Debat over jongerencentrum Dingus een schijnvertoning Jan Thomassen winnaar vierde Lagerhuisdebat '1H ^3ty Twee winnaars liedjes festival Open dag Trottoir Leeuwstraat hersteld 7192 gulden voor kinderbedevaart W1 Regiokalender PEEL EN MAAS ELKE WEEK UW NIEUWS J Thema middag voor senioren Wereldwinkel Venray Geslaagd Een veilige en natuurlijke behandelwijze VAN OORSCHOT MODE fa pEEL EN MAAS Donderdag 28 september 2000 - Pagina 9 Falend jeugd- en jongerenbeleid blijft onbesproken Zoals verwacht ging de gemeen teraad dinsdagavond akkoord met de intentieverklaring die bur gemeester Waals en het Dingusbestuur ondertekend heb ben. Met uitzondering van D66 stapte elke partij over het donke re verleden van het jongerencen trum heen. Dat de gemeente Venray in de afgelopen jaren de ongeren letterlijk in de kou heeft aten staan bleef onbesproken. Poor het instemmen met de inten tieverklaring wordt het gebouw van Dingus gerenoveerd en geschikt gemaakt als bovenwijks onderkomen voor de jeugd van 12 tot 15 jaar en voor jongeren van 16 tot 20 jaar. Hiervoor wil de emeente een miljoen gulden uit rekken. De geschiedenis is bekend. In augustus 1997 ging de gemeente- aad moeizaam akkoord met een rerbouwingskrediet van 750.000 gulden voor het flink onderkomen ongerencentrum. Maar de voor vaarden die daarbij gesteld werden rijn door het Dingusbestuur nooit geaccepteerd. Het jongerencentrum vond de inmenging van de gemeen te veel te groot. Toen de strijd hoger opliep en Dingus met rechtszaken Ireigde, werden in januari 1999 door de gemeenteraad de eisen nog eens formeel vastgelegd. Onder het mom van 'bij mogelijke procedures uridisch sterker te staan'. Zo werd iel vertrouwen in het bestuur opge- egd. er moest een beheersstichting tomen, de verbouwing werd opge- ehort en de subsidiekraan werd dichtgedraaid. Vrijwel de complete raad stemde hier slechts twintig maanden geleden zonder schroom mee in. Sindsdien is er in de situatie niet veel veranderd. Blijkbaar dacht de politiek met zijn onmogelijke voorwaarden dat het Dingusbestuur er vanzelf de brui aan zou geven. Wonder boven wonder en vaak onder embarmelijke omstandighe den met morrende vrijwilligers die het allemaal niet meer zagen zitten, hield Dingus het hoofd boven water. Welzijnsinstelling Synthese organi seerde afgelopen winter jongerende- batten. Het was gênant te zien hoe de roep om een jongerencentrum telkens genegeerd werd. "Daar mag niet over gepraat worden", luidde de 'uitleg'. Daardoor belandde wel een nieuwe groep jongeren in Dingus die er eigen debatten voerde. Dit najaar zou de rechter uitkomst gebo den hebben in de ongelijke strijd tussen gemeente en Dingus. En daarin stond de gemeente niet bij zonder sterk. Want duidelijk is dat de lokale overheid in de afgelopen jaren een falend jeugd- en jongeren beleid gevoerd heeft. Daarnaast heeft ze als verhuurder geweigerd om het pand Hoenderstraat 10 fat soenlijk te onderhouden. De politiek stond erbij en keer ernaar want nie mand die ook maar een vinger uit stak. GÊNANT Omdat Dingus de strijd niet opgaf en de gerechtelijke procedures wei eens heel verkeerd zouden kunnen uitvallen voor de gemeente trok bur gemeester Waals begin juli de stou te schoenen. Een telefoontje naar voorzitter Pieter Gijsbers bleek al voldoende. Op maandag 10 juli zaten de partij voor het eerst samen aan tafel en op woensdag 12 juli lag er al een ondertekende intentiever klaring. Het initiatief van burge meester Waals valt te prijzen maar dit had natuurlijk al vele jaren eer der moeten gebeuren. Dat had de Venrayse jongeren en OJC Dingus enorm veel ellende bespaard. Alhoewel er in feite tussen augustus 1997 en nu niets veranderd is, schaarden dinsdagavond alle partij en zich achter de intentieverklaring. Een bijzonder