DIRKX VAN SOEST Bekendmakingen gemeente Venray woningwet wet ruimtelijke ordening te Horeca 'de Kemphaan' Wijziging openstellingstijden gemeentehuis per I oktober 20Ó0 wet milieubeheer Overlastlijn drugs Commissies Uitnodiging informatiebijeenkomst ANBO TAXATIES Landelijk Contact orgaan Begeleiding Borstkanker patiënten afd. Venray De Hakkespits Computerclub Regio Venray afd. Jeugd en Jongerenwerk Jeugdnatuur wacht PEEL EN MAAS ELKE WEEK UW NIEUWS Katholieke Vrouwen Vereniging UW WONING OPTIMAAL ISOLEREN? Informeer bij ons naar de mogelijkheden! DE LA ROY PEEL en maas Donderdag 28 september 2000 - Pagina 23 Taxaties Advies )EI- I8J 18.1 I8J Ingekomen bouwaanvragen Ter voldoening aan het bepaalde 21.(| jn artikel 41 van de Woningwet treft u onderstaand aan een over- zicht van de in de afgelopen week bij burgemeester en wethouders van Venray ingekomen bouwaan- van y Ti. I het bouwen van een dakkapel aan de Gerbrandystraat 6 te Venray tnv H.W.J.G. Reijnders, Gerbrandystraat 6; het bouwen van een bedrijfsge bouw op het Agrarisch Bedrij venterrein te Ysselsteyn tnv Keijsers Holding B.V., Lovinck- 1 plein 6; het bouwen van een buitenberging aan de St. Ursulastraat 15a te Venray tnv Stichting Katholiek j Primair Onderwijs, Eindstraat 42 te Venray; ■•het vergroten van de woning en de bouw van een dakkapel aan het Kleindorp 16 te Merselo tnv H.P.J.M. Rijbroek, Kleindorp 16; het bouwen van een woning op IB.P. Leunen tnv R.A.M. Bou ten, Laagriebroekseweg 9; het bouwen van een bergbezink- bassin aan de Van Berlostraat te Leunen tnv Gemeente Ven ray, Postbus 500 te Venray; het bouwen van een varkensstal aan de Timmermannsweg 128 te Ysselsteyn tnv V.O.F. Willems, Timmermannsweg 128; Jietvergroten van de woning aan de Merseloseweg 150 te Venray tnv A.P.M. Huijbers, Kruitweg 2; Bekendmaking bouwplannen in gebruiksverzoeken (in procedure) Burgemeester en wethouders zijn [in beginsel voornemens aan de vol lende ingekomen bouwmeldingen, jouwaanvragen en gebruiksverzoe ken, voor zover nodig met toepas- 0-jj [sing van artikel 15, 17, 19.2 of 19.3 in de Wet op de Ruimtelijke Irdening en artikel 50, lid 4, 5 of 6 van de Woningwet, medewerking te verlenen. het vestigen van een nagelstudio in de woning aan de Pastoor van de Gaetstraat 73 te Venray i tnv M.E.J. Parsoe- Daenen, Pas toor van de Gaetstraat 73; het plaatsen van 15 opslagboxen aan de Ripseweg I te Vrede- peel tnv DGW en T, Postbus 41 te Volkel; het vergroten van de woning aan de Lemmenweg 6 te Heide tnv J.C.T. Smets, Lemmenweg 6; - - het bouwen van een serre aan de Horsterweg 63 te Castenray tnv P.M. Roelofs, Horsterweg 63; •het verbouwen van het pand aan de Stationsweg 124b te Oos trum tnv Top Support Dakwer ken, Postbus 51 10 te Venray; het bouwen van een terrasover kapping aan de Herik 17 te Venray tnv J. Peeters, St. Jans plein 12 te Geysteren; - het vergroten van de woning/ bouw garage aan het Vingerhoeds kruid 3 te Venray tnv B.A.M. Fransen, Vingerhoedskruid 3; - het bouwen van een woning met garage aan de Gerrit Arts straat te Castenray tnv J.W.M. Smits, Lollebeekweg 35; - het bouwen van twee dakkapellen aan de Rouwkuilenweg 33 te Ysselsteyn tnv E.T.H.P.M. van de Pas, Rouwkuilenweg 33; - het vergroten van de woning/ bouw garage aan de Gussenstraat I I te Leunen tnv A.H.J.M> Boom, Gussenstraat I I; - het bouwen van een carport aan de Zandbleek 42 te Venray tnv J.H. Willems, Zandbleek 42; - het bouwen van een tuinhuisje aan De Leng 8 te Oirlo tnv A.G. Kurvers, De Leng 8; De op de verzoeken betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 29 september 2000 gedurende 4 weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen bij burge meester en wethouders worden ingediend. Bouwvergunning verleend Burgemeester en wethouders hebben in de afgelopen week voor onderstaande bouwplannen bouw vergunning/ vrijstelling verleend. - het veranderen van de garage/ber ging aan de Peelweg 4 te Ysselsteyn tnv J.J.M. Wilmsen, Peelweg 4; - het bouwen van een bedrijfsge bouw met kantoorruimte (fase 2) aan het Keizersveld sectie T no. 4434 en 4437 te Venray tnv Vagocom Nederland B.V., Postbus 59 te Boxmeer; - het verbouwen van de woning aan de Vlasakker I te Oostrum tnv G.W. Gelling, Vlasakker I; - het bouwen van een woning met bedrijfsruimte aan de Bodden- broek 15 te Oirlo tnv M.J.P. Baten, Boddenbroek 15; - het bouwen van vier recreatiewo ningen aan de Sparrendreef 5 te Oostrum tnv De Witte Ven nen B.V., Metaalweg 5 te Venray; - het vestigen van een nagelstudio aan het Zilverschoon 18 te Venray tnv E.P. van de Vorle, Zilverschoon 18; Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daar tegen bij het college van burge meester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken na de dag, waarop de beschikking is toegezonden of uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaarschrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publicatie wordt ingediend. Bouwtoestemming op bouwmelding Burgemeester en wethouders hebben in de afgelopen week voor onderstaande bouwmelding bouw toestemming afgegeven. - het bouwen van een tuinhuisje aan deKruidenlaan 209 te Ven ray tnv A.M. van Galen, Krui denlaan 209' Zij die menen door de afgifte van deze bouwtoestemming rechtst reeks in hun belang te zijn getroffen kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken nadat de beschikking is toegezonden of uitge reikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaarschrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publicatie wordt ingediend. Venray, 28 september 2000 Burgemeester en Wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C. Th. van Velzen Burgemeester en wethouders van Venray maken hierbij overeenkom stig artikel 3c van de Drank- en Horecawet bekend dat tot vier weken na publicatie van deze ken nisgeving bij de balie van de afdeling Publieksdiensten (locatie 2) van het gemeentehuis tijdens de openings uren ter inzage ligt de ontwerp-ver- gunning Drank- en Horecawet ten name van de Stichting Centrum voor ouderen 'De Kemphaan' voor de inrichting Kennedyplein I te Venray. Aan deze ontwerpvergunning zijn voorschriften verbonden ter voor koming van ongewenste mededin ging als in de wet bedoeld (para- commercialisme). Belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kun nen zowel schriftelijk (postbus 500, 5800 AM Venray) als mondeling (tel. 523431, ot tijdens een te maken afspraak) hun zienswijze kenbaar maken. Nadere inlichtingen kunnen op genoemd telefoonnummer worden verkregen. Venray, 20 september 2000 Namens burgemeester en wethou ders voornoemd, Hoofd Openbare orde en veiligheid, Drs. I.H.J. Starmans. Vanaf I oktober 2000 worden de huidige openstellingtijden van het gemeentehuis tijdelijk gewijzigd. Is het gemeentehuis momenteel 36 uur per week geopend voor de bur gers van Venray, per I oktober zal dit aantal tijdelijk terug gebracht worden naar 24 uur per week De reden hiervan is dat er bin nenkort gekeken wordt hoe een aanpassing van de huidige organisa tiestructuur van de afdeling Publieksdiensten kan bijdragen aan een betere dienstverlening aan de burgers van Venray. De afdeling Publieksdiensten verzorgt onder andere alle eerste klantcontacten zowel wanneer een burger de gemeente bezoekt, als wanneer een burger de gemeente belt. Deze afdeling speelt dus een belangrijke rol in het kader van de dienstverle ning. Ter compensatie van de tijdelijke beperking van de openstelling van het gemeentehuis, wordt er per I oktober gelijktijdig een avondopen stelling ingevoerd.l Deze avondopenstelling is inge voerd, zodat elke burger, die over dag niet naar het gemeenthuis kan komen, voortaan 's avonds bij afde ling Publieksdiensten