8 "Ziekenhuis moet levensvatbaar blijven Politie deelt 745 4bonne bonnen' uit Kindercentrum De Nissehoff kan eindelijk uitbreiden Open dag brandweer Meerlo-Wanssum Maak eens een sanit tijd voor aire stop 'Manege meerwaarde Ysselsteyn' EZORGEN? Omroep Venray VAN OORSCHOT MODE Ontbijt voor kindertehuis succesvol Jong Nederland Venray helpt de natuur een handje ft HV DE GROOT B.V. Wat haalt u uit uw hypotheek? 'agi, EEL EN MAAS donderdag 19 oktober 2000 - Pagina 7 Provinciale Statenlid Martinet Roling: Martinet Roling (D66), lid van rovinciale Staten, zorgt er samen iel Jan Houben (CDA) en John l0>- losterbeek (VVD) uit Venray oor dat ook in het Maastrichtse rovinciehuis de ontwikkelingen ide ziekenhuissector, maar met ame die in Venray, in de schijn- erpers blijven staan. "Het is oor de mensen in de regio enray immers erg belangrijk dat el St.-Elisabethziekenhuis niet odanig uitgekleed wordt dat het iraks niet meer levensvatbaar f', zegt Martinet Roling, die in de rovinciale commissie Welzijn, l en Cultuur regelmatig met it thema te maken heeft. In maart 2000 maakten de drie fenrayse statenleden hun zorgen al: aan het college van Jedeputeerde Staten (GS) kenbaar. O0" leen br ef schreven ze dat een vol- raardige EHBO ook in Venray rvi oet kunnen rekenen op noodzake- jke doorsluisactiviteiten als ade- oate intensivecare, röntgenafde- de- ng, operatiekamer, laboratorium en nïctieafdeling (zoals ECG). Zonder deze 'doorsluis' komt de waliteit en doelmatigheid van zorg amers in gedrang. Die zorg dient a dicht mogelijk bij de patiënt ta* lieverd te worden", zo lieten ze GS ik.! {[en. In die zin is de 'oversteek' ute inde kinderafdeling naar het St.- Ik.l aartens Gasthuis in Venlo, waar an aders uit het oogpunt van continue idersteuning juist in de nabijheid n hun kind zouden moeten kun- )to' nen verblijven, volgens de drie sta tenleden eveneens een slechte zaak. Op deze wijze is er volgens hen geen sprake van ketenkwaliteit, maar eerder van losse schakels in de zo noodzakelijke keten. Houben, Oosterbeek en Roling menen dat dat voor het Venrayse ziekenhuis en zijn ruim 50.000 inwoners tellende ver zorgingsgebied een onverantwoorde ontwikkeling betekent, mede door het toenemend aantal ouderen onder de patiëntenpopulatie. Ze vroegen GS zich in te zetten om de kwaliteit en continuïteit van de basiszorgverlening voor Venray te behouden. OVERLEG En er gebeurde inderdaad iets met het verzoek van de drie Venrayse statenleden. Op initiatief van de gedeputeerde Eurlings kwam het op 16 juni 2000 tot een overleg tussen diverse partijen, waaronder ook het platform 'Behoud Ziekenhuis Venray', over de reorganisatieplan nen van de Stichting Ziekenhuizen Noord-Limburg, waarbij vooral de EHBO. de moeder- en kindzorg en cardiologie centraal stonden. "Er is toen besloten naar alternatieven te zoeken en met resultaten te komen die beter naar de achterban toe ver dedigd kunnen worden", zegt Roling. Onder voorzitterschap van de gemeente Venray en gefacilileerd door de provincie Limburg, werd een werkgroep gevormd die begon met een onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de EHBO-post in H Venray. Ook Martinet Roling is benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek. "Maar vooralsnog gaan we er in Venray vanuit dat de uitkomsten van het overleg van de werkgroep leiden tot een voor de burger adequate en acceptabele oplossing voor een 24 uurs eerste hulp", aldus Roling. EHBO Vooral de afstand tussen de zie kenhuizen in Venray en Venlo is ook de Venrayse een doorn in het oog. "En ik heb Eurlings onlangs in een commissievergadering ook heel nadrukkelijk gewezen op het belang van een volwaardige EHBO, dus met een 'achtervangsituatie' zoals bijvoorbeeld een röntgenafdeling. Gelukkig heeft minister Borst dit onlangs tijdens haar werkbezoek aan de Ziekenhuizen Noord- Limburg ook al laten weten." Ook vroeg Roling aan de gedepu teerde of de taakopdracht voor de stuurgroep, die tot taak heeft te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de EHBO-functie van het St.