Peuterspeelzalen stappen uit fusie Harold LENSSEN Buurt Kennedyplein wil speeltoestellen terug Digitale expositie over Venray Brandweer, politie en ambulancedienst oefenen samen in Wanssum RACING Tijdelijke opheffing eenrichtings verkeer Poststraat Grootscheepse controles in Venray peel en maas on line Julianafonds helpt Turkse gemeenschap in Venray RACING BOXMEER Betaling groenstroken Jop de helling 1 peel en maas Ook uw maat in badkameruitvoering DE GROOT B.V. gina pEEL EN MAAS Donderdag 28 september 2000 - Pagina 7 Kloosterstraat 1 8, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 Verdubbeling ouderbijdrage na samengaan De fusie van de Venrayse peu terspeelzalen met Merselo en Oostrum heeft niet lang stand gehouden. In april 2000 tekenden de partijen hiervoor nog een intentieovereenkomst. Maar De Rakkertjes uit Merselo en 't Rommelhofke uit Oostrum kwa men er al heel snel achter dat samenvoeging een verkeerde keuze was. Want de ouderbijdra ge zou op beide dorpen daardoor verdubbeld worden. In augustus zijn beide peuter speelzalen weer zelfstandig verder gegaan. Coördinator Toos de Gier van de Stichting Peuterspeelzalen Venray (SPV) betreurt het besluit van Merselo en Oostrum. "We zijn nu eenmaal een professionele orga nisatie met een orthopedagoge en een coördinator in dienst. Sinds kort is er binnen de CAO Welzijnswerk een aparte regeling voor peuter speelzalen gekomen. De gekwalifi ceerde leidsters worden nu ook betaald voor het werk wat ze doen. Maar dit betekent wel dat de kosten vrij fors gestegen zijn", legt Toos de Gier uit. "Wij vinden het heel verve lend maar ik kan de stap van Merselo en Oostrum daarom wel begrijpen." Voor het samengaan met Venray betaalden de ouders in Merselo 40 gulden per kind per maand. In Oostrum lag dit bedrag vijf gulden hoger. Na de fusie met Venray zou de ouderbijdrage rond 80 gulden komen te liggen. Deze bijdrage is afhankelijk van het inko men. "Wij kunnen dit niet aan de ouders verkopen", zegt voorzitster Mieke Michels van De Rakkertjes. "We hebben in Merselo altijd met vrijwilligers gewerkt. Nu we weer zelfstandig zijn hebben we een beroepskracht voor zes uur per week. Want de landelijke tendens is toch professionalisering. Want er worden steeds meer eisen aan kwa liteit gesteld. Maar we hebben de fusie nietig laten verklaren omdat het risico bestond dat in de toekomst de ouderbijdrage nog verder zou stijgen. En dat wilden we voorko men. Het is jammer dat de fusie daardoor gestrand is want samen zouden we toch sterker staan." MOND HOUDEN 't Rommelhofke uit Oostrum zocht in februari al toenadering tot Venray. "Want we hadden toen een acuut personeelsprobleem omdat twee betaalde krachten weggingen", zegt voorzitster Toska Zeegers. "We hebben toen dankbaar gebruik gemaakt van de professionele leid sters van Venray. Maar de financië le problemen van Venray waren toen nog niet duidelijk. Pas in juni kwamen we er achter dat zij met een gigantisch begrotingstekort zaten." Toska Zeegers werd na de samen voeging vice-voorzitster van de gezamenlijke peuterspeelzalen. Waardoor zij in de (financiële) keu ken van Venray kon kijken. "In overleg met de gemeente moest ik mijn mond houden tot na de vakan tie. Want om de financiële proble men van Venray op te lossen was maar één oplossing: het verhogen van de ouderbijdrage. 