De geschiedenis van de Venrayse schaapscompagnieën t 5% KORTING PEEL EN MAAS "Onze eerste dans zal ik nooit vergeten" Pastoor van Kempen 'monseigneur' Laarzentocht voor Peelwerkers r Controle snelheid Leerhuis in de Mariakapel te Holthees Waarom meer betalen? x Op onze gehele dames- en herencollectie Opbrengst collecte kanker bestrijding Winter- wandeling in Merselo Omroep Jenniskens ƒ3000 voor hobby- apparatuur Tegen vangrail BEZORGEN? Gasprijzen isoleren? Spouwmuurisolatie! Cursus Volksuniversiteit Venray start op 24 oktober DONDERDAG 19 OKTOBER 2000-NR. 42 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG De Volksuniversiteit Venray art op dinsdagavond 24 oktober ei een cursus over de geschiede- 5 van de Venrayse schaapscom- gnieën. Wat de Spaanse stad Cadiz tijdens zestiende en zeventiende eeuw ,orde zilverhandel in Europa en nsterdam voor de handel in isterse specerijen, die door talloze OC-schepen werden aangevoerd, tekende, zo was Noord-Limburg met name Venray tijdens de >entiende eeuw het centrum van n internationaal opererende scha- ihandel. HISTORIE Een lange geschiedenis van toe- lligheden, maar ook van staatkun de veranderingen, de explosieve oei van een aantal West-Europese :den, het stimuleren van bepaalde [ken van nijverheid en industrie, opbouwen en het onderhouden n handelsrelaties hebben een rol speeld voordat een aantal eenvou- gekooplieden uit Noord-Limburg nrol kon spelen in de internatio- le schapen- en vleeshandel. Reeds aan het begin van de negen- inde eeuw hielden enige inwoners n Venray zich bezig met de scha- nhandel in het buitenland. Op een igeven moment zijn enkele 'van e personen gaan samenwerken, de vele kudden schapen veilig wel te kunnen overbrengen van aankoop- naar de verkoopplaats jomde risico's te beperken en hun uktpositie te verstevigen. Weldra zagen deze kooplieden ns om in België en Noord- ankrijk waardevolle handels- entschappen te vestigen. In 1846 rhandelde deze eenvoudige jord-Limburgse boeren 5.500 hapen en dit aantal was een jaar ;eral verdubbeld. In 1856 werden deze handelaren 10.000 scha- nin Londen, 10.000 in Parijs en 00 in Luik verkocht. In 1860 eg dit aantal tot 35.000 en in 66 bedroeg de omzet 70.000 iks. In 1872 verhandelde men :er dan 100.000 schapen en droeg de omzet meer dan 1 mil- ïii gulden. Uit dit avontuur van kelen ontstond in de negentiende uw een handelsorganisatie die spoedig een groot deel van Europa omspande en doordrong tot ver in Rusland en zelfs kooplieden uitzond naar de pampa's van Argentinië. In Venray stond dit handelsgezel schap bekend onder de naam 'De Grote Schaapscompagnie' en de leden werden 'schaapsknikkers' genoemd. Hun handel en wandel met vele duizenden schapen naar de markten en abattoirs te Londen, Parijs, Lille, Brussel en Antwerpen zijn aanleiding geweest tot het instellen van een gedegen historisch onderzoek. De uitkomst hiervan zal in de cursus uitvoerig besproken worden. DOCUMENTEN Drie documenten markeren het waarschijnlijke begin van een min of meer regelmatige en op Frankrijk gerichte handel in schapen door ondernemende schapenhouders uit Venray. Op de eerste plaats volgt Venray was in de negentiende eeuw het centrum van de internatio nale schapenhandel. hier een citaat, uit een brief van 7 oktober 1809, dus nog in de zoge naamde Franse tijd, van Jan Willem Lutters, rentmeester van het kasteel Well, die op dat moment in Parijs verbleef en in kennelijke geldnood verkeerde: 'Met de heer Milliard (een notaris uit Roermond) heb (ik) niet kunnen afrekenen, dewijle hij belet was. Ondertussen zullen Uw H. Welgeb. Ontvangen door (tussenkomst van een) zekeren schaapskoopman Poels van Venray, die op Parijs handelt. 