Gemeente laat buurt in ongewisse Venrayse jeugd op pad W"SK?« Rabobank naar De Brier 60%! Spetterende opruiming Beter parkeren Interven SPIJKERBROEKEN CANOE vóór- opruiming EUROTAPIJT r WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING De hele voorjaarscollectie is nu AFGEPRIJSD! Bandoetere Onze showroom bestaat één jaar... Speciale actie bij Rongen! ZOMER 2000 aanbieding mmf Bruiloft? Die vier je natuurlijk bij ^Asteria! mmÊÈi Mil I. kortingen tot DE H HYPOTHEEK SHOP Felice; DONDERDAG 6 JULI 2000 Nr. 27 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG CKxyi COKAUtKCHt €41 uitgeverij peel en maas boek- en kantoorboekhandel grotestraat 68 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws PATERSSTRMT 19a 'VENRAY'TEL 0478 555958 Advertentieprijs: 0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Groot in jonge mode voor hem en voor haar - «peilers Grotestraat 33 Venray Veel onrust rond komst V&D naar Venray "Weej han béter tuus kunne blieeve. Want weej zien niks wie- zer geworre", zei een oudere dame ietwat teleurgesteld. Samen met 140 andere buurtbewoners verliet zij maandagavond de voor lichtingsbijeenkomst over de plannen rond de komst van V&D in De Bleek. De meeste bezoekers keerden met een ontevreden gevoel huiswaarts. Want zij ver keerden na afloop nog steeds in het ongewisse. Het spervuur aan vragen leverde geen of uiterst summiere antwoorden op. "Daar komen we eind augustus, begin september op terug. Want dan komen we met een concreet plan", was het antwoord dat gespreksleider Gijs Frencken onophoudelijk gaf. Frencken. hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente, deed zijn best om alle vragenstellers aan het woord te laten maar antwoorden volgden er niet of nauwelijks. Het was ook vrij schamel wat de gemeente de massaal opgekomen verontruste en nieuwsgierige buurt bewoners maandagavond in De Witte Hoeve voorschotelde. Het enige wat de bezoekers te zien kre gen was een twee jaar oude luchtfo to van De Bleek. Daarop stond het Edah-terrein inclusief de parkeer plaats rood omcirkeld. "Binnen die rode lijnen worden V&D en de ove rige winkels met daarboven apparte menten gerealiseerd", verduidelijkte Gijs Frencken. SCHRIK Vooral bij de bewoners van de Deken Thielenstraat zit de schrik er goed in. In het gemeentelijke Structuurplan van 1998 werd die straat nog geheel weggevaagd. Na massale protesten uit de buurt wer den de plannen weer teruggedraaid. Maar het wantrouwen onder de bewoners bleef. "We hebben veel meer last van de Edah gekregen sinds die winkel tot tien uur 's avonds open is. De overlast van draaiende auto's langs de muur zal alleen maar erger worden", vreesde een straatbewoonster. "Ik wil al Blijblijblijblij Blij ben ik, happy, fröhlich, jolie, noem maar op. Want het gaat goed met Venray. Het zonne tje schijnt cn iedereen lacht. Allemaal positieve dingen zie ik om ons heen gebeuren. Op het Schouwburgplein is een nieuw en prachtig kunstwerk gekomen. De Schouwburg zelf krijgt een nieuw, krachtdadig bestuur en het café loopt als een modeltrein. Geweldig. Waar ik ook oprecht blij mee ben is de goeie respons vanuit de bevolking op de handtekeningen actie voor behoud van het zieken huis. Het moet lukken mensen, als we nu maar niet verslappen! De bus met actievoerders belandde weliswaar tussen de opstandjes in Den Haag en op de terugweg tus sen de files van het vaderlands wegennet, maar iedereen had een goed gevoel na die lange dag. En ze hebben zelfs in Den Haag prima bier. Dat weetje toch nooit zo van te voren met dat zuinige kabinet. Ik hoop ook dat de plannen voor de terreinen van St. Servaas en St. Anna hun schoonheid kunnen behouden. Dat de vogeltjes in de bomen kunnen blijven twinkele- ren