-Elisabethziekenhuis Venray, die op grond van het rapport Oversteek onder druk staat, zo volledig moge lijk voor Venray te behouden, niet verbreed kan worden. "Dit alles met de provincie in een regisseursrol. De provincie constateert ook dat er ver warring is onder de bevolking over de toekomst van de afdelingen kind zorg en cardiologie. Over de nood zaak van de verplaatsing van alle high-care afdelingen zijn alle partij en het eens. Maar volgens mij is het maar de vraag of concentratie van functies op één plaats leidt tot een betere kwaliteit van medische zorg en tot een beter exploitatieresultaat. Daar lopen de meningen ook in de medische wereld over uiteen. Ik ben het dan ook volledig eens met de uitspraak van minister Els Borst dat er, voordat er onomkeerbare beslui ten vallen, eerst goed gekeken moet zijn naar mogelijke alternatieven. Eurlings vertelde mij dat de EHBO voor de stuurgroep nu de eerste pri oriteit heeft. Ik ben net als iedereen in de regio Venray benieuwd naar de uitkomsten van dat overleg." Het college van B en W van de 10,- meente Venray stemt in met het adsvoorstel tot het nemen van voorbereidingsbesluit ten •hoeve van de uitbreiding van ItPaardensportcentrym aan de ntweg in Ysselsteyn. In 1998 heeft de heer Vissers het ardensportcentrum gekocht en bij ÏO,- gemeente aangegeven dat hij bij manege een nieuwe losrijhal wil uwen. RECREATIEVE FUNCTIE )e uit te breiden manege ligt aan rand van Ysselsteyn op enige tand van de woonbebouwing, wrde ligging van de manege vlak de Ringweg wordt volgens de neente Venray een goede ontslui pt |gewaarborgd. Bij de aanvraag is enomen het verzoek om een BKq parkeerterrein aan te leggen voldoende parkeerruimte voor ^Imaal gebruik van de voorzie- g. Tijdens evenementen zal er op parkeerplaats voldoende ruimte voor de deelnemers die met lentrailers en opleggers naar de nege komen. Een deel van de inementenbezoekers kan dan par- ren langs de Ringweg. Tijdens Dementen zal dit laatste goed tegeld moeten worden om over- E\ft ie vo rkomen. Recent heeft de meente een milieuvergunning rleend. De afstand tot de bestaan- bebouwing bedraagt meer dan flig meter. Door de uitbreiding u de manege zal het gebouw vendien als extra buffer fungeren aw Ken voorz'ening en de bebou wing. De uitbreiding van de manege reft een vrij groot bebouwings- nk( pervlak. Doordat er sprake is van ibeperkte hoogtemaat en het feit imet diverse kapvormen gewerkt ifdt, in samenhang met de speci- ke ligging van de manege in een rvj ij open landschap, ziet de gemeen de uitbreiding als een goede Wiling van de ruimte. De gemeen- js van mening dat de aanwezig- id van een manege een meerwaar- voor Ysselsteyn als pa «ngemeenschap betekent. Aan de irii' Werking van deze recreatieve ictie wil ze dan ook medewerking aaiflenen. Het bestemmingsplan ilsteyn is ouder dan tien jaar. dewerking aan het bouwplan is fên mogelijk als er een voorberei- gsbesluit is genomen. Tijdens de landelijke politiedag heeft de politie in Limburg-Noord aan 745 van de 1635 gecontroleer de verkeersdeelnemers een doosje met vier chocolaatjes uitgedeeld omdat zij zich prima aan de ver keersregels hielden. De doelstel ling van deze publieksvriendelijke controle was het belonen van goed verkeersgedrag. In 157 gevallen is een bekeuring uitgereikt in verband met een over treding. De politie kijkt terug op een unieke verkeersactie en is tevreden met het resultaat. REGIO De controles zijn uitgevoerd op een aantal doorgaande wegen in de regio. Groepjes motorrijders sur veilleerden op de volgende wegen: de weg langs het kanaal van Nederweert Eind tot de Middenpeelweg (N 275 tot aan de N 277), de Napoleonsbaan (Ittervoort tot Venlo), de weg van Roermond Tijdens de landelijke politiedag werden honderden verkeersdeelne mers beloond voor hun goede ver keersgedrag. naar Weert (N-280), de weg van Echt via Roermond naar Venlo, de weg van Well tot Ysselsteyn en de weg van Molenhoek tot Venlo. SPEERPUNTEN Naast de rijdende controles vond op een aantal locaties een zoge naamde staande controle plaats. Met alle gecontroleerden heeft de politie een gesprek gevoerd waarin onder andere is uitgelegd waarom op deze landelijke politiedag op deze manier contact gezocht is met de verkeers deelnemers. De controles waren vooral gericht op de speerpunten van het verkeersbeleid in Limburg- Noord. Deze speerpunten zijn: snel heid, rood licht, alcohol, helm en autogordel. 11 Wil jij LjEEL en maas of andere bladen zoals E3 JOURNAAL WEEKENDLOOP DE TELEGRAAF leem dan contact op met Verspreidingsburo "PERIODIEK" Tel. 582877 Noorderhof 6 Venray Waar zijn de Troubadours gebleven Outside uit Schimmert e.o. pre senteren op 14 oktober hun tweede CD album. Zij zijn op 19 oktober te gast. De gemiddelde leeftijd van de leden van Outside is 18 jaar. Ze zijn te gast van 21.00 tot 22.00 uur in het programma "Waar zijn de troubadours gebleven?" van Oscar Hovens.Het programma wordt voor afgegaan door "Gèr Gedoan" van 20.00 tot 21.00 uur. 'n Wandeling dur 't Rooise Land Donderdag 19 oktober gaan we voor de laatste keer naar de Overloonseweg waar Joof Teeuwen vertelt hoe het Natuur Historisch Genootschap de houtwal aan de Overloonse kant van het weiland wil gaan beheren. We ruiken de stink zwam maar vinden hem niet en we praten over de Oostrumse beek waar het beekdal al voor een deel veran derd is in een meer natuurlijkere loop. Een project wat misschien ook in het Loobeekdal uitgevoerd zal worden want dit beekdal heeft een grote natuurwaarde. In 't Venrods Ketierke krijgt u een optreden van de Venrodsen Aovend te horen die op 10 oktober in zaal In d'n Engel gehouden werd. Wie u hoort blijft tot donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur een verrassing. Herhaling maandag 18.00 - 19.00 uur. De gecontroleerde verkeersdeel nemers die zich aan de regels hiel den ontvingen een 'bonne bon'; een doosje met een viertal chocolaatjes. REACTIES Zowel voor de verkeersdeelne mers als voor de politie was deze actie verrassend. Verkeersdeelnemers verwachten enerzijds niet dat ze door de politie worden aangesproken op goed ver keersgedrag en politiemensen zijn er anderzijds op getraind om zich te richten op afwijkend gedrag. De gecontroleerden reageerden overwe gend positief. Met name het toelich tende verhaal van de agenten wekte begrip en vaak klonk er een 'harte lijk bedankt'. Het gewone politiewerk ging uiteraard door en mensen die in overtreding waren zijn dan ook bekeurd. In totaal werden 157 bekeuringen uitgereikt. De overtre dingen waren grotendeels het niet dragen van de autogordel, het rijden door rood licht, het niet tonen van het rijbewijs en het overtreden van de maximum snelheid. In totaal zijn er 74 blaastesten afgenomen. Niemand bleek teveel te hebben gedronken. In totaal 48 politiemedewerkers (inclusief leden van de vrijwillige politie) hebben zaterdag de publieksvriendelijke actie uitge voerd en daarmee invulling gegeven aan de tweede landelijke politiedag. Ook het volgend jaar staat de twee de zaterdag in oktober in het teken van de