3000 gulden Cleefsch. Bij mijnen naasten brief zal (ik) daarover bere keningen maeken. verzoeke aan deze Poels eene assignatie (kwitan tie) van gelijke zomme op mij te perpareren' Verder maakte en provinciaal rap port uit 1822 melding van het feit, dat in venray vier inwoners schapen naar Frankrijk exporteerden en dat aan de hand van verleende uitreis vergunningen werd berekend, dat er per maand vier- a vijfhonderd scha pen naar Frankrijk werden verkocht. Deze schapen werden gedeeltelijk gefokt in de gemeente Venray en voor het overige gedeelte in de omliggende gemeenten. Op 3 augustus 1824, dus twee jaar later, vroeg de schaapskoopman Gerard Poels (1799-1857) uit Venray een buitenlands paspoort aan, om buiten de landsgrenzen han del in schapen te kunnen bedrijven. Dit zijn tot nu toe de vroegste histo rische aanwijzigingen van de aan wezigheid van een min of meer georganiseerde schapenhandel van uit Venray op het buitenland in het begin van de negentiende eeuw. Voor meer informatie over deze cursus, Volksuniversiteit Venray, tel:0478-580185. Paus Johannes Paulus heeft stoor Van Kempen van tysteren zaterdagmorgen noemd tot 'kapelaan van zijn Uigheid'. De benoeming tot kapelaan van paus is een blijk van erkenning inde katholieke kerk voor pries- is die zich op een bijzondere mier voor de kerk en het geloof bben ingezet. PRIESTERJUBILEUM Dr. Wilhelmus Henricus Van impen werd geboren op 2 novem- 1925 te Meerlo. Zijn priesterwij- ng volgde op 25 maart 1950. itzelfde jaar ging hij naar Rome te studeren (theologie en dog- atiek). Op 12 augustus 1953 werd n Kempen benoemd tot rector van t Sint Jozefinstituut te lkenburg. Op 30 juli 1954 volgde p benoeming tot moderator voor RK HBS te Geleen. Zijn volgen- benoeming was die tot perso- neelsbehartiger van het bisdom Roermond (22 juni 1966). Een maand later werd hij tevens benoemd tot rector van het RC Godshuis te Roermond. Op 1$ augustus 1973 kreeg hij ontslag als personeelsbehartiger van het bisdom (hij bleef wel rector in het Godshuis) en werd hij benoemd tot aalmoezenier met speciale opdracht voor Noord-Limburg en tot parttime catecheet en pastoraal werk aan de Pedagogische Academie in Venlo. Die laatste functie behield hij tot 1 augustus 1981 om zich daarna hele maal aan het aalmoezeniers werk te wijden. In die functie was en is hij betrokken bij tal van maatschappe lijke organisaties. Op 7 november 1991 werd Van Kempen benoemd lot pastoor van de parochie H. Willibrordus te Geysteren, terwijl hij daarnaast tot op de dag van van daag zijn aalmoezenierswerk is blij ven doen. Zeer onlangs vierde Van Kempen zijn 50-jarig priesterjubi leum. Werkgroep Behoud de Peel De herfst is dit jaar weer eens «Irukkelijk en met veel misbaar gevallen. De vrijwilligers van het lehverk dat niaar niet teVeel treuren, mar zich hun aloude ijdkreet herinneren: 'Alle weer is Iweer'! Zoals gebruikelijk gaan ergens in de Deurnese Peel ber- öpslag verwijderen met kniptang zaag om zo De Peel weer iets rvan haar oude weidsheid terug geven. Al staat de precieze èmming voor de volgende peel- kdag op dit moment nog niet duidelijk is wel, dat de deelne mers hun laarzen deze keer hard nodig zullen hebben. Het heeft de laatste tijd immers behoorlijk gere gend en de sponzige en soppige Peel is zich alweer volop aan het volzui gen met water. Liefhebbers van overtrekkende ganzen, grootse wol kenluchten en., modderballetten komen deze zaterdag goed aan hun trekken. Verzamelen: a.s Zaterdag 21 okt. om 09.00 uur bij de kerk van Helenaveen. Laarzen