berden Mogelijke locaties AZC bekend EHBO blijft in Venray" gratis Tellce/ M f37,50 tfxttOOft mmsL Bf na Beperkte opname kinderen in ziekenhuis Venray fotomapie rrmrw WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Bestuurder betrapt tandoetere Asteria ONBEPERKT# MOSSELENj TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE bii ontwikkelen en afdrukken PONDERDAG 5 OKTOBER 2000 Nr. 40 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG va UW SLEUTEL TOT SUCCES! .78-513980. WWW.FREDOLFEN.NL Aan- en verkoopmakelaardij Regio Venray, Horst, Boxmeer PEEL EN MAAS rotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 jiiiail adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) CD erj, Grotestraat 23 5801 BE Venray Het college van B en W van de gemeente Venray heeft dinsdag besloten in te stemmen met het vrijgeven van drie potentiële loca ties voor het AZC in Venray: de oostzijde van De Hulst 2, Brabander en de zuidkant van het bedrijventerrein Smakterheide 2. Deze drie locaties zijn na een pré selectie in het locatieonderzoek overgebleven. Tijdens een voor lichtingsbijeenkomst op w oensdag 11 oktober hebben inwoners van Venray de mogelijkheid om mee te denken over de meest geschikte locatie. De gemeente Venray gaat gedu rende vijf jaar een asielzoekerscen trum met 375 asielzoekers huisves ten in stacaravans op één locatie. Bij aanvang van het locatieonderzoek waren vijftien potentiële locaties geselecteerd voor het realiseren van een tijdelijk AZC in Venray. Voordat deze locaties getoetst zou den worden aan de technische toet singscriteria. heeft een préselectie plaatsgevonden. Locaties die niet voldoen aan de vereiste oppervlakte of locaties waarbij realisering van een AZC voor 1 oktober 2001 niet haalbaar is, zijn bij de ze preselectie afgevallen. De drie overgebleven locaties zijn op een aantal criteria getoetst: beschikbaarheid, ruimtelij ke en functionele randvoorwaarden, fysieke en technische randvoor waarden en leefomgeving en soci aal-maatschappelijke voorzienin gen. VOORLICHTING Onder het laatste criterium valt ook het maatschappelijke draagvlak. Het maatschappelijk draagvlak is in de ambtelijke technische toetsing niet opgenomen. Pas na de voorlich tingsbijeenkomst en de inspraak zal ook hier een score aan worden gege ven. Op woensdag 11 oktober wordt om 19.00 uur een informatiebijeen komst georganiseerd in De Witte Hoeve aan de Gasstraat in Venray. Inwoners van Venray kunnen zich voor deze informatiebijeenkomst opgeven bij de afdeling Publieksdiensten van het gemeente huis. De politie Limburg-Noord heeft bij alcoholcontroles in de nacht van zaterdag op zondag weer verschil lende bestuurders betrapt die met teveel drank op reden. Op de Venrayseweg in Wanssum zijn 20 bestuurders gecontroleerd van wie er niet een gedronken bleek te heb ben. Bij een tankstation aan de A73 reed een automobilist weg waarvan getuigen meenden dat hij dronken was. Die waarschuwden de politie die de man verderop richting Nijmegen aantrof. Hij bleek inder daad dronken. Na een ademanalyse kreeg hij een rijverbod voor 5 uur en is er proces verbaal opgemaakt. BRASSERIE MeT ee*v itali&aw knqwog/c. Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 Keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 SSANG YONG 4WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO GE7.ELLENB.-VAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mall: VAKGARAGEi'ffGOiMVlAjVSENDEWIT.NL Internetsite: WWW.GOMMANSENDEWIT.NL Wie van de drie? rie locaties heeft de gemeente uiden, waar over een jaar een jzoekerscentrum (AZC) gere- 1 moet zijn. Deze drie loca ls zijn overgebleven na een eer- 1 selectie uil vijftien schillende gebieden in en i Venray .Alle drie de loca- iVzijn volgens de gemeente, en ik de COA, geschikt. De een iets er, de ander iets minder, ijn eerste ingeving is, het ;ift pc Hulst 2. Een locatie, bij het NS-station. iende openbaar vervoer dus, oor asielzoekers erg belang- is. Vaak worden die mensen e trein gezet naar een AZC in t lande. Ideaal dus. zou je zeg- lar verder denkend valt dal weer tegen. De Hulst 2 is Örbestemd als industrieterrein !t de mogelijkheid tol perifere