a NU op alle berden Bewoners Veltum redelijk tevreden Skaters kunnen zich permanent uitleven Letterzetter velt bomen in Venrayse bossen zomerkoopjes 10% EXTRA KASSAKORTING I J MENU MAKT-MAR-WAT-VEIKEG1 Michiels: "We zijn er niet op uit Kersten pootje te lichten" WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING DAMES-, HEREN- EN KINDERKLEDING landoetere (OPEL GHÏELErT Hotel Restaurant^ Asteria nodigt u uit voor. mosselen DAGELIJKS! Computers gemeente naar basisscholen Felice/ jongen dè specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! l DONDERDAG 24 AUGUSTUS 2000 Nr. 35 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS irotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 mail adres: peelenm@tref.nl - internetsite: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws aankoop verkoop taxaties PATER5STRAAT 19a VENRAY-TEL M7B585958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) ag 5 uu< Ofilr >rokj 5(1 Grotestraat 23 5801 BE Venray Tel. 0478-581526 Vragenlijst in eigen taal allochtonen Wonen Venray heeft in totaal 163 bruikbare inzendingen gehad op haar vorige maand uitgedeelde vragenlijst in de wijk Veltum. Als aanvulling op het algemene beeld wil de woningstichting echter ook graag wat meer respons van de flatbewoners, en dat zijn voorna melijk allochtonen. Daarom is de enquête vertaald in het Turks en Arabisch. Een paar wetenswaardigheden over deze Venrayse wijk: gemid deld hoogste inkomen per huishou den in Venray, op één na hoogste inkomen per inwoner, veel inwoners tussen 45-64 en 15-25 jaar, veel twee-persoons huishoudens, veel huishoudens met kinderen, veel grondgebonden en koopwoningen, veel relatief duurdere woningen. Wonen Venray concludeerde dins dagavond tijdens de vergadering met de inwoners dat Veltum de 'gemiddeld de betere wijk' van Venray is. Maar, concludeerde men ook. dat betekent niet dat er niets meer hoeft te gebeuren. Uit de enquête blijkt duidelijk dat de inwo ners wel redelijk tevreden zijn over hun woningen, dat de woonomge ving het met een mager zesje moet doen, terwijl men over een aantal voorzieningen ronduit ontevreden is. Vooral de flatbewoners zijn tevreden over het winkelbestand, de parkeervoorzieningen en de veilig heid overdag in de wijk. De scholen komen bij alle bewoners weg met een kleine zes-en-een-half. Over hun woning zelf zijn de bewoners, of het nu koop of huur is, dik tevre den. Slechts het feit dat het wonin gaanbod op zich eenzijdig is geldt voor bewoners als minpuntje. Het betekent namelijk dat wie een ande re woning wil, meestal moet verhui zen. In de top-10 van zaken waar men als bewoner ontevreden is, scoort het gebrek aan een leuk café hoog, met als 'goede' tweede het openbaar vervoer. Voorzieningen voor jongeren en ouderen, straat- meubilair en het schoonhouden van het openbare groen komen ook pro minent in de lijst van te verbeteren zaken voor. Met de gevens van de enquête, de opmerkingen gemaakt Schoffelen zal toch directeur van de iwburg in Venray zijn, ijl jij de zalen steeds voller rijgt adat de Venrayse bevol ing en ver daarbuiten de artiesten ie je inhuurt wel ziet zitten, rol- ebollen overal om je heen de lestuurderen ruziënd over het stalt. Wethouders die zich niet érieiis genomen voelen, burge- neesters die verbaasd over de iproer in commisies zijn, com- nissielcden die zich eindelijk ook ens willen profileren, oudbe- uurders die gekwetste brieven indsturen, nieuwe bestuurders die net doen alsof ze verbaasd zijn over het rumoer in de raadszaal, ietbestuurders die het graag had- en willen worden, nietraadsleden die meer regionale artiesten wil- in zien terwijl dat al jaren beleid i, fractievoorzitters die in com- tissics hun tanden laten zien en li raadsvergaderingen weer laf iet gebit op het nachtkastje leg- ;én, partijvoorzitters die zich wil- en profileren omdat er weer ver kiezingen aankomen. Eu de bezoekersaantallen maar ijgen. Het is ook niet niks wat er alle- jaal gebeurd is: rapporten die in aden blijven liggem interne gége- /ens die op straat gesmeten wol len, proeesje links procesje echts, mensen die diverse lanen afvliegen, nog meer papieren die dijven liggen, rapporten die 0.000 gulden kosten en het niet waard