berden Relatie gemeente en ICV op vriespunt 'Huilende baby gered' 9 Wi'MHlIltl aktle maai Geen uitspraak ontuchtzaak Landweert f37,50 kortingen FRED OLFEN WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Bandoetere L J W/mr Felices ONBEPERKT^ MOSSELEN Hotel Restaurant? ASTERIA TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE )e nieuwe collecties zijn binnen! DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2000 Nr. 39 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG OD IsE? WötLT (lasMi;'.J'.*. 1 UW SLEUTEL TOT SUCCES! 0478-513980, WWW.FREDOLFEN.NL Aan- en verkoopmakelaardij Regio Venray, Horst, Boxmeer PEEL EN MAAS Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Grotestraat 23 5801 BE Venray Voorzitter Welschen uit harde kritiek op gemeente "De gemeente Venray doet te weinig, heeft te weinig visie, te weinig daadkracht" Harde woor den van Fred Welschen, voorzit ter van de Industriële Club Venray e.o. (ICV) in het lustrum nummer van het blad View van Business Vision Venray. De Venrayse ondernemersvereniging voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) vierde woensdagavond haar vijfjarig bestaan. Welschen werd in het blad gevraagd om te reageren op een aantal beleids punten van Business Vision. Daarbij kreeg met name de gemeente er van langs. Volgens Welschen is de relatie gemeente- ICV op een vriespunt gekomen. Volgens Welschen is de Industriële Club al vele jaren over een groot aantal thema's met de gemeente in gesprek. Daarbij gaat het o.a. om het optimaliseren van de infrastructuur, parkeervoorzienin gen, openbaar vervoer en de wens om een bedrijvenloket te openen in het gemeentehuis, waar onderne mers met al hun wensen terechtkun nen. Vooral het uitblijven van een bedrijvenloket noemt Welschen ronduit verbijsterend. Ook de revita lisering van Smakterheide is vol gens Welschen niet naar wens ver lopen. "Er zijn dingen verbeterd, maar erg traag. Uit dat revitalise ringproject had meer moeten komen", stelt Welschen. Vooral de autosloperij op Smakterheide tussen de hoogwaardige industrieën zijn voor de ICV een do.orn in het oog. Verder zijn er op Smakterheide vol gens Welschen teveel logistieke bedrijven en te weinig hightech ondernemingen. Welschen stelt dat de ICV de gemeente gewaarschuwd heeft voor het teveel uitgeven van mooie industriegrond aan logistieke bedrijven. Volgens Welschen moet de gemeente meer daadkracht tonen. "Het bedrijvenloket ligt al vele jaren bij de gemeente. Dat is gewoon een kwestie van doen", aldus Welschen in View. Als voorbeeld noemt hij de Paul Burgmanstraat. Welschen noemt het een drama zoals die straat er bij ligt. "Er is wel geld om het parkeerterrein bij het ziekenhuis op te knappen, waar niemand om gevraagd heeft, maar andere dingen komen niet aan bod." Welschen is verder van mening dat de gemeente moet zorgen voor meer woonruimte in de vrije sector. "Ook dat is vaker aangekaart, maar helaas komt daar weinig van terecht. Het gaat te langzaam en het gaat niet goed". VISIE Wethouder Houba van Economische Zaken komt eveneens in het lustrumnummer aan het woord. Houba is het niet eens met de kritiek van Welschen. "Ik bestrijd ten volle de kritiek dat wij geen visie zouden hebben. En daad kracht. we doen ons best, maar mis schien kan het nog beter. Dat zal in het bedrijfsleven niet anders zijn. Ik kan me niet voorstellen dat daar altijd alles vlekkeloos verloopt", aldus de wethouder. Verder stelt Houba dat het autorecyclingbedrijf (volgens Houba dus geen sloperij) al twintig jaar daar gevestigd is en rechtmatig handelt volgens het bestemmingsplan. Het feit dat er veel logistieke bedrijven in Venray gevestigd zijn, is volgens Houba niet slecht. Logistieke bedrijven zijn volgens Houba geen 'lege dozen' meer. "Er vinden heel veel waarde toevoegende activiteiten plaats, wat enorm veel werkgelegenheid ople vert", aldus de wethouder. Houba stelt bovendien dat onder de geïnte resseerden voor Smakterheide II zich relatief weinig hightech onder nemingen bevinden. Het verbaast Houba dat vanuit de ICV kritiek hierop is. Volgens de wethouder zijn de vestigingscriteria voor het industrieterrein samen