en de nieuwe bewoners kun nen blijven genieten van de rust en statigheid die de terreinen nu zo uniek maakt. De winkeliers in de Venrayse binnenstad moeten nu ook blij zijn. met het positieve bericht dat V&D naar ons dorp komt. Een winkelcentrum met diverse win kels net aan de andere kant van de Bleek geeft natuurlijk een nieuwe impuls aan deze prachtige winkel straat. En mijn goede vader zei altijd 'je kunt beter naast een win kelcentrum zitten, dan een kilo meter verderop', dat klopt nog steeds, want al die voetgangers komen toch maar mooi langs je winkeltje. En dat gewéldige par- keerplan. Positief dat we eindelijk k. v-v eens een grote parkeergarage krijgen. Eigenlijk moet Hzo'n prachtig plan onder de hele binnenstad zit- uen, Eén grote schit terende ruimte waar iedereen F fijn kan parke- ren en dan verdwijnt met een grote klap ineens het héle cen trum van Venray in die bouwput en eh Oeps. Gerrit J In een lang lint gingen de kinde ren van het Kindervakantiewerk op pad. door het bos. richting zwembad en Raayland College. Als 600 kabourtjes onder lejding van een heleboel Sneeuwwitjes. Gewapend met rugzakken met eten en drinken en een heleboel enthousiasme. De 'week' heeft dit jaar met wisselende weersomstandigheden te maken. De aangekondigde storm- regen- en hagelbuien bleven dinsdagmiddag gelukkig weg, maar daarentegen miezerde het bijna de hele woens dag. Het mocht de pret niet drukken. Timmeren, zagen, schilderen, knip pen. plakken, boren en tekenen. Alles was mogelijk. Het leukste dit jaar bleek om je eigen 'gevelsteen' in stukken gasbeton uit te beitelen en schuren en dan te verven. Het was wel een beetje stoffig, maar dat ging er bij het zwemmen wel weer af. De leiding had er ook dit jaar weer duidelijk plezier in. Voor som migen waren de werkzaamheden waar ze toezicht op moesten houden ook nieuw. Dan kreeg je dus een uitleg van twee minuten en daarna had je pakweg een minuut of vijf om bijvoorbeeld het buttons maken of maskers knippen onder de knie te krijgen voordat de meute op je af kwam stormen. En ging vragen: 'Hoe moet dat?'. Nestor Joost van de Vorle kwam TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Kangen is één taar gevestigd in een prachtige sMwmow. Dit mm wij met een speciale actie: bij aankoop van een badkamer krijgt u wor ft. IOOO,- tegels cadeau'. Keizersveld 22 Venray ÜBaD (0478) 55 04 10 ■ii'KiftJi op de tweede dag aanzetten met een ingenieus uitziende wandelstok. In één beweging bleek de stok in een krukje om te toveren. Van de Vorle: "Ik moest op maandag zoveel staan en ik was daar zo moe van dat ik veel te lang doorsliep dinsdagmor gen." Van de Vorle heeft overigens ook een uitstekende oplossing om het tekort aan leiding op te los sen: "Ik zie zoveel mensen van mijn leeftijd die tijd over hebben, die moeten zich maar eens aanmelden." Zelf doet Van de Vorle het al vele jaren met plezier en volgens hem is het werken met kinderen ook hele maal niet te zwaar. Em wie weet, als zijn plan lukt, moeten er dan vol gend jaar leiders naar huis gestuurd worden in plaats van kinderen. De toekomstige bewoners van het Franciscanenpark zijn bezorgd over de geboden parkeer voorzieningen in het plan. Bouwer Amstelland Ontwikkeling schrijft dit namens hen in een brief eind juni aan de Projectgroep Interven van de gemeente Venray. Ook hebben zij hun bezorgdheid ken baar gemaakt tijdens een commis sievergadering, woensdagavond in het gemeentehuis. Tijdens een bijeenkomst van bou wer en kopers begin mei spraken de toekomstige bewoners al hun bezorgdheid uit over de parkeer voorzieningen in het plan. Met name op koopavonden en zaterda gen dreigt parkeeroverlast in het gebied omdat veel mensen niet betaald wensen te parkeren in het centrum, en dus uitwijken naar de 3 films kodak 24 Ultra zoom én 1x film GRATIS én /16.