Laatste boerderij verdwijnt uit Brukske Contactlenzen? Betrokkenheid alom bij plannen Anna/Servaas FRANSOL Ijsbaan een week korter in Venray Venraynaar gaat 6,7 meer belasting betalen CONTACTLENZEN Grotestraat 41 ZONWERINGEN BW pleit voor betere verbinding met Eindhoven Wanneer kwaliteit en garantie telt JACOBS Murrell nieuwe directeur Xerox Venray Gewond VERHAEGM OPENINGS AANBIEDINGEN ONS LEER HEEFT MÉÉR peel en maas Donderdag 28 september 2000 - Pagina 5 EUS ken Marktkooplui wijken niet voor initiatief werkgroep Eventjes De ijsbaan komt rond de kerst dagen niet drie maar slechts twee weken op het Schouwburgplein in Venray te staan. Dat is de uit komst van het overleg tussen de oemeente Venray, de horecawerk- groep 'Eventjes' die het evene ment organiseert, en de markt- Iboplui. Horecawerkgroep 'Eventjes' heeft plannen om het Schouwburgplein rond kerstmis en nieuwjaar om te dopen in een win- lerdecor. Met een ijsbaan omringd door kerstbomen en vuurkorven, schaatsenverhuur, oliebollenkraam, kerstmarkt en een tent in winterse sferen waarin optredens zullen -up, p|aatsvinden. Het voor Venray unie- Kav£ ke plan werd enthousiast ontvangen door de gemeente. De werkgroep, bestaande uit de horecagelegenhe den Heeren van Aemstel, Hulsman, 't Podium, De Koets, De Bonte Koe en Zowyzo, kreeg echter weerstand van de marktkooplui die iedere maandag op het Schouwburgplein staan. Die wensten de weekmarkt op 18 december niet te verplaatsen. Omdat Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag ook op een maandag vallen, komt de Venrayse markt dan al twee weken te vervallen. De marktkooplui op het Schouwburgplein trokken er daar om niet hard aan om ook nog maan dag 18 december in te leveren. "Heel. heel jammer", zegt Elly Swinkels van koffiehuys Zowyzo, een van de initiatiefneemsters, "Met name omdat op zondag 17 decem ber koopzondag is in Venray. Dat had een mooie combinatie opgele verd. Het is jammer dat de markt kooplui zich niet voor een keer flexibel hebben opgesteld. Zij ble ven echter op het standpunt staan, dat als ze een keer toegeven om de weekplaats te verplaatsen, zij bij een volgende gelegenheid weer aan de beurt zijn. Bovendien wilden ze hun marktkramen niet verplaatsen naar een andere locatie." LANGLAUFBAAN In overleg met de gemeente trok de werkgroep alle registers open voor een alternatief. "Er waren ver schillende opties", aldus Swinkels, "Bijvoorbeeld om op die maandag de marktkramen op de ijsbaan te plaatsen. Dat leverde echter prak tisch gezien teveel problemen op. Een andere mogelijkheid was om de ijsbaan op het grasveld bij de Grote Kerk te plaatsen. Maar ook hier heb ben we vanaf gezien. Overal in het land ligt zo'n ijsbaan in het centrum, in de loop van de mensen. Dat is bij de Grote Kerk niet het geval. Bovendien ligt het voor veel men sen denken wij toch heel gevoelig. Voor hen is het nog steeds de begraafplaats. Vandaar dat we geko zen hebben we om de ijsbaan een week korter te plaatsen. Maandagavond, meteen na de markt in Venray, wordt begonnen met de opbouw. Een dag later moet alles draaien." Overigens wil de werk groep het winterspektakel nog gro ter opzetten. Zo komt er wellicht een langlaufbaan bij, een nieuwe baan die door de fabrikant in Venray voor het eerst in gebruik wordt genomen, en kunnen de kin deren zich uitleven op een winter- kinderkermis. Swinkels: "Medio oktober gaan we bekijken of de langlaufbaan op het Schouwburgplein is in te passen in het programma. Als dat lukt, en als we het hele programma financieel rondkrijgen, dan houdt ons niets tegen om Venray twee weken met een winters spektakel te verrassen." STATIONSWEG 13 VENRAY 0478 515010 ;us - m Business Vision Venray (BW), e ondernemersvereniging voor iet Midden- en Kleinbedrijf MKB) in Venray, wil zich in aan zetten voor een betere ver- inding tussen