met de ondernemersverenigingen opge steld. BEDRIJVENLOKET Houba is het in ieder geval wel eens met Welschen voor wat betreft het bedrijvenloket. Maar volgens de wethouder ligt dat niet zo gemakke lijk. "We kunnen geen adequate mensen op deze post krijgen. De personeelsproblematiek speelt ook ons parten. Toch doen wij het niet zo slecht", aldus Houba, die daarbij verwijst naar het recente klanttevre- denheidsonderzoek wat onder bur gers en bedrijven is gehouden. Het feit dat de gemeente Venray de post van bedrijvenloket niet ingevuld krijgt, maakt ook de wethouder wel eens moedeloos. De gemeente blijft in ieder geval op zoek naar iemand die weet hoe het eraan toegaat in het bedrijfsle ven. Goede raad Vat velen allang gedacht had- i, en anderen weer vreesden, is leid geworden. Er komt geen a in het oude raadhuis aan de Markt. De huur- cq. koop- is te hoog en er zullen bouw- ichnisch teveel aanpassingen j zijn om er een rendabele j t van te maken. Jammer, maar Jl voorzien. De gemeente wil nu kijken wat de verdere mogelijkheden van dit fraai, historisch, monumentaal pand zijn. In het verleden werd ooit liet idee geopperd om hier eventueel een 'Venray huis' te crecren. Het idee is met het Venray-Initiatief i stille dood gestorven, ivendien zit de plaatselijke /V alweer ruim anderhalfjaar aan het andere plein, mede omdat it oude raadhuis ongeschikt was locatie voor de Venrayse I/ANWB vestiging, laar wat zou dan wel een Ie bestemming voor het pand :ijn. Sinds het vertrek van de muziekschool uit het pand, is het er met het oude raadhuis niet echt op vooruit gegaan. Onderhoud wordt er niet of nauwelijks meer gepleegd. Het pand wordt verder tijdelijk bewoond door mensen van een stichting, waarmee voor komen wordt dat het oude raad huis gekraakt wordt. De aanwe zigheid van deze mensen is op zich geen slechte zaak. De wijze waarop zij het pand gebruiken," is, met name voor de achterburen, een minder frisse zaak. Het uit zicht waarop die bewoners regel matig ^getrakteerd worden heeft vaak niets om het lijf. Ook de begane grond heeft een tijdelijke bestemming gekregen. Uitverkopende en verbouwende ondernemers kunnen er tijdelijk een onderkomen vinden om hun koopwaar aan de man cq. vrouw te brengen. Op zich ook niets mis mee maar de reclame-uitingen die daarbij gehanteerd worden, over treden wel de regels die verbon den zijn aan een gemeentelijk- of rijksmonument. Kortom, de gemeente zal zich zeer snel moeten beraden over wat er met het pand moet gaan gebeuren. Het is mij een raadsel waarom het afgelopen jaar alleen maar de horecaoptie is bekeken en j andere opties (kantorencomplex, j appartementencomplex) buiten beeld zijn gelaten. Daarmee zou sneller duidelijkheid zijn verkre-1 gen. Mijn goede raad is om het oude raadhuis voor een zakelijke prijs te verkopen aan een onroe-1 rendgoed maatschappij. Voor het monumentale van het pand hoeft niemand te vrezen, dat is aan regels gebonden. Maar een com mercieel bedrijf zal veel sneller een juiste bestemming voor het pand weten te vinden, waardoor dit fraaie monument in een waar- dige staat zal worden terugge bracht. Christ^ Toevallige passanten keken vreemd op, dinsdagavond om 19.45 uur op de Piet van Elsstraat in Wanssum. Een personenauto met een gewonde vrouw in de sloot, een 'baby" huilend in een kinderstoeltje in de berm en een tweede personenauto die met een gewonde bestuurster tegen de muur van het Wanssumse bedrijf Kersten was beland. Even later was de opluchting van hun gezichten af te lezen.... het betrof hier immers 'slechts' een sanienwerkingsoefening van de brandweer, de politie en de ambulancedienst. Zie voor een uitgebreid verslag pagina 7: 'Communicatie is van essen tieel belang'. De kinderrechter in Roermond heeft maandag het onderzoek naar de ontuchtzaak in de Venrayse wijk Landweert her opend. Aanvankelijk zou de rech ter met een eindvonnis komen, maar hij achtte verder onderzoek naar de psychologische toestand van de nu vijftien jarige verdachte noodzakelijk. De nieuwe zitting vindt plaats op woensdag 15 november. Dan zullen de psychiater en de Riagg de rechter moeten komen vertellen wat de beste behandeling