berden Nieuwe start jeugd- jongerenwerk en Schouwburgbestuur laakt gemeente OPRUIft HING P| Hg 1 de juiste koers te vinden n 9 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING VERKOOPLEIDSTER LINGERIE Bandoetere ZOMER 2000 aanbieding f 16.- korting muzz FeUcev BRUILOFT? Die vier je natuurlijk bij asteria! rS&S"- Nieuw schouwburg bestuur vrijwel rond HYPOTHEEK SHOP ygsjnjg^ rühlhaegensvanaar j showroom bestaat één jaar... Speciale actie bij Rongen! Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 if email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws Advertentieprijs: 0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Berden Mode Ven ray verkoopt dames-, heren- en kinderkleding van de betere merken. Vanaf september wordt het assortiment uitgebreid met een lingerie-afdeling. Vanwege onze rigoureuze verbouwing cq. uitbreiding zoeken we versterking van ons verkoopteam. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, representatieve vrouw die samen met ons de nieuwe lingerieafdeling wil opzetten. U bent verantwoordelijk voor deze afdeling en alle nabestellingen. Tevens behoren inkoop werkzaamheden tot uw taken. Dus heeft u ervaring in de branche en bent u niet ouder dan 40 jaar, schrijf dan een brief met recente pasfoto aan: Grotestraat 23 5801 BE Venray Tel. 0478-581526 Burgemeester Waals doorbreekt impasse Dingus Het waren louter blije gezichten tijdens de persconferentie don derdagmorgen in het Venrayse gemeentehuis. Met de onderteke ning van een Intentieverklaring over jeugd- en jongerenwerk kwam woensdagmiddag een eind aan jaren en jaren impasse rond de Stichting Open Jongerenwerk oftewel Dingus. Burgemeester Jos Waals, wethouder Jan Driessen,! Dingus-voorzitter Pieter Gijsbers en Dingus-secretaris Frank Schaeffers hadden in totaal acht uur nodig gehad om tot de inten tieverklaring te komen. Burgemeester Waals sprak over uiterst intensieve gesprekken waar bij de partijen in drie sessies in totaal acht uur aan de tafel hadden j gezeten. Waals: "Zowel het college! als Dingus zijn blij dat er nu con structieve stappen zijn gezet. Er is nog veel werk te verzetten, het ver trouwen is echter hersteld. Het gaat om het jeugd- en jongerenbeleid, procedures zouden altijd betekenen dat de Venrayse jeugd verliest." Ook Dingus-voorzitter Pieter Gijsbers toonde zich heel gelukkig met het akkoord. VRIJWILLIGERS Gijsbers: "Het is een vreselijke strijd geweest de laatste vijf jaar en alleen dankzij de steun van onze vrijwilligers, van hoog tot laag, is Dingus overeind gebleven." Gijsbers benadrukte dat er nu een goed beleid ligt in Venray en dat er een goed politiek klimaat is om dat uit te voeren. Wethouder Jan Driessen sloot zich aan: "Ondanks alles hebben we contact gehouden, het was een blokkade van standpun ten. De kracht van de overeenkomst is dat we het zelf gedaan hebben, zonder macht maar vanuit eigen kracht." Driessen sprak van 'over schaduwen heen stappen' en: "Je kunt niet steeds de gebiedende over heid zijn, je moet ook de luisterende overheid zijn. Dat betekent niet ruziën maar oplossingsgericht wer ken. Je kunt 12 juli best een histori sche dag noemen voor het jeugd- en jongerenwerk in Venray." 