berden Oranje boven, Bestuur schouwburg stapt per direct op Felice Verbouwings- opruiming SPIJKERBROEKEN siP ini v.d. Leur KAAS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING m o ALLE JACKS-HALVE PRIJS Voorjaarskollektie tot 50% korting Hoogzomerkollektie tot 30% korting Bandoetere Onze showroom bestaat één jaar... Speciale actie bij Rongen! Rijden tijdens ontzegging A.P.S. aanbieding Hotel Restaurant Asteria nodigt u uit voor... TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE 1500 MJ SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN JatcuM&f "ïS"""»» Noord Hollandse Kaas, minder zout, meer smaak Niels de Klerk vrijuit in 'claxon incident' Wij vieren ons 20 jarig bestaan met 'n spetterende actie RühlHaegens van Aar ss -Donderdag 15 juni 2000 Nr. 24 honderd eenentwintigste jaargang 'feefatieUa traat 68 tel 0478-582727 Mestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 il adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws PEEL EN MAAS Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) 35.- 7,50 Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Wat een deceptie voor de Oranje-aanhang. Het Nederlands elftal kon afgelopen zondag de hooggespannen ver wachtingen niet waarmaken. Tegen Tsjechië speelden de mannen van bondscoach Frank Rijkaard een draak van een wedstrijd. Een cadeautje in de vorm van een penalty leverde uiteindelijk toch nog drie punten op. Vrijdag gaat Oranje op herhaling tegen Denemarken. Bij winst stelt het Nederlands elftal zo goed als zeker een plekje in de twee de ronde veilig. De Oranje-aanhang blijft onveranderd positief, getuige de ontlading na de eerste zege in Euro 2000. Gemeentekoeien Elk vakgebied heeft zijn eigen vaktaal, daar moeten we mee leren leven. Agogen en oiogen leggen ons op de bank, kijken in onze ziel, evalueren, reëvajueren en als extraatje bieden ze ook nog de tussenevaluatie. Computerboys girls zitten in cyberspace, mega en giga bytes, digitale snel wegen, e-commercë ën crashes, '.andelenlijders hebben puts, "Is, crashes (ook!), zwarte en volgens mij lucht- n dankzij s tijger? en onze eigen gemeente *ay heeft vaktaal, municercn en doorcommuni- sn, wat dacht u daarvan. Het te betekent gewoon praten iet elkaar, bij het tweede hoort geen goed glas wijn en een sigaar, maar wel een doordringende blik de ogen met de uitdrukking van IK heb gelijk!'. L 'Dialoog met de burger' is óók fzo'n mooie. Alsof er vroeger [alleen maar met elkaar gevochten werd. Met 'Toolkit vol gereed schappenbedoelen ze tegen- oordig wat nog niet zolang gele den sociale eigenschappen heette en slechts iets langer geleden gewoon een gezellige vent was. De leukste kreten echter zijn 'ontschotten' en 'oormerken'. Mijn aanvankelijke angst dat de gemeente Venray de Schotse medemens van het grondgebied zou weren, sloeg in tweede instantie om in de vrees dat de gemeentelijke oorlogsvloot tot zinken gebracht zou wórden. De raadsleden hielpen me uit deze boze droom door net te doen alsof ze het begrip achteloos hanteer den. Ek begrijp nu dat het 'stiekem schuiven met geld' betekent. Het begrip 'oormerken' ken ik wel. ik stam tenslotte uit een oud- Noordhollands boerengeslacht met veel, heel veel koeien. Bezoekers van het gemeentehuis zullen binnenkort aan de oormer ken van de ambtenaren kunnen zien hoeveel ze v verdienen en, in het andere oor, voor welk bud- j get- ze verant- woordelijk zijn. Dat noem I i pas openheid naar de Venray se J burger toe, dat is \:pas interactief J besturen! Gerrit "Om gemeentelijke subsidie niet in gevaar te brengen" Het complete schouwburgbe stuur is dinsdagavond afgetreden. De zes bestuursleden stelden allen hun zetel beschikbaar. Er is een vertrouwensbreuk ontstaan tus sen de schouwburg en de gemeen te, de grootste subsidiegever. Het schouwburgbestuur verwijt het college van B en W bemoeizucht waardoor zij niet meer onafhan kelijk en zelfstandig kon opere ren. "Van een noodzakelijke ver trouwensbasis was geen sprake meer", zegt woordvoerder Jan Hurenkamp. Waarnemend voorzitter Ch. De Vilder, secretaris G. Swinkels, pen ningmeester J. Póels en de leden A. van Oers, J. Hurenkamp en L. Hustings zijn het meer dan beu. Na maandenlang touwtrekkerij hebben zij er het bijltje bij neergegooid. Volgens Jan Hurenkamp is het bestuur afgetreden om het voorbe staan van het Venrayse Cultureel Centrum niet in gevaar te brengen. "De verhoudingen zijn behoorlijk vertroebeld. Niet alleen in de zake lijke sfeer maar ook persoonlijk. Het college van B en W wil zich teveel bemoeien met een onafhankelijk stichtingsbestuur. De gemeente heeft met de subsidie een heel sterk machtsmiddel in handen. Als dit zo