tailhandei (lees grote winkels). vraag is of dergelijke bedrij- in zich langs een AZC wensen te Istigen. Bovendien betekent een "2 op de Hulst 2 dat drie a vier lare industriegrond niet uige- Nri kan worden terwijl er volop ag naar is. letzelfde geldt voor ikterhcide 2. Een AZC op een histricterrei n betekent dat de fcmeente minder schaarse grond l uitgeven. Bovendien is er Èen openbaar vervoer naar en nSmakterheide. Bedrijven heb- ji hier al vaker om geroepen, n AZC zou echter wel kunnen tekenen dat deze wens van de 'rijven alsnog in vervulling ^Blijft over De Brabander. fays nieuwste woonwijk waar fc eerste woningen nog gebouwd peten worden. Hier liggen vol lens de gemeentelijke toetsings- nptta de minste belemmeringen Me keus hierop zou het meest Jgische zijn. Wel ligt het terrein pan De Brabander dicht bij ccn 'oomvijk (Mo le n k 1 ef/Desselke) -t als De Hulst, vlak bij Oostrum feU In wijken en dorpen wonen pensen, die vaak duidelijk en Bnomwonden hun mening geven. |et is niet uit te sluiten dat dié Jensen hun mond zullen roeren Bjdens de inspraakprocedure. De fémeénte zal die meningen seri es moeten wegen maar mag aarbij het algemeen belang niet Pit het oog verliezen. Alleen zo fan een juiste keuze gemaakt gorden die voldoende draagvlak linnen het Venrayse heeft. Christy 5? Minister Borst tijdens bezoek aan Ziekenhuizen Noord-Limburg De eerste hulp in het St.- Elisabethziekenhuis moet ook in de weekeinden en avonduren goed bereikbaar blijven. Dit zei minis ter Borst van Volksgezondheid maandagmiddag tijdens een werkbezoek aan het St.-Maartens Gasthuis in Venlo. Borst, zegt zich voor te kunnen stellen dat huisartsen in het week einde de eerste hulp-afdeling in samenwerking met artsen, al dan niet in opleiding, van het ziekenhuis bemannen om zo 'deze zorg in Venray in de lucht te kunnen hou den'. Volgens minister Borst werkt een gecombineerde bezetting (samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen) op de eerste hulp posten in andere plaatsen in Nederland goed en moet dat dus ook in Venray kunnen. VERTROUWEN Wethouder Heidens (Gezondheid) van de gemeente Venray en Theo Michiels van het actiecomité voor behoud van een basisziekenhuis in Venray vertelden de minister erop te rekenen dat het St.- Elisabethziekenhuis niet zodanig wordt uitgekleed dat het straks niet meer levensvatbaar is. Ze zijn voor al bang dal de eerste hulp in de toe komst gaat verdwijnen. "De eerste hulp moet meer zijn dan een kan toorruimte voor de dokter die spoedpatiënten bij het minste of geringste doorstuurt naar Venlo", vertelt Theo Michiels. "Ik heb zelfs twee brieven van Xerox en Inalfa bij me waarin de directie benadrukt dat de EHBO in Venray moet blijven. Want het mag toch niet zo zijn dat, mocht er een ongeval in één van deze bedrijven gebeuren, de gewon de werknemers dertig kilometer naar Venlo moeten reizen voordat ze geholpen kunnen worden." VERTROUWEN Maar de minister stelde met haar mededeling dat de EHBO in Venray blijft Michiels en Heidens enigszins gerust. "De EHBO-posten zijn meer dan een kale kantoorruimte. Een EHBO heeft bijvoorbeeld röntgen apparatuur nodig. Ik heb er het vol ste vertrouwen in dat de directie van het ziekenhuis samen met de VGZ en de huisartsen met een goede oplossing voor de EHBO-post in Venray op tafel komen, ook voor de avonden en de weekeinden. Uit de gesprekken met de directie heb ik begrepen dat ze in het Venrayse zie kenhuis een volledige polikliniek wil handhaven, met alle diagnosti sche voorzieningen." Heidens en Michiels waren blij verrast door de mededeling van Borst. "Een positieve ontwikke ling", zei Michiels, "Maar nu gaan we proberen stukjes van de Moeder en Kind-afdeling voor Venray te behouden. Kijk. dat kinderen in Venlo geopereerd moeten worden. Minister Borst stond maandag tij dens haar bezoek aan liet St. Maartens Gasthuis volop in de belangstelling van de regionale media. Daar heb ik niet zo'n problemen mee, maar als ze de operatie achter de rug hebben, dan zouden ze in Venray toch over een bed moeten kunnen beschikken. Nu wordt het voor ouders toch een dure zaak om hun kind in Venlo te bezoeken. Op en neer zijn dat vanuit Venray