Venray en de regio indhoven. Dat schrijft Eric ennekens, vicevoorzitter van W, bij gelegenheid van het vijf- arig bestaan van de onderne- lersvereniging in het jubileum- ummer. Vennekens stelt dat VV zich de komende jaren nog leer toekomstgericht wil gaan itellen. Een van de speerpunten van BW 'oor de komende vijf jaar wordt de obby om de verbinding Venray- ^^■indhoven te verbeteren, wijst erop dat Venray ^Hnidden in een markt van drie grote ^Hcrnen ligt: Venlo, Eindhoven en j^Wijmegen-Arnhem. De verbinding ^■ussen Venray en Eindhoven noemt i^Bennekens bedroevend. "Een doel HElat BW in dit kader zou kunnen ellen is zich de komende jaren ard te maken om de bereikbaarheid chting Helmond-Deurne- indhoven te verbeteren", aldus 'ennekens. Gekeken zou moeten 'orden naar de mogelijkheden ter- 'ijl ook partners gezocht moeten 'orden zoals de Industriële Club enray e.o. en ondernemers in de igio Deurne. Ook inschakelen van 'kale, provinciale en zelfs landelij- overheid en/of pers sluit 'ennekens niet uit. De verbinding issen Venray en de regio indhoven is de Industriële Club enray e.o. al vele jaren een doorn het oog. Volgens voorzitter 'elschen is dit een oud thema en VV kan van de ICV een compleet ossier krijgen. Welschen is pessi- listisch hierover. "Niet dat ik het (mogelijk acht maar er zijn andere ioriteiten en het zal zeker een hele duren", aldus Welschen in een ictie op de plannen van BW. 'ethouder Houba van lonomische Zaken vindt de visie BW voldoende om het imeentelijk beleid hierop aan te "isen. Om te beginnen zou aanslui- ng gezocht moeten worden bij fcds bestaande lobby's. De Kamer fn Koophandel in Oost-Brabant >u daarin een goede partner kun- 71 zijn. ad- dakbedekkingen Stayerhofweg 7 Wanssum Tel,: 0478-53 17 95 De wijk Brukske raakt binnen kort zijn laatste 'historische' gebouw kwijt. Want de boerderij van Nel en Marie Swinkels aan de Bolerostraat wordt binnenkort gesloopt. Het is nog een echt stuk je oud Venray. De twee zussen hebben enkele weken geleden hun intrek genomen op het Schuttersveld. De gemeente, al vanaf 1974 eigenaar van het nu leegstaande pand, wil het gebouw laten slopen waardoor de geluids wal langs de Deurneseweg verder doorgetrokken kan worden. Beginjaren zeventig was Brukske nog een echt buitengebied. Een lan delijke, rustige omgeving met enke le boerderijen en veel groen. Alle agrariërs moesten zo'n dertig jaar geleden Brukske verlaten want de gemeente wilde er een woonwijk uit de grond stampen. Merkwaardig genoeg bleef de boerderij van de zussen Swinkels, waarin toen ook nog de vorig jaar overleden broer woonde, buiten schot. De gemeente werd in 1974 'weliswaar eigenaar van het pand maar de familie Swinkels mocht er blijven wonen zolang ze wilde. Nel en Marie Swinkels zijn beiden inmiddels de tachtig gepasseerd. Ze hadden het altijd erg naar de zin om de plek waar ze hun leven lang gewoond hebben. Ondanks de oprukkende nieuwbouw en het steeds drukker wordende verkeer dat enkele meters verderop over de Deurneseweg voorbijraast. De boerderij van Nel en Marie is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor de wijk. Want uil heel Brukske kochten de bewoners groenten en eieren bij de zussen Swinkels. "Daar beleefden ze veel plezier aan. Ze verkochten vooral aan huis om een praatje te kunnen maken met de buurt", zegt familielid Leo Willems. Maar de laatste tijd werd de situatie vrijwel onhoudbaar. Want Nel, de jongste van de twee zussen, werd ernstig ziek. "En Marie had veel moeite om alleen thuis te blijven als Nel in het ziekenhuis lag. Marie heeft een kunstbeen omdat ze in de oorlog vlakbij de boerderij op een granaat getrapt is. Door deze omstandigheden hebben ze besloten om naar Schuttersveld te verhuizen. Ze hebben zes weken geleden echt met lede ogen afscheid genomen van de plek waar ze vanaf hun geboorte