berden Mathijs van Asten wereldkampioen Speeltuin hoopt over een jaar poort te openen |5.9% Debat over Venrayse platteland Meisje (13) hoofdverdachte mishandelingen '"SPENCERS" WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Bandoetere iongen dè oor en Reconstructie Sparrendreef in oktober Mishandeling TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE Deze maand alle aps formaten per foto i 49.95 L Felices UONUfcHUAÜ 21 SEPTEMBER Nr. 38 VIN IIGSTE JAARGANG Wat dacht u hiervan? 10 jaar vast ;|Fred Olfen Hypotheken I jL uw sleutel tot succes! tel- 0478-513980 jwww.fredolfen.nl PEEL EN MAAS Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) (D Grotestraat 23 5801 BE Venray Q -< Tel. 0478-581526 De broers Mathijs en Leopold van Asten waren afgelopen weekeinde bijzonder succesvol op het WK voor jonge springpaarden. Het wereld kampioenschap werd gehouden in het Belgische Lanaken op Zangersheide. het terrein van Leon Melchior. Bij de 6-jarige paarden waren de Ysselsteynse broers zon dag op de finaledag de enige twee Wielen .fgelopen vrijdag werd aan de iingel nabij de sporthal de skatebaan geopend, ijk door onze populaire louder Jan Driessen. die o.a. ;d- en jongerenwerk in zijn [eleuille heeft. Omdat ook •are werken onder Jan zijn _g][;htv.dc valt en er regelmatig eer. Mj|ötonde of ander werk moet vvor- len geopend is hij regelmatig "in -1ct ure", uk heeft Jan dan ook wel een ardigheidje in petto. Een leuke errassing waarmee hij inspeelt op de actualiteit van die dag. Vrijdag echter niet. Ik had op 'n minst verwacht dat Jan z'n kielen ondergebonden had en als peningshandeling zich vanaf de alfpipe of kwartpipe (heet dat kei zo?) naar beneden liet storten, lelaas. maar zo'n stunt ging zelfs an te ver. "Dat laat ik aan de eugd over" liet Jan weten toen ik aar zijn "wielen" vroeg. Jan had toch nog een verrassing Iin petto. Ook in Landweert komt op het skateterrein een permanen te halfpipe en er komt ook nog een extra mobiele halfpipe bij. De Venray se jeugd wordt op haar wenken bediend. 1 Ongewild krijgt Venray er ook wat anders bij. Een heuse race- aan. Dan bedoel ik niet de eplande "oval" van Harrie ïaessen op circuit De Peel maar het parkeerterrein bij de skatebaan aan de Zuidsingel. Dit voorjaar 46 werd dit parkeerterrein geasfal- eerd en ziet er nu bijzonder fraai uit. Het terrein is echter inmiddels ook ontdekt door de "oudere jon- jeren" die inmiddels een rijbewijs ebben behaald. Regelmatig raaien 's avonds en 's nachts jortieve auto's met ingebouwde ïetto-blasters over het terrein, de slaapdronken buurtbewoners in de waan laten dat er nog steeds een file op de Langstraat staat. Ik wil Jan niet in de wielen rij- tlen maar ook verkeer valt onder iijiimoede. Jan zit als het ware tussen twee vuren. Enerzijds heeft hij nu de jeugd tevreden, ander zijds zit hij met een verkeerspro bleem. Het zou me niet verbazen als deze situatie nog '"n wieleke duuri". Maar van de andere kant, wil ik me nog wel eens door Jan laten verrassen.... Christ Op 2,5 hectare groot teiTein in Vlakwatergebied De plannen voor een speeltuin in Venray beginnen steeds meer vorni te krijgen. Vorige week woensdag besprak het bestuur van de Stichting Speeltuin Venray het ontwerp met de afdeling wel zijn op het gemeentehuis. Voorzitter Jan Jegen is optimis tisch over het bereikte resultaat alhoewel er nog veel moet gebeu ren voordat de al zo lang ver wachte speeltuin er eindelijk is. "Qua inrichting is de gemeente vrijwel akkoord. Er moet nog wel gekeken worden naar het verkeers plan en naai- de herbeplantingsplicht voor de bomen die moeten wijken voor de speeltuin. Maar ons sterven is dat we in de loop van volgend jaar de speeltuin kunnen openen", zegt voorzitter Jan Jegen. De totstandkoming van een Venrayse speeltuin heeft een moei zame geschiedenis achter de rug. In 1994 ging een initiatiefgroep aan de slag om een speeltuin te realiseren. De