Niet-spoedpatiënten in de wachtkamer Buitenring Venray: tien rotondes voor 2004 Nog hoop voor Venrays ziekenhuis? 6 50% tot 75% afgeprijsd 30% tot 50% afgeprijsd VERBOUWINGSOPRUIMING Renovatie De Meent te duur Aanhouding na achtervolging DE HOOGZOMERKOLLEKTIE IS NU DAMES-, HEREN EN KINDERKLEDING Bandoetere Speciale actie bij Rongen! Asteria Aanhouding doorrij der ZOMER 2000 aanbieding Winkeldiefstal DONDERDAG 13 JULI 2000 Nr. 28 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG (amu drukkerij uitgeverij peel en maas boek- en kantoorboekhandel kabelkrant venray grotestraat 68 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS aankoop verkoop taxaties Hll sMsaSsi PATERSSTRAAT19a VENRAY TEL 0476 585958 Grotestraat 68-Postadres: Postbus 1,5800 AA Venray-Tel. 0478-582727/Fax 510916 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) DE VOORJAARSKOLLEKTIE IS NU berden Grotestraat 23 5801 BE Venray Q Tel. 0478-581526 Ziekenhuizen Venlo en Venray halen twintig bedden weg De ziekenhuizen in Venray en Venlo hebben voor onbepaalde tijd een opnamestop voor niet- spoedpatiënten afgekondigd. Wegens gebrek aan verplegend personeel in de vakantieperiode ziet de Raad van Bestuur zich genoodzaakt twintig bedden weg te halen. Een en ander leidt tot langere wachtlijsten voor ingre pen. De ziekenhuizen in Venlo en Venray hebben samen 450 bed den. 'Sedert geruime tijd wordt ons ziekenhuis, zowel in Venlo als in Venray, geconfronteerd met een sterk dalende personeelsformatie op de verpleegafdelingen. Hierdoor was de Raad van Bestuur de afgelo pen maanden reeds genoodzaakt om een aantal klinische bedden te slui ten op de diverse klinische afdelin gen', zo laat de Raad van Bestuur in het persbericht weten. OPNAMESTOP Een triagecommissie, een com missie van medisch specialisten, moet gaan bepalen welke patiënten de komende tijd het eerst aan de beurt zijn voor een operatieve ingreep. De maatregel betreft alle afdelingen in de twee ziekenhuizen, behalve de kinderafdeling, verlos kunde, neonatologie en psychiatrie. Verder geldt de opnamestop niet voor de dagbehandeling. Wegens gebrek aan personeel was de Raad van Bestuur de afgelopen maanden reeds genoodzaakt om een aantal bedden weg te halen op de klinische afdelingen. 'Hoewel alle mogelijk heden worden benut om nieuw per soneel te werven blijkt dat, zoals in veel andere ziekenhuizen, wij hierin onvoldoende kunnen slagen', ver volgt de Raad van Bestuur in het persbericht. 'Een dergelijke ontwik keling wordt nadrukkelijk meer zichtbaar in de vakantieperiode waar al meerdere jaren sprake is van vakantiesluitingen vanwege het feit dat er dan sowieso al minder perso neel beschikbaar is'. PROBLEMEN Uit contacten met ziekenhuizen uit de regio is de Raad van Bestuur gebleken dat meer ziekenhuizen met Houden van Kramp in mijn kaken krijg ik van dat blij en positief zijn. Commentaar krijg ik inmiddels ook. Het varieert van 'haal die stomme grijns eens van je bek' (anoniem) tot aan de opmerking van mijn dochter (10) 'je houdt niet meer van me!'. Dat laatste vereist enige uitleg. Toen ik de kids met oma van het vliegveld haalde was ik uiteraard heel blij en aangezien ik een aardige schoonmoeder heb (echt!) zag ik dat onderdeel van de dag ook heel positief. Alleen ik bad niet moeien roe pen 'Kind, wat leuk!' even later op het moment dat in'n spruit van haar pony kukelde. Met haar hoofd onder het zand zat ze wat beteuterd naar haar blije vader te kijken. 'Niemand houdt van me!' blèrde ze. 