terecht kan. Gedurende de tijdelijke aanpassing van de openstellingtijden zal de UI Wet milieubeheer De genoemde aanvragen en mel- :hti dingen en alle op de aanvragen en iiifi meldingen betrekking hebbende N stukken liggen op genoemde tijd- stippen ter inzage in het gemeente- huis, Raadhuisstraat I te Venray, op :h« maandag van 09.00 uur tot 17.30 4 uur en op de overige werkdagen i van 09.00 uur tot I 3.00 uur (balie Publieksdiensten). Na I oktober 2000 z n de openingstijden gewij- zigd in maandag van 12.00 uur tot 'tii* 20.00 uur en op overige werkdagen lij' van 09.00 uur tot 13.00 uur. Op telefonische afspraak (0478-523630 '8j tussen 09.00 - 10.00 uur) kunnen de J stu'<'<en °P een ar,der tijdstip •jij1 worden ingezien. Het ontwerp van het besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij voornemens zijn een vergun- ning krachtens de Wet milieube heer te verlenen aan: Pluimveebedrijf R. en M. Zanders- Weijs, Bremmenkamp 2 te Oirlo voor een revisievergunning voor een pluimveehouderij, gelegen aan de Hoogriebroekseweg ef| 2a te Castenray. raj M.A.C. Couwenberg, Deurnese- koj weÊ 1^4 te Ysselsteyn voor een nU revisievergunning voor een var- 3j|j kensbedrijf, gelegen aan de Deurneseweg 96 te Yssel steyn. JP. Hendrikx, Veulenseweg 16 te Veulen voor een revisievergun ning voor een vleesvarkenshou- derij, gelegen aan de Horster- ;nd weg 20c te Castenray. Dit onder oplegging van voor schriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het twerp van het besluit en alle overige op de aanvraag betrek king hebbende stukken liggen ter lnzage van 28 september 2000 tot fin met 26 oktober 2000 in het gemeentehuis. Gedurende bovengenoemde Periode kan een ieder schriftelijk emotiveerde bedenkingen indienen 'ij Burgemeester en wethouders. Hierbij kunt u verzoeken uw per soonlijke gegevens niet bekend te ~^aken. Op verzoek kunt u ook mondeling bedenkingen inbrengen waarbij u gelegenheid krijgt tot een gedachtewisseling over de ont werpbeschikking. Alleen degenen die bedenkingen hebben ingebracht op de bovenom schreven wijze en degenen die aan tonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, zijn later tot het instellen van beroep gerechtigd. Besluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij vergunningen krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend aan: - H. Wismans, Pas 3 te Merselo voor een revisievergunning voor een varkensbedrijf, gelegen aan de Pas 3 te Merselo. - C. Klomp h.o.d.n. Interal, Gezel- lenbaan 12 te Ysselsteyn voor een revisievergunning voor een bedrijf voor de productie, ver koop en verhuur van aluminium, gelegen aan de Gezellenbaan 12 te Ysselsteyn. - Maatschap Janssen-Janssen, Yssel- steynseweg 80 te Ysselsteyn voor een revisievergunning voor een pluimveehouderij, gelegen aan de Ysselsteynseweg 80 te Ysselsteyn. De vergunningen worden onder oplegging van voorschriften en/of beperkingen in het belang van de bescherming van het milieu ver leend. Het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stuk ken liggen ter inzage (6 weken) van 28 september 2000 tot en met 9 november 2000 in het gemeente huis. Gedurende bovengenoemde periode kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift worden ingediend door: a. diegenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. diegenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daar van zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verwe ten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet (in twee voud) worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie ning (waaronder een schorsingsver- zoek) is ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. A.M.v.B.-meldingen Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat er krach tens artikel 8.40 van de Wet milieu beheer A.M.v.B.