schamele vertoning van politieke draaikonterij. De Venrayse volksvertegenwoordigers hadden zich veel gelovenswaardiger gemaakt indien er ruimte was geweest voor enige zelfkritiek en collectieve schaamte. Alleen Mia van 't Reve (D66) durfde de vinger op de zere plek te leggen en het gemeentelijke falen onder ogen te zien. "Het was een pijnlijk, langdu rig en gênant proces. Een gevoel van schaamte overheerst. Het colle ge en de raad hebben harde stand punten ingenomen tegenover de gerechtvaardigde wensen van het bestuur van Dingus. Tot voor kort heeft het college geprobeerd om dwingende invloed uit te oefenen. Wij hebben de indruk dat prestige en persoonlijke verhoudingen door slaggevend zijn geweest", zei Van 't Reve die vond dat het college nu teveel eer kreeg. De fractie Samenwerking Venray maakte zich er vooral druk over dat Waals eigenmachtig is afgeweken van het raadsbesluit. Maar geen enkele fractie die de moed op durfde te brengen om ook maar met een woord te reppen over een 'vergeten' groep jongeren. Wethouder Driessen (CDA) maakte het in zijn bekende 'goed nieuws show' wel helemaal bont. Dat de wethouder, die verantwoordelijk is voor het jeugd- en jongerenbeleid, niet ver der komt als enkele populistische dooddoeners als 'we roepen de jeugd tot winnaar uit' en 'we hebben gekozen voor het belang van jeugd en jongeren' is veelzeggend. De veertig jongeren die op de tribune zaten weten wel beter. Ook Dingusvoorzitter Pieter Gijsbers hield de afgelopen twee maanden de lippen stijf op elkaar. Alhoewel hem dat moeilijk afging. Hij wilde per se voorkomen dat de intentieverklaring niet zou worden aangenomen door de raad. "Eerst het kindje redden", luidde zijn stelling. Maar insiders welen dat de intentieverklaring de lading lang niet helemaal dekt. Een mogelijke terugkeer van welzijnsin stelling Synthese is bijvoorbeeld uitgesloten. Synthese heeft het namelijk totaal verbruid bij de Venrayse jongeren. En ook zal de gemeente nog een financiële claim van Dingus kunnen verwachten over de geleden materiële schade in de voorbije jaren. Maar de immate riële schade die bij vele groepen Venrayse jongeren is veroorzaakt is niet in geld uit te drukken. Daar past slechts schaamte bij... KlrJDÊO-tKj jeOG^ÏrODe HORST Kerkstraat 30, tel. (077) 398 74 17 B0XMEEER Steenstraat 116, tel. (048S) 57 24 71 VENRAY Wilhetminastraat 1c, tel. (0478) 568876 (bij parkeergarage van Schaijik) In ons baby-, Hds-, teens assortiment vindt u o.s. de olft leans, Mlly, nortofino, no-no, diesel, Urkhe dungha, exIO boy-girl, o neill. badboys, reolay, breaz. Imps setfs, oW die girts. Snel Betrouwbaar STOMERIJ t REINIGING VAN: kleding (vloer-)kleden dekens dekbedden (vitrage-) gordijnen trouwjaponnen etc. KLEDINGREPARATIES FOURNITUREN Dc Commissie Werenhu is vesting Venray ver- om op maandag 9 oktober een KSjamiddag voor senioren in De iphaan. Tijdens de bijeen- st geeft mevrouw W. 'eeuwen van de gemeente cnray een toelichting op de i'VG (Wet Voorzieningen iehandicapten). terwijl R. arson van het politiedistrict 'titray een inleiding verzorgt (ver de 'Veilige Woning en iooüoingeving'. Verder wórdt er ie middag de stand van zaken imtreni bouwprojecten toege- cht. Alle ouderen zijn van harte «ikom op de themamiddag die pm 14.00 uur beeint. Tijd voor kerstpakketten Over drie maanden is het alweer rstmis. Nog een hele tijd, maar de d vliegt en velen beginnen al weer de voorbereidingen te denken, ook scholen, instellingen, bedrij en en particulieren die op zoek aan naar een geschikt kerstpakket >r de medewerkers of voor vrien- en. Wie het mes van twee kanten wil kn snijden kan denken aan een deau uit de Wereldwinkel. Het is 'n mooi geschenk voor de relaties, laar tegelijk is het een geschenk for de producenten in