berden "AZC niet in Oostrum' Pompeus geval Ophef over bouwstop woningen gratis >sL/E A^s fotomaoie :ED OLFEN WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING 0 I hotel Restaurant ASTERIA I nodigt u uit voor.iV, onbeperkt mosselen DAGELIJKS'- TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE 1500 MJ SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN Felice/ ngen dè specialist por tegels, sanitair en tegelwerken! DE HYPOTHEEK SHOP bij ontwikkelen en afdrukken ONDERDAG 12 OKTOBER 2000 Nr. 41 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG olestraat 68 - Postadres: Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 tail adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws PEEL EN MAAS UW SLEUTEL TOT SUCCES! 78-513980, WWW.FREDOLFEN.NL Aan- en verkoopmakelaardij Reflio Venray, Horst, Boxmeer Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) [Grotestraat 23 5801 BE Venray Tel. 0478-581526 Zo'n 250 belangstellenden kwa men gisteravond naar de inspraakavond over de toekomsti ge plek voor het asielzoekerscen trum (AZC). De gemeente heeft zijn keuze laten vallen op drie mogelijke locaties: De Brabander en Smakterheide II in Venray en De Hulst II vlakbij het station in Oostrum. De bewoners van Oost rum roerden zich het meest op de bijeenkomst in De Witte Hoeve. "375 Asielzoekers is veel te veel voor een dorp als Oostrum met 1900 z'n inwoners. Het moet hier niet komen. Want er zal in Oostrum geen draagvlak voor worden gevonden". De woorden van de heer Gerritsen werden door het publiek met een applaus begroet. Want juist aan het vinden van een draagvlak onder de omwonenden hecht de gemeente heel veel waarde. Gijs Frencken, hoofd Ruimtelijke Ordening van de gemeente Venray. "Een maatschap pelijk draagvlak is uiterst belang rijk. Dat hopen we vanavond uit de reacties te vernemen. Want de komst van een AZC moet weinig weerstand of problemen opleveren", stelde hij. Oostrum deed gisteravond zijn best om duidelijk te maken dat het AZC niet gewenst is op de locatie Hulst II. De dorpsraad wees op de komst van uitgaanscentrum De Steeg naar dat gebied. Tevens vrees den omwonenden dat de asielzoe kers zouden gaan rondhangen op het NS-station. In het begin van de avond kreeg iedere bezoeker een 'scorekaart' uit gereikt. Hierop had de gemeente de drie locaties op dertien criteria beoordeeld met plussen of minnen. De Brabander scoorde het hoogst met tien punten, gevolgd door De Hulst en Smakterheide met respec tievelijk zeven en vijf punten. Tijdens de pauze was het voor velen al duidelijk dat De Brabander de plek zou worden. "Want tel de plus sen en minnen maar op", zei een bewoner van de Noordsingel. Gijs Frencken: "Twee locaties zijn een industrieterrein wat een slechtere woonomgeving is. Terwijl De Brabander een kleiner woongebied is waar het veiliger en aantrekkelij ker is om te wonen." De Hulst scoorde punten voor de goede bereikbaarheid met trein en bus. Frans Wilms, directeur Maat schappelijke Diensten van de gemeente Venray, sprak met klem tegen dat de keuze al op De Brabander gevallen zou zijn. "Als dat zo zou zijn dan hadden we hier vanavond niet eens hoeven komen. We zitten hier echt geen spel te spe len. Er is beslist nog geen keuze gemaakt", verklaarde Wilms die erop wees dat de inspraaktermijn nog tot 4 november doorloopt. De gemeenteraad beslist uiteindelijk in januari 2001. Enkele toehoorders vroegen zich af of het AZC inderdaad na vijfjaar weer verdwijnt. De gemeente heeft voor een tijdelijk centrum gekozen waar 375 asielzoekers in 75 stacara vans worden ongebracht. "Na vijf jaar houdt het op", zei Henk Verstegen projectleider van de gemeente Venray. "Maar als er in deze periode voldoende draagvlak komt en niemand heeft nog proble men met het AZC. dan bestaat inderdaad de kans dat het centrum in Venray blijft." Mevrouw Burgers maakte zich zorgen over de toenemende crimina liteit. "Ik vind het een onveilig gevoel en vraag of de politie wordt uitgebreid. Want het blijkt elders in het land dat door de komst van de asielzoekers de criminaliteit enorm is toegenomen." Robert van Landschot van het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) heeft die ervaring niet. "Natuurlijk zullen er rotte appels tussen zitten. Maar deze mensen zijn erop uit om hier een verblijfsvergunning te krijgen. Dus is het ook in hun belang dat zij zich goed gedragen." Op een vraag waar de kinderen van de asielzoekers naar school gaan meldde Henk Verstegen dat daarover overlegd wordt met het onderwijsveld. De verwachting is dan er ongeveer tachtig kinderen van asielzoekers dagonderwijs op scholen in Venray zullen gaan vol gen. Vanwege een betere integratie kiest de gemeente niet voor een school op het AZC zelf. "Het AZC moeten we zien als normale woon buurt. Daarom wordt het ook niet 'op de hei' geplaatst maar aan de rand van de bebouwde kom", zei Frencken. was het weer zo ver. ste keer is Venray blij gemaakt met een i. Werelddierendag heb- net achter de rug en dan we dit. zult U denken? Welke is? De dooie mus die Dbedrijven heet. heeft daar een haat-liefde g mee. zeker de afgelo- ien tot twintig jaar. is vooral V&D dat zich itig tegen de Venray se rui- tvliegt. Als ik goed geteld :t inmiddels denderde keer gekondigd werd dal deze ilkëten naar Venray komt en 1 keren is dat inmiddels .1st. Geen wonder dat de vlek' nii verbleekt is... aar het is niet alleen V&D. C&A heeft Venray in het ver- n lang aan het lijntje gehou- n. Het is wel frappant dat beide Brems, als ze laten weten dat ze gj bray niet zien zitten, dezelfde ,J gumenten hanteren. Of het voe- ngsgebied van Venray is te on, of de concerns gaan zich eer eens op de bestaande vesti ngen concentreren. Vreemd öf soms? Zeker als men zegt dat voedingsgebied te klein zou Dat zouden de heren onder- mers toch al moeten weten op 1 moment dat ze op de landkaart lar Venray kijken. Maar nee, ze en eerst doodleuk weten in :nray geïnteresseerd te zijn, ekken daarmee valse verwach- ngen die achteraf niet meer blij- te zijn dan de eerder genoem- ènms. T Zouden de V&D-ers, ijenkorvers of welke andere itwinkelorganisalies het in de «komst weer in hun bol krijgen een Venray se vestiging te verwegen, dan doet de gemeente goed aan om eerst maar eens te formeren hoe serieus hun her- nspinsels zijn. Dat zou een hoop d en energie binnen de gemeen - lijke organisatie kunnen bespa- n. Tijd die beter in het aantrek- en van kleinere, gespecialiseerde inkels gestoken kan worden. Dat >u voor het Venray se winkelcen - funi een grotere impuls zijn dan e dooie mus waar we voor de iveelste keer mee blijgemaakt jn. Christ iet PEEL-BRUNCH iedere zondag, C/1 1 vanaf 11.00 uur I MENU MAKT-MAR-WAT-VERÜEG I 1 ^nh°°j°|erts 4-, 5- oï 6-gangen II MANGlNTËL'zr-MENl; (vrijdag, zaterdag en zondag) keuze uit 4 voorgerechten, jm 4 hoofdgerechten KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 l Vestigingen jn I Venray on Boxmeer Rühl Haegens van Aar Voorkomen dat u belasting betaalt! J Noorderhof 8. Postbus 68,5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478)58 46 24 PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer GEZELLEN BAAN 8 5813 EA YSSELSTEVN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mnll: VAKGARAGE@GOMMANSENDEWIT.NL Internetsite: WWW.GOMMANSENDF.Wn-NL BRASSERIE Met' een- Italiaan* knipoogje- Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 www.opelghielen.nl Nederlands grootste pompoen ligt momenteel te pronken bij de ingang van Intratuin Venray. Deze pom poen, met een omvang van 305 cen timeter en een gewicht van 215 kilo werd afgelopen zaterdag, in het kader van een landelijke pompoen wedstrijd, bij het Venrays bedrijf afgeleverd. De pompoen, gekweekt door de Eindhovense Rosalie Luijpers (wier grootouders in Veulen wonen), bleek het winnend exemplaar te zijn. De pompoen bleek meteen goed te zijn voor een nieuw record. De pompoenwedstrijd wordt reeds enige jaren gehouden. Het oude record stond op een omvang van 256,5 cm. A.s. Zaterdagmiddag krijgt Rosalie de landelijke hoofdprijs overhandigd, een weekend Eurodisney voor vier personen met de Thalys. TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tei: (0478) 55 04 10 Bouwkavels Merselo blijken binnen milieucirkels te liggen Vier inwoners van Merselo, die vlakbij het sportpark bezig zijn een huis te bouwen, werden vorige week donderdag naar het gemeentehuis geroepen. Daar wachtte hen een zeer onaangena me verrassing. Want de bouw van hun nieuwe woning moet voorlo pig worden stopgezet. Het blijkt dat de percelen nog juist vallen binnen de stankcirkel van var kenshouder Van Dijck aan De Steeg. Het stilleggen van de bouw heeft in Merselo beroering teweeg gebracht. Want de inwoners kla gen er al jaren over dat ze in het eigen dorp nauwelijks meer kun nen bouwen. Met de voorlopige bouwvergun ning op zak begonnen de vier Merselonaren enkele weken geleden met de bouw van hun huis. Zij had den de grond gekocht van de gemeente Venray. Nu de muren van de benedenverdieping er al staan wordt de bouw stilgelegd. Wim van Dijck had namelijk bezwaar aange tekend tegen de bouwvergunningen. De vier Merselose bouwers verwij ten de gemeente Venray dat ze geen bouwgrond maar landbouwgrond verkocht aan hun heeft. Gerrit Hendriks voerde namens zijn zoon Erwin, die een van de vier gedu peerden is. het gesprek met de gemeente. "Een grote blunder van de gemeente", oordeelt Hendriks die zelf uit de bouwwereld komt. "Het is vooral triest voor de Merselose mensen die al jaren wachten om te mogen bouwen. Want de gemeente wist van de situatie af. Ze hebben blijkbaar gehoopt dat er niemand bezwaar zou maken. Maar nu dit wel het geval is zijn de kopers van de grond de dupe." De familie van Dijck wil niet op de kwestie reageren. Ze hebben de zaak uit handen gegeven aan een advocaat. Gerrit Hendriks weet dat Wim en zoon Leon van Dijck twee jaar geleden tevergeefs geprobeerd hebben hun varkensbedrijf uit te breiden. "Van Dijck handelt puur uit eigenbelang. Alhoewel ik besef dat hij bezwaar maakt tegen het bouw plan en niet tegen de mensen die het aangaat. Hij probeert en nu uit te halen wat erin zit. Dat is zijn goed recht alleen gaat het wel over de rug van deze jonge mensen die hier aan het bouwen zijn." RECHTER Piet Lucassen van de gemeente Venray legt uit dat de gemeente zich gehouden heeft aan de richtlijnen van de provincie. De gemeente kon daardoor kleinere stankcirkels han teren dan volgens de landelijke Brochure Veehouderij en Hinderwet mogelijk was. "In overleg met de provincie hebben we deze minder strenge richtlijnen toegepast. De milieucirkels van Van Dijck zouden dan net buiten dit bestemmingsplan komen te liggen", verklaart Lucassen. Maar uitspraken van rechters in vergelijkbare gevallen elders in het land wierpen roet in het eten. "De soepelere richtlijnen zijn door enkele rechters getoetst en niet verbindend verkaard waardoor ze dus geen werking hebben. Op grond hiervan heeft Van Dijck verzocht om de stankcirkels volgens de offi ciële Brochure te hanteren." De vee houder nam een advocaat in de arm om bij de rechtbank een procedure te beginnen tegen de verleende bouwvergunningen. De gemeente ging daarop met Van Dijck en zijn advocaat aan tafel zitten. "Zij zijn bereid om het bezwaarschrift en het verzoek voor schorsing van de bouw op te schorten. De zaak wordt nu dus niet behandeld bij de rechter. De advocaat van Van Dijck stelde ech ter als voorwaarde dat de bouw onmiddellijk zou worden stopgezet. En daarmee hebben de vier betrok kenen vorige week ingestemd", zegt Lucassen. BOUW STIL De gemeente hoopt er in overleg met de familie van Dijck uit te komen. Om de bouw van de vier woningen toch te laten doorgaan zal de stankcirkel verminderd moeten worden. Volgens ambtenaar Lucassen zijn daarvoor enkele mogelijkheden waarvan het gedeel telijk afkopen van de hinderwetver gunning van Van Dijck er ée'n is. "We proberen zodanig tot overeen stemming te komen dat straks de milieucirkel niet meer over dat gebied loopt", bevestigt Lucassen. Rond het bedrijf van Van Dijck staan verschillende huizen die nog veel dichterbij liggen dan de vier woningen in aanbouw. Een mogelij ke uitbreiding van het varkensbe drijf is daardoor vrijwel onmogelijk geworden. "Het bestemmingsplan in Merselo verdient niet de schoon heidsprijs. Want het lijkt nergens op dat de gemeente op deze wijze bouwkavels verkoopt. Van Dijck heeft de misser van de gemeente opgespoord. Maar hij weet niet wat hij deze vier mensen ermee aan doet". vertelt Hendriks. Op dinsdag 17 oktober zitten Van Dijck en zijn advocaat weer met de gemeente aan tafel: Tot die tijd ligt de bouw stil. Piet Lucassen wil niet van het slechtste scenario uitgaan dat de woningen niet kunnen worden afge bouwd. "Als gemeente doen we er alles aan om tot een oplossing te komen. Want met het verlenen van de bouwvergunningen verslechtert de situatie voor Van Dijck niet. Hij kan immers toch niet meer uitbrei den. Aan de andere kant moeten we wel aan de regelgeving voldoen. We zullen ons inspannen om overeen stemming te bereiken met Van Dijck zodat de bouw kan worden voortge zet. Want mocht dit niet lukken dan levert dit drie verliezers op. De vier bouwers, de gemeente en Van Dijck zelf. En daarmee is niemand gebaat", stelt Piet Lucassen. Patersstraat 3 3801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 Nu is het een prima tijd om graszoden te leggen! Graszoden-Kvveekbedrijf DIRECT GAZON v.oj Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkuilenweg 11Ysselsteyn ook aos in 1 uur iiirzTTTm^rmnTKW SCHOOLSTRAAT 5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 x|4CEtq VERSTANDIGE KEUZE

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1