- korting op ontwikkelen en afdrukken SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 omgeving. Het betekent ook meer verkeer van zoekers naar parkeer plaatsen en dus verkeersoverlast. De kopers hebben, volgens de brief van Amstelland, twee mogelij ke oplossingen voor ogen. Ten eer ste het uitgeven van parkeerplaatsen voor vergunninghouders, ten tweede de parkeervakken die bestemd zijn voor de bewoners te voorzien van parkeerbeugels. Amstelland voor ziet overigens geen parkeerproble men bij het in de tweede fase te realiseren appartementengebouw. Deze heeft - parkeergelegenheid, zowel in als in de nabijheid van het gebouw, die zodanig afgeschermd kan worden dat parkeren door 'goedkoop-parkeerders' niet moge lijk is. De brief van Amstelland vraagt de gemeente de bezorgdheid van de kopers van de huizen nogmaals te bestuderen. Bij de gemeente was het helaas in verband met vakanties niet mogelijk op de brief in te gaan. SSANG YONG 4 WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO GKZELLEN BAAN 8 581J KA YSSELSTEYN I EL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 K-mail: VAKGARAGEigGOMMANSENDEWl T.NL Interne! «He: WWW,GOM MAN SEN D EWI T.N 1. jaren investeren in mijn woning. Maar ik durf het niet uit omdat de straat een keer geheel wordt wegge blazen", zei een bewoner. Gijs Frencken kon slechts een deel van de angst onder de bewo ners van de Deken Thielenstraat wegnemen. "Die straat ligt niet opti maal in dit gebied. Maar voorlopig zijn er hiervoor geen plannen. De Deken Thielenstraat is nu nog niet aan de orde. We streven wel naar een beter evenwicht tussen wonen en winkelen in De Bleek." De naam van V&D circuleert al sinds eind jaren zestig boven Venray, zo wist een bezoeker te melden. "Zo lang houdt Vendex Venray al in zijn;greep. De gemeen te wordt er dadelijk helemaal afhan kelijk van. Want V&D bepaalt str aks waar de ingang van de winkel komt. Zij bepalen namelijk alles. En de bewoners hebben daarover niets te zeggen. Er zijn niet voor niets zoveel mensen hierheen gekomen. Zij zijn namelijk bang voor de macht van V&D", zei een van de aanwezigen. GROTE SUPERMARKT Concreet kregen de bezoekers maandagavond niet veel meer te horen dan wat sinds vorige week maandag, de dag dat de samenwer kingsovereenkomst tussen gemeen te, Vendex en Development Coordination ondertekend werd, in de publiciteit verscheen. Er komt een gebouwencomplex met een 'local store' van V&D. met een gro tere supermarkt dan de huidige Edah-winkel en een vijftal kleinere winkels. Daarboven komen circa veertig koopappartementen voor ouderen en het geheel wordt onder- kelderd met een parkeergarage die plaats biedt aan 300 auto's. De ope ning is gepland in hel voorjaar van 2002. De huidige Edah zal eerst ges loopt moeten worden. Hoe het nieu we complex precies op De Bleek gesitueerd wordt bleef tijdens de voorlichtingsbijeenkomst geheel onduidelijk. Een aantal horecagele genheden aan de Hoenderstraat wil voorkomen dat de woningen aan de noordkant gebouwd worden. Daardoor ontstaan er problemen met de geluidshinder en de milieu wetgeving. De buurtbewoners maken zich zorgen over de af- en aanvoer naar de winkels toe. Die zal namelijk fors toenemen. De bevoor rading van de Edah is nu al een ramp omdat de vrachtwagens de losplaats slechts door achteruit te rijden over de Hoenderstraat kunnen bereiken. PUBLIEKSTREKKER Gijs Frencken verzekerde dat de 'doos' (het totale bouwsel) ingepast gaat worden in de omgeving. "De Hoenderstraat is een van onze oud ste dorpsstraten. Venray wil niet alleen een stad worden maar wil de aard van een dorp tevens bewaren. We zullen