landelijke politiedag. Het thema van het volgend jaar wordt naar verwachting in 'mei 2001 bekendgemaakt. Grotestraat 73, Venray Helmond, Breda, Roosendaal, Boxmeer, Oss De actie die de leerlingen van het Deurnse Willibrordgymnasium gehouden hebben voor de renovatie van een kindertehuis op het Indonesische eiland Flores is een overweldigend succes geworden. De leerlingen hebben maar liefst bijna 2500 ontbijten verkocht, waarvan tegen de 500 in de regio Venray- Horst. Het tehuis in Wolefeo werd in 1992 door een aardbeving zwaar beschadigd. Het werd daarna slechts provisorisch hersteld. Op I november is het eindelijk zo ver. Kindercentrum De Nissehoff aan de Bosweg krijgt dan de al zo lang verwachte uit breiding. Er worden op die dag twee houten lokalen van drie bij zes meter op elkaar geplaatst. De Nissehoff kan dan uitbreiden met 20 plaatsen extra voor buiten schoolse kinderopvang. Eigenlijk had de leiding van het kindercentrum de lokalen al na de zomervakantie in gebruik willen nemen. Daardoor is nu een wacht lijst ontstaan die begin november weer is opgelost. Vanaf maart werd de voormalige gastouderopvang aan de Bosweg omgedoopt tot een offcieel kindercentrum. Het klein schalige De Nissehoff onderscheidt zich duidelijk van het grootschalige SSK Duimelot aan de Beukenlaan. De Nissehoff telt straks twaalf plaat sen voor kinderopvang en twintig plaatsen voor buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Anita Achten is er al ruim twaalf jaar werkzaam. Zij vindt dat de kinderopvang na de uitbreiding aan haar maximum zit. Want De Nissehoff wil vooral kleinschalig blijven voor zowel particulieren als voor bedrijfsplaatsen. Het kindercentrum aan de Bosweg is gehuisvest in een kleine boerderij op particuliere grond met een omvang van 3300 m2. Het biedt kinderopvang op antroposofische grondslag volgens de visie van Rudolf Steiner. "Wij wonen als het ware middenin de natuur. In tegen stelling tot de reguliere kinderop vang zijn mij heel veel buiten. Kinderen leven namelijk dicht bij de natuur. Bij ons zie je geen tv of computer. Ieder kind heeft hier bij voorbeeld ook zijn eigen tuintje waarin ze zelf kunnen zaaien en oogsten. We zoeken trouwens nog een opa die dat mee wil begelei den", vertelt Anita Achten vol enthousiasme. De Nissehoff heeft een heel eigen aanpak. Zo hoeven ouders waarvan hun kind slechts een uur opvang geniet ook maar voor een uur betaald worden. "We zijn daardoor veel goedkoper dan de reguliere opvang die alleen met dagdelen werken. Want buitenschoolse opvang is erg duur voor de ouders." Momenteel kunnen er weer kinde ren aangemeld worden. Want twin tig plaatsen extra voor buitenschool se opvang betekent in de praktijk dat er wel zestig kinderen gebruik van kunnen worden. Anita Achten denkt dat de ouders niet voor De Nissehoff kiezen omdat het goedkoper is. "Het is ook idealisme. We hebben het geluk van een grote ruimte aan de rand van een bos. Met dieren, fruit bomen en veel gras in plaats van een stoep. We gebruiken zoveel moge lijk natuurlijke materialen. Bij ons zie je zo weinig mogelijk plastic." Kindercentrum De Nissehoff, Bosweg 44 in Venray, is bereikbaar Op zaterdag 21 oktober heeft de brandweer van Meerlo-Wanssum iets te vieren. Op deze dag krijgen zij van het gemeentebestuur een nieuwe brandweerauto. Tevens vie ren zij deze dag het tienjarig bestaan van personeelsvereniging Focus 90. Zowel de brandweer als de perso neelsvereniging wil dit niet onopge merkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren zij zaterdag vanaf 14.00 uur een open dag, waar zij zich zul len presenteren aan de mensen van Meerlo-Wanssum en daarbuiten. Het gezegde luidt: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dit