Venray samen met 3W Vastgoed Haan weer op de toren Rabobank gaat goed luisteren naar leden Veulen letterlijk van de kaart geveegd Kanttekeningen bij rampenplan Tegen de wet NLW stuurt overleden medewerkers bedrijfsinfo 'T VENROJS LAEVE GETAEKEND Brandweer vaak te laat Kemphaan- nieuws Geslaagd 'agl peel en maas donderdag 19 oktober - Pagina Voor ontwikkeling detailhandelslocatie De Hulst 2 De gemeente Venray heeft inge stemd oni met 3W Vastgoed een samenwerkingsovereenkomst op je stellen over de ontwikkeling van de Perifere Detailhandel Vestiging (PDV), zoals gepland is 0p De Hulst 2. De keuze voor deze projectontwikkelaar is gevallen iadat de projectgroep De Hulst 2 vijf projectontwikkelaars met elkaar heeft vergeleken. Na onderhandelingen is afgesproken dat de locatie in principe in één keer uitgegeven zal worden aan }W Vastgoed. Tijdens de planvorming van het jedrijventerrein De Hulst 2 hebben diverse geïnteresseerde ontwikke laars zich bij de gemeente Venray oemeld. Door de projectgroep De Hulst 2 zijn gesprekken gevoerd met deze projectontwikkelaars. Uiteindelijk heeft met twee geïnte resseerden (HC Beheer en 3W Vastgoed) die als beste 'scoorden' een vervolggesprek plaatsgevonden waarin dieper op de materie is inge gaan. Tenslotte is gekozen om met 3W Vastgoed (voorheen Ruijters Vastgoed BV) verder te gaan. PDV-LOCATIE Er is in principe besloten dat de PDV-locatie in één keer gerealiseerd zal worden. Dit is volgens de gemeente een voordeel gezien de grote belangstelling van bedrijven voor de PDV op De Hulst 2. Ook is het volgens de gemeente Venray beter mogelijk succesvol te draaien op een grotere locatie. Bijkomend voordeel is nog dat het stedenbouw kundig en architectonisch veel beter uitkomt om de locatie in één keer te kunnen afronden. De gemeente Venray is van mening dat de ontwikkeling van een Perifere Detailhandel Vestiging (PDV), zoals gepland op De Hulst 2, vraagt om een specifieke benadering en invulling en niet vergeleken kan worden met het ontwikkelen van een bedrijventerrein. Onder andere omdat het de eerste keer is dat de gemeente Venray te maken krijgt met het ontwikkelen van een PDV en ze de specifieke kennis hierover niet in huis aanwezig heeft, is ervoor gekozen om een ontwikke laar te zoeken die bereid is de PDV te ontwikkelen. Hub Clephas, directeur van HC Beheer, reageert onaangenaam ver rast. "Ik heb officieel nog niks van de gemeente vernomen. Toch een rare zaak dat ik dit van de pers moet horen. Als het werkelijk zo is, dan is de politiek voor de gek gehouden." Meer wil Clephas op dit moment nog niet kwijt. PEEL EN MAAS on line www.vandenuiuTickhof.nl/ nieuws 'Het is volstrekt onaanvaardbaar lat de Venrayse brandweer de lan- rdeüjke kwaliteitsnormen bij lange na niet haalt. Het tegendeel is aan de irde. In slechts 10% van de keren jat de brandweer uitrukt, gebeurt it binnen de normtijd. Terwijl de ndelijke norm 90% is." jl, Busser (Samenwerking) uitte insdagavond in de commissie jemene Zaken bij de behandeling l de productbegroting forse kri- fk op het functioren van de brand- jusser vond het nog acceptabel de brandweer in 50% van de izetten binnen de gestelde normtijd ij een brand arriveert, maar 10% ond hij onaanvaardbaar. Hij pleitte an ook opnieuw voor een onder- ,.ri aek naar een nieuwe of tweede «of. icatie van de brandweer. Wethouder Jan Driessen kon geen lezegging doen, maar zei wel dat vraag van het commissielid ühriftelijk beantwoord zal worden. Bouwstenen voor de Venrayse ruimte, fundament of boter? 