r "/iff WW Aandacht nodig voor blijvers in varkenshouderij Noisy Stuff stopt Bekendmakingen gemeente Venray DIRKX VAN SOEST woningwet wet ruimtelijke ordening wet milieubeheer Informatie bijeenkomst reconstructie Oude Oostrumseweg Bekendmaking aanpassing vrachtwagen parkeerverbod TAXATIES Overlastlijn drugs Bekendmaking Kennisgeving Kennisgeving Vacaturebank vrijwilligers- centrale Synthese Geslaagd NIEUW IN ONS PROGRAMMA: DE IA ROY Bekendmaking aanpassing vrachtwagen parkeerverbod ®L EN MAAS Pag donderdag 19 oktober 2000 - Pagina Ingekomen bouwaanvragen Ter voldoening aan het bepaalde artikel 41 van de Woningwet •eft u onderstaand aan een over- u van de in de afgelopen week burgemeester en wethouders Venray ingekomen bouwaanvra- het veranderen jeugdcentrum de Peter Janssenweg 11 te sselsteyn tnv St. Jeugdcentrum sselsteyn, Peter Janssenweg 12; -het bouwen van een scharrelkip- enstal aan de immermannsweg 120 te sselsteyn tnv Maatschap Ijnenborg, Timmermannsweg 120; c .het bouwen van een woning aan et B.P. Leunen tnv P.L.M.G. hijssen, Steegse Peelweg 37 te ais At eunen; het vergroten van de woning de Kroonkruid 88 te Venray E. v.d. Ven, Kroonkruid 88; het vergroten van de woning an de Pinksterbloem 32 te ld A" ènray tnv R.J.I. Wolf, coflj inksterbloem 32; het vergroten van de woning de Zilverschoon 55 te enray tnv J.G.G. van Crooij, ilverschoon 55; het bouwen van een woning aan t B.P. de Brabander Laagheide) te Venray tnv A. janman, Penningkruid 73 te jnray; het vergroten van de woning de St. Jozeflaan 60a te jakt tnv V.G.R.J. Gerrits, St. "|zeflaan 60a; het bouwen van een woning aan B.P. Leunen tnv W.P.J. rmans, De Hoef 2 te Leunen; het bouwen van een woning met ige aan het B.P. Leunen tnv K.M- Koonings, Haalakker 30 te jjp; het bouwen van een woning met age aan de Rector imersstraat te Smakt tnv E. irts, Loobeek 2 te Smakt; het vergroten woningen in rkdorpen Venray tnv Wonen nray, Postbus 210 te Venray; het verbouwen pand aan de asakker I te Oostrum tnv IA. Cremers, Vicarieweg 64 te het vergroten van de woning de Peelweg 4 te Ysselsteyn J.J.M. Wilmsen, Peelweg 4; iet veranderen woning aan de iter de Haanstraat 14 te (hen tnv R.J.P. Manders, irschoon 2 te Venray; iet renoveren 442 woningen in ikske II te Venray tnv Wonen iray, Postbus 210 te Venray; het vernieuwen van de woning de Haag 42 te Merselo tnv Bonants, Haag 42; [het veranderen van het pand aan Aronskelk 74, 76 en 78 te nray tnv Raedts Bouwbedrijf '.Postbus 5014 te Venray; het vergroten van de woning de Oostsingel 46 te Venray C.M.A. Oudenhoven, Oostsingel 46; - het herbouwen van de woning aan de Weg in den Berg 43 te Venray tnv J.A.L.W. Ardts, Weg in den Berg 43. Bouwvergunning verleend Burgemeester en wethouders hebben in de afgelopen week voor onderstaande bouwplannen bouw vergunning verleend. het vergroten van het pand aan de Deurneseweg 53 te Heide tnv L. Poels, Droesenweg 2 te Heide; het bouwen van een ber ging aan de Van Beurdenweg I te Ysselsteyn tnv H.H.M. Hendrix, Van Beurdenweg I'; het vergroten van de woning aan de Weg in den Berg 43 te Venray tnv J.A.L.W. Ardts, Weg in den Berg 43; het vernieuwen platdak berging aan de St. Odastraat 16 te Venray tnv C.H.H. Arts, St. Odastraat 16; het vergroten/veranderen winkel woning aan de Hofstraat 8 te Venray tnv L.G.H. Hendriks, Hubertusstraat 25 te Venray; het bouwen van een bedrijfspand aan de Smakterweg 25a te Venray tnv Lemmens Venray V.O.F., Bongerdstraat 4 te Venray; het bouwen van I 19 appartementen aan het B.P. Jerusalem te Venray tnv Verhoeven Vastgoed B.V., Postbus 67 te Venray. Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daar tegen bij het college van burge meester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken na de dag, waarop de beschikking is toegezonden ot uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaarschrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publicatie wordt ingediend. Bouwtoestemming op bouwmelding Burgemeester en wethouders hebben in de afgelopen week voor onderstaande bouwmelding bouw toestemming afgegeven. het bouwen van een serre aan de Mina Krusemanstraat 26 te Venray tnv G.J. van Stelten, Mina Krusemanstraat 26. Zij die menen door de afgifte van deze bouwtoestemming rechtst reeks in hun belang te zijn getroffen kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemoti veerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken nadat de beschikking is toegezonden of uitge reikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaarschrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publicatie wordt ingediend. Bekendmaking bouwplannen en gebruiksverzieken (in procedure) Burgemeester en wethouders zijn in beginsel voornemens aan de vol gende ingekomen bouwmeldingen, bouwaanvragen en gebruiksverzoe- ken, voor zover nodig met toepas sing van art. 15, 17, 19.2 of 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 4, 5 of 6 van de Woningwet, medewerking te verle nen. het veranderen/vergroten woonboerderij aan de Timmermannsweg 98 te Ysselsteyn tnv H.E.M. Claessens, Timmermannsweg 98; - het bouwen bedrijfsgebouw aan het B.P. Ysselsteyn tnv Keijsers Holding B.V., Lovinckplein 6 te Ysselsteyn; - het vergroten pand aan de Urbanusweg 12 te Leunen tnv W.L. Jenniskens, Urbanusweg 12; - het bouwen van een woning aan de Julianasingel 26 te Venray tnv L.H.H. Janssen-Künen, Molenhoek 14 te Oirlo; - het vergroten bedrijfsgebouw aan het Keizersveld 34 te Venray tnv Argowil V.O.F., Keizersveld 34; - het vergroten van de woning aan de Zilverschoon 53 te Venray tnv C.J.E. Kempen, Zilverschoon 53; - het bouwen van een serre aan de Penningkruid 47 te Venray tnv A. Spelde, Penningkruid 47; - het veranderen kantoorpand aan de Stationsweg 65 te Venray tnv G.H. Peterink, Pastoor Strijkerstraat 5 te Leunen. De op de verzoeken betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 20 oktober 2000 gedurende 4 weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen bij burge meester en wethouders worden ingediend. Venray, 19 oktober 2000 Burgemeester en wethouders van Venray, Namens dezen, Het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. van Velzen. PEEL EN MAAS ELKE WEEK UW NIEUWS (e genoemde aanvragen en mel ken en alle op de aanvragen en pingen betrekking hebbende kken liggen op genoemde tijd- pen ter inzage in het gemeente- [s, Raadhuisstraat I te Venray, op j van 12.00 uur tot 20.00 len op de overige werkdagen 1)09.00 uur tot 13.00 uur (balie llieksdiensten). Op telefonische Jraak (0478-523630 tussen 09.00 [Ü.OO uur) kunnen de stukken ook <een anaer tijdstip worden inge- >0 et ontwerp van het besluit lurgemeester en wethouders van gemeente Venray maken bekend zij voornemens zijn een vergun- ijj Krachtens de Wet milieube- er te verlenen aan: LM. Derks, Puttenweg 134, 13 BD te Ysselsteyn voor een 'isievergunning voor een varkens- sterij, gelegen aan de ittenweg 134 te Ysselsteyn. H. Verhoeven, Veldstraat 21 5 CW te Merselo voor een isievergunning voor een vlees- Jjkenshouderij, gelegen aan de B nsenberg 3 te Merselo. m 'it onder oplegging van voor- riften in het belang van de cherming van het milieu. Het UUJ twerp van het besluit en alle ove- 1 °p de aanvraag betrekking heb- ide stukken liggen ter inzage van cktober 2000 tot en met 16 Tl 'ember 2000 in het gemeente- iedurende bovengenoemde iode kan een ieder schriftelijk jotiveerde bedenkingen indienen jtorgemeester en wethouders, 'ierbij kunt u verzoeken uw per- Plijke gegevens niet bekend te Fen, Op verzoek kunt u ook Indeling bedenkingen inbrengen I 'bij u gelegenheid krijgt tot een Jditewisseling over de ontwerp ei tokking. (vin' ijleen degenen die bedenkingen (vioi ben ingebracht op de bovenom- 120 Éi reve,n wijze en degenen die aan- jkei t, zil Stellen van beroep 'gerechtigd. w daartoe