gemeente Venray wees twee jaar later de plannen af. De gemeente vond dat een speeltuin van ongeveer vier hectare niet paste in het natuur gebied Vlakwater. Er volgde een locatieonderzoek waarna het college van B en W in 1998 toch tot de con clusie kwam dat het Vlakwatergebied de beste plek was. De initiatiefgroep, die zich in 1995 had omgedoopt tot een stichting, ging opnieuw aan de slag. Met een renteloze lening van de gemeente liet het stichtingsbestuur een schets ontwerp maken voor een speelter rein van 2,5 hectare. Dit ontwerp wordt op 9 oktober opnieuw met de gemeente besproken waarna voor zitter Jegen hoopt dat het een defini tief plan is. De speeltuin wordt gerealiseerd naast de parkeerplaats van het voor malige buitenzwembad. Ongeveer een derde deel van de parkeervoor ziening wil de stichting blijven gebruiken. Het grootste gedeelte van de parkeerplaats moet wijken evenals een stuk van het aanliggen de bos. De speeltuin moet een voor- TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie .topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 ziening worden voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Het richt zich op dagre creatie voor sport, spel en speelmo- gelijkheden. In het ontwerp is ruim te voor een picknickweide, een trap en speelveld dat 's winters kan die nen als schaatsbaan, een dierenon- derkomen, veel speeltoestellen, uit leen van speelmaterialen en een kiosk als horecavoorziening. Er komt ook een natuurleerpad voor wandelingen met een uitleg over het omringende stuifduinengebied, zand. water en bossen in het Vlakwater. De kinderspeeltuin richt zich naast dagrecreanten ook op basisscholen, peuterspeelzalen en medische kleuterdagverblijven. "De gemeente is in grote lijnen accoord met de indeling van het terrein. Als het plan dadelijk definitief is dan gaan we verder met het zoeken van sponsors. We moeten de kosten van de investeringen en de exploitatie zien terug te verdienen door giften en donaties van de Venrayse bevol king, bedrijfsleven en de gemeente. We hebben momenteel al één grote sponsor binnen", verklapt Jan Jegen die de naam ervan nog niet wil prijs geven. De stichting heeft nog geen toezegging van de gemeente voor subsidie. Alhoewel er veel van afhangt of de gemeente het project meefinanciert. Enkele landelijke fondsen, zoals Jantje Beton, zijn alleen bereid om geld te geven indien ook de betreffende gemeente dat doet. De kosten van de aanleg van de speeltuin kan Jan Jegen nog niet exact aangeven. "Dat ligt eraan wat we willen. We kunnen kiezen voor een luxe of juist voor een sobe re voorziening. Ook is het mogelijk om niet alles in één keer uit te voe ren maar in verschillende stappen. Het streven is wel om de speeltuin voor de bezoekers laagdrempelig te houden door een lage toegangsprijs te vragen." Het vorige plan voor een speeltuin van vier hectare groot was gebaseerd op een investering van Tussen 800.000 en 1.200.000 gul den. Nu het een kleinere uitvoering van circa 2,5 hectare wordt zal de investering wat lager uitkomen. Maar te verwachten is dat het bedrag van de aanleg tussen een half en een miljoen gulden zal liggen. "Pas als we met de gemeente tot overeenstemming komen over de inrichting dan krijgen we ook zicht op de werkelijke kosten", zegt Jan Jegen. Venray krijgt een debat over het Venrayse platteland. Vrijdag 1 december gaan betrokkenen, belangstellenden en belangheb benden met elkaar in discussie over de toekomst van het platte land, de toekomst van de kerkdor pen en de toekomst van de cen trumfunctie van Venray. De gemeente Venray is veelzij dig. Venray bestaat uit kerkdorpen, een uitgebreid platteland en een centrum. In praktijk en beeldvor ming overheersen de traditionele gebruiksmogelijkheden. Gedachten over andere functies die op het plat teland of in het centrum gestalte kunnen krijgen, worden al snel als bedreigend ervaren.. Zo wordt er bijvoorbeeld