-meldingen zijn bin nengekomen van: - Autoschade Venray, De Hulst 10 te Oostrum voor het uitbrei den/wijzigen van de inrichting inge volge het Besluit herstelinrichtingen motorvoertuigen milieubeheer, gelegen aan De Hulst 10 te Oostrum. - A.W.I. Isolatiebedrijf, Reet. Nabbenstraat 18 te Leunen voor het van toepassing worden van het Besluit opslag goederen milieube heer, gelegen aan de Zuivelweg 2d te Leunen. - Hurks Bouw en Vastgoed, Postbus 671 te Eindhoven voor het oprichten van een inrichting inge volge het Besluit propaan in de bouw milieubeheer, gelegen aan de Van Berlostraat ong. te Leunen. - Gemeente Venray, Postbus 500 te Venray voor het oprichten van een inrichting ingevolge het Besluit riool- of poldergemalen milieube- Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: gemeente toetsen of er inderdaad bij de burgers van Venray veel behoefte bestaat aan een avondo penstelling. De nieuwe tijdelijke open stellingtijden per I oktober 2000: 12.00-20.00 uur 09.00-13.00 uur 09.00-13.00 uur 09.00-13.00 uur 09.00-13.00 uur Zoals u ziet is voor de avondo penstelling gekozen voor de maan dagavond. De reden hiervan is onder andere dat het gemeentehuis ook nu al op maandag een half uur langer open is. Ook is uit verzamel de gegevens gebleken dat de maan dagmiddag in vergelijking met de andere middagen de drukst bezoch te middag van de week is. Ook wanneer men het aantal bezoekers van het laatste half uur hier niet mee zou rekenen. Een reden temeer om deze middagopenstel ling ook in de tijdelijke situatie te blijven handhaven. Ook de studiezaal van het femeentehuis kent vanaf I oktober 000 gewijzigde openstellingtijden. Deze zijn als volgt: Dinsdag t/m donderdag: 09.00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur. Gewijzigde openstellingtijden gemeentehuis per I oktober 2000: zorg dat u hieraan denkt wanneer u voor vragen, producten of diensten op het gemeenthuis moet zijn. heer, gelegen aan de Van Berlostraat ong. te Leunen. - A. Sarikaya, Zirkoon 4 te Venlo voor het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, gelegen aan de Poststraat 15 te Venray. De meldingen kunnen worden ingezien van 28 september 2000 tot en met 12 oktober 2000 (2 weken) in het gemeentehuis. Venray, 28 september 2000 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. van Velzen. Indien u overlast heeft van drugsgebruik of drugshandel in. uw omgeving, kunt. u bellen met de overlastlijn, telefoon 0478- 56505 6. (24 uur per dag)r is een teïefoonheantwoorder op het nummer aangesloten waar u met uw klachten terecht kunt. Het antwoordapparaat wordt dagelijks afgeluisterd. Cultuur, Onderwijs en Sport De Commissie Cultuur Onderwijs en Sport vergadert op donderdag 5 oktober 2000 om 19.00 uur in het gemeentehuis van Venray. De vergadering is open baar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De agenda luidt: 1. Openstelling, vaststelling agenda en mededelingen: 2. Spreekrecht publiek; 3. Ingekomen stukken: a. Adviesno ta inzake verdeling gemeente fonds en onderwijshuisvesting; b. Brief sts OCW aan Tweede Kamer inzake onderwijshuisves ting; 4. Vaststelling verslag van de verga dering van 7 september 2000; 5. Gewestaangelegenheden; 6. Concept-raadsvoorstel inzake erfpachtovereenkomst met kerkbestuur van de H. Catharina te Leunen; 7. Bespreking productbegroting Venray 2001. In de commissie worden de onderwerpen besproken die de betreffende commissie aangaan, i.e. Cultuur, Onderwijs en Sport. 