was doorgegaan dan zou de subsidie voor de schouwburg in gevaar zijn gekomen. En dat wilden we per se voorkomen." Hurenkamp, oud-rec tor van het Raayland College, wijst in dit verband naar jongerencentrum Dingus. "Er dreigde een tweede Dingus-affaire te ontstaan. Want daar heeft de gemeente het vertrou wen in het bestuur opgezegd en de subsidiekraan dichtgedraaid. Dat willen wij, door als voltallig bestuur op te stappen, zien te voorkomen." Sinds begin dit jaar zijn het schouwburgbestuur en de gemeente steeds verder uit elkaar gegroeid. Het college van B en W gaf op eigen houtje aan accountantsbureau PriceWaterhouseCoopers (PWC) de opdracht om de situatie rond De Artiest, als commercieel theater café, en de gesubsidieerde schouw burg te onderzoeken. Het steekt het schouwburgbestuur dat de gemeente anonieme brieven aan het onder zoeksbureau ter beschikking heeft Tl G KIS SANITAIR Tl't.lIWI RK1N Tegels, Smitöten Ttgctmtken Rongen is één jaar gevestigd 'm mt prachtige showroom. Dit vkm wij met mt speciale actte: bi) aankoop vrn een Wdkittm krijgt u vmrft, i&Qö,- tegeis méem*. m Kelzersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 gesteld. Zij trekt ook de rechtmatig heid van het onderzoek in twijfel omdat het bestuur niet in de inhoud van de externe opdracht gekend is. WETHOUDER KERSTEN Het schouwburgbestuur heeft in de gesprekken met de gemeente ook steeds aangedrongen op een onaf hankelijk voorzitter. De gemeente weigerde dit en schoof telkens bur gemeester Waals als 'onafhankelijk' gespreksleider naar voren. "Dat vonden wij niet verstandig want de burgemeester is toch partij in deze zaak omdat hij deel uitmaakt van het college. In de gesprekken heb ben wij dat ook nadrukkelijk zo ervaren", stelt Jan Hurenkamp. Tijdens het gesprek tussen College en schouwburgbestuur op maandag 8 mei werd de kloof onoverbrugbaar groot. "Er werd een dictaat opgelegd. Zelfs over punten die statutair tot de bevoegdheden van het bestuur behoren", schrijven de zes afgetreden bestuursleden in hun persbericht. Ook is het schouwburgbestuur allerminst te spreken over de rol van verantwoordlijk wethouder Bert Kersten. Het bestuur verwijt Kersten dat hij de toenmalige hore- camanager Paul Franssen en een medewerkster van De Artiest heeft opgezet tegen bestuur en directie. "De horecamanager voelde zich hierin zo gesterkt dat de problema tiek niet meer intern oplosbaar was. De financiële schade die hiervan het gevolg is, dient niet voor rekening van de schouwburg te komen", stelt het persbericht. Bestuurslid Hurenkamp: "Wethouder Kersten heeft van buitenaf invloed uitgeoe fend. Dat heeft helemaal verkeerd uitgepakt. Met een ontslag en scha declaim tot gevolg. Wij vinden dat die schadeclaim betaald moet wor den door degene die daar verant woordelijk voor is." Het schouw burgbestuur schuift hiermee de gevolgen van het ontslag van Paul Franssen in de schoenen van de gemeente. PAUL FRANSSEN In het persbericht van de zes afge treden bestuursleden wordt fel uit gehaald naar het functioneren van Paul Franssen. "Bovendien bleek de horecamanager niet in staat een ade quate en bedrijfseconomisch verant woorde exploitatie te voeren. Met name het mismanagement tijdens de kermisdagen vorig jaar was voor het bestuur de reden om in te grijpen en de eindveranfwoordeljkheid voor de horeca over te nemen", vermeldt het bericht. Volgens het schouwburgbe stuur draaide De Artiest in het derde kwartaal van 1999 nog een verlies van 70.000 gulden. In het vierde kwartaal zou er een bescheiden winst zijn geboekt. Het eerste kwar taal van dit jaar gaf een winst van 40.000 gulden te zien. "Bij voortzet ting van het huidige beleid kan het opgelopen verlies in twee jaar wor den weggewerkt", aldus het persbe richt. Volgens Jan Hurenkamp is de functie van horecamanager niet meer vakant. "Nee, want er heeft een verschuiving van taken plaats gevonden. Met een grotere schei ding tussen horeca en cultureel gebeuren. De functie van horecama nager zoals die was is daarmee ver vallen." GEEN VERTROUWEN Om uit de impasse te komen heeft het schouwburgbestuur ingestemd met de meeste punten uit - het nog geheime - rapport van PWC. Wel vroeg het bestuur aan de gemeente om de instelling van 'een commissie van goede diensten' om uit de gere zen problemen te komen. "Ook dat heeft de gemeente geweigerd. Daarom is het beter dat er nu een nieuwe ploeg komt die wel het ver trouwen van het college van B en W geniet", vindt Jan Hurenkamp. Een poging om de breuk te lijmen acht Hurenkamp niet zinvol. Want daar voor zijn de verhoudingen teveel verziekt. "Het rumoer was niet gering. En ook in de persoonlijke sfeer is er zoveel gebeurd