pening 'De gereld volgens... reat Brittain' a EK FIESTA Subsidie voor activiteiten Seniorenraad Geen initiatief voor themapark "Ambitieus maar haalbaar" Diamanten jubileum pastoor Gelissen Gemeente ontvangt meer dividend Woningbouw dorpen Raadslid Verkoeijen wil minder informatie "Lastendruk COELO schetst verkeerd beeld" pinksterkermis DJ WILLEIVI Nellissen woord geweigerd Open dag KC Duimelot \n za IC juni QUATRO super dj's 20.30u België-Zweden op grootbeeldscherm LIGHT UP YOUR LIFE FLUORPARTY l M® zc 11 juni QUATRO super dj's 14.30u Turkiie-ltalie 18.00u Frankriik-Denemarken 20.30u MEDERLAIXID-TSJECHIE op grootbeeldscherm naa 12 juni Grand Cafe open PEEL EN MAAS ELKE WEEK UW NIEUWS Oudburgemeester Custers overleden 10 mille voor Don Bosco 30 - Pad, :l