ontwikke- igslanden, de met eigen handen aor hard werken producten maken, aarvoor ze een eerlijke prijs krij- •n Voor hen en hun gezin betekent 1 ook eens een kerstfeest waarbij W bestaan leefbaarder is gewor- 'n ons land van grote welvaart in je, als je de kerstgedachte houd wil geven, niets beters denken. Het is wel verstandig, tar als het om een groot aantal betten gaat, tijdig een keuze te ïken. Hoe eerder men naar de ereldwinkel komt. des te groter de is. In de winkel worden al 'ge voorbeelden getoond van ntpakketten, zowel met foodpro- [cten als met kunstnijverheid. Aan 'hand van die voorbeelden kan Ndan gemakkelijker een pakket "'eigen keuze maken. De mede- ;ers willen u daarbij graag advi- :n. Desgewenst kunt u ook een iak maken. ■om dus tijdig eens wereldwinke- en overtuig u zelf op 'isenius,straat 3a, tel. 588571. 'ag uit, winkel open. Vrouwenraad heeft moeite om deelnemers te vinden Vorige week donderdag organi seerde de Venrayse Vrouwenraad voor de vierde keer het Lagerhuisdebat. Gespreksleider Gerard Thijssen legde de tien deelnemers een zestal thema's voor. Na afloop van de verbale schermutselingen kwam Jan Thomassen ais overwinnaar uit de bus. Op de voet gevolgd door Carla van Dijk die tweede werd en Ruud Engels die als derde ein digde. Organisator Jos van Soest van de Venrayse Vrouwenraad toonde zich tevreden. "Want ik heb dit jaar behoorlijk in de knijp gezeten. Tot vanmorgen toe ben ik aan het telefo neren geweest om voldoende deel nemers en inleiders bij elkaar te krijgen". Zij wijt het gebrek aan deelname aan de donderdagavond. "In voorgaande jaren hebben we het altijd op de derde vrijdag in septem ber gehouden. Maar vorige week was dat in de Schouwburg niet mogelijk vanwege de uitvoering van Klatergold. Vandaar dat we naar donderdag moesten uitwijken. Maar dat blijkt helemaal geen geschikte avond te zijn. Wanf alle politieke partijen hebben vanavond overleg. En daarnaast moeten de mensen naar repeties, trainingen of vergade ringen. Nee, volgend jaar verhuizen we zeker weer naar vrijdag want dan hebben we daar geen last meer van." Ook de publieke belangstel ling was minder dan in voorgaande jaren. Er kwamen voorheen zo'n honderd toehoorders op het debat af. Dat waren er vorige week donder- Tweede van links de winnaar Thomassen. dag zestig. Voor en na de pauze werden drie onderwerpen aangesne den. Gespreksleider Gerard Thijssen had deze taak overgenomen van Ellis Wiendels. "Alhoewel we liever een vrouw hadden gehad waren we toch blij dat Gerard het wilde doen", zei Jos van Soest. De tweekoppige jury was uiterst deskundig want Petra van Duijnhoven en Patrick van de Broeck waren de winnaars van respectievelijk 1999 en 1998. JAN THOMASSEN Van de tien debaters kwamen an het vierde Lagerhuisdebat Jan vooral de jongeren weinig aan bod. "Ik werd dinsdagavond gebeld of ik mee wilde doen", zegt Rudolf Keizer. "Maar de onderwerpen spra ken me niet zo aan. Ik heb begin dit jaar meegedaan aan de jongerende- batten en dat beviel me eigenlijk beter." Tijdens het eerste onderwerp over sluitingsuren van de horeca kwam de discussie aarzelend op gang. Na het thema kinderopvang deed de bespreking van de beperkte openingstijden van het gemeente huis de meeste stof opwaaien. Dat kwam vooral door de prikkelende inleiding van Betty Bradley. De dis cussie kwam goed los en dat beloof de wat voor na de pauze. Maar de komst van het asielzoekerscentrum wist de debaters niet te inspireren tot felle discussies. Het inhuren van dure randstedelijke adviesbureau's door de gemeente en de toekomst van de Vredeskerk zorgden even min voor vuurwerk. Slechts de helft van de tien debaters mengde zich voortdurend in de strijd terwijl de andere vijf de discussie aan zich voorbij lieten gaan. Eenmaal moest