8. Rondvraag en sluiting. Sociale Zaken De Commissie Sociale Zaken vergadert op donderdag 5 oktober 2000 om 20.00 uur in het gemeen tehuis in Venray. De vergadering is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De agenda luidt: 1Opening, vaststellen van de agen da en mededelingen; 2. Spreekrecht publiek; 3. Verslag van de commissievergade ring d.d. 7-9-2000; 4. Ingekomen stukken; 5. Gewest; 6. WSW/NLW: De heer I. Pleyers. directeur van de NLW-bedrij- ven, is uitgenodigd om informa tie te verstrekken over huidige en toekomstige ontwikkelingen m.b.t. WSW/NLW-bedrijven; 7. Productbegroting 2001 8. Jaarverslag 1999 GGD Noord- Limburg; 9. Rondvraag. Stedelijke ontwikkeling De Commissie Stedelijke Ontwikkeling vergadert op woensdag 4 oktober 2000 om 19.00 uur in het gemeentehuis te Venray. De vergadering is open baar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De agenda luidt: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen: 2. Spreekrecht publiek; 3. Behandeling van het jaarverslag 1999 Stichting Wonen Noord- Limburg is doorgeschoven naar de commissievergadering op I november a.s.; 4. Ingekomen stukken: a. Via raad- smachtiging afgewerkte grond- transacties; b. Nota inzake woningbouw in Smakt; c. Nota ruimtelijke richtlijnen antenne installaties voor de mobiele telef onie; d. Stukken t.b.v. bestuurlijk overleg POL op 4 oktober 2000; 5. a. Vaststelling verslag van de ver gadering van 6 september 2000; b. Vaststelling verslag van de extra vergadering van 20 sep tember 2000; 6. Gewestelijke zaken; 7. Raadsvoorstel 'Monumenten Selectie Project gemeente Ven- ra/; 8. Raadsvoorstel, m.b.t. diverse bouwplannen in- het buitenge bied; 9. Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'ST. Antonius- veld, herziening 1999'; 10. Raadsvoorstel m.b.t. kostenver haal, opheffing bouwverbod en voorkeursrecht bij particuliere ontwikkeling deel plan Vlakwater I I. Productbegroring Venray 2001; 12. Lijst aandachtspunten; 13. Rondvraag; 14. Sluiting. Welzijn De Commissie Welzijn verga dert op woensdag 4 oktober 2000 om 19.00 uur in het gemeentehuis te Venray. De vergadering is open baar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De agenda luidt: 1. Opening; 2. Mededelingen/ingekomen stuk ken; 3. Verslag commissievergadering d.d. 6-9-2000; 4. Spreekrecht; 5. Productbegroting 2001; 6. Nota 'Evaluatie jeugd- en jonge- rendebatten 2000 en vervolg stappen jeugd- en jongerenparti- cipatie'; 7. Nota 'Lokale sociale structuur schets'; 8. Rondvraag; 9. Sluiting. De gemeente Venray heeft het voornemen in de Sparrendreef onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en daarbij tegelijk verkeers technische aanpassingen aan te leg gen. Graag willen wij een toelichting op het plan geve op woensdag 4 oktober a.s. om 19.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray. Er zal worden ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten, de inrichting van het plan en de uitvoe ring van de werkzaamheden. Betreffende stukken liggen vanaf dinsdag 26 september a.s. ter inzage bij de publieksbalie 2 van de gemeente Venray. Burgemeester en Wethouders van Venray, namens dezen, ir. G.M.H. Beijers Projectmanager PIW PEEL EN MAAS on line ■wwvandenmuiickhof.nl/ 100% ONAFHANKELIJK HYPOTHEEK TAXATIE BEDRIJFSADVISERING WOZ-TAXATIES VENLO Deken van Oppensingel 45a 5911 AB, 077-35 BEDRIJFS TAXATIE VERKOOP TAXATIE AANKOOP TAXATIE VENRAY v. dirkx- vansoest. nl De excursie die wij op 22 augus tus jl. hebben georganiseerd naar Xanten is een groot succes gewor den; van verschillende leden hebben wij enthousiaste reacties ontvangen. Ook werd ons gevraagd of wij zo een excursie het komende wintersei zoen weer zouden kunnen organise ren. In het winterprogramma 2000- 2001 dat U allen inmiddels als bijla ge bij de Vizier hebt ontvangen heb ben wij voor mei 2001 weer een excursie opgenomen. Maar ook de themamiddagen die in dit winter programma staan vermeld zijn naar onze mening echt de moeite waard. Ons ANBO-bestuur is er in geslaagd de Technozorgbus voor onze leden naar Venray te krijgen. In deze bus kunt U kennis nemen van allerlei voorzieningen en mid delen, die het leven van de ouder- wordende mens wat makkelijker kunnen maken zoals onder meer