'Afscheid nemen van het verleden' was de boodschap tijdens de pers- .Schouwburg (2) Het is de schuld van de Venrayse politiek - ik zeg het meteen maar. Ik kan er echt niks aan doen, het is sterker dan mezelf. Weken al heb ik als een rots in de branding mijn positieve gevoelens ten opzichte van mijn geliefde Venray en nog geliefdere Kerkdorpen, tot aan die fijne gras sprietjes in de meest rustieke gemeentelijke verhuurtumt jes toe geventileerd. Het was een harde landing. Snel zocht ik de artikelen op over de commotie die een paar maanden geleden over de ver meende laakbare financiële han delingen van het schouwburgbe stuur en zijn directie zijn verschenen. Iedereen sprak daar gespierde taal, de gemeentelijke politici voorop. Schande schande was het om zomaar vier ton aan gemeenschapsgeld, óns geld, in een verliesgevende onderneming te storten. Zonder te vragen. Tsssss. Achteraf had het schouwburg bestuur waarschijnlijk inderdaad beter toestemming kunnen vraag aan de raadsleden van Venray, het liefst schriftelijk. Na wat rituele prietpraat naar de kiezers toe gaan ze toch altijd akkoord. Had een hoop ellende gescheeld. Het had ons in ieder geval het genante toneel bespaard dat er een peper duur rapport besproken wordt waarbij de grootste fractie zonder blikken of blozen toegeeft 'geen tijd' te hebben gehad het vodje te lezen. Kan alstublieft iemand deze mensen de rekening sturen? Dat dure rapport is namelijk ook op HUN verzoek gemaakt! Mag ik de plaatselijke politici er op wijzen dat alle ophef ook men sen beschadigd heeft? Dat Venray in rep en roer is geweest, met rechtszaken, anonieme brieven en anonieme telefoontjes? Zelf zitten ze tot de volgende verkiezingen nog lekker twee jaar op hun kont en -v vv gaan er van uit 1 dat de Venrayse kie zer hun lakse houding over twee jaar verge ten is. Dat mag niet. \En daarom roep ik bij deze de Venrayse bevolking op om de plaat selijke politici eens flink door elkaar te schudden. Roep de afde ling van uw politieke partij bij elkaar en zet gewoon al die frac tie-voorzitters op straat, of zoiets. Het oproer kraait! Gerrit 3 films kodak 24 Ultra zoom én 1x film GRATIS én op ontwikkelen en afdrukken SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 Brabant en Limburg. Voorafgaand aan de opening van de Vredesfeesten in de Vredepeel onthulden de burgemeesters van de gemeenten Gemert-Bakel, St. Anthonis en Venray de nieuwe Vredepaal. De geschiedenis van de Vredepaal gaat terug tot 1716. In dat jaar kwam er een einde aan de eeuwen oude twisten tussen de inwoners van Venray en de bewoners van de buurgemeenten in Oost-Brabant over de exacte ligging van de gren zen in de Peel. De toenmalige machthebbers sloten een overeen komst waarin een nauwkeurige opsomming van de grensmarkerin- gen te lezen viel. In de uiterste noordwesthoek van Venray werd de Vredepaal opgericht, daar waar nu Gemert-Bakel, St. Anthonis en Venray aan elkaar grenzen. GRENSSTEEN De grenssteen kent een bewogen geschiedenis van vernieling en her oprichting. De laatste poging om de plek te markeren dateert uit 1981. Toen werd met steun van de VVV- Venray een houten grenspaal met inscripties opgericht die helaas maar korte tijd meeging. De heroprichting is een initiatief van de Vredepeelse dorpsraad. In samenwerking met het dorpsoverleg De Rips en met steun van de drie gemeenten herleeft nu 'n stukje hi storie. Bij de grenspaal is een pla quette geplaatst die tekst en uitleg geeft over de geschiedenis van het grensconflict. Voor fietsers en wan delaars is een rustplek gerealiseerd. Voorafgaand aan de onthulling gaf Rien van den Brand een historische toelichting over de geschiedenis van de Vredepaal. Die kunt U lezen op pagina 5. 