Gerard Thijssen een thema voortij dig afbreken omdat voordat het kwartier om was het deelnemerspa nel al was 'uitgesproken'. Uiteindelijk kwamen de twee jury leden met de uitslag. Ruud Engels werd derde. "Hij had humor en ook zelfkritiek. Want veel mannen zou den terugdeinzen om te zeggen dat een Poolse vrouw zelfs met hem wilde trouwen. En hij had een bij zonder vermogen om de discussie te sturen", verklaarde jurylid Van de Broeck. Carla van Dijk werd een goede tweede. "Zij had een goede redeneertrand, poneerde stellingen en ondernam zelfs verzoeningspo gingen". luidde de uitleg van de jury. Petra van Duijnhoven mocht de winnaar bekend maken. Het werd Jan Thomassen. "Daar waren we het samen snel over eens", zei Van Duijnhoven. "Hij straalde zekerheid uit, had een goede motivatie en veel humor en hij reageerde op tegenar gumenten." Samen met de vorige winnaars mag Jan Thomassen op zaterdag 30 september een liveuit zending bijwonen van het tv-pro- gramma Lagerhuis vanuit De Rode Hoed in Amsterdam. Op 20 september is Menno Cuppen uit Venray afgestudeerd aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam in het vak Econometrie richting besliskunde. 'Woar ken ik ów van' van Mariëtte Sijbers en Bart van Dijck (tekst Fun Sijbers) en 'Dees dolle daag' van Wilbert Claesens (tekst Anouk Pijpers. Leon Aarts en Wilbert Claesens) zijn de twee win nende liedjes van het Liedjesfestival van De Piëlhaas (107 punten). 'Dalek' van Willy Voesten en Rob van Lieshout (tekst Milton Cavis) werd tweede met 101 punten en 'Half urn' van 'Doet mar vief', bestaande uit Wilbert Claesens. Arno Goummans. Richard van der Voort. Niels Borst, Paul van Lipzig en Guido van Dijck (tekst Otto Kooien), won zaterdagavond in een bomvolle De Witte Hoeve de derde plaats. Internationale Reflexologieweek De International Council of Reflexologists heeft deze week uit geroepen tot de internationale Reflexologieweek. Tijdens deze week wordt wereldwijd extra aan dacht gegeven aan deze natuurge neeswijze, die al zeker 5000 jaar oud is. In 1900 is de belangstelling in Amerika ontstaan en het duurde tot rond de jaren 50 voordat het in Europa aansloeg. De laatste jaren is de belangstel ling in een stroomversnelling geko men. Er worden wereldcongressen gehouden waarvoor sprekers en docenten uit vele landen worden gevraagd seminars en bijscholingen te organiseren. De Reflexologie eaat Kunstencentrum Jerusalem zondag 8 oktober 2000 12.00-16.00 uur Demonstraties beeldende kunst, dans en muziek. Informatie over lessen en cursussen. Toegang gratis Heuvelstraat 4 Venray Balletschool Muziekschool Vrije Academie uit van het principe dat op onder andere handen, voeten en oren reflexzones liggen die corresponde ren met alle organen, klieren en andere delen van het lichaam. Door deze zones met een specifieke druk- punttechniek te behandelen, bewerkstelligt men een reactie in het lichaam. Hierdoor brengt men het lichaam in balans. Het doel van de reflexologische behandeling is het aanspreken van het zelfherstel- lend vermogen van de mens. Reflexzonetherapie is een holisti sche therapie: dat houdt in dat niet alleen de klacht wordt bekeken en behandeld, maar dat er met name aandacht is voor de totale mens. De leefwijze, het voedingspatroon, de werkomstandigheden en onder andere de stressfactor die tegen woordig verantwoordelijk is voor 70% van het ziekteverzuim. Indien reflexzonetherapie deskundig wordt ingezet is het een veilige en natuur lijke behandelwijze en behoort deze therapie tot de complementaire geneeswijzen; d.w.z. dat deze ondersteunend en aanvullend werkt bij de reguliere behandelmethoden. Reflexzonetherapie wordt eveneens gebruikt bij chronische en acute aandoeningen en wordt preventief toegepast ter bevordering van gezondheid. Meer