gewoond hebben", vertelt Leo Willems. DICHTSPIJKEREN Vroeger was er naast de boerderij aan de Bolerostraat 4a nog een ille gale oprit naar de Deurneseweg. De buurtbewoners zullen de boerderij en de zusters Swinkels zeker gaan missen. De laatste herinnering aan Brukske van vroeger zal binnenkort verdwijnen. De gemeente heeft het gebouw al laten dichtspijkeren. Naast de boederij staat nog een ver vallen schuurtje. Aan de andere kant prijkt een ouderwetse moestuin nog in al zijn glorie. De bonen en de diverse koolsoorten zijn rijp voor de oogst. Maar ze zullen dit najaar voor het eerst niet meer verkocht worden door Nel of Marie. "We hebben des tijds rekening gehouden met de wens van de bewoners om daar te blijven wonen zolang ze dat wil den". zegt een woordvoerder van de gemeente. "Ze zijn er nu uit zichzelf vertrokken. De woning wordt ges loopt en het gebied heeft als bestem ming openbaar groen. Na de sloop zal de geluidswal verder worden doorgetrokken." Maandagmiddag presenteerde wethouder Houba van Financiën de begroting voor het jaar 2001. De inwoners van Venray gaan volgend jaar 6,7% meer belasting betalen. De grootste stijging doet zich voor bij de OZB. De gemeen te ziet zich genoodzaakt de Onroerend Zaak Belasting met 6,8% te verhogen ten opzichte van dit jaar. Dit komt omdat Venray door een herverdeling van rijksmiddelen voortaan minder geld van de over heid ontvangt. De hertaxatie van de huizen en gebouwen in Venray is momenteel in volle gang. Volgens wethouder Houba zal de verwachte forse waardestijging van het onroe rend goed per 1-1-2001 geen extra belastingnadeel veroorzaken. "Want de gemiddelde burger blijft hetzelf de betalen." De rioolrechten en afvalstoffen heffing, die beiden kostendekkend zijn, blijven vrijwel gelijk. Het voordeeltje de "zalmsnip", een gemeentelijke tegemoetkoming in lokale lasten, blijft in 2001 op 100 gulden gehandhaafd. De begroting is sluitend en wijkt nauwelijks af van de voorjaarsnota die in juni door de gemeenteraad werd vastge steld. Er is zelfs een voordeel van 180.000 gulden ontstaan. Hiervan verdwijnt 166.000 gulden naar de post Onvoorzien die daarmee weer op orde komt. De resterende 16.000 gulden gaan naar de Algemene Reserve die nu nog een tekort ver toont van 0,7 miljoen. Ook in 2001 blijft de gemeente veel geld stoppen Tony Murrell i.s met ingang van 1 oktober de nieuwe directeur van Xerox in Venray. Hij volgt daarmee Abel Hïsken op die eerdei dit jaar Xerox Venray verliet". Murrell trad in 1976 in dienst van Xerox Engeland, Daarna heelt hij in de Xerox-organisatie verschillende managementposi ties vervuld. In de Verenigde .Staten was hij als Director Integrated Supply Chain veomtwoonXIijk voor.h.cf grootsu.- gedeeUe van de :ih'anu.faei.iiring vn 'kgi:.i a i'óo;: Y v ui-réK is gel uwd 'èn. heeft de Engelse nationaliteit. Xerox Manufacturing (Nederland) BV is een vestiging van het Xeiox- eoneem, wereldwijd marktleider op het gebied van documcnicreatie. De ;.m m Vc-;; - g Y sehe cartridges en verbruiksartikeJen. Ook is in Venray hel Europese distri- 'bdticctaitrttnTfvfrdrfXei'io; TUnYiX gevestigd'cnXiju or do fYddmgrijksto' recyclingsaotiviteiten van de onderneming'geconcentreerd. Bij Xerox Tri rg: Ykc of ."o, i-Min-pco-: voY/oam. dfYor in het verbeteren van de 'infrastruc tuur'. De wegen rond het Raayland College worden aangepast, er komen twee nieuwe rotondes, de wijken Burggraaf en Oranjebuurt worden gerenoveerd en er is 500.000 gulden extra uitgetrokken om het Kwaliteitsplan Centrum uit te voeren. In het buitengebied is de gemeente actief betrokken bij de reconstructie van de agrarische sec tor. In de 'Ruimte voor Ruimte' regeling krijgen stoppende veehou ders een vergoeding voor het slopen van hun stallen. Dil komt het milieu en de aanblik van het buitengebied ten goede. Volgend jaar wordt