is voor de Venraynaar. Tegen dc jongen, die bekende tussen oktober 1998 en mei 1999 zeven meisjes, in leeftijd variërend van vijf tot elf jaar. op verschillende speelvelden in de Venrayse wijk seksueel te hebben misbruikt, was tijdens de zitting van twee weken geleden verplichte deel name aan een cursus seksualiteit. dei$ig uren dienstverlening en vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar geëist. Ook zou de Venraynaar volgens de officier van justitie onder toe zicht moeten komen van de reclas sering. Volgens de psychiater zou opsluiting in een jeugdinrichting de ontwikkeling van de jongen juist ernstig schaden. De rechter wil nu een aanvullend onderzoek omdat de psychologische rapportage van de psychiater die de jongen onderzocht en de verklaring van de jongen zelf elkaar tegenspreken. TELEURSTELLING De ouders van de meisjes zijn teleurgesteld over de eis van de offi cier van justitie én de beslissing van de rechter. "We hadden gehoopt op minimaal enkele weken jeugddeten tie. We willen dat de dader een tijd van straat verdwijnt, zodat onze kin deren eindelijk rust krijgen. Het liefst zouden we zien dat de hele familie naar een andere plaats ver huisd. Ook vinden we het onderzoek te lang duren. Na anderhalf jaar onderzoek willen we rust. voor ons en onze kinderen", vertelt één van de ouders. GERECHTIGHEID De politie kwam de jongen op het spoor nadat de ouders van de slacht offers aangifte deden. De jongen werd na zijn bekentenis in afwach ting van de behandeling van zijn zaak op vrije voeten gesteld. De ouders van de slachtoffers hebben deze week aan burgemeester Waals een brief overhandigd waarin ze nogmaals aandacht vragen voor deze langslepende kwestie en waar in ze onder andere schrijven 'ervan uit te gaan dat nu eindelijk gerech tigheid zal zegevieren, en er terdege aan de slachtoffertjes en hun ouders gedacht wordt'. Ook wensen ze de rechter veel wijsheid en sterkte toe tijdens hel afwegen van en het komen tot de juiste beslissingen een passend vonnis. De officier van jus titie in Roermond ontving dezelfde brief. 5 S E R I E MeCtw.i- itnliaan* fcntptwgje* Open ma t/m za van 10.00 tol 22,00 keuken open tot 21,00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 peel-brunch iedere zondag, /v»9 Cn vanat 11.00 uur MENU MAKT-MAR-WAT-VEÏREG 4-, 5- ot 6-gangen menu DAGELIJKS! 3.S»E-MENU1 (vrijdag, zaterdag en zondag) keuze uit 4 voorgerechten 4 hoofdgerechten jr^y jyf* I en 4 desserts 1500 M' SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL. 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 d TEGELS SANITAIR Politie zoekt getuigen De politie h nog steeds dringend op zoek naar getuigen van de ern stige mishandeling van een 36-jarige beveiligingsmedewerkster uit Uden, die in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht is mishandeld door een groep nog onbekende jongelui. De vrouw reed op weg naar huis in haar auto over de Hoenderstraat, toen ze stopte bij een groepje jongelui dat wild zwaaiend, alsof er iets aan de hand was. op straat stond. Toen ze vroeg of ze hulp kon bieden werd ze ernstig mishandeld door de groep. De politie heeft de zaak in onderzoek •genomen en zoek; getuigen. Zij lainnenizichlmelden bij de politie Venray, telefoon: 0478-53 111). y TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. ngen dc specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! v Keizersveld 22 Venray .■■.Tel: (0478) 55 04 10 Bij Tapijtcentrtim Nederland is de maand september... ^"""'"60%- VENRAY Julianasingel 7 Nu is het een prima tijd om graszoden te leggen! Graszoden-Kweekbedrijf DIRECT GAZON jo* Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkuilenweg 11Ysselsteyn C- EDWIN O. &MUSTANG£ WIJ KEUREN ALTIJD GOED -VERKOOPNIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE ZpA. Officieel Servicedealcr GEZELI.ENBAAN 8 5813 K A YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-S41876 K-inalI: VAKGARAGE@GOMMANSENDEWIT.NL Internetsite: WWW.GOMMANSEN DF.W1T.N I. Rühl Haegens van Aar Accountants Belastingadviseurs Managementconsultants Automati seringsadviseurs Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1