redelijkerwijs niet in 'fte zijn geweest, zijn later tot Besluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij een vergunning krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend aan: Manders Machines BV, Smakterweg 25, 5804 AE te Venray voor een oprichtingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het vervaardigen van machine- onder delen en machines, inclusief ont werp en engineering, gelegen aan Keizersveld 16 te Venray. De vergunningen worden onder oplegging van voorschriften en/of beperkingen in het belang van de bescherming van het milieu ver leend. Het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stuk ken liggen ter inzage (6 weken) van 19 oktober 2000 tot en met 30 november 2000 in het gemeente huis. Gedurende bovengenoemde periode kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift worden ingediend door: a. diegenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik heb ben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ont werp van het besluit; c. diegenen die bedenkingen heb ben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aange bracht; d. belanghebbenden aan wie rede lijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet (in twee voud) worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is inge steld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder een schorsingsverzoek) is ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie ning moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat ver zoek is beslist. A.M.v.B.-meldingen Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat er krach tens artikel 8.40 van de Wet milieu beheer een A.M.v.B.-melding is bin nengekomen van: - Steenhandel Kusters, Spiekert 4, 5812 AD te Heide voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, gelegen aan de Spiekert 4 te Heide. De melding kan worden ingezien van 19 oktober 2000 tot en met 2 november 2000 (2 weken) in het gemeentehuis. Venray, 19 oktober 2000 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. van Velzen. De gemeente Venray organiseert op maandag 23 oktober 2000 een informatiebijeenkomst over de reconstructie van de Oude Oostrumseweg Ie fase, gedeelte Paterslaan tot Prinses Irenestraat. Tijdens deze bijeenkomst zal onder meer worden ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten, de toekomstige inrichting en de te tref fen verkeersmaatregelen, met name de bocht Julianasingel/Oude Oostrumseweg. De bijeenkomst vindt plaats om 19,00 uur in het gemeentehuis van Venray. De bij eenkomst is openbaar. Belangstellenden zijn van harte wel kom. Burgmeester en wethouders van Venray, maken hierbij bekend hun besluit van 10 oktober 2000 1Dat het parkeerverbod voor vrachtwagens van 24 augustus 1999 niet van toepassing is op de laad- en losplaats en de daarop aansluitende strook van de schouwburg uitsluitend geuren de de tijden van parkeren door grote voertuigen met een gewicht van tenminste 3500 kg., als gevolg van de uitvoeringen en voorstellingen in de schouwburg. 2. Dit besluit treedt in werking de dag na deze bekendmaking. Dit besluit is gebaseerd op artikel 5.1.7 lid I en 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Venray, 10 oktober 2000 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. J.F.H.A.B. Waals, burgemeester, P.M.H. Lucassen, secretaris. Bovengenoemd besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de publieks- balie in het gemeentehuis. Deze balie is geopend op maandag van 12.00-20.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 09.00-13.00 uur. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het col lege van burgemeester en wethou ders, postbus 500, 5800 AM Venray. Verder kan een verzoek tot voor lopige voorziening worden inge diend bij de president van de arron dissementsrechtbank te Roermond, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een dergelijk verzoek kan alleen worden inge diend, indien tevens bezwaar/beroep is ingesteld. Bij het verzoek tot voorlopige voorziening dient een afschrift van het bezwaar schrift te worden overleg. De grif fierechten bedragen voor een natuurlijk persoon 225,- en voor een rechtspersoon ƒ450,- - SNELLE SERVICE PROFESSIONELE VERWERKING OE VOORDELIGSTE TARIEVEN Zandakker 24 5801 DV Venray I Tel. 0478-512772 Fax 0478-512768 Indien u overlast heeft van drugsgebruik of drugshandel in uw omgeving, kunt u bellen met de overlastlijn, telefoon 0478- 565056 (24 uur per dag). Er is een telefoonbeantwoorder op het nummer aangesloten waar u met' uw klachten terecht kunt. Het antwoordapparaat wordt dag h|! - - '(geluisterd j s Inrij verbod voor vrachtwagens Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen het hoofd van de afdeling openbare werken, maken hierbij bekend hun besluit d.d. 16 oktober 2000 waarbij beslo ten is tot: 1. Een inrijverbod in te stellen voor vrachtwagens op de Langstraat rijdende in de richting van het kruispunt met de Langeweg voor de Paterslaan of links af te slaan. 2. Het bijbehorende verkeersbord nr. D06R met het onderbord nr. 0208 op de voorgeschreven wij ze te plaatsen. 3. Dit verkeersbesluit treedt in wer king met ingang van de dag na de bekendmaking. Venray, 16 oktober 2000 Burgemeester en wethouders voor noemd, Namens dezen, het hoofd van afdeling Openbare Werken a.i., Ir. J.A. Geerling Bovengenoemd besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Deze publieks balie is open op maandag van 12.00- 20.00 uur en van dinsdag t/m don derdag van 09.00-13.00 uur. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaar schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray, postbus 500, 5800 AM Venray. Intratuin Venray Burgemeester en wethouders van Venray, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad van Venray in zijn vergadering van 26 september 2000 het bestemmings plan 'Intratuin Venray' heeft vastge steld. Ten opzichte van het ontwerp zijn bij de vaststelling geen wijzigin gen in het plan aangebracht. Het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 20 oktober 2000 tot en met donderdag 16 november 2000 voor eenieder ter inzage bij de afdeling publieksdien sten in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray. De afde ling publieksdiensten is geopend op maandag van 12.00-20.00 uur, dins dag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur; buiten deze tijden na telefonische afspraak met de afde ling publieksdiensten, tel. 0478- 523333. Schriftelijke bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging worden ingebracht door degene die tijdig zijn zienswij ze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt, alsmede door een belang hebbende die aantoont dat hij daar toe redelijkerwijs niet in staat is geweest. Eventuele bedenkingen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Venray, 19 oktober 2000 Burgemeester en wethouders voor noemd, drs. J.F.H.A.B. Waals, burgemeester dhr. P.M.H. Lucassen, secretaris Smakterheide Burgemeester en wethouders van Venray, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad van Venray in zijn vergadering van 29 augustus 2000 het bestemmingsplan 'Smakterheide herziening - regio naal milieustation Smakterheide' heeft vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerp zijn bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aange bracht. Het plan 'Smakterheide herzie ning - regionaal milieustation Smakterheide' voorziet in een planologische regeling voor het aan de Metaalweg in Venray gelegen regionaal milieustation. Het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 20 oktober 2000 tot en met donderdag 16 november 2000 voor eenieder ter inzage bij de afdeling publieksdien sten in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray. De afde ling publieksdiensten is geopend op maandag van 12.00-20.00 uur, dins