het Asiel Zoekers Centrum geopend. Door de invoering van de Euro per 1-1-2002 zullen volgend jaar alle parkeermeters aangepast moeten worden. De gemeente doet mee aan het proefproject 'duale gemeenten' dat vernieuwing en verbetering van het lokale bestuur beoogt. De gemeente wil de communicatie met de burgers verder verbeteren. In 2001 wordt ook Venray een 'digita le stad' met een eigen website. PEEL EN MAAS on line www.vandenniunckhof.nl/ nieuws Wij hebben ruime ervaring en hoog opgeleide contactlensspecialisten K U RSTJENS VENRAY NOORDERHOF 20 - TEL. 0478 - 550630 Gemeente Venray oogst zelfs applaus voor zijn aanpak Het komt maar zelden voor dat Venrayse burgers applaudisseren voor het gemeentebestuur. Maar afgelopen maandag was het zover. Tijdens de openbare bijeenkom sten over de plannen van het St. Anna en St. Servatiusterrein. Wijzer geworden door negatieve ervaringen uit het verleden heeft de gemeente besloten om vanaf het allereerste begin de burgers bij de plannen te betrekken. En met succes. Alhoewel er maandag niet veel nieuws te melden viel, waren de opkomst en het enthou siasme groot. Nog groter zelfs dan tijdens de planpresentaties in juni. Maandag kwamen er 125 belangstellenden naar restaurant Le Tambourin voor de bijeenkomst over St. Anna. Voor het St. Servatiusterrein was de belangstelling iets minder groot. Maar duidelijk is dat de Venrayse inwoners enorm betrokken zijn met het wel en wee van de instituutster reinen. Na een eeuw psychiatrie in Venray zijn St. Anna en St. Servatius diep geworteld in de gemeenschap. Nu het Vincent van Gogh Instituut op termijn wordt teruggebracht naar 319 patiënten, dat waren en ooit nog 1500, wordt het St. Annaterrein aan de Noordsingel geheel verlaten. Met instandhouding van het waardevolle gebied (natuur en gebouwen) komt daardoor ruimte voor tussen 335 en 400 woningen. De overgebleven patiënten worden allen gehuisvest op het St. Servatiusterrein aan de Stationsweg. Daarnaast is er nog plaats voor circa 70 woningen en kantoorgebouwen. Ook op dit ter rein moet de oorspronkelijke struc tuur van groen en gebouwen behou den blijven. In juni werden de twee Globaal Stedenbouwkundige Plannen (GSP) gepresenteerd. Tot 1 augustus kon er bij de gemeente schriftelijk op gereageerd worden. Naast enkele particulieren klommen vooral de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray, het Limburgs De nieuwbouw van het Raayland College aan de Zuidsingel, pal naast de huidige locatie Zuid, bereikte dinsdag het hoogste punt. Wendy Faassen, Gé Strijbosch en Dirk de Rover, leer lingen van het Raayland College, hesen onder toeziend oog van onder andere de heer Hoex (adjunct-directeur Nelissen-Van Egteren regio Zuid) en de heer De Veen (lid centrale directie Raayland College) de vlag in de top. Daarna was er een rondleiding voor de gasten om de vorderingen van de nieuwbouw te bezichtigen. Tegelijk met de start van de bouw werkzaamheden in april rees de vraag of het strakke tijdschema wel gehaald zou worden. Tot nu toe lig gen de bouwactiviteiten echter keu rig op schema. Grote tegenslagen dienden zich nog niet aan. Volgens planning is de oplevering van het nieuwe gebouw in juli 2001. Direct daarna begint de grootscheepse renovatie van het bestaande gebouw aan de Zuidsingel. Bij een verkeersongeval op de kruising van de Henri Dunantstraat met de St. Servatiusweg is vorige week woensdag rond 18.15 uur een 42-jarige fietsster uit Venray gewond geraakt. De vrouw liep let sel aan haar gezicht op. De aanrij ding ontstond toen een 42-jarige automobiliste uit Venray op de krui sing geen voorrang verleende. Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Stichting Stadspark en het Natuurhistorisch Genootschap in de pen. Op de plan nen van het St. Servatiusterrein reageerden ook de wijkraad Antoniusveld en basisschool de Hommel. ENORME OMSLAG De meeste reacties waren bijzon der positief. Vooral de creatieve manier waarop nieuwbouw en reno vatie van bestaande gebouwen hand-in-hand gaan zonder dat het oorspronkelijke gebied wordt aan getast. De heer Vriens van de Geschied- en Oudheidkundige Kring uitte zijn lof over de aanpak van het gemeentebestuur. "Een pluim voor de gemeente! Zij heeft vanaf het begin de mensen erbij betrokken. Dit betekent een enorme omslag die een compliment waard is. En dat mag ook best eens gezegd worden. Want daardoor is een golf van creativiteit vanuit de samenle ving ontstaan", zei Vriens waarna een luid applaus uit de zaal opklonk. De vijf personen achter de tafel keken enigszins beduusd door zoveel onverwachte bijval. Vergadervoorzitter Henk Beerten maakte maar een snel een eind aan de bijeenkomst. "Want een mooiere afsluiting kunnen we ons niet wen sen." De Geschied- en Oudheidkundige Kring vindt het jammer dat op het St. Annaterrein een gebouw (Ensemble 5) gedeeltelijk op een stuifduin gebouwd wordt. "Want dit is een grote inbreuk op het natuur gebied", vindt Vriens. Hij kreeg daarbij steun van de heer Van Els van de stichting Stadspark. Ook kwamen er enkele vragen over de wegen. Het GSP voorziet slechts in één ontsluiting vanaf de Noordsingel. "Om sluipverkeer te voorkomen, de rust niet te verstoren en de exclusiviteit van het gebied te behouden, kiezen we voor één hoofdweg", zo luidde de uitleg. Op 21 november nemen B en W een besluit over het plan. Waarna het op 19 december door de gemeenteraad behandeld wordt. Het jaar 2001 wordt gebruikt om met andere betrokken partijen (architekten en projectontwikkelaars) de plannen concreet uit te werken. In het voorjaar van 2002 wordt gestart met de her- en nieuwbouw. Volgens een optimistische planning kan het project op het St. Annaterrein medio 2004 zijn afge rond. Sommigen aanwezigen maak ten zich er zorgen over dat ze dade lijk het zicht op de plannen kwijt raken. En dat er 'nog van alles in veranderd wordt'. "Er komt nu een tijd dat we weinig zullen gaan horen. Het zou erg jammer zijn als het plan zou ontsporen", vreesde Vriens. Gijs Frencken, hoofd Ruimtelijke Ordening, beloofde om tussentijds te rapporteren. "We zul len open kaart blijven spelen." De heer Van Els van Stichting Stadspark zei dat hij regelmatig vra gen krijgt van mensen die er een woning willen hebben. "Deze woningen worden verkocht door projectontwikkelaars. Zij zullen te zijner tijd bekend maken hoe de procedure gaat lopen. Dit zal zorg vuldig gebeuren", aldus Gijs Frencken. De plannen voor het St. Servatiusterrein lopen veel verder door in de tijd. Daar zal het project pas rond 2010 worden afgerond. De wijkraad Antoniusveld kreeg van B en W alvast de toezegging dat beide terreinen in de toekomst worden samengevoegd waardoor één grote wijk St. Antoniusveld zal ontstaan. De ingediende opmerkingen spit sten zich toe rond de 'menging van functies'. Patiënten komen straks tussen tussen particulieren in te wonen. Ook werd gepleit voor behoud van de sportvelden en het zwembad. Basisschool De Hommel maakt zich er zorgen over dat een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) vlakbij de school gesitueerd wordt. De plannen voorzien echter in een integratie van het VVGI met de omgeving. HOGEDRUKREINEGERS VEEGMACHINES SCHROB/ZUIGMACHINES STOF- en WATERZUIGERS STOOMREINIGERS TAPIJTREINIGERS REINIGINGSMIDDELEN iimimiim Keizersveld 61 5803 AP Venray tel.: 0478-553355 Tel. 0478 568 415 Lederen kleding voor dames en heren Keuze uit meer dan 1000 stuks in 100 modellen Jacks- Jassen- Broeken- Blazers- Mantels enz. normaal NU 299,- 399,- 199,- 250,- 399,- 449,- 599,- 299,- 349,- 399,- V E N L O DEN BOSCH. M A A S T R I C H T DORDRECHT. E 1 N D H O V E N TILBURG. B R EDA. VENRAY

Peel en Maas | 2000 | | pagina 5