informatie bij: reflexzonetherapeut Marjo Kuypers in Venray, telefoon (0478)513191. Besiraiingsbedrijf Van Oosterbout uit Asten heeft deze week bestra tingswerkzaamheden uitgevoerd in de Leeuwstraat in Venray. In een gedeelte van die straat werd het trottoir opgehoogd omdat die veel te schuin afliep en daarmee gevaarlijk was voor voetgangers. Met name oudere mensen, vaak mét winkelwagentjes, kwamen hier regelmatig ten val. Naast het ophogen van het trottoir werd ook de weg opnieuw beklin kere!. De werkzaamheden aan de Leeuwstraat zijn door de gemeente Venray naar voren gehaald op verzoek van het Wijkpiatform Venray- Centrum. Her platform had hierom gevraagd na regelmatige klachten van buurtbewoners. v - y i De activiteiten die het Lourdescomité tijdens de Fietsvierdaagse Venray bij sporthal De Wetteling organiseerden, hebben liefst 7192,50 gulden opgele verd. Vorige week werd dit bedrag, dat bestemd is voor het organiseren van een kinderbedevaart naar Lourdes, door Jan Kreutz, voorzitter Fietsvierdaagse Venray, in Bowlingcentrum Venray op feestelijke wijze aan het bestuur van het Lourdescomité overhandigd. Peel en Maas is een blad dat zich richt op Venray en directe omge ving. We willen onze lezers echter ook de activiteiten die elders in de regio plaatsvinden niet onthouden. Daarom is er de Peel en Maas Regiokalender. Daarin vindt u een korte opsomming van evenementen en activiteiten nit een wijdere regio, waaraan wij in onze redactionele kolommen geen uitgebreide aandacht kunnen schenken. Donderdag 28 september: In Hotei Wilhelmina in Venlo vindt een informatieve lezing plaats over hel thema Genezing langs geestelijke weg. De avond is gratis toegankelijk en begint om 19.3(fuur. Tot 1 oktober: 'Er zit muziek in Horst aan de Maas". Een tentoonstelling over de ama- teur-blaasmuziek in Horst aan de Maas. de expositie duun nog tot 1 okto ber 2000/ Geopend: dinsdag-, donderdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Zondag 1 oktober: In streekmuseum De Locht in Melderslo wordt een demonstratie hooi- poppen maken gegeven. Het museum is open van 14.00 tot 17.00 uur. Zondag 1 oktober: In Museum Van Bommel Van Dam in Venlo start een nieuwe reeks muziekeoneerten. Het ceilo-saxofoonduo Duo Primo speelt een program ma van Frans-Nederlandse muziek, aanvang 16.00 uur. Zondag 1 oktober: In 't Zoemhükske in Horst staat van 11.00 tot 13.00 uur het thema 'Herfstbloeiers' centraal. Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober: In de deel school Hub van Doomeeollege in Deurne vindt een onder wijs/arbeid manifestatie plaats. Vrijdag is er een symposium Samenwerking VMBÖ en bedrijfsleven'', terwijl zaterdag en zondag een bediijvenmanifesiatic plaatsvindt. Zaterdag 7 en 14 oktober: De Vrije Akademiein Deurne organiseert in samenwerking met museum De Wieger twee workshops. Het onderwerp is het kopiëren van een bestaand kunstwerk. Voor meer informalie/aanmeldins; telefoon 030- 2342211. Zondag 8 oktober: De schrijfster Tessa de Loo is te gast in het Bouwens van der Boije College in Panningen. De Loo, waarvan binnenkort de nieuwe roman 'Een bed in de hemel' verschijnt, verzorgt een lezing en signeert haar boeken. Het programma begint om 10.30 uur. Zondag 8 oktober: De Koninklijke Militaire Kapel en het Gelders Opera en Operette Gezelschap geven het 22e Promsconcerf in Grubbenvorst gestalte. Het concert in de kerk Maria ten Hemel Opneming begint om 12.15 uur. Zondag 8 oktober: In nationaal park De Maasduinen wordt een excursie 'Ruik de herfst' gehouden. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats langs de Twistedenerweg in Wellerlooi. de vrouw van nu koopt mode bij... Grotestraat 73. Venray Breda, Oss, Roosendaal, Boxmeer, Helmond

Peel en Maas | 2000 | | pagina 9