'Hier moeten we direct mee kappen' was toen mijn eerste reactie", zegt Toska Zeegers. In augustus voegde de Oostrumse peuterspeelzaal ook de daad bij het woord. "Want het stond ons niet aan. Venray had veel te hoge overheadkosten van wel 100.000 gulden per jaar. Zij hadden bijvoorbeeld de administratie uitbe steed voor 35.000 gulden. Terwijl dat in Oostrum door een vrijwilliger gedaan werd die werkzaam is op een accountantskantoor. In Oostrum hadden we nooit problemen om de ouderbijdrage te innen. Terwijl Venray het juist uitbesteedde van wege de vele oninbare bijdragen", aldus Toska Zeegers. OP EEN KIER Coördinator Toos de Gier van SPV vindt het besluit van beide dor pen 'jammer en vervelend'. Want ook de ouders in Venray moeten meer gaan betalen voor hun peuters. Alleen komt de stijging daar niet zo hard aan omdat in Venray altijd al meer betaald werd dan in Merselo of Oostrum. "Per 1 januari 2001 gaan de CAO-salarissen weer met een forse sprong vooruit. Hierdoor ontstaat inderdaad een financieel probleem. Niemand is hier gelukkig mee. De ouders zullen er toch aan moeten wennen dat het peuterspeel- zaalwerk niet meer alleen door vrij willigers gedaan kan worden. In de toekomst zal het daarom alleen maar duurder worden. Maar de ouders moeten ook bereid zijn hier voor te betalen", vindt Toos de Gier. Mieke Michels sluit een hernieuwde fusie niet uit. "We houden de deur naar SPV op een kier. Maar we wil len eerst de zaken eerst goed op een rijtje zetten." Voor Toska Zeegers hoeft een fusie niet meer. "Daar zeg ik nu heel stellig 'nee' tegen. Want een peuterspeelzaal moer voor alle kinderen toegankelijk en betaalbaar blijven." Ook botste zij op een cul tuurverschil tussen Oostrum en Venray. "In een dorp is de betrok kenheid veel groter. Als de heg gesnoeid moet worden dan staan er zo vijf mensen klaar op mee te hel pen. In een grote plaats als Venray ligt dat toch anders." De gemeente Venray start op maandag 16 oktober met de rioolre constructie en de herinrichting van de Patersstraat. De uitgegraven ver ontreinigde grond wordt na de werkzaamheden weer teruggestort. Vier jaar geleden werden de werk zaamheden in de Patersstraat nog abrupt gestaakt omdat volgens de voorschriften eerst de door olie ver vuilde bodem gesaneerd moest wor den. Nieuw landelijk rijksbeleid maakt een sanering nu niet meer noodzakelijk. De werkzaamheden in de Patersstraat gaan drie weken in beslag nemen. Gedurende die perio de wordt het voor de Poststraat en Patersstraat geldende eenrichtings verkeer opgeheven om zo het bevoorradend verkeer de mogelijk heid te geven de Grotestraat te bereiken. Op de laatste 50 meter van de Patersstraat wordt een tijdelijk parkeerverbod ingesteld om ver voerders de kans te geven zich in de straat te keren. De aanwonenden zullen drie weken elders hun auto moeten parkeren omdat de gemeen te hen in de straat geen alternatief kan aanbieden. Enkele bewoners van de Patersstraat hadden vooraf al geklaagd over de slechte bereik baarheid van de straat gedurende de werkzaamheden. Bij een grootscheepse alcohol controle heeft de politie vrijdag avond van 20.30 tot 01.45 uur op de autosnelweg A73 ter hoogte van de Wuust (Horst-Venray het verkeer in de richting Venlo gecontroleerd op alcoholgebruik. Er werden in totaal 957 blaas- proeven afgenomen: zes automo bilisten bleken teveel te hebben gedronken. SNELHEIDSCONTROLE Tegelijkertijd werd ongeveer een kilometer ten noorden van de con troleplaats een snelheidscontrole gehouden. Hierbij werden 215 bekeuringen uitgedeeld, waarbij de hoogst gemeten snelheid 194 km/uur bedroeg. Bij de controle werden in totaal 20 mensen ingezet: leden van de vrijwillige en beroeps- politie in het district Venray, stage- groep politie-surveillanten, mede werkers van 3VO. medewerkers van het Korps Landelijke Politie Diensten en het Openbaar Ministerie in Roermond. BROMFIETSCONTROLE Bij een grootscheepse bromfiets- controle in en rond het centrum van Venray werden vrijdag 30 van de 54 gecontroleerde bromfietsers bekeurd. Van hen bleken er 22 te hard te rijden, twee bromfietsers hadden geen gele plaat op hun bromfiets, drie bromfietsers hadden geen bromfietscertificaat en drie bromfietsers droegen geen helm. Door twee motorrijders van de poli tie werden alle bestuurders van brom- en snorfietsen die rijdend werden aangetroffen naar het poli tiebureau