'De docuclip over de Bouwstenen Lor de Venrayse Ruimte was de gelopen tijd te zien op Kabelkrant ray. De visie op de kenmerken de Venrayse ruimtelijke orde- |gwerd er helder in verwoord en :pt verwachtingen bij iedereen, [e het gebruik van de openbare ite o de een of andere manier ter je gaat. Mijn invalshoek is vooral vanuit het verleden. Hoe fraai de jiperook uitziet, toch bekruipt mij tnonbehaaglijk gevoel, als ik het ïws een beetje bijhoud. Men kan lelijk van mening verschillen, sturend de gepresenteerde ste- ibouwkundige visie zal zijn, en "lus ook over de vraag, welke ele menten uil het verleden bewaard J leteii worden, hoe dat dient te peuren en welke middelen men er oor (over) heeft. Feit is wel dat na loop er niets meer te bewaren valt. 'm maar een enkel voorbeeld uil «n lange rij te noemen, zo zouden fel Venrayers graag de gevels van et afgebroken hotel De Gouden «uw in het huidige straatbeeld igepast hebben gezien. Nogal wat tënsen vinden met mij, dat erg veel bienlen in het straatbeeld hebben loeten wijken voor nieuwbouw met 'finig of geen uitstraling. Het cen- jim van Venray gaat steeds meer en op een uiterst gemiddeld win- gebied: gelijksoortige gebouwen overigens gelijksoortige winkel- ens kom je overal tegen. Het kan anders: de meest recente fraaie ondering vormt Berden Mode. Jomenteel worden er plannen Wikkeld om een gedeelte van de ite Markt en de Marktstraat op de op te nemen. Volgens Peel en as wil de gemeente Venray het e gebied vanaf bakkerij Pijpers iet kruispunt met de Eindstraat 'ruiken voor nieuwbouw van kels, appartementen en een par- ïgarage. Ondanks de docuclip P de Bouwstenen hou ik mijn ft vast. Gaat straks opnieuw alles "n de grond? Houdt men reke- met de contouren van de huidi- 'ebouwing of moet omwille van ld flink de hoogte worden inge- an? De gevels van de voormalige I ueotheek, het oude arbeidsbureau "van het Upke zijn, los van hun W van onderhoud, bouwkundige Bfienten, die een nadrukkelijke fa, P'age leveren aan de sfeer in het II ®ied. Dat dit stukje Venray opge- todeerd moet worden is voor nie lli land een vraag. Ik ben benieuwd, 'de Bouwstenen voor de Venrayse 'mte een fundering gaan geven "de plannen of dat ze boterzacht "den blijken te zijn. Koos Swinkels, Venray. De Johannes de Doper-kerk in Merselo heeft zijn torentje weer terug. Vorige week donderdagmor gen markeerden het terugplaatsen van de haan en bol de afsluiting van hel tien jaren onderhoudsplan van de Merselose kerk. In die jaren werd de kerk aan een grondige onder houdsbeurt onderworpen. De kosten bedroegen 250.000 gulden, waarvan 60 procent afkomstig was van subsi dies (Rijk en provincie), terwijl de parochianen het resterende geld bij elkaar brachten. Zo werd er onderhoud gepleegd aan het leien dak en de kapconstruc tie van de kerk en werden de kalk stenen en het voegwerk bijgewerkt. Ook werd een raam van de kerk vol ledig gerestaureerd. Het onderhoud werd uitgevoerd door aannemer BAM Utiliteitsbouw Roermond, afdeling bouwzaken van het Bisdom Roermond en Satijn architecten/ingenieurs in Maas tricht. Voordat nieuwe fusiepoging wordt ondernomen De kruitdampen zijn weer opge trokken na het afketsen van de fusie tussen de banken Venray- Oostrum en Zevenrode. Niemand maar dan ook helemaal niemand had er bij de Rabobank rekening meegehouden dat de fusie zou worden weggestemd. En toch gebeurde het onwaarschijnlijke op donderdag 5 oktober. Vijftien van de 55 leden van Venray- Oostrum stemden tegen waardoor de vereiste 75 procent voorstem mers net niet werd gehaald. Het zo zorgvuldig ingezette fusie proces werd daardoor abrupt tot stoppen gebracht. Want al ruim een jaar zijn de beide Rabobanken hele maal gefocust op een samengaan per 1 januari 2001. Overal was al rekening mee gehouden. Een nieuw bestuur en een nieuwe raad van toe zicht waren al geformeerd. De zoek tocht naar een nieuwe directeur was in gang gezet, de 154 personeelsle den werden voorbereid op hun (nieuwe) functie en er moet een gloednieuw hoofdkantoor komen. "We maken nu even een pas op de plaats. Enkele essentiële zaken waar we mee bezig waren zijn stopgezet", verklaart Louis