'en ik krijg ook overal altijd de schuld vaii.' Ik beet op mijn lippen om niet te zeggen 'maar meestal doe je het ook'. Daarna zou dan het rijtje wanda den volgen: broers pesten, broers slaan, driftig worden om niks, alle snoep op eten, giechelen aan tafel met een vriendin. Voor diegenen zonder dochters van tien: een beetje als het bestuur van Dingus. Altijd in de contrami ne- bijna altijd verongelijkt, vaak een beetje de houding van 'maar zij zijn groot en ik ben klein', en van lijd tot tijd een hoop geschreeuw om niks. Nu weet ik van mijn dochter dat er aan de horizon een oplossing gloort, ze is gewoon lief, ze wordt ouder en ik heb geleerd dat wijs heid met de jaren komt. Bij De Zaak Dingus vrees ik echter het ergste. De zaak sleept zich maar voort, iedereen graaft zich steeds dieper in de loopgraven in. Zo ver zelfs dat ze elkaar niet meer kun nen zien, laat staan luchten. Je merkt ook dat de kwestie steeds persoonlijker gaat worden. En dat is jammer. Het gebouw verloedert en kan over een paar jaar op de slooplijst, het groepje bezoekers wordt steeds onze kerder en kleiner en daarbuiten staan groepen jongeren gewoon in de kou. Want et- komt niks van de grond voor ze. Kom mensen, help v mij, want ik ben zo graag blij, ook met 'Dingus'. Gerrityi Door de aanleg van nog eens zeven rotondes op de buitensingels van Venray, de uitvoering van het Verkeersplan Centrum en de werk zaamheden aan de 30-km-zones blijft het verkeer in Venray tot eind 2003 overlast ondervinden van wegwerkzaamheden. Grote delen van Venray zijn straks alleen via omleidingen bereikbaar. Dit maakte wethouder Jan Driessen vrijdag bekend bij de opening van de ander half miljoen gilden kostende roton de Noordsingel-Westsingel. Bij de opening had de Venrayse verkeers wethouder nog meer nieuws te mel den, waarvoor wij u naar pagina 9 doorverwijzen. De gemeente heeft de verbou wingsplannen voor basisschool De Meent afgewezen. Het bestuur van de Leunse basisschool, die dringend aan een opknapbeurt toe is, kwam met een veel te duur en onhaalbaar plan in de ogen van de gemeente. In het renovatieplan wilde het schoolbestuur De Meent gedeelte- PEEL EN MAAS on line www.vandenmunckhof.nl/ TLGi: I S SANITAIR TLGLLWLRKEN Tegels. Sanmirm Tegeimtken timgm fe één jaar gevutigéin em prachtigeshowmm. OUvkrm wij met mt Xfmak mie: éf omkoop vm een faatfkamr krijgt u voor fl. 1000,-1egete cadeau 'Onze showroom bestaat één jaar Keizersvetd 22 Venrav lijk afbreken en weer opbouwen. De totale kosten werden geraamd op circa 2 miljoen gulden. Terwijl de gemeente, buiten het reguliere onderhoudsbudget om. maximaal 400.000 gulden extra voor de reno vatie in Leunen wil uittrekken. Tijdens een gesprek met de gemeen te kreeg het schoolbestuur te horen dat het plan onhaalbaar was. Want voor dat geld kan zelfs bijna een nieuwe school neergezet worden. Het schoolbestuur moet nu zijn huiswerk overdoen en met een veel goedkoper plan komen dat het bedrag van vier ton niet over schrijdt. Als gemeente en bestuur het eind dit jaar wel eens worden dan kan de verbouwing van De Meent in 2001 worden uitgevoerd. De politie heeft woensdagmorgen in Venray een 32-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van diefstal van een auto in Westerbeek. Bij de aanhouding raakten twee politiemannen en de ver dachte licht gewond. De politie trof rond 05.00 uur op het Kerkplein in Westerbeek een gesto len BMW aan. Tijdens een zoektocht in de omgeving naar een eventuele verdachte zag de politie een auto Westerbeek uilrijden. De bestuurder van deze auto negeerde het gegeven stopteken en ging er vandoor in de richting Boxmeer. Op de provinciale weg in Beugen draaide de verdachte via de berm en reed vervolgens via Boxmeer in de richting van Venray. In Venray naderde de verdachte een rood verkeerslicht waar enkele auto's stonden te wachten. Via hel fietspad en de berm probeerde de man verder te rijden waarbij hij een fietser nog net kon ontwijken. Bij deze handeling