gedelegeerd. www.vandenmunckhof.nJ/ Bouwstenen voor de Venrayse ruimte; Niets komt zomaar tot stand Vanaf dinsdag 3 oktober is op KabelKrant Venray de digitale expositie 'Bouwstenen voor de Venrayse Ruimte; Niets komt zomaar tot stand' te zien. De expositie is samengesteld in opdracht van de gemeente Venray in het kader vanhet Debat over de Venrayse Ruimte. Ze is geduren de tien dagen minimaal zes keer per dag te zien. De gemeente Venray wilhaar bur gers nauw betrekken bij de groei van Venray. Daarom begon zij ruim twee jaar geleden Het Debat over de Venrayse ruimte. Inmiddels hebben vier edities van Het Debat plaatsge vonden. Onderwerp van gesprek daarin waren ondermeer de kenmer ken van de Venrayse ruimte. Deze kenmerken vormen het fundament voor de invulling van de Venrayse ruimte. Zij leveren de bouwstenen voor hoe Venray er in de toekomst uit kan zien. Die bouwstenen zijn de bestaande structuur, de kenmerken van bodem en landshap, de histori sche kenmerken en tegenstellingen als dorp-stad en stad-platteland. fotowedstrijd In het voorjaar is in het kader van Het Debat een fotowedstrijd uitge schreven. De deelnemers brachten, samen met leden van Amateur Fotografen Vereniging Venray. de karakteristieken van Venray in beeld. Hun werk vormt de basis van 'Bouwstenen voor de Venrayse Ruimte; Niets komt zomaar tot stand', een digitale expositie voor de nieuwe media. Digitale expositie 'Bouwstenen voor de Venrayse Ruimte: Niets komt zomaar tot stand' laat typisch Venrayse plekjes zien. Zoals het parkachtige St. Annaterrein en de laanbomen langs de singels. En de dorpse en stadse elementen in de kern. De expositie maakt bovendien duidelijk waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Zoals bijvoorbeeld voor het bouwen met baksteen in de plannen Franciscanerpark en Jerusalem. De vele foto's en filmbeelden brengen gezamenlijk de karakteristieke ele menten van Venray in kaart. Het is een document, dat veel van Venrays historie laat zien, maar tegelijk de blik op de toekomst richt. Juist door de herkenbaarheid is het een exposi tie die vast veel Venraynaren nog eens willen terugzien. Daarvoor hoeven zij alleen maar tijdens de uitzending de videorecorder aan te zetten. KabelKrant 'Bouwstenen voor de Venrayse Ruimte; Niets komt zomaar tot stand' is voor het eerst te zien op KabelKrant Venray op dinsdag 3 oktober om 17.50 uur. Daarna is de expositie tot en met 12 oktober dagelijks twee- tot driemaal per uur te bekijken tussen 08.00 en 09.00 uur, 18.00-19.00 uur en tussen 22.00-23.00 uur. Inwoners van Smakt, Veulen en Vredepeel, die niet beschikken over kabelaanslui ting worden in hun eigen woon plaats in de gelegenheid gesteld de digitale expositie te zien. Zij worden daarover nog geïnformeerd. Het Juliana Welzijn Fonds heft ƒ10.000.- toegekend aan de Stichting Turkse Gemeenschap te Venray, De bijdrage is bestemd voorde inrichting van een nieuw activitehencentrum. iii 11999 verstrekte/het (Fonds tuim 50 bijdragen voor ruim 26 miljoen. ring. werkvemiemving en de start van een organisatie. Het Juliana Welzijn Fonds i* een onafhankelijk fonds dat zijn geld ont- y^vangt uit onder andere de BankGiroLoterij en giften van particulieren. MBj MET VEEL SPECTACULAIRE ATTRACTIES OP HET GEBIED VAN AUTOSPORT KOM 00K NAAR 0P ZONDAG 1 OKTOBER 2000 De bewoners van de straten rondom het Kennedyplein hebben het gevoel dat ze in een 'vergeten' buurt wonen. Veel voorzieningen zijn in de loop der jaren uit hun wijk verdwenen. Vooral de gezin nen met jonge kinderen die naar de wijk zijn getrokken willen zich sterk maken de leefbaarheid te vergroten. Daarom richten ze een eigen wijkraad op. In oktober zal de oprichtingsvergadering plaats vinden. Een aantal buurtbewoners heeft zich verzameld bij het speelveldje aan de achterkant van de De Kemphaan. Tientallen kinderen ravotten in de zandbak