Moers, directeur van Venray-Oostrum. ONDERZOEK Ruim een week na die bewuste donderdagavond staan bestuur en directie van Venray-Oostrum weer met beide benen op de grond. Het wil nu duidelijk geen overhaaste beslissingen nemen. Zoals even snel een nieuwe fusievergadering uitroe pen. De bestuurders van de Venrayse bank willen eerst onder zoeken wat er nu precies onder haar leden leeft. Van de 750 leden kwa men er namelijk slechts 55 op die bewuste vergadering. Daarmee werd onderstreept dat de betrokkenheid bij Venray-Oostrum veel minder is dan bij de meer agrarische bank Zevenrode. Want in Ysselsteyn bezochten op dezelfde avond 230 leden de vergadering waarvan 86 procent voor een fusie met Venray- Oostrum stemde. Louis Moers zegt niet te weten waarom de fusie is weggestemd. Daarom wil hij juist zijn leden gaan raadplegen. "Wij zoeken nadrukke lijk de dialoog met zowel voor- als tegenstemmers. De komende twee weken willen wij onderzoeken of er voldoende draagvlak is om het fusievoorstel opnieuw in stemming te brengen", zo staat te lezen in de brief die op 13 oktober naar de leden is gestuurd. Opvallend is de terughoudendheid die uit deze brief spreekt. Niets wijst erop dat de fusie per 1 januari 2001 per se moet door gaan. Er wordt daarvoor geen enkel beroep op de leden gedaan. "We willen eerst weten of een tweede stemmingsronde wel zin heeft. De fusie staat wat ons betreft nog steeds overeind. Maar indien blijkt dat de leden geen tweede stemming willen dan gaat ook de fusie niet door", verklaart Louis Moers die echter uit zijn gesprekken met enkele leden positief gestemd is "Ik hoor veel mensen zeggen 'als ik dit had gewe ten dan was ik zeker naar de verga dering gekomen'. Ik proef teleurstel ling uit de eerste reacties. Maar ook grote betrokkenheid. En dat mogen we onszelf aanrekenen. We hebben te weinig gedaan om de leden er bij te betrekken. We willen nu verbete ren wat er fout gegaan is. We gaan daarom goed luisteren naar de gevoelens van de leden." CULTUURVERSCHIL Naar verluidt was de presentatie van het fusievoorstel op eerste ledenvergadering van 19 september niet echt sterk geweest. Er waren toen ook zo'n 55 leden op de bijeen komst afgekomen. Op de vergade ring van 4 oktober werd er door een lid opgewezen dat het slecht gesteld is met de agrarische sector. Omdat Zevenrode vooral bedrijven uit die sector heeft, plaatste hij vraagtekens bij een samengaan. Ook W. Thus, branchemanager varkenshouderij Rabobank Nederland, schetste onlangs een uiterst somber toe komstbeeld voor de varkenshoude rij. Van de 20.000 varkensbedrijven die er in 1996 waren zijn er nu nog 16.000 over. Over twee jaar zullen er nog 12.000 bedrijven zijn en in 2005 nog slechts 8.000. Vooral de kleine en middelgrote varkenshou ders zullen hel hoofd niet boven water kunnen houden. Volgens Louis Moers is dat niet de oorzaak geweest van het afketsen van de fusie. Maar het aloude cul tuurverschil tussen een agrarische en een 'stadsbank', die al een eerder een fusiepoging in de weg stond, mag toch niet zomaar uitgevlakt worden. Het valt te begrijpen dat de leden van Venray-Oostrum enigs zins huiverig zijn voor een bank als Zevenrode waarvan het balanstotaal voor bijna 90 procent bestaat uit 'vorderingen op cliënten'. In een toe lichting op de balans van 1999 van Zevenrode staat te lezen dat de stij ging van deze post mede veroor zaakt wordt doordat aflossingen door varkens- en leghennenhoude- rijen zijn opgeschort. Met andere woorden is een aantal bedrijven niet in staat om aan zijn aflossingsver plichtingen te voldoen. Een andere mogelijke oorzaak kan zijn dat Zevenrode, omdat het de grootste bank is, blijft voortbestaan en de leden van Venray-Oostrum met hun ja-woord voor de fusie tevens instemmen met de liquidatie van hun bank. Alle activiteiten, bezittin gen en schulden van