kwam hij in een sloot terecht. Desondanks zag hij toch kans. na een poli tieauto geramd te hebben, verder te rijden. Op een volgende rotonde ramde hij door zijn hoge snelheid twee verkeersborden waarop hij klemgereden werd door twee. politieauto's, de verdachte kon daarna overmeesterd wor den. Tijdens de aanhouding raakten de verdachte en de politiemannen gewond door rondslingerend glas. De verdachte is na behandeling ingeslo ten voor verhoor. Uit het onderzoek moet nog blijken of de aangehouden verdachte iets met de gestolen BMW te maken heeft. De politiemensen zijn in het ziekenhuis in Nijmegen behandeld aan hun \^erwondingen aan hun handen. dezelfde problemen te kampen heb ben. 'Uit inventarisatie bij deze zie kenhuizen blijkt dat opvang van onze spoedpatiënten elders nage noeg niet tot de mogelijkheden behoort. Een en ander kan tot gevolg hebben dat met spoed door gezonden patiënten, na eerste opvang in ons ziekenhuis, zullen moeten opgenomen buiten onze regio', aldus de Raad van Bestuur, die zegt ervan doordrongen te zijn dat deze maatregelen drastisch van aard zijn en mogelijk ongewenste effecten kunnen hebben. 'Echter om de kwaliteit van zorg te kunnen blij ven garanderen zijn wij tot deze maatregelen gedwongen'. De heer Link, secretaris van de Raad van Bestuur, sluit de mogelijkheid niet uit dat in de toekomst spoedeisende patiënten wprden behandeld in Duitse ziekenhuizen. "We willen die mogelijkheid voorzichtig nader gaan bekijken. Misschien zijn er aan de andere kant van de grens moge lijkheden om patiënten uit onze regio op te nemen." Hotel. Restaurant nodigt u uit voor... jl^ö^nenu vanaf f 4Q ffn i pebl-brunch ~?~zj uur f32,301 Hotel Asteria venray MAASHESEWEG 80A. 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466 officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL GHÏELEtT Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 www.opelghielen.nl Politiek zit niet stil Minister Els Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het college van gede puteerde staten van Limburg gevraagd om samen met de betrokken partijen uit de regio Venray-Venlo te onderzoeken of er alternatieven zijn voor de voor genomen herstructurering van de ziekenhuiszorg. Gedeputeerde Martin Eurlings kreeg dit dins dagmorgen te horen van het ministerie. De provincie wordt verzocht om voor 1 november de minister de mogelijkheden te rapporteren voor een oplossing die kan rekenen op meer maatschappelijk draagvlak dan 'waarop het nu voorliggende voorstel blijkt te kunnen rekenen'. Eurlings is erg blij met het ver zoek van minister Borst, dat inhaakt op het initiatief dat de provincie eer der nam. Eurlings: "Het verzoek van de minister sluit ook aan bij de vraag die ik persoonlijk aan de minister heb gesteld. Met een onder zoek naar alternatieven wordt in ieder geval tegemoet gekomen aan de uitdrukkelijke wens om, naast de interne geledingen van de zieken huizen, ook de betreffende regio bij het besluitvormingsproces te betrek ken. Dit past in een tijd, waarin van de zorginstellingen nadrukkelijk wordt verwacht dat zij zich als maatschappelijke ondernemers opstellen. Het zou een verkeerd sig naal zijn als een ziekenhuis bij ingrijpende besluitvorming over zaken die de hele regio raken alleen de interne organisatie richtingge vend laat zijn en de opvattingen uit de regio niet in alle fasen van het besluitvimingsproces betrekt. Opvattingen uit de regio die overi gens gedragen worden door zo'n 31.000 handtekeningen." Half juni was er al op initiatief van de provincie overleg in Venlo met alle betrokken partijen, onder andere het 'Platform Behoud zieken huis Venray'. Minister Borst vraagt nu om een vervolg van dit initiatief. Bij het onderzoek naar