waarin alleen nog een schommel staat. "Drie jaar geleden heeft de gemeen te alle andere speeltoestellen weg gehaald. Omdat ze van hout waren mochten ze niet meer gebruikt wor den. Sindsdien wachten we op nieu we toestellen. Maar die komen er niet. De gemeente vindt dat er hier te weinig kinderen zijn en dat het daarom ie duur wordt", vertelt Piet Verstegen uit de Reekgraafstraat. De buurtbewoners denken dat de gemeente niet in de gaten heeft dat hun wijk aan het veranderen is. Veel ouderen trekken voor en na weg en hun plaats wordt ingenomen door jonge gezinnen. "In de wijken rond de buitenring zijn overal mooie speelveldjes te vinden. En ook voor een skatebaan wordt veel geld uitge trokken. Maar voor de kinderen uit onze wijk is niets te doen. Ze kun nen nergens terecht om te spelen", zo verwoordt Piel Verstegen de mening uit de wijk die begrensd wordt door Langeweg, Kempweg, Westsingel en Langstraat. Een mevrouw vertelt dat ze met haar kinderen regelmatig naar Landweert gaat omdat daar wel voldoende speel mogelijkheden zijn. "En het zand is hier al twee jaar niet meer ververst. Want er zijn mensen die er de honden in uitlaten. Nee, de zand bak is echt niet meer schoon", zegt een buurtbewoonster. Maar dat de schijnt de jonaste jeugd niet echt te deren want zij vermaken zich er opperbest. De wat oudere jeugd heeft ook wensen want naast de zandbak ligt een grasveld. Daar wordt op gespeeld en op gevoetbald maar ook hier ontbreken alle voor zieningen. Tot twee keer toe heeft de jeugd in de buurt handtekeningen opgehaald. "Vorig jaar zomer had den we wel 260 handtekeningen. We hebben die naar het gemeente huis gebracht en ze zouden aan de burgemeester gegeven worden", vertelt Maickel Wijnhoven (13). "We hebben alleen maar gevraagd om iets aan het speelveld te doen. Als de gemeente er twee doelen op zet dan is dat eigenlijk al genoeg. Want dan kunnen we lekker voet ballen. Want we willen hier in de buurt iets te doen hebben", zegt hij. Zijn leeftijdgenootjes luisteren aan dachtig mee en knikken bevesti gend. Piet Verstegen: "Maar ze heb ben nooit iets van de gemeente teruggehoord. Het is toch een kleine moeite om er een fatsoenlijk trap veldje van te maken met een hek werk eromheen." VREDESKERK Raadslid Joost van de Vorle, bewoner van de aangrenzende Kenndystraat, heeft zich sterk gemaakt voor de oprichting van een wijkraad. "En de vrouwen gaan daarin de kar trekken. Er zijn men sen genoeg te vinden die in de wijk raad willen zitten", weet Joost van de Vorle. Waarop een buurtbewoon ster reageert: "Maar Joost jij moet ook meedoen want belofte maakt schuld". Van de Vorle antwoordt: "Ja, ik word een soort adviseur. Want een wijkraad moet van onder af door de buurtbewoners zelf wor den opgezet." De wijk 'Kennedyplein' bestaat vooral uit huizen die in de jaren vijftig, zestig en zeventig gebouwd zijn. De buurt bewoners geven direct toe dat ze er heel graag wonen in het gebied dat ligt ingeklemd tussen Veltum en Venrays centrum. Maar met het ver dwijnen van basisschool De Kemp verdween er opnieuw een voorzie ning uit de wijk. Na de fusie met de Dr. Poelsschool ontstond de nieuwe school De Toverbal die aan de St.Ursulastraat in de wijk Noord- West gevestigd is. Ook maken de buurtbewoners zich zorgen over de toekomst van de Vredeskerk die binnenkort gesloten wordt. Deze kerk werd in 1965 gebouwd als een vredesmonument. Want alle geal lieerde landen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de buurt van Venray gestreden hebben droegen financieel bij aan de totstandkoming van de kerk. "En ook de buurtbewo ners hebben toen veel geld bij elkaar gebracht. Want de kerk is gebouwd zonder steun van het bisdom", weet Piet Verstegen. "Wij hebben daar om als wijk ook recht op een stem in de toekomst van de kerk. Want de gemeenschap moet iets aan het gebouw hebben." Suggesties