steeds vaker een claim gelegd op het landelijk gebied. De vraag 'wat kunnen we met het platteland, de kerkdorpen en het centrum?' hangt onverbrekelijk samen met de vraag 'wat willen we met het platteland, de kerkdorpen en het centrum?' Die vraag vormt de centrale insteek van het debat over het Venrayse platteland. BOUWSTENEN De bouwstenen voor de confron tatie tussen stad en platteland wor den in belangrijke mate geleverd door interviews die de komende weken worden gehouden. In die interviews worden sleutelfiguren op het platteland, uit de kerkdorpen en uit het centrum uitgenodigd en uit gedaagd om op anonieme basis hun ideeën, wensen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst ken baar te maken. Fantasieën en fasci naties over de toekomst worden geprikkeld en in kaart gebracht. Daarbij worden stedelingen uit Venray gevraagd hoe zij denken over (de Toekomst van) het landelijk gebied en worden de plattelanders gevraagd hoe zij denken over (de toekomst) van het stedelijk gebied. Wat willen en verwachten zij van elkaar? Hoe moet Venray er over tien jaar uitzien? Wat zijn de kansen en perspectieven, wat zijn de bedrei gingen? Gezien door de bril van plattelanders en stedelingen. De ideeën, wensen, verwachtingen en fantasieën worden vertaald tot prik kelende stellingen en thema's, waar over vrijdag 1 december in het gemeentehuis door betrokkenen, belangstellenden en belanghebben den wordt gedebatteerd. De uitkomst van het debat wordt verwerkt in een rapportage, die wordt aangeboden aan de gemeente raad en begin 2001 zal leiden tot een finaal politiek debat. Het debat over de Venrayse platteland zal ook bouwstenen aandragen voor onder meer reconstructiedialoog en POL. Dit allés in het kader van het inter actief besturen, waarbij de mening van burgers meegenomen wordt in de besluitvorming. Wethouder Heidens zal vorm en richting aan het debat over het Venrayse platte land geven. springruiters die het parcours fout loos aflegden. Omdat Mathijs van Asten met Maestro in de beslissende barrage 1,40 seconde sneller was dan Leopold met VDL groep Marnix greep de jongste van de twee broers de wereldtitel. Kijk voor een uitgebreid verslag op de sportpagina's: Mathijs van Asten en Maestro: een gouden duo. De gemeente Venray wil half oktober beginnen met de recon structie van de Sparrendreef in Oostrum. De verharding en riole ring van de Sparrendreef zijn op korte termijn aan vervanging toe. Daarnaast bestaat de noodzaak voor het aanbrengen van een deugdelijke openbare verlichting van en naar het toekomstige sportveld. De reconstructie past zowel in het kader van het verbeteren van de ver binding naar het te verplaatsen sportveld naar de noodzijde van de Sparrendreef. als in de pïanonttyik- kelingen van de familie Maessen voor het recreatiepark De Wittte Vennen. GEZAMENLIJK Volgens de huidige planvisie voor De Witte Vennen is het in verband met de verkeersintensiteit noodza kelijk de weg te verbreden van 3,80 naar 5,30 meter. Daarnaast zal de huidige asfaltverharding worden uitgebreid tot de ingang van het sportpark De Spar en De Witte Vennen. Tevens worden er snel- heidsremmende maatregelen toege past in verband met de lange recht standen in De Sparrendreef. De reconstructie van De Sparrendreef is een gezamenlijk belang van zowel de gemeente Venray als de familie Maessen. Maessen is bereid een substantiële bijdrage van 262.5000 gulden te leveren in de kosten voor reconstructie van De Sparrendreef. Het project, waarvan de kosten wor den geraamd op totaal 570.000 gul den (van Witte Vennenweg tot ingang De Witte Vennen), kan nog in 2000 worden gerealiseerd. Een 41-jarige man uit Overloon raakte vorige week dinsdagavond gewond bij een mishandeling door drie onbekende jongens. De man had na de mishandeling verschil lende verwondingen aan het hoofd. Op de EHBO van het zie kenhuis werd hij hieraan behan deld. Omstreeks 23.15 uur