alternatieven moeten in ieder geval de verzeke raars, huisartsen, verloskundigen, gemeente Venray en de Raad van Bestuur betrokken worden. REACTIES "Wij waarderen en begrijpen de betrokkenheid van de minister." reageert woordvoerder Link namens de Raad van Bestuur van de zieken huizen. "Wij zijn van mening dat dit aansluit op wat we nu aan het doen zijn met de gemeente en provincie bij het ontwikkelen van een oplos sing voor de eerste hulp." De Raad van bestuur plaatst als kanttekening dat de minister in haar brief van 5 juni jl. duidelijk heeft gesteld dat zij alleen kan adviseren en dat de beslissingsbevoegdheid bij de 'betrokken instelling' blijft. Woordvoerder Link: "Iedereen heeft zijn eigen bevoegdheid. Voor adviezen hebben wij onze eigen adviesorganen. Misschien dat we nog derden consulteren, maar daar hebben we mu nog geen menings vorming over." Met enige nadruk wijst de Raad van Bestuur er nog op dat het besluit met betrekking tot de overplaatsing van moeder en kind afdeling inmiddels onherroepelijk is. Burgemeester Waals is duidelijk positief gestemd over de inhoud van het persbericht en de brief van de minister: "In de eerste plaats ben ik blij dat de democratie nog werkt. Ons dringend beroep en ons bezoek in Den Haag heeft geleid tot de zin in de brief van de minister waarin zij zegt dat zij hiervoor de ogen niet wil sluiten. Dit is mede het resultaat van onze reacties. Ik vind dat heel belangrijk." Minister Borst heeft in haar brief aan de provincie gevraagd om rap portage voor 1 november. Burgemeester Waals wil de stuur groep die op het ogenblik aan het werk is om een oplossing te vinden voor de eerste hulp niet voor de voe ten lopen: "Je moet een broedende kip niet storen. Zij bekijken in hoe verre er oplossingen zijn die kunnen rekenen op een breed draagvlak. We moeten niet alles aan elkaar koppe len, maar in brokken afleveren en de Raad van Bestuur is het hiermee De politie heeft zondagavond rond 22.00 uur een 26-jarige auto mobilist uit Grubbenvorst aange houden op verdenking van doorrij ding na het veroorzaken van een aanrijding. De man was eerder die avond op het Gouden Leeuwenpad in een slip geraakt waarna hij twee personenauto/Es heeft geramd. Direct na de aanrijding is hij met hoge snelheid weggereden. Getuigen zagen de aanrijding en waarschuwden de politie. De poli tiemedewerkers stelden een onder zoek in maar de auto werd niet meer aangetroffen. Rond 22.00 uur kwam de 26-jarige zich uit eigen beweging aan het bureau in Venray melden. De zaak is met toepassing van snel recht afgehandeld. PEEL EN MAAS 'n abonnementwaard SSANG YONG 4WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOPNIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN" REPARATIE GEZELLENBAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mail: VAKGARAGEf®COMMANSE\DEW1T.NL Internetsite: WVVW.COMMANSENDEWIT.NL Graszoden-Kn DIRECT GAZON vo.f Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkuilenweg 11Ysselsteyo BRASSERIE Felices Met e«»v italiaan* i-mfsK-iiify Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21 OO uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 3 films kodak 24 Ultra zoom én 1x film GRATIS én f 16.- korting op ontwikkelen en afdrukken SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 ^ftAAT 76 De politie heeft vorige week dins dag in Venlo een 17-jarige inwoon ster van Venray aangehouden op verdenking van diefstal uit een win kel aan de Grote Beekstraat Het meisje probeerde een paar schoenen van ongeveer 40 gulden te stelen maar werd betrapt. Vestfcfngen/n j Vwiroy en Boxmeer Rühl Haegens van Aar Voorkomen dat u belasting betaalt! teveel Noorderhof 8, Postbus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1