heb ben de wijkbewoners genoeg. "Er moet een disco in komen", roepen enkele kinderen. "Ja, dat is een goed idee", zegt een moeder. "Want in de Kemphaan zitten al de ouderen en dan kan de jeugd ernaast in de Vredeskerk terecht." KEUKENINRICHTING (0478) 539020 op afspraak, ook 's avonds Stayerhofweg 2b Wanssum Vervolg voorpagina Eerder op de avond had de Venrayse politieman Frans Coumans in de brandweerkazer ne van Meerlo-Wanssum de bedoeling van de oefening aan de brandweerkorpsen van Venray en Meerlo-Wanssum, de ambulance- teams Venray en Venlo en de poli tieteams van de basiseenheden Venray en Horst uitgelegd. "Twee jaar geleden zijn we met deze unieke samenwerking tussen de drie diensten gestart omdat uit de praktijk gebleken is dat commu nicatie van essentieel belang is bij onder andere ongevallen. Sinds twee jaar is dit al duidelijk beter gestroomlijnd. Bij de oefening van vandaag staat de communicatie het sporenonderzoek van de politie in relatie tot verkeersonge vallen centraal." BELANG SPOREN Coumans wees het personeel van de ambulancedienst en de brand- weerlieden op het belang van sporen 1 linnen en buiten het voertuig. 'Natuurlijk is de hulp aan het slachtoffer een eerste vereiste, maar voor de juridische afwikkeling en belachterhalen van de oorzaak van ongeval zijn bijvoorbeeld ook 30. remsporen op het wegdek, glas of 1 een hoopje zand onder een spatlap vaneen auto belangrijke informatie voorde politie. Daarom willen wij jullie erop wijzen dat de politie de oen oorzaak van een ongeval of de rij- richting van het voertuig door het overrijden van sporen of het schoonmaken van het wegdek moei lijker of helemaal niet meer kan her leiden. Voor het onderzoek kan het al van belang zijn in welke versnel ling de auto stond, omdat dit ons iets zegt over de snelheid waarmee de bestuurder heeft gereden. Dus, communicatie tussen de diensten is van belang en kan veel waarde heb ben voor het onderzoek. Als de slachtoffers al lang naar het zieken huis zijn, blijft de politie vaak nog met een gigantische hoop werk zit ten." WINST De politie, brandweer en ambu lancediensten oefenen vijf keer per jaar samen. "Rode draad bij een ongeval is inderdaad communica tie", vertelt ook Sraar Theeuwen, commandant van de brandweer in Meerlo-Wanssum. "Vroeger was het vaak zo dat de diensten zich puur op hun eigen werk richten. Ik herinner me nog goed dat wij tot enkele jaren geleden de slachtoffers zo snel mogelijk uit een wrak haal den. Dat doen we nu niet meer. Er wordt eerst overlegd tussen de bevelvoerders van zowel de politie, brandweer als ambulancedienst, het zogenaamde motorkapoverleg. Hoe is de situatie? Wat gaan we doen? wie doet wat? Hoe ernstig zijn de slachtoffers eraan toe? Allemaal vragen die tijdens dit overleg aan de orde komen. De coördinatie is nu veel beter. Dat is de winst van de laatste jaren." ONGEVAL Bij de oefening van dinsdagavond zijn twee auto's betrokken die zijde lings met elkaar zijn gebotst. De eerste auto heeft aan de bestuurders zijde een forse deuk van circa 35 centimeter. De bestuurster draagt een autogordel en zit met haar lin kervoet bekneld. Ze heeft klachten: sensibiliteitsstoornissen aan beide handen en nekklachten bij aanra king. Verder heeft ze pijnklachten aan haar linkervoet. De tweede auto ligt op de kop, waarbij de bestuurster op de dak plaat ligt. Zij droeg geen autogordel en is bij de eerste benadering niet aanspreekbaar. Na enkele minuten reageert zij, maar ze kan zich niet herinneren wat er gebeurd is. Ze heeft rugklachten en geeft aan dat diep doorademen pijnlijk is. Via de achterruit is het kinder stoeltje uit de auto gelanceerd en ongeveer tien meter verderop in de wegberm terecht gekomen. Het kind, dat nog in de veiligheidsgordel van het stoeltje zit, lijkt geen letsel te hebben opgelopen. VEILIGHEID De politie arriveert na de