parkeerde de man zijn auto bij een parkeerplaats aan de Kiosk." Op dat moment bevonden zich drie jongens met een scooter op de parkeerplaats. Nadat de man uit Overloon een opmerking maakte richting de jongeren werd hij geslagen en getrapt."De gealar meerde politie heeft de man naar de EHBO gebracht. Het slachtoffer heeft nog geen aangifte gedaan van deze mishandeling. PEEL EN MAAS on line www.vandenmunckhof.nl/ Hotel Restaurant Asteria aan de A73 in Venray heeft 74 hotelkamers, een drukbezocht a la carte restaurant en 6 zalen voor partijen tot 500 personen. Wij zoeken op korte termijn medewerkers voor de volgende functies: Nachtportier.... is naast het wakende oog en aanspreekpunt in de nacht, ook bezig met het klaar zetten van zalen voor vergaderingen, voorbereiden van het ontbijt en andere zaken die hierbij komen kijken hij werkt van maandag tot en met donderdag ontbijt-medewerker (m/v).... is al heel vroeg opgewekt en zorgt ervoor dat alle hotelgasten met een goed gevoel aan de nieuwe dag kunnen beginnen aantal dagen en uren in overleg medewerker bediening (m/v).... serveert niet alleen onze verrukkelijke gerechten en drankjes, maar voegt daar zelf, in de vorm van vriendelijkheid, iets aan toe! aantal dagen en uren in overleg Hoteireceptionist (m/v).... is altijd opgewekt, omdat hij/zij vaakt het eerste en laatste contact heeft met de gast en spreekt ook Duits en Nederlands. werkt 5 dagen per week Zin in één van bovenstaande functies? Stuur dan een brief naar: Hotel. Restaurant Asteria Venray Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray, of bel: 0478-511466 1500 M2 SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL. 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 TA. 10.00-17.00 ook aos in 1 uur SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 Met de aanhouding van vier verdachten heeft de Venrayse politie negen mishandelingen die tijdens de carnavalsperiode in het centrum van Venray plaatsvon den opgelost. Hoofdverdachte is een 13-jarig meisje uit Venray, die de mishandelingen uitlokte. Twee slachtoffers hebben na de mishandeling aangifte gedaan. In het kader van de bestrijding van zin loos geweld is hierop door de politie een diepgaand onderzoek ingesteld. Daarbij werden alle verdachten van deze mishandelingen achterhaald en is proces-verbaal opgemaakt. SLACHTOFFERS In de meeste gevallen was er spra ke het uitlokken van een ruzie door hel meisje, waarna de slachtoffers door drie Venrayse jongen in de leeftijd van 14. 15 en 16 jaar geschopt en geslagen werden. In slechts twee gevallen hebben de slachtoffers, twee jongens van veer tien en vijftien jaar oud, aangifte gedaan. De veertienjarige jongen is na de mishandeling in het zieken huis behandeld. Hij liep een hersen schudding en diverse verwondingen in het gezicht op. Met name de emotionele impact op de slachtoffers is volgens de politie groot. Inmiddels "zijn de onderzoeken afgerond en liggen de zaken bij justitie. Gezien de ernst van de mishandelingen komen de verdachten niet voor de Halt-proce dure in aanmerking en is proces verbaal opgemaakt ter zake openlij ke geweldpleging. De rechter zal de zaak behandelen. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard brasserie Met een- itnlianm kmptxrft(e. Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 officieel Opel Dealer I voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL GHIELEN^ Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 www.opelghielen.nl Chrysler Jeep Dodge -VERKOOPNIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer GEZELLENBAAN 8 581J EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 all: VAKGARAGE@GOMMANSENUEW1T'..N L Internetsite: WWW.GOMMANSENDEW1T.nl Rühl Haegens van Aar uitdaging: de juiste koers te vinden Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mail: mfo@rha.nl internet www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1