dat dit niet meer geheeld kan worden." Voor het college van B en W kwam het opstappen van het schouwburg bestuur niet als een verrassing. "Gezien de ontwikkelingen van het laatste half jaar moest deze beslis sing welhaast onvermijdelijk vol gen." Het college stelt verder dat het rapport van PWC uitwijst dat er inderdaad subsidiegelden bestemd voor cultuur naar de horeca BV De Artiest zijn gevloeid. "Een finan cieel risico voor de schouwburg kan leiden tot een financieel risico voor de gemeente." Volgens het college van B en W concludeert PWC 'dat bestuur en directie weinig daad kracht hebben getoond en dat admi- BEKENDE MERKEN bij ons ALTIJD GOEDKOPER stretch 129,95 99 a voSr'Ie® @méltkmfp§{}é WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 nistratieve en organisatorische pro cedures niet adequaat geregeld zijn'. De gemeente kwam daarop met zes voorwaarden op de proppen, zoals tijdige rapportages, een kwalitatieve uitbreiding van het bestuur en een mogelijke privatisering van De Artiest. "Gaandeweg het overleg bleek dat het schouwburgbestuur geen vertrouwen had in de goede bedoelingen van het college en heeft daar vervolgens haar eigen conclu sie aan verbonden", luidt de reactie van het gemeentebestuur dat op korte termijn op zoek gaat naar nieuwe bestuursleden. Een 36-jarige automobilist uit Oosterhout reed zaterdagmorgen over de Vierlingsbeekseweg terwijl hij van de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid had. De man werd aanvankelijk bekeurd omdat hij geen autogordel droeg. Hij kon toen geen rijbewijs tonen en bij naamscontrole bleek hij een valse naam te hebben opgege ven. Hij werd aangehouden en tij dens zijn transport naar het politie bureau bekende hij dat hij een ontzegging van de rijbevoegdheid had. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard bii ontwikkelen afdrukken alle formaten C.H.P. slechts per stuk A.P.S. ook 1 uur service SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 r LEUKE T-SHIRTS^ VOOR IQ LEUKE VADERS §7 f4Q*n keuze uit 4 f32,50 KC"2e uil 4 ■- "«civi Hhoofdlecrgerec,,ten. Hotel Asteria Venray^ MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466 KEIZERSVELD 57. VENRAY. TEL 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 TEGELS SANITAIR [58| Niels de Klerk is vrijgesproken van mishandeling van een Volhardingsupporter. Op donder dag 11 mei werd in Overloon tij dens de beslissingswedstrijd Venray 2 tegen Volharding 2 de Vierlingsbeekse supporter Henk Lamers met een claxon op het hoofd geslagen. Daags daarna deed hij aangifte vanwege mishandeling bij de politie in Boxmeer. Enkele getuigen ver klaarden toen dat Niels de Klerk de dader was. Afgelopen vrijdag legde Roy de Klerk, de oudere broer van Niels, bij de politie een verklaring af dat hij de dader was. "Een 28-jarige Venraynaar heeft bekend dat hij de klap heeft uitgedeeld", bevestigt Winny van Rossum, persvoorlicht ster van de Boxmeerse politie. "Er heeft blijkbaar een persoonsverwis seling plaatsgevonden. De andere persoon (Niels, red.) is als getuige gehoord. Hij heeft nu niets meer met deze zaak van doen", verklaarde Van Rossum. Niels de Klerk is opgelucht dat hij nu vrijgesproken is. "Gelukkig is alles opgelost. De politie gaf toe dat ik onterecht ver dacht was en daarmee is de kous nu af. Ik ben blij dat dit incident einde lijk uit de wereld is." De politie in Boxmeer heeft een proces-verbaal opgemaakt over de bekentenis van Roy de Klerk. "Dat sturen we door naar justitie. Over de straf kunnen we niets zeggen want dat is een zaak van de rechter. Wellicht komt de verdachte er met een geldboete vanaf', aldus de persvoorlichtster. Zie onze advertentie in de krant van Venray Muziek Totaal. Rfoto I video Patersstraat 10, Venray, tel. (0478) 58 44 85 SSANG YONG 4WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOPNIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer CEZELLENBAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mail: VAKGARAGE@GOMMANSENDEWIT.NL I nternetsile: WWW.GOMMA.NSEN DEWIT.N L Graszoden-Kweekbedrijf DIRECT GAZON voj Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkuilenweg 11Ysselsteyn officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master FiJ Originele onderdelen OPEL GHÏELEN Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 www.opelghielen.nl BRASSERIE Met een/ tfziUouuw hnCpoo^je- Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 belastingadviseurs Voorkomen dat u belasting betaalt! *l Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venn, telefoon (0478) S8 43 33. h* (0478) 58 46 24 e-mail mfo@rha.nl mtemec www rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1