meenemen. Aanmelden: tel. nr. 0492-515883 of 0493-319610. Grotestraat 93, Venray Copines, Cartoon, Donaldson, Bogie, 'osner, Basler, Lucia, Frankenwalder, Camel, Gant, Paul Shark etc. De jaarlijkse collecte van de Nederlandse kankerbestrijding Koningin YVilhelminafonds heeft in Venray ƒ32.021,65 opgebracht. Hiervoor onze hartelijke dank, in het bijzonder de onmisbare col lectanten. Zij hebben zich geheel belangeloos ingezet voor dit goede doel. Overzicht collecteopbrengst: Venray 20.780,10: Castenray 729.55; Heide 715,00: leunen 1550,00; Merselo 1192,75; Oostrum 1527.00; Oirlo 1515,00; smakt 815,25; veulen 534,00; Vredepeel 268,00; Ysselsteyn 2430,25. Vervolgens willen wij niet onver meld laten dat de afd. Venray afge lopen collectejaar ƒ22.548,30 mocht overmaken aan het Koningin Wilhelmina Fonds namens al dege nen die bij gelegenheid van begrafe nis of crematie in plaats van bloe men een bijdrage hebben gevraagd voor het KWF. Nogmaals bedankt. Heeft u vragen over preventie, vroege ontdekking, behandeling of begeleiding, dan kunt u de KWF- voorlichters bereiken via de Hulp en informatielijn (gratis), tel. 088- 0226622of 0800-KWFKANKER. (ma-vrij. van 10.00-12.30 en 13.30- 16.00 uur). Op dat nummer kunt u ook 24 uur per dag brochures (kos teloos) bestellen via een zogeheten voice response systeem. Ook via www.kankerbestrijding.nl onder 'Service' zijn folders en andere informatie verkrijgbaar. Contactpersoon voor de afd. Venray is mw. L. Stoks-Steijvers, tel. 0478- 586659. De Natuurvrienden houden op zondag 22 oktober weer hun eerste winterwandeling van dit seizoen. Afstanden en starttijden: 5-10 km 08.00-14.00: 20 km 08.00-12.00 en 30 km van 08.00-10.00 uur. Speciaal voor gezinnen met kin deren is er 's middags een puzzel- tocht van 5 km uitgezet. De starttijd hiervan is tussen 13.00 en 14.00 uur. Voor de winnaars zijn er weer enke le leuke prijsjes. Na afloop van de tocht ontvangt iedere deelnemer die dat wenst tegen een geringe vergoe ding een medaille of cijfertje. Het startbureau is in café d'n Tommes, Grootdorp 40, tel. 0478-546236. Op de rustplaats van de 10/20/30 km is er tegen een redelijke prijs koffie, soep. chocomel e.d. te koop. Inschrijfgeld; met medaille of cijfertje ƒ4,00: zonder herinnering ƒ2,50.' Het inschrijfbureau sluit om 17.00 uur. Inlichtingen:, 0478-546496. geïsoleerd alumin iu i unstbtof Ramen Deuren Serres Tel: 0478-571 481 Waar zijn de Troubadours geble ven Outside uit Schimmert e.o. pre senteren op 14 oktober hun tweede CD album. Zij zijn op 19 oktober te gast. De gemiddelde leeftijd van de leden van Outside is 18 jaar. Ze zijn te gast van 21.00 tot 22.00 uur in het programma "Waar zijn de troubadours gebleven?" van Óscar Hovens.Het programma wordt voor afgegaan door "Gèr Gedoan" van 20.00 tot 21.00 uur. 'n Wandeling dur 't Rooise Land Donderdag 19 oktober gaan we voor de laatste keer naar de Overloonseweg waar Joof Teeuwen vertelt hoe het Natuur Historisch Genootschap de houtwal aan de Overloonse kant van het weiland wil gaan beheren. We ruiken dé stink zwam maar vinden hem niet en we praten over de Oostrumse beek waar het beekdal al voor een deel veran derd is in een meer natuurlijkere loop. Een project wat misschien ook in het Loobeekdal uitgevoerd zal worden want dit beekdal heeft een grote natuurwaarde. In 't Venrods Ketierke krijgt u een optreden van de Venrodsen Aovend te horen die op 10 oktober in zaal In d'n Engel gehouden werd. Wie u hoort blijft Tot donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur een verrassing. Herhaling maan dag 18.00- 19.00 uur. Tijdens een snelheidscontrole op de Vieiiingsbeeksweg in Overloon is maandag de snelheid gemeten van 287 voertuigen. 