een aangepaste badkamer, hulpmiddelen voor in de tuin, kousenaantrekkers en nog veel meer andere mogelijk heden. Daarnaast kunt U op een groot videoscherm de praktische toepassing van deze hulpmiddelen zien. Deze Techno Zorg Bus staat op Maandag 2 oktober (dus niet op dinsdag opgesteld op het Schouwburgplein hoek Henseniusplein en is geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Wij zijn ervan overtuigd dat de informatie die u hier kunt verkrijgen voor velen van ons zinvol en nuttig zal zijn. HBI|E SERVICE ESSIONELE VERWERKING DE VÓÓRDELIGSTE EN Zandakker 24 5801 DV Venray Tel. 0478-512772 Fax 0478-512768 De begeleidingsgroep Borstkankerpatienten afd. Venray e.o. organiseert iedere eerste woens dag van de maand een 'inloopavond' voor dames die met borstkanker zijn geconfronteerd. De volgende bij eenkomst zal plaatsvinden op woensdag 4 oktober a.s. tussen 20.00-22.00 uur in de Huiskamer van het St. Elisabethziekenhuis in Venray. Vanaf 21.00 uur zal mw. Ank ten Berge aanwezig zijn en informatie verstrekken over wat yoga kan betekenen voor borstkan kerpatienten. Er is ook gelegenheid voor een gesprek met iemand van de begeleidingsgroep, maar ook met andere lotgenoten. Verder is er veel informatie beschikbaar over borstkanker en alles wat daarmee te maken heeft. U bent van harte welkom. Voor infor matie: 0478-581562. Folkloristische dansgroep Maandag 2 en 16 okt.: Oefenavond in de Kiosk Brukske aanvang 20.30 uur. Optredens en evenementen: Zaterdag 21 okt.: Optreden vooreen 95-jarige in Horst. Afmelden tijdig bij dhr. dhr. O. Pijpker. tel. 586260, tevens contact adres voor de Hakkespits. Vrijdag 29 september organiseert de Computerclub Regio Venray wederom een bijeenkomst voor al haar leden. De avond vindt plaats in de Coninxhof aan de Tinnegieterstraat in Veltum. De aanvang van de clubavond is rond 19.00 uur. Iedereen is van harte wel kom op de clubavond. Ook wanneer u geen lid bent van de computerclub en met vragen of problemen zit omtrent uw PC, kunt u onze cluba vond bezoeken. Onze computerclub zal u graag proberen te helpen en kan u kosteloos adviezen geven. Voor meer informatie kunt u con tact opnemen met onze secretaris Frans, tel. 0478-586198. Rode Kruis Venray Maandag 2 okt. Gaat het teamo verleg niet door. Deze is verplaatst naar woensdag 11 okt. Van 18.00- 20.00 in de Clockert. Op maandag 9 okt. Gaan we naar de brandweer. Iedereen dient 18.50 bij de kazerne te zijn. Wij ver zamelen ons voor de gemeente- loods. Hallo Jeugdnatuurwachters. Als jullie dit lezen hebben we de instal latie van de nieuwe JNW-ers achter de rug en kunnen we weer met onze activiteiten van start gaan. We gaan beginnen met onze najaars-puzzel- tochten en we starten komende zon dag, 1 oktober met de tocht in de Ballonzuilbossen. Je kunt starten tussen 09.30 en 10.30 uur vanaf onze caravan en deze is te vinden bij de parkeerplaats van de visvijver nabij de Ballonzuil. Neem je werk map mee want zoals je weet worden er vragen gesteld waarvan je het antwoord kunt vinden in de werk map. Jullie ontvangen op school deze week ook allemaal de herfst- uitgave van De Natuurvriend en doe die ook meteen in de werkmap. We hopen uiteraard op mooi wandel weer maar denk in ieder geval aan goede kleding en schoeisel. Dus tot komende zondag bij de Ballonzuil. Dinsdag 3 oktober is er een leden avond. Deze avond zal het onderwerp zijn: incontinentie; en zal verzorgt" worden door mw. Koppers van de GGD Venlo. Ook kan men zich opgeven voor dt excursie naar de Nestlé te Oostrun. op 24 oktober. Er zijn geen kosten aan verbonden Men kan zich opgeven bij Agnes. Alles tegen scherpe prijzen De La Roy Isolatie, waar prijs en kwaliteit de juiste verhouding hebben. Informeer ook naar de nieuwe subsidiemogelijkheden voor energiezuinig wonen. ISOLATIE VENRAY

Peel en Maas | 2000 | | pagina 23