dag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur; buiten deze tijden na telefonische afspraak met de afde ling publieksdiensten, tel. 0478- Schriftelijke bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging worden ingebracht door degene die tijdig zijn zienswij ze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt, alsmede door een belang hebbende die aantoont dat hij daar toe redelijkerwijs niet in staat is geweest. Eventuele bedenkingen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Venray, 19 oktober 2000 Burgemeester en wethouders voor noemd, drs. J.F.H.A.B. Waals, burgemeester dhr. P.M.H. Lucassen, secretaris E-mail adres Peel Maas peelenm@ tref.nl De vrijwilligerscentrale van Synthese is regelmatig op zoek naar vrijwilligers voor diverse activitei ten. In Peel en Maas zal regelmatig een oproep hiervoor geplaatst wor den. VROUW/MAN Synthese zoekt voor de Algemene Hulpdienst Venray een klusjes man/vrouw voor het verrichten van allerhande klussen bij hulpbehoe venden. De werkzaamheden vinden plaats in Venray. U dient enthousiast en gemotiveerd te zijn en geen twee linker handen hebben. De werktij den zijn in overleg. Meer informatie: Vrijwilligerscentrale, Marktstraat 8, 5801 BM Venray, tel. 0478-516995. Openingstijden: maandag van 13.00 tot 17.00 uur en dinsdag t/m donder dag van 11.00 tot. 17.00 uur. Aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen behaalde Veronique Philipsen uit Oostrum haar docto raal orthopedagogiek. DAKMATERIALEN ZOALS: Vapotherm PU-platdak platen Dakleer Daktrim Lichtkoepels Houtplaten (Fins Vuren OSB) Alles tegen scherpe prijzen De La Roy Isolatie, ISOLATIE VENRAY waar prijs en kwaliteit de juiste verhouding hebben. Informeer ook naar de nieuwe subsidiemogelijkheden voor energiezuinig wonen. Burgmeester en wethouders van Venray, maken hierbij bekend hun besluit van 10 oktober 2000 dat een ontheffing van het vrachtwagenpar keerverbod is verleend aan: - het garage- en takelbedrijf J. Hendriks te Lottum dat van deze ontheffing uitsluitend gebruikt mag worden - in de hoedanigheid van het bedrijf als takelhulpdienst voor Rijksweg A73 conform de overeen komst met de Stichting Incident Management. - gedurende de piketdienst, - geldt voor I voertuig, - de takelwagen wordt gepar keerd op het parkeerterrein van de voormalige gemeenteloods aan de Acaciastraat, - dat de ontheffing geldig is tot dat deze hiervoor genoemde loca tie een andere bestemming krijgt, doch maximaal 2 jaar na dagteke ning. Venray, 10 oktober 2000 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. J.F.H.A.B. Waals, burgemeester, P.M.H. Lucassen, secretaris. Bovengenoemd besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Deze balie is geopend op maandag van 12.00- 20.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 09.00-13.00 uur. Belang hebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burge meester en wethouders, postbus 500, 5800 AM Venray. Veder kan een verzoek tot voorlopige voor ziening worden ingediend bij de president van de arrondissements rechtbank te Roermond, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een dergelijk ver zoek kan alleen worden ingediend, indien tevens bezwaar/ beroep is ingesteld. Bij het verzoek tot voor lopige voorziening dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overleg. De griffierechten bedragen voor een natuurlijk per soon 225,- en voor een rechtsper soon ƒ450,- De ontwikkeling van de concur rentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij is zorgelijk. In de jaren tachtig lag de kostprijs her nog lager dan in concurreren de landen, maar in 1998 hadden de belangrijkste concurrenten, Frankrijk en Denemarken, het zelfde niveau bereikt als Nederland. De productiekosten in Spanje en de VS lagen ongeveer 10% lager. Dit blijkt uit onder zoek van het LEI. Voor 2003 wort een lichte verslechtering voor Nederland verwacht. Met