zijn. anonieme telefoontjes :n brieven, rumoer en roddels, ieel inside-Venray op de kop en )vcr z'n toeren. En de bezoekersaantallen maar ■tijgen. Ik vind, en laat dat duidelijk Zijn, deze hele schouwburgkwes- ie een typisch dorps verschijnsel, edereen bemoeit zich ermee, het wordt veel teveel opgeklopt en er wordt veel teveel over de schou der gekeken of 'de boodschap' wel (oed erkomt zodat maar weini gen nuchter de feiten blijven «kijken. Dingen die normaal zijn n het. zakenleven, zoals aanloop verliezen, ontslaan van nietl'unc- ionerend personeel, geld door- chuiven om het faillisement van «n dochteronderneming te voor- tomen, worden in Venray blijk- 'aar niet begrepen. Hopelijk dat I TZ 7I]het nieuwe bestuur v rust in de tent K brengt, want als ihet zo doorgaat moeten we str aks ook nog op Jzoek naar een fïeuwe directeur, Jdat zou niet alleen 1 zonde zijn, maar r ook een schande. Gerrit 76 Op het parkeerterrein bij sporthal De Wetteling in Venray werd afge lopen dinsdag een permanente ska tebaan aangelegd door de Nederlandse firma Esca. Na skate- banen in Land weert en Brukske is het de derde permanente skatebaan in de gemeente Venray. Mei de aan leg is een bedrag gemoeid van ruim 55.000 gulden. De skatebaan bestaat uit een piramide, een halfpipe van 1,80 meter hoos en 5.00 meter officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 www.opelghielen.nl breed, een boardslide en twee kwartramps, alle uit verzinkt staal. Naast de drie permanenten skateba- nen beschikt de gemeente ook over een mobiele skatebaan die om toer beurt in de Venrayse kerkdorpen staat. De gemeente heeft inmiddels een tweede mobiele skatebaan aan geschaft die binnenkort wordt gele verd. PEEL EN MAAS on line www.vandenmunckhof.nl/ tijdens de bewonersbijeenkomst en de aanvullingen uit de extra-enquête onder de flatbewoners gaat Wonen Venray aan de slag om een totaalvi sie voor de wijk op te stellen. Daarin wil de woningbouwvereni ging de ontwikkelingen in de wijk vastleggen voor de komende jaren. Men verwacht dit rapport halverwe ge volgend jaar klaar te hebben. De ervaringen die Wonen Venray opdoet in Veltum gebruikt men voor het maken van een soortgelijke totaalvisie voor andere wijken in Venray, te beginnen met de wijk Brukske. l PEEL-BRUNCH I iedere zondag, £i2ry Zf) i vanaf 1100 uur lU-,5- ofö-gangenmemx^ ONBEPISkT, 13-GANGEN-KEUZE-MENU 1 (vrijdag, zaterdag en zondag) I I keuze uit 4 voorgerechten, I 4 hoofdgerechten i I en 4 desserts Op diverse plaatsen in de gemeentebossen van Venray is de Letterzeter gesignaleerd. Dit kevertje tast fijnsparbomen aan waardoor de bomen ziek worden en dood gaan. Uit voorzorg voor de nu nog gezonde bomen worden in de komende weken alle zieke bomen geveld en afgevoerd. Soms zullen hele stukken bos worden geveld, soms gaat het slechts om enkele bonien. Het gaat in totaal om enkele hectare fijnsparbos. Letterzetter (Ips typographus) komt vooral voor in fijnsparbossen met een verminderde weerstand. Gezonde bomen hebben minder last van aantasting. De oorzaak van ver minderde weerstand van bossen heeft alles te maken met het milieu. Verdroging is de belangrijkste oor zaak van de slechte vitaliteit van fij nsparren. Daardoor is deze gevoeli ger voor ziekten en aantastingen zoals de Letterzetter. De kevers maken een boorgat in de bast van de stam. Achter de bast wordt een loodrechte gang gevormd waarin eitjes worden afgezet. De larven vreten haaks op de hoofdgang zij gangen. Het gangenpatroon is karakteristiek waaraan de Letterzetter zijn naam te danken heeft. Door de vreterij achter de bast wordt de voedingsstoffen-voorzie ning van de boom aangetast waar aan de boom zal dood gaan. De beheerder van de gemeentebossen. Stichting De Marke, zal de zieke bomen verwijderen om uitbreiding van de aantasting te voorkomen. Er zijn geen middelen om de aantasting te bestrijden. In de visie van De Marke wordt deze natuurlijke aan tasting geaccepteerd. Behoud van levende gezonde bomen en het zor gen voor een betere milieu ligt meer op de weg van de beheerder. Door het verlies van zieke en dode fijn sparbomen ontstaat ruimte voor boomsoorten die beter bestand zijn tegen de huidige milieuomstandig heden. Er zullen