27 besstuurders reden te hard. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 81 km7uur waar 50 km/uur is toegestaan. Grad en Riek Coppers vijftig jaar samen Grad Coppers uit Hegelsom zag Riek Mommen uit Heide voor het eerst op 17 februari 1947 in een tent bij zaal In den Engel. "Het was carnaval, het vroor dat het kraakte en Venray lag in puin. Maar toen zag ik Riek dansen en ik dacht bij mezelf: 'dat is een leuke griet'. Een dag later ging ik al op bezoek bij haar ouders. En we zijn nooit meer uit elkaar gegaan. Die eerste dans met haar zal ik nooit vergeten." Nederland was in die dagen in afwachting van de geboorte van een prinsje of prinsesje. "Op 18 februari werd prinses Christina geboren", weet Grad Coppers (78) zich nog goed te herinneren. Lachend: "Iedereen verwachtte haar op 17 februari, maar ze werd een dag later geboren. Logisch, want op 17 febru ari hingen de ijspegels nog aan de carnavalstent. Toen was het 'Julianakanaal' nog dichtgevroren." TUINBOUW Grad en Riek (76) hebben het altijd goed met elkaar kunnen vin den en genieten ook nu nog van het leven. "Natuurlijk hebben ook wij mindere perioden gekend", vertelt Riek. "Zeker de jaren na de oorlog waren zwaar. Nederland lag immers in puin en de economie op haar gat. Maar we zijn desondanks altijd gelukkig met elkaar geweest." Jarenlang runde het paar een tuin bouwbedrijf in Hegelsom. "We had den sla, tomaten, augurken en kom kommers", zegt Grad. "In 1952 hebben we in Hegelsom een huis gebouwd en wat jaren later begon nen we een eigen bedrijf, op eigen grond. Een mooie tijd, maar wel dag en nacht werken. Ook Riek heeft altijd meegewerkt. Omdat ik geen opvolger had voor mijn bedrijf, mijn kinderen zijn slimmer geweest, heb ik de zaak verkocht en ben ik nog enkele jaren in de Proeftuinen in Horst aan de slag gegaan. Tot mijn 65ste heb ik altijd gewerkt." VENRAY Grad en Riek wonen nu al ruim tien jaar in Venray. "Riek wilde graag terug naar Venray, waar haar familie woonde, en we wilden dich terbij winkels en andere voorzienin gen wonen", vertelt Grad. "Toen deze woning in de wijk Veltum vrij kwam, hebben we dan ook niet lang na hoeven te denken. We wonen hier immers prachtig, en hebben de Cl000 om de hoek." Afgelopen zondag vierden Grad en Riek, die vijftig jaar geleden (pp 23 oktober) elkaar het jawoord gaven, samen met hun vier kinderen en elf kleinkinderen hun gouden huwelijksfeest. "Onze trouwdag valt Grad en Riek Coppers zijn op maandag 23 oktober 50 jaar getrouwd. dit jaar op een maandag, niet ideaal omdat iedereen op die dag moet werken. Daarom hebben we afgelo pen zondag al een feestje gevierd, in kleine kring, met al onze kinderen en kleinkinderen. Een etentje in Tauris in Velden en daarna bowlen voor de jongeren. Het was een prachtige dag." installatie verwarming elektra ventilatie sanitair airconditioning Oude Kerkstraat 3 5861 BM Wanssum Tel. 0478-532441fax 0478-532645 Email: Jenniskensinstallatie@Jewa.nl Het Juliana Welzijn Fonds heeft ƒ3000,- toegekend aan de WAO/AWW belangenvereniging Venray. De bijdrage is bestemd voor hobby-apparatuur. Het Juliana Welzijn Fonds vindt het belangrijk dat mensen zelfstan dig zijn en blijven, zich kunnen red den in de samenleving en in staat zijn daaraan deel te nemen: jonge ren die hun draai moeten vinden in de samenleving, mensen die zelf standig in hun eigen huis en omge ving oud willen worden, buurtbewo ners die de handen ineen slaan en zich inzetten voor een leefbare buurt, dak- en thuislozen een kans geven op éen