Venray- Oostrum worden integraal door Zevenrode overgenomen, zo staat te lezen in het fusievoorstel. Directeur Moers wil nu echter niet naar oorzaken gissen. "Ik weet niet wat het wel geweest is. We kunnen nu nog geen conclusies trekken omdat we dat eerst van de leden wil len vernemen." Op dinsdag 23 okto ber wordt een tiental leden van Venray-Oostrum bij elkaar geroepen voor een 'kringgesprek' waarmee het onderzoek is afgerond. Pas daarna beslist de bank of er een nieuwe ver gadering wordt uitgeschreven. Louis Moers kon niet aangeven of de fusiedatum van 1 januari 2001 dan nog wel haalbaar is. Commissielid G. Lemmens (fractie Van de Vorle) wilde vorige week woensdagavond in de com missie Algemene Zaken de hele Nederlandse wetgeving de grond in boren. Bij de vaststelling van de wijzi gingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het prostitu- tiebeleid zei Lemmens dat Venray "als autonome gemeente niet steeds moet slikken wat de overheid ons opdringt." Lemmens had het vervolgens over huis-, tuin- en keukenseks. aantas ting van de menselijke waardigheid, witwassen, drugscriminaliteit en andere populistische kreten. Ook wethouder Driessen en de overige commissieleden konden het betoog van Lemmens niet helemaal volgem B. Linskens (PvdA) verwoordde de mening van de commissie: "Je kunt een lokale regeling toch niet verheffen boven landelijke regelge- Drie overleden medewerkers van NLW-buitenbeheer kregen vorige week nog post van hun voormalige werkgever. Het betrof een algemeen informatieboekje over het bedrijf. Gerda van den Hoogenhof nam de ongewenste post van NLW hoog op en klom in de pen. Haar man, die op 17 oktober 1997 overleed, werd destijds zeer tegen zijn zin overgeplaatst van de gemeente, waar hij 26 jaar werkte. naar de dienst buitenbeheer van NLW. "Dit deed hem veel verdriet. En na drie jaar niets meer van zijn werkgever te hebben vernomen kreeg hij deze week een pakketje brieven over gebruik kantine, verlof, overwerk, koffiepauze enz. enz. NLW bedankt voor weer veel pijn en verdriet voor mijn kinderen en mij", zo schrijft zij in haar brief. Martien Lange, lid van het managementteam van NLW bedrij ven, betreurt de gang van zaken. "Vorige week hebben we naar alle medewerkers een 'wegwijzer' gestuurd. Helaas is er bij de afdeling buitenbeheer iets mis gegaan. Want drie inmiddels overleden medewer kers hebben dit infoboekje ook toe gezonden gekregen. We vinden dit heel vervelend voor de nabestaan den. We hebben deze mensen daar om telefonisch benaderd en onze excuses hiervoor aangeboden", zegt bedrijfsleider Lange van NLW- Dienstverlening. "Ze zijn ons liever kwijt dan rijk" Op een tiental plaatsen in Venray hangen borden met platte gronden van de gemeente. Zoals bijvoorbeeld in de hal van het postkantoor en aan de zijgevel van VVV/ANWB op het Henseniusplein. Deze kaarten, rij kelijk voorzien van advertenties, zijn niet compleet want Veulen is er niet op te vinden. Ysselsteyn en Vredepeel vallen eigenlijk ook buiten het bereik van de kaart. Maar daar hebben de makers wat opgevonden. In een apart kader zijn beide dorpen op de plattegrond 'geplakt'. Tussen de wel 25 commerciële uitingen in blijft de zoektocht naar Veulen zonder resul taat. Een stuk van de straten Brugpas en Veulenseweg is nog wel te vinden. Maar op de plek waar beide wegen bij elkaar komen, de dorpskern rond de kerk, is van de kaart verdwenen. Dit tot groot onge noegen van de Veulense dorpsraad. Zij hebben het 'verdwijnen' van hun dorp al aangekaart in het dorpsra- denoverleg. "Want Veulen hoort ook op die kaan te staan. Maar blijkbaar stelt Veulen in de gemeente Venray niets voor. Het lijkt wel of ze ons liever kwijt dan rijk zijn", zegt Gerrit Reintjes, secretaris van de dorpsraad. Hij weet dat de Veulenaren zich toch al vaak achter gesteld voelen vanwege de beperkte voorzieningen. Zo ligt er bijvoor beeld geen tv-kabelnet in het 500 inwoners tellende dorp. "Ze plakken gewoon een advertentie over ons dorp heen. Terwijl er ruimte genoeg is op die kaart. Dit onderstreept het gevoel bij de Veulense mensen dat ze doodgezwegen worden." 