het oog op de zorg voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu krijgt de varkenshouderij hier te maken met een kostenstijging van 18 cent per kg levend gewicht, dat is 4 tot 11 cent meer dan in de andere landen. Voor de toekomstige con currentiepositie is het belangrijk dat bedrijven de kans krijgen de zorgmaatregelen optimaal te com bineren met mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling en kostenre ductie. In de jaren tachtig lag Nederland nog op kop, later werd de positie met de laagste kostprijs ingenomen door Denemarken. In 1998 was Spanje de nieuwe koploper met een kostprijs van ƒ2.13 per kg levend gewicht. De kostprijs in Denemarken bedroeg dat jaar ƒ2,33, in Nederland en Frankrijk 2,34 en in Duitsland lag hij aanzienlijk hoger op 2,78. De verwachting voor het jaar 2003 zijn: Spanje ƒ2,20, Frankrijk ƒ2,45, Denemarken ƒ2,47. Nederland ƒ2,52 en Duitsland ƒ2,89. De toekomstige concurrentieposi tie van de varkenshouderij in Nederland is sterk afhankelijk van de mate waarin de potentiële dyna miek van de sector kan worden benut. Belangrijk is of er nieuwe wegen worden gevonden om de kos ten terug te dringen, en wat de mogelijkheden zijn voor bedrijfs ontwikkeling en bedrijfsovername. De manier waarop beleidsdoelen worden uitgewerkt in wetten en regels bepaalt de kosteneffectiviteit van het beleid. Naarmate milieu- en welzijnseisen beter inpasbaar zijn in het investeringsritme kunnen de uit eindelijke meerkosten lager uitval len. Daarom is het van groot belang dat de overheden in Nederland hun beleidsdoelen op zo'n manier in regelgeving vertalen, dat toekomst gerichte ondernemers hun bedrijf kunnen blijven ontwikkelen en daar bij tegelijk kunnen inspelen op de gestelde eisen. Afgelopen week heeft de uit Meerlo-Wanssum afkomstige band Noisy stuff besloten een punt te zetten achter hun carriere. Reden daarvoor waren o.a. de uiteenlopende meningen op muzikaal gebied. Ook een van de redenen was dat de band een vrien dengroep is en op een zo correct mogelijke manier en without hard fee lings uit elkaar wil gaan. Het is moei lijk om hogerop te komen met je bandje "Vertelt Marijn Poels. bassist, regelneef en manager van de band, en als je op het punt staat om hogerop te kunnen komen moet je ervoor zorgen dat alle koppen dezelfde richting op staan en allen er voor de volle 200% voor gaan. Als dat niet het geval is moet je het gewoon niet doen. In dit geval heeft de band besloten het hoofdstuk netjes af te sluiten, en kijkt terug op de zes succesvolle jaren waarin de band geweldig veel heeft mee mogen maken. 2 demo's, (1ste Negative nation/1995, 2de Collaboration/1997, een plaatsje op deel 1 van de verzamel-cd Hollandse Herrie (Windmill-records) en hun debuut cd "Surface'72000. Hoogtepunten waren o.a. concerten met Urban Dance squad, Laberinto. Osdorp Posse, Heideroosjes. Claw boys claw, green lizzard. Brotherhood foundation, e.a.. in 1997 werden ze uitgenodigd door Marco Roelofs (Heideroosjes)om deel te nemen aan de eerste verzamel-cd Hollandse Herrie (Windmill-records) Het zelfde jaar wonnen de vier heren de Exit Live Prijs in Landgraaf. April dit jaar presenteerde de band nog hun eerste CD "Surface" in het uitverkocht jon gerencentrum Merlin te Meerlo die vervolgens in grote getalen over toon bank rolde. Het is mooi geweest vinden de heren van Noisy Stuff. We zullen ons vertrek zeker nog netjes afronden doormiddel van een laatste afscheids concert. Waar en wanneer weten we nog niet maar komt absoluut t.z.t. ter sprake. Voor meer info: 0478 698242/06 208 266 74 email: marijn.poels@12move.nl Internet: http://go.to/noisystuff Taxaties Advies 100% ONAFHANKELIJK HYPOTHEEK TAXATIE BEDRIJFSADVISERING WOZ-TAXATIES VENLO Deken van Oppensingel 45a 5911 AB, 077-3513301 BEDRIJFS TAXATIE VERKOOP TAXATIE AANKOOP TAXATIE VENRAY www.dirkx-vansoest.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 9