in dorp. 'et siert de gemeente dan pok zich coulant opstellen r deze mensen. Het siert ntebestuur helemaal i maatschap van Dijck als schuldige aan te wijzen. De wist immers dat die .els daar lagen. De s wist dat bij onderbande- h altijd het risico aanwezig i: 'eide partijen niet tot elkaar •n. Zeker gezien de relatie in rieden tussen gemeente en Öïjck, waarbij de gemeente, neewerkte aan uitbreidings- en. Als dan vervolgens de fehte gokt, de vergunning uit- l en daarna blijkt dal van en gemeente met tot elkaar bi, ligt de schuld toch duide- hij de gemeente zelf. •gokt en verloren" is een uitdrukking. Het is het tieemebesiuur zeer zwaar aan tenen dat deze gok is geno- l Een gok die de gemeen- lap twee miljoen gulden kóst. fl gok die nooit genomen had Dgen worden. Het zou daarom gemeentebestuur gesierd heb- Bals zij de hand meer in eigen ezem had gestoken. Een gemis mus, om maar in goktermen te veii. o wat dat gokken betreft. Dat »rt thuis in een casino, wat rvoor een vergunning heeft, tin een gemeentehuis. I Christ J De St.-Petrus- n'iolen heeft de prijs voor best onderhou den particuliere molen van Neder land, een uitverkie zing van de Vereniging Particu lier Molenbezit, in de wacht gesleept. Gerard Stoks, eige naar van de in 1856 gebouwde molen: "Het is voor mij een hele eer dat ik die prijs gewonnen heb. Enkele jaren terug heeft de molen een volledige nieuwe kap gekregen en sinds enige weken zitten er ook nieuwe wieken op." Donderdag kreeg de molen ook een com pleet nieuwe 'staart'. "De molen is nu tip top in orde", aldus een trotse Stoks. De eigenaar van de molen heeft grote financiële investerin gen gedaan om de molen in de huidige staat te brengen. "In de afgelopen jaren heb ik veel tijd en geld geïnvesteerd in de renovatie van de molen", vertelt Stoks. "Om alleen al voor de prijs in aan merking te kunnen komen, moet de molen aan scherpe eisen voldoen. Vandaar dat ik nu al vier nieuwe schoren aan de achterkant, de staart, heb laten bevestigen. Die prijs is een mooie belo ning." In juli 1999 is Stoks begonnen met de renovatie. TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laai u vakkundig adviseren. £jgonge.n ctè specialist jds» sanitair en tegelwerken! Keizersveld 22 Venray itó fcl (0478) 55 04 10 De winkeliersvereniging wil het centrum van Venray rond de feestdagen gezelliger en aantrekkelijker maken voor het publiek. Een idee was om voor de winkeldeuren vuurkorven te plaatsen. Die samen met de kerstbo men, verlichting en muziek voor een echte kerstsfeer moeten zorgen. Politicman Trienus Dijkstra vond het echter geen goed idee: "Trek daar maar een streep door. Want volgens .de APV mag dit niet op de openbare weg." Ook enkele winkeliers hadden hun bedenkingen want ze vonden hel eigenlijk te gevaarlijk. De laatste koopzondagen van dit jaar zijn op zondag 26 november en zondag 17 december. Voor St.Nicolaas en Kerstmis zijn er in totaal vier extra koopavonden. Op donderdag 30 november, maandag 4 december, woensdag 20 december en donderdag 21 december. De vrijda- gen 1 en 22 december zijn al vaste koopavonden. VJ met betrekking tot haar wereldwijde Manufactering- en Supply Chain- activiteiten een werkgroep gevormd zal worden die de structuur tegen het licht gaat houden. Dit heeft de directie van Xerox Manufactering Venray woensdag aan alle medewer kers in een directiemededeling laten weten. Er is volgens de directie nog geen enkele beslissing genomen omtrent productielocaties of func ties. 'Het is duidelijk dat alle activi teiten binnen M&SC wereldwijd onder de loep zullen worden geno men waarbij verkoop of uitbesteden van activiteiten tot de mogelijkhe den behoort. Op dit moment zijn er geen locaties of functies waarop specifiek de aandacht wordt gericht', aldus de directie, die ver wacht medio november meer duide lijk over de gevolgen voor de Venrayse vestiging te kunnen ver schaffen. MKT Nu al kortingen die oplopen tot 60% en véél artikelen met VENRAY Julianasingel 7 Bei voor een E eerwe,en' Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY 1500 M' SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 TEGELS SANITAIR NOG ALTIJD DE LAAGSTE PRIJS gratis 0 Mémmê o® VOOR DE LT CJ WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Woensdag (gisteren) maakte de Raad van Bestuur van Zieken huizen Noord-Limburg officieel bekend welke functies in het Venrayse ziekenhuis overblijven. Het gepresenteerde Functiever- deelplan bevatte nauwelijks ver rassingen. Want zoals in februari in het rapport De Oversteek al werd aangekondigd verdwijnt de hoog complexe klinische zorg geheel naar Venlo. De moeder-en-kind afdeling werd afgelopen zomer al geheel naar Venlo overgeplaatst. Binnen nu en twee jaar zal de hoog complexe kli nische zorg van de afdelingen chi rurgie, neurologie, kno, interne en orthopedie uit het Venrayse zieken huis verdwijnen evenals de comple te klinische cardiologie. Gis termorgen werd het personeel van zowel het St. Maartens Gasthuis als het St. Elisabeth ziekenhuis van het besluit op de hoogte gebracht. "De houtskoolschets van februari is in de afgelopen periode getoetst door alle specialisten. En daaruit is dit Functieverdeelplan ontstaan. De inhoud ervan zal niemand echt ver bazen", zei Guy Peeters voorzitter van de Raad van Bestuur. Zoals bekend is het onderdeel Eerste Hulp uit het plan gelicht. Het was volgens het rapport De Oversteek de bedoeling om de Eerste Hulp in Venray buiten kan tooruren te sluiten. Na massale pro testen ging de ziekenhuisdirectie overstag. Een breed opgezette werk groep onderzoekt momenteel de toekomst van de Eerste Hulp in Venray. In de werkgroep zijn het ziekenhuis, de huisartsen, provincie en zorgverzekeraar vertegenwoor digd. Minister Els Borst vertelde onlangs bij haar bezoek aan het Venlo dat de Eerste Hulp in Venray open zou blijven met behulp van een zaterdag 28 oktober Outletverkoop 75% korting!!! zie tekstpagina nr 9 huisartsenpost. Guy Peeters: "Uit de woorden van de minister mag zeker niet de conclusie getrokken worden dat de Venrayse Eerste Hulp blijft zoals het nu is. Want dat is pertinent niet zo. Afhankelijk van de resula- ten van de werkgroep wordt deze post straks anders ingericht." Het plan om de dure high-tech en complexe zorg in Venray weg te halen en geheel,te concentreren in Venlo wordt dus doorgezet. Volgens de Raad van Bestuur is dit nodig om op langere termijn kwalitatief goede ziekenhuiszorg in Noord-Limburg te blijven garanderen. Ook de beperkte financiële middelen en de specialistisch/personele krapte dwingen tot deze reorganisatie. Het is wel zo dat patiënten uit Venray, die vanwege acute of hoog com plexe zorg in Venlo zijn opgeno men, na maximaal drie dagen weer naar Venray worden teruggeplaatst. Het Functieverdeelplan wordt in de komende twee jaar in fases uitge voerd. Momenteel vangt Venray 25 procent van de patiënten van de Stichting Ziekenhuizen Noord- Limburg op. Na de reorganisatie houdt Venray twintig procent van de patiënten over en gaat voortaan tachtig procent naar Venlo. "Dat lijkt misschien een kleine verschui ving in de patiëntenstroom. Maar in werkelijkheid vindt er toch een grote organisatorische verandering plaats", lichtte Guy Peeters toe". Volgens de bestuurvoorzitter zal de klinische zorg steeds verder afne men. Dat is nu nog achttien procent van de capaciteit terwijl 82 procent bestaat uit dagbehandeling en poli kliniek. De zestien bedden voor dagver- pleging zal Venray blijven behou den. Van de huidige 116 'klinische' bedden verdwijnen er 49 naar Venlo. Vooral door opheffing van de afdelingen cardiologie (13 bedden), kindergeneeskunde (14) en gynae cologie (10). Andersom krijgt Venray achttien klinische bedden terug uit Venlo waardoor het zieken huis een capaciteit van 85 bedden voor klinische behandeling zal over houden. Bij de cijfers is "uitgegaan van een bezetting van 90 procent. WIJ KEUREN ALTIJD GOED -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE /CX. Officieel Serviccdealer GEZELLEN BAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-imiil: YAKGAKAGE®GOMMANSENDEWlT.NL Internetsite: WWW.GO \1 \1 AN' SEN DEW I T.N L EN "1 VAKKUNDIG ^«AATTB^ Patersstraat 3 5801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 Rühl Haegens van Aar Accountants Belastingadviseurs Managementconsultants A ut om at is eringsadviseu rs Noorderhof 8. Poscbus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1