melding van het ongeval als eerste op de 'plek des önheils'. Na een eerste observatie informeert de agent de centralist en vraagt om opschaling van het ongeval. Twee ambulances en twee brandweerwagens zijn nodig. "Hoogste prioriteit wordt gesteld aan de eigen veiligheid en die van de slachtoffer", zegt Riky Wilbers van de ambulancedienst Venlo-Venray "Bij aankomst van de assisterende voertuigen moet er motorkapoverleg plaatsvinden met de eigen discipline. Ook wordt er een officier van dienst (OVD) inge schakeld die de gang van zaken coördineert. Vervolgens wordt er ruimte rondom de slachtoffers gecreëerd ten behoeve van het ver lenen van de maximale traumazorg en de voorbereiding op het veilig bevrijden van de slachtoffers." Bij de eerste auto wordt door de brandweerlieden vakkundig de dak plaat verwijderd, om het slachtoffer rechtstandig met behulp van onder andere een KED-spalk (rugstabilisa tor) te kunnen bevrijden. Bij de tweede auto wordt aan de zijkant van de auto ruimte gemaakt om het slachtoffer door middel van de oes termethode in rechte lijn en met behulp van een spineboard uit de auto te halen. Ondertussen is de baby, die tot het arriveren van de ambulance door een politieman met behulp van een deken warm gehouden wordt, al naar het Venrayse ziekenhuis ver voerd. Ondertussen is de politie al bezig met het sporenonderzoek en het ondervragen van een getuige. "Tijdens de oefening wordt een eva luatieformulier door de oefenmento ren ingevuld. Aan de hand hiervan wordt na afloop het resultaat van de oefening besproken, waarbij vooral de communicatie tussen de verschil lende diensten centraal staat", zegt Frans Coumans. In oktober oprichtingsvergadering wijkraad Het college van B en W gaat de jtvoering van het raadsbesluit an 1994 met betrekking tot het ebruik van openbaar groen, tot et moment dat er duidelijkheid slaat over de invulling van dit elcid, opschorten. Ineen brief aan de Fractie van de orle laat B en W weten dat 'hel allege de uitvoering van het etreffende beleid opnieuw bekeken teft en tot de conclusie gekomen is at er wellicht aanleiding bestaat f genoemd beleid, op onderdelen, rnieuwd aan de orde te stellen'. on line Pvw.vandenmuiickhor.nl/ PROBLEEM nieuws |Wat is er aan de hand? De imeente Venray heeft een pro- eem met alle bewoners van de ingelkruid in Landweert en met :n aantal bewoners van Desselke, te gemeente wil namelijk sinds ort geld zien (vijftig gulden) voor et gebruik van groenstroken en dat alt verkeerd bij veel mensen, die aak al jarenlang de gemeentestro- en langs hun huizen voor niets ver ergen. De Fractie van de Vorle had i mei schriftelijk bij het college an B en W aandacht voor de zaak 'raagd en geëist de 'bestaande ontraden overeenkomstig de con- l(W actueel vastgelegde voorschriften nj^rt te zetten'. Punt is dat de gemeente Venray al 'augustus 1994 besloten heeft dat huurprijs van de stroken open- >r groen cq openbare ruimte "hoog moet maar dat besluit is 101, ooit uitgevoerd. Joost van de Vorle betwist overi- 'ns dat de gemeente geld kan vra- tn voor het gebruik van de stroken, m eerste omdat het volgens hem atom officieel 'gratis in gebruik geven stroken groen/openbare imte' en ten tweede omdat de staande contracten nooit openge- oken zijn. De bewoners van de "gelkruid hebben eensgezind sloten te weigeren het contract te eet dertekenen en gewoon af te achten hoe de gemeente reageert, at college gaat nu afzonderlijke forstellen opstellen, die in de keffende raadscommissie behan- 0 'd zullen worden. Deskundig van sloop tot finishing touch room uitgebreid adviseren bij het samenstellen van de bad kamer van uw dromen. Maar hoe krijgt u die droom vervolgens thuis? Wees gerust. Ook voor de complete uitvoering: De Groot. bouw - tegels - sanitair Groots in idee én uitvoering.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 7