geldt ook voor de brandweer. Daarom willen wij bijzonder aandacht schenken aan de jeugd van Meerlo- Wanssum. Wij hebben ervoor gezorgd dat kinderen tussen de 4 en 12 jaar, een kleurplaat hebben gekregen die ingeleverd kan worden tijdens de open dag. Als beloning voor het inleveren van deze kleur- Op zaterdag 21 oktober as. zal er voor de leden en leiding van Jong Nederland Venray een grote activi teit plaatsvinden. Ze gaan zich dan bezighouden met het schoonmaken van de poel aan een heideveldje, aan de Paardenkop in Ysselsteyn. Dit zal in samenwerking zijn met het Natuur Historisch Genootschap. Reeds 5 jaar geleden is er gestart met het schoonmaken van een poel, als jaarlijks terugkerende activiteit. Het schoonmaken wordt verdeelt in twee gedeeltes: de oudere leden van Jong Nederland Venray gaan gras pollen, en waterplanten e.d. uit de beek trekken, zodat er ruimte komt voor kikker en padden. De jongere leden gaan verderop bezig zijn met het omzagen van kleine boompjes aan de waterkant zodat er weer voldoende licht bij het water kan komen. Ook worden de boompjes geringd. Daar onze vereniging deze klus niet alleen kan klaren, is de hulp weer ingeroepen van het N.H.G. Samen met hun is een plan van aanpak opgesteld. Voor meer in formatie over onze vereniging kunt u bellen met de voorzitter, E. Geuyen tel 077-3662588 (na 18.30) plaat krijgen deze kinderen een ritje in een brandweerauto. Tevens zijn er een aantal prijsjes te winnen voor de mooiste of origineelste kleurplaten. Deze worden natuurlijk beoordeeld door een vakkundige jury. Er zijn prijzen beschikbaar in verschillende leeftijdscategorieën. Tijdens de open dag kunnen men sen kennis maken met de brand weer, en de brandweer van Meerlo- Wanssum in het bijzonder. Er wordt elk half uur een interactieve demon stratie gehouden in het blussen van een brandje. Tevens is er een foto expositie in het instructielokaal en uiteraard is de nieuwe brandweerau to te bezichtigen. De nieuwe brandweerauto zal gaan functioneren als hulpverle- nings- en personeel/materieel auto. Dit houdt in dat deze auto is voor zien van reddingsgereedschap om o.a. mensen uit auto's te bevrijden bij verkeersongevallen. Tevens biedt deze auto plaats aan acht brand weermensen en veel extra materieel nodig kunnen zijn bij een redding of brand. Een aantal bijzondere details van deze auto zijn o.a. een elektri sche lier voorop, een ladder die door een druk op een knop van het dak komt en een motorpomp die achter het voertuig staat opgesteld. Tijdens deze dag zullen de leden van de vrij willige brandweer aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Wij hopen u te mogen ontmoeten op zaterdag 21 "oktober op de Dorpbroekstraat 8a in Meerlo. ...en bekijk onze uitgebreide showroom! Een keer écht lekker sanitair ontspannen? Bezoek onze showroom. Daar vindt u een groot assortiment complete badkamers. Losse accessoires. En deskundig advies. Ook voor het realiseren van uw badkamer: De Groot, IMVOB BOUW GARANT bouw - tegels - sanitair cs eet uA Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 ©0800-1800 (gratis) Van Bruggen Adviesgroep Paterstraat 19-c 5801 AT Venray Ofunu een hiis gaat kopen cf Hrjffc wonen: eer goed hypotheekadvies kan ook veêL geld cple- voroi. DeVan Bruggen-adviseurs nemen echt de tgi vcar u En leggen u alles glashelder en dd- cëlijk tit U kip: de teste hypotheek met de laagste maandlasten. B& toom vandaag nog 0800-1800 vcar esi afspraak met n van de Van Bruggen-adviseurs te Varray. O fvraag het gratis informatiepakket aan met het hoekje de 10 Gouden Hypotheek Tics. Van BruGGen ADVIESGROEP www.vanbruggen.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 7