boomsoorten komen die zich hier meer op hun plaats voelen, zoals den, eik en berk. In de raadsvergadering van aanstaande dinsdag vindt het politieke slotdebat plaats over de schouwburgperikelen. Het valt niet te verwachten dat wethouder Kersten in grote problemen komt. Ondanks de forse kritiek die vooral het CDA vorige week in de commissievergadering op de cul tuurwethouder had.. CD A-fractievoorzitter Wiel Michiels wil geen schot voor de boeg geven. "Ik doe nog geen uit spraak over mogelijke politieke consequenties. Want dat wil ik eerst met mijn fractie bespreken. En dat overleg is komende maandag. De schouwburg is dan het enige agen dapunt dus we hebben er ruim de tijd voor." Het CDA is met tien van de 25 zetels de grootste partij. De vijf andere partijen lijken, gezien hun iets mildere opstelling, de posi tie van de wethouder niet in het geding te laten komen. "We komen met een objectief oordeel en bekij- Het afgelopen jaar is het com putersysteem van de gemeente Venray vervangen. Bij deze ver vanging is een aantal nog goed bruikbare computers overcom pleet geworden. Het college van B en W heeft besloten deze overtolli ge computers beschikbaar te stel len aan de basisscholen in de gemeente Venray. Op woensdag 30 augustus zullen de directeuren van de Venrayse basisscholen de computers in ontvangst nemen. De ontwikkeling van de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) heeft in het basisonderwijs de volle aandacht. Het is belangrijk dat basisscholen beschikken over goede apparatuur en deskundigheid om de leerlingen vanaf jonge leeftijd met de computer te laten kennismaken. Het ministerie van OCW stimuleert deze ontwikkeling onder andere door het beschikbaar stellen van apparatuur aan de basisscholen, de aansluiting op Kennisnet en het faciliteren van nascholing. De gemeente acht deze ontwikkelingen van groot belang. Met het beschik baar stellen van de oude gemeente lijke apparatuur levert de gemeente een bescheiden bijdrage aan deze ontwikkeling. De gemeente hoopt dal het bedrijfsleven dit initiatief volgt en goed bruikbare apparratuur ook aan de scholen ter beschikking zal stellen. ken of er zaken verwijtbaar zijn of niet. We zijn er niet op uit om Kersten pootje te lichten", zegt Wiel Michiels. De brief die het afgetreden schouwburgbestuur vorige week aan de politiek uitreikte wierp opnieuw een smet op de rol van het gemeentebestuur. De zes voormali ge schouwburgbestuurders hebben een advies voor alle andere besturen die met de gemeente van doen heb ben. 'Regel uw verhouding met de gemeente goed. Ga er niet van uit dat, als het puntje bij paaltje komt, er sprake is van goede wil. Want die is er niet.' Het zestal De Vilder. Swinkels, Poels, Van Oers, Hurenkamp en Hustings meent dat Chrysler Jeep Dodge -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealei GEZELLENBAAN 8 5813 EA YSSEI.STEYN TEL: 047S-541945 FAX: 0478-541876 E-nihtl:VAKGAR\CE®GOMMANSENDEWrr.NL Internetsite: WWW.GOMMA.NSENDEWIT.NL de gemeente van hen af wilde. 'En dus stel je een absoluut onaanvaard bare eis voor elk bestuur dat zich zelf respecteert. Het zal voor elk weldenkend mens duidelijk zijn dat de gemeente zich niet heeft te bemoeien met de interne samenstel ling van het bestuur', schrijven ze. De voormalige schouwburgbestuur ders vinden dat 'collegeleden het nooit meer de normaalste zaak van de wereld mogen vinden om een bestuur voor de voeten te lopen.' Volgens de brief zal het nieuwe bestuur wel de financiële middelen ter beschikking krijgen voor een noodzakelijke versterking van de organisatie. 'Wij bieden het nieuwe bestuur alle ondersteuning aan die ze menen nodig te hebben. Maar wij zullen hen niet voor de voeten lopen. Wij wensen hen alle succes toe. De zaak is het waard!', zo besluit het afgetreden bestuur de brief. Open n keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel 0478-585777 TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en Iaat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN Rühl Haegens van Aar uitdaging: de juiste koers te vinden Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fa* (0478) 58 46 24 e-mail: info@rha.nl internet www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1