menswaardig bestaan, werklozen en andere uitkeringsge rechtigden tot hun recht laten komen in de samenleving. Waar het in al die situaties om gaat, is dat mensen een volwaardig lid van de samenleving kunnen zijn, dat ze erbij horen. In 1999 verstrekte het Fonds ruim 1750 bijdragen voor ruim 26 mil joen gulden. Bijdragen voor bij voorbeeld tijdelijke personeelskos ten, investering in inventaris en gebouwen, voorlichtingsprojecten, deskundigheidsbevordering, werk- vernieuwing en de start van een organisatie. Het Juliana Welzijn Fonds is een onafhankelijk fonds dat zijn geld ontvangt uit onder andere de BankGiroLoterij, de Lotto en giften van particulieren en bedrijven. In de nacht van zondag op maan dag heeft dë politie een 37-jarige man uit Venray gecontroleerd op alcoholgebruik. De man werd gecontroleerd op de Enge Steeg nadat hij met zijn auto aldaar tegen de vangrail was gereden. Hij bleek teveel alcohol te hebben genuttigd en kreeg hiervoor een rijverbod van zes uur en een proces-verbaal. Op de woensdagen 25 oktober, 1, 8, 15 en 22 november 2000 vindt er in de Mariakapel te Holthees een Leerhuis rond de bijbel plaats. De bijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur en eindigen rond 22.00 uur. Het Leerhuis is een manier om samen over een onderwerp te praten en na te denken. Iedere deelnemer heeft haar/zijn eigen opvattingen, ideeën en gedachten over het te 'leren' onderwerp, Door naar elkaar te luisteren en elkaar te bevragen kun je de ander rijker maken en ook jezelf verrijken. Door vijf avonden met de groep bij elkaar te komen groeit er vanzelf een vertrouwens band, als je tenminste bereid bent om te luisteren én te praten. Het Wil jij PEEL EN MAAS of andere bladen zoals E3 JOURNAAL WEEKENDLOOP DE TELEGRAAF Neem dan contact op met Verspreidingsburo "PERIODIEK" Tel. 582877 Noorderhof 6 Venray Leerhuis wordt begeleid door Pius van Loon. Dit Leerhuis is er op gericht om met de deelnemers te 'leren' vanuit en in de bijbel. Dit wonderlijke boek van de christenen en de joden draagt zoveel rijkdom in zich dat het de moeite waard is om je daarin samen te verdiepen. Ieder heeft vanuit zijn opvoeding een eigen kijk op de bijbel. Dit kunnen, we inbrengen in het Leerhuis: je verrijkt er de ander mee en door naar elkaar te luisteren wordt onze! kennis en inleving verdiept. De eerste avond i.s een kennisma king met elkaar en de bijbel. Wie is wie. wat doe je en waarom wil je hier zijn? Wat weetje van de bijbel? Hoe zit die in elkaar? Wie zijn de schrijvers? Waar speelt het zich alle maal af? Op de volgende avond gaan we in op de betekenis van de bij vel in het geloofsleven van joden en christe-: nen. Hoe beleven zij de boeken van de bijbel in hun (geloofs)leven? Wat heeft de bijbel ons te vertellen? Aan de hand van het lezen van bepaalde stukken proberen we dat te verdui delijken. Maar ook proberen we te) achterhalen wat het ons heeft te zeg-: gen. Die avond bepalen we dan zelf welke onderwerpen we de volgende' avonden zullen bespreken, 'leren'. Zie het geheel als een tocht die je samen gaat maken. Je hebt een start-' punt, gaat een eind op weg en bepaalt dan gezamenlijk welke wegen je verder wilt gaan. Uitgangspunt is wel dat je deel neemt aan alle avonden. Durf je het. aan, geef je dan op: kosten ƒ10,- per avond incl. koffie/thee. Opgave bij Pius van Loon. Kapelstraat 14, 5824 AJ Holthees. tel. 0478-636266. Bel voor meer informatie betreffende bestaande woningen en gebouwen: 0478-632044 Grotestraaf 57, Postbus 9 5820 AA Vierlingsbeek Telefoon: 0478-632044 Telefax: 0478-632046 CreemefS

Peel en Maas | 2000 | | pagina 13