dus niet als een bulldozer door dit gebied gaan. Het college en de gemeenteraad willen ook niet dat al het oude wordt opgeofferd voor onze bouwwoede. Aan de noordkant zal dan ook een attractieve bebou wing komen die past in de omge ving. Dus geen 'muur' meer zoals die er nu langs de Hoenderstraat ligt." De talloze vragen over de hoogte van het complex, over de aan- en afvoerwegen, de parkeerproblema- tiek tijdens en na de bouw, hoe con creet de plannen zijn en of er nog invloed op uit te oefenen valt, ble ven onbeantwoord. "In het plan is ruimte voor wensen. Maar we kun nen niet iedere wens honnoreren", was het antwoord waarmee de vra genstellers het moesten doen. Zelfs over de definitieve komst van V&D heerst nog onduidelijkheid. "En dat zal nog heel lang onzeker blijven. Maar we zetten deze plannen door want dat risico willen we lopen", verklaarde Frencken. Duidelijk is dat de gemeente Venray heel ver wil gaan in zijn poging V&D als publiekstrekker voor het centrum te strikken. BINNENKORT VAKANTIE? KOM EENS IETS - i LEUKS KOPEN qF' W'p c f 'n een diner, Èn"C'^'rMai™aeréén hmreIyksitachtC Bel voor een ÜS, r weten? i Hotel Asteria Venray Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray BEKENDE MERKEN voor de LAAGSTE PRIJS grat'ss sjpojjlssfflueijw m WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Geen AZC op industrieterrein De nieuwe Rabobank (na de fusie tussen Zevenrode en Venray-Oostrum) zal naar alle waarschijnlijkheid haar kantoor krijgen op industrieterrein De Brier langs de Leunseweg. De bank wil samen met de A&A Groep het industrieterrein "upgraden". Daarbij wordt gedacht aan de realisatie van een fors kantorencomplex. De gemeente Venray is bereid om aan deze plannen mee te werken. A&A is al gevestigd op het indus trieterrein met een kantoor aan de Leunseweg. Het accountantskantoor kampt echter met ruimtegebrek. Uitbreiding zou in eerste instantie ten koste gaan van de parkeergele genheid. "Wij zijn toen met de Rabobank Zevenrode in gesprek gegaan. Zij waren op zoek naar een locatie voor een centraal kantoor. Vervolgens hebben wij een gedach ten uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeente Venray, alwaar die plan nen goed zijn ontvangen", laat Jos Offermans van A&A weten. Volgens Offermans wordt in die plannen ook rekening gehouden met de reeds gevestigde bedrijven op De Brier. Enkele daarvan hebben zelf ^Evtimimii VENRAY Julianasingel 7 ook uitbreidingsplannen. Offermans spreekt van een flink kantoorge bouw. De initiatiefnemers willen nu een onderzoek starten naar de financiële haalbaarheid van de plannen. De fusie van de Rabobanken Venray-Oostrum en Zevenrode zal naar alle waarschijnlijkheid in okto ber, tijdens de ledenvergadering van beide banken, gestalte krijgen. Na de fusie is het de bedoeling dat de bank een hoofdvestiging krijgt. Eric Houben, voorzitter van Rabobank Zevenrode bevestigt de interesse voor De Brier als locatie voor dit kantoor. "De realisatie van een cen traal kantoor op De Brier past ook in het beeld dat de gemeente voor heeft met De Brier, nl. het realiseren van een financieel/zakelijk advies centrum." aldus Houben. Houben geeft wel aan dat er nog een fors tra ject te gaan is. Lees verder op pag. 5 Patersstraat 3 5801 AT Venray t (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen opelghTelen^ Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 30712 53 www.opelghielen.nl Mer t-cn iottuuui* in. Open ma t/m za van 10 00 tot 22 OO keuken open tot 21.00 uur tel. 0478-585777 Noorderhof 8. Postbus 68. 5j00 ab Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mail: info@rha.nl Internet: www.rha.nl Rühl Haegens van Aar

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1