'FOUTE' PLATTEGRONDEN Navraag bij de afdeling voorlich ting leert dat de gemeente niets met de kaarten van doen heeft. De offi ciële gemeenteplattegronden zijn te vinden op de info-borden langs de invalswegen. De gemeente werkt hierin samen met de firma Suurland Falkplan uit Eindhoven. De 'foute' plattegronden die her en der in de gemeente hangen zijn afkomstig van twee bedrijven uit Deventer: Euromap Kartografie en City Promotion Geographic. "Zij brengen die kaarten zelfstandig uit en werven hiervoor adverteerders. De plattegronden worden opgehan gen op particuliere eigendommen. Daar kunnen wij verder niets aan doen want dat gebeurt buiten de gemeente om", zegt Silvia van Nispen van de afdeling voorlichting van de gemeente Venray. Volgens woordvoerders van het postkantoor en VVV/ANWB ont vangen zij geen vergoeding voor het ophangen van de kaarten. Gerrit Reintjes hoopt evenwel dat op de nieuwe plattegronden Veulen niet vergeten wordt. Volgens Silvia van Nispen worden ze om de twee jaar vervangen, zo heeft zij van City Promotion Geographic vernomen. Aangezien de kaarten onlangs ver nieuwd zijn blijft Veulen voorlopig nog 'onzichtbaar'. "Dat maakt het allemaal nog erger. Ze hebben Veulen gewoon begraven onder de advertenties", stelt Reintjes. Een dorpsopstand zal niet veel'zin heb ben want daarvoor hebben de Deventerse bedrijven zich al inge dekt. 'De uitgever en de maker van deze kaart zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomendheden', zo staat er in de kleine lettertjes te lezen. W. Michiels (CDA) plaatste woensdagavond in de commissie Algemene Zaken kanttekeningen bij het nieuwe gemeentelijk ram penplan. Met name de persvoor lichting bij een ramp in de gemeente Venray kan volgens hem niet worden afgedaan met het inrichten van een perscen trum. "Is dit onderdeel van het plan realistisch als de halve mediawereld van West-Europa op een ramp in Venray afkomt", vroeg Michiels zich af. In het plan wordt voorgesteld om bij een ramp in de gemeente een perscentrum in te richten. Op het rampterrein wordt geen pers toege laten, alleen als de burgemeester daarvoor toestemming geeft. "Maar het is te simplistisch om te denken dat je met een lint of wat politiemensen de pers, met name cameramensen, kunt tegenhouden. Dat heeft het voorval in Helden (de gijzeling in een huis, red.) wel bewezen", aldus Michiels. Volgens wethouder Jan Driessen is het rampenplan er vooral om gestructureerd te werk te kunnen gaan: "Een ramp is altijd een chaos, maai- met het plan willen we de juis te balans kiezen om de zaken goed te regelen." Driessen denkt dan ook dat tus sentijdse oefeningen met andere gemeenten, waar de praktijk van alledag wordt geoefend, geen over bodige luxe is "Want anders wordt het hele plan een papieren tijger." Elke zondagmorgen van 10,00- 12.30 uur koffie-uurcje in de Kemphaan voor alle ouderen. Loop eens binnen, je komt er gegarandeerd bekenden tegen. Gezellig. Op werkdagen blijft natuurlijk iedereen zonder meer welkom en je hoeft geen lid te zijn van de ouderenvereniging. iEen praatje maken kan. een kran tje lezen, een kopje koffie, thee of fris drinken. Heb je geen zin in een praatje? Je kunt een kaartje leggen, biljar ten ui'kennis maken mei compu ter en e-mailen. Zelfs gratis inter netten is mogelijk.J Leonard Geerits uit Venray is afgelopen donderdag aan de Katholieke Universiteit Nijmegen geslaagd voor het Doctoraal Examen Rechten met als specialisa tie Octrooi- en Auteursrecht. PEEL EN MAAS on line www.vandenmunckhof.nl/ nieuws

Peel en Maas | 2000 | | pagina 5