'Jaarverslag al maanden op gemeentehuis' Het demissionaire bestuur van de Venrayse Schouwburg schrijft in een brief aan cultuur-wethou der Kersten dat het financiële jaarverslag al sinds februari en het definitieve jaarverslag als sinds april van dit jaar bij de gemeente liggen, in tegenstelling ^flAAT 76 dus tot wat de wethouder beweert. Aanleiding voor de brief van demissionair penningmeester Jan Poels is de 'stellige bewering' van cultuurwethouder Kersten in de commissievergadering Cultuur, Onderwijs en Sport, op 6 juli, dat het financieel jaarverslag 2000 'nog steeds niet in het bezit was van de gemeente'. Poels heeft naar aanleiding hier van direct contact opgenomen met de betreffende afdeling in het gemeentehuis en daar vond men het BRASSERIE Mtrf e«n- üuUMtni' knipoogt Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel 0478-585777 verslag terug bij iemand 'die kenne lijk op vakantie is'. In de brief schrijft penningmeester Poels: i "Tevens heb ik van de gelegenheid 1 gebruik gemaakt om (de betreffende i afdeling) te informeren dat ook het I definitieve jaarverslag, goedgekeurd door onze accountant, gedateerd april 2000, reeds geruime tijd bij de gemeente is." Ook dit verslag bleek te traceren in de gemeentelijke bure len. "Wij betreuren het dat op deze manier het functioneren van het schouwburgbestuur wederom ten onrechte in diskrediet is gebracht", ischrijft Poels. Het schouwburgbe stuur wil ook nog graag van de wet houder weten waarom zij nog steeds geen schriftelijke bevestiging heeft gekregen over de grootte van de gemeentelijke subsidie over het boekjaar 1999-2000. De brief besluit echter positief omdat het schouwburgbestuur blij is met de toezegging van Kersten in de com missie dat 'hogere subsidies voor de 'schouwburg in de toekomst bespreekbaar zijn'. conferentie, en 'respect voor elkaar'. Burgemeester Waals sprak nadruk kelijk uit dat er geen verliezers waren en slechts één winnaar: de Venrayse jeugd. Wie ook goed kijkt naar de vier pagina's tellende inten tieverklaring ziet dat de overeen komst in feite in grote lijnen een optelsom is van wat de gemeente wil met zijn jeugd- en jongerenbe leid en wat Dingus wil op dit punt. INTENTIEVERKLARING Belangrijke punten in de uitwer king van de intentieverklaring zijn onder andere het verdwijnen van de beheerstichting en de veranderde rol van Synthese. Welzijnsinstelling Synthese zal meer op vraag regeren dan dat ze voortdurend een vinger in de pap hebben. Het Dingus-pand aan de Hoenderstraat wordt gezien als centrumlocatie voor het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente. De doelgroep is 12-20 jaar oud, met een duidelijk onderscheid in program mering van 12 t/m 15 en 16 t/m 20- jarigen. Er worden geen actitivitei- ten voor 20+ georganiseerd, zij worden ingezet als vrijwilliger. Het huidige anti-verslavingsbe- leid van Dingus wordt, met volledi ge instemming van de gemeente, gehandhaafd. Dat betekent concreet: geen gokautomaten, drugshandel is uitgesloten, tijdens activiteiten voor 12-15-jarigen geen alcohol, drugge bruik niet toegestaan, sigaretten automaat buiten werking. Bij 16-20 jaar is er een ontmoedigingsbeleid met betrekking tot alcohol en siga retten en softdrukgebruik. Door de week wordt er voor zes uur 's mid dags geen alcohol voor de jeugd vanaf zestien jaar geschonken. Het hele huidige bestuur van Dingus treedt nu terug, het beheer van het van de gemeente gehuurde gebouw komt in handen van een nieuw, klein bestuur en drie com missies. Mr. G. Thijssen uit Venray gaat als 'formateur' een nieuw bestuur samenstellen. Het bestaande renovatieplan wordt voor 31 decem ber 2000 gerealiseerd. De planning is dat het college zich 29-08, de commissie 06-09 en de raad op 26- 09 over het 'Verdrag van Venray' uitspreken. DANKBAAR Dingus-voorzitter Pieter Gijsbers was kort maar krachtig in zijn ant woord op de vraag over waarom hij nu ineens wel met de 'aarts-vijand' om