toch 60 kilometer." AMBULANCEZORG Borst zei verder dat 90% van de zorg, zoals onder andere poliklini sche zorg en dagbehandeling, voor Venray behouden moet blijven, maar dat de Venraynaar 'voor een langdurige ziekenhuisopname en ingewikkelde operaties naar het Venlose ziekenhuis moet'. In het Venlose ziekenhuis moeten hoog technische voorzieningen worden geconcentreerd. In Venray komen de eenvoudigere voorzieningen. Minister Borst stelde verder vast dat er geld vrijgemaakt moet wor den om de personeelsproblematiek in de gezondheidszorg op te lossen. Met name de secundaire arbeids voorwaarden zoals scholing, loop baanbegeleiding en kinderopvang verdienen prioriteit 'anders loopt het personeel weg'. Om de wacht lijsten weg te werken moet er meer geld geïnvesteerd worden in de opleiding van (huis)artsen en spe cialisten, al blijft het volgens Borst 'de kunst om die mensen te vinden'. Ook de situatie in de ambulance zorg baart de minister van Volksgezondheid zorgen. Ambulancediensten hebben te wei nig geld en er zijn incidenten geweest inzake de arbeidstijdenwet en de rijtijden. Borst wil eerst een landelijk onderzoek afwachten voordat zij de problemen in de ambulancezorg gaat aanpakken. Dit verdient volgens haar structureel te gebeuren en niet van incident tot incident. Hotel Restaurant? V nodigt u uit voor.../ [peel-brunch li iedere zondag, I vanaf 11 .00 uur J MENU MAKT-MAR-WAT-VERREGI [4-,5-of6-gangenmemi^ 13-gangen-keuze-menu hfi J (vrijdag, zaterdag en zondag) I 1 keuze uit 4 voorgerechten, 14 hoofdgerechten en 4 desserts JJ'O" eten DAGEUpÖ! 1500 M] SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN XEIZERSVELD 57, VENRAY. IEL. 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 TA. 10.00-17.00 n In een zeer beperkt aantal gevallen is sinds 4 september de opname van kinderen tussen de drie en veertien jaar in het St.- Elisabethziekenhuis weer moge lijk (bijvoorbeeld bij een acute appendicitis blindedarmontste king). Dit geldt echter alleen wan neer er geen kinderarts bij de behandeling noodzakelijk is. Dat schrijft de Raad van Bestuur van de Ziekenhuizen Noord-Limburg in een brief aan de huisartsen in de regio Noord-Lintburg. Als uitgangspunt geldt dat opna me van kinderen op de locatie Venray voor een periode van maxi maal vijf dagen mogelijk is. Indien na opname blijkt dat het kind deze ligduur overschrijdt, wordt zo spoe dig mogelijk overplaatsing naar de locatie Venlo geregeld. Daarnaast is de aard van de behandeling van groot belang. Betreft het een speci fiek kindergeneeskundige behande ling, dan vindt dit op de locatie Venlo plaats. Het betreft hoe dan ook alleen opnames (bijvoorbeeld door een KNO-arts, een orthopeed of en chirurg), die op de locatie Venray kunnen plaatsvinden. Met de ouders worden bij de opname van het kind duidelijke afspraken gemaakt. De wens van de ouders wordt daarbij zoveel moge lijk gerespecteerd. 'Het spreekt hier bij voor zich dat de kwaliteit van zorg voorop staat', aldus de Raad van Bestuur. Om dit te realiseren is inmiddels op twee verdiepingen van het St.- Elisabethziekenhuis een kinderka mer ingericht en ook is deskundig personeel aanwezig. VERBODEN Op 12 juli besloot de ziekenhuis directie om de klinische opnames van kinderen jonger dan vijftien jaar alleen op de locatie Venlo te laten plaatsvinden. Het Venrayse zieken huis wilde deze categorie kinderen op een volwassenafdeling leggen, maar dat is volgens internationale richtlijnen verbonden. Dat beteken de dat Venrayse jeugdigen voor opname naar het Venlose zieken huis moesten. De ziekenhuisdirectie erkende de fout, besloot geen kinderen tussen de drie en veertien jaar meer op te nemen in Venray en startte een nader onderzoek of klinische opna me van kinderen op de locatie Venray alsnog mogelijk was. Lees verder op pag. 5 ook aos in 1 uur SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Rühl Haegens van Aar lutoma tl seringsdiensten fhankelijke adviseur jgeleider voor al uw automatiseringszaken Noorderhof 8. Postbus 68. 5JO0 AB Venray telefoon (0478) 58 4 3 33. fax (0478) 58 46 24 e-mall: info@rha.nl internee www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1