tafel is gaan zitten: "Wij waren die hele situatie kotsbeu." Burgemeester Waals was iets uitge breider in zijn motivatie-verklaring: "Twee jongerendebatten waren een beetje te gek voor een stadje als Venray. We zijn gaan nadenken want er was altijd nog contact. Daarop heeft de gemeente de uitno diging voor het gesprek gedaan." Het eerste gesprek bleek al snel veertien punten op te leveren waar over gesproken moest worden. Geschorst, terugkoppeling en in het tweede, 'uiterst intensieve' gesprek lukte het klaarheid over de veertien punten te krijgen. Na weer een schorsing en terugkoppeling werd in het derde gesprek een concept inten tieverklaring opgemaakt die aan het eind van het overleg werd getekend, 's Avonds nog werd overlegd met de achterban van Dingus en het voltal lige college. "Het was een wat onconventio neel overleg," erkende burgemees ter Waals tijdens de persconferentie, "want er waren geen juridische adviseurs en we hadden van te voren ook geen juridisch advies gevraagd. We hebben eerst het belang voor de jeugd geformuleerd en daarna elk gesprekspunt tegen het belang van het jeugdwerk gehouden." Beide partijen gaan nu aan de slag om in ieder geval op korte termijn een aantal zaken te realiseren. Er gaat gewerkt worden aan het imago van Dingus, Dingus gaat open tij dens de kermis, de diverse politieke vergaderingen moeten worden voor bereid en advocaat Thijssen gaat een nieuw bestuur formeren. Wethouder Driessen: "Ik hoop dat het Dingus-hol, het Dingus-huis nu een Dingus-thuis wordt. Ik hoop dat het de kans krijgt de toegevoegde waarde te zijn die het graag wil heb ben." Jeugdig-Venray kan alle deelne mers aan de gesprekken dankbaar zijn dat ze nu eindelijk hun eigen plek krijgen. Politiek Venray mag blij zijn dat deze hete aardappel van hun bordje verdwenen is, na het debacle van het schouwburg debat past hen slechts dankbaarheid rich ting heren Waals, Driessen, Gijsbers en Schaeffers. Dingus-voorzitter Pieters Gijsbers zwaaide burge meester Jos Waals de grootste ïof toe: "Ik zal hem eeuwig dankbaar blijven dat hij deze stap heeft gezet." Bel voor een MnL Wetefl? 0478-5Jj^66 Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY Informateur Leo Janssen is erin geslaagd om een nieuw bestuur voor de schouwburg te formeren. "Het is zo goed als rond. Na de vakanties, in de eerste helft van augustus, komen we voor de eer ste keer bij elkaar", zegt Janssen die nog geen namen van bestuurs leden wil prijsgeven. Het ligt in de bedoeling dat het bestuur, dat uit vijf personen komt te bestaan, in de eerste weken op interim-basis zal aantreden. "We werken aan plan waar we met de gemeente nog goed over moeten praten. Pas als we daar uitgeko men zijn dan treden we definitief aan." Oud-raadslid Leo Janssen zal voorlopig zelf ook deel uitma ken van het nieuwe schouwburg bestuur. Chrysler Jeep Dodge -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer GEZELLEN BAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mail: VAKGARAGE@GOMMANSENDEWlT.NL Internetsite: WWW.GOMMA.NSEN DEWIT.N L Patersstraat 3 5801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 officieel Opel Dealer ir Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL GHÏELEflT Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 30712 53 www.opelghielen.nl Noorderhof 8. Postbus 68, 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 TEGKLS SANITAIR TEGELWERKEN 7*0%. .Söjfifetircf! Tt0mrkm gemtigd Ut mn pmhugt ihmmm. DU mm «f ólfaft mmkwp vm m fc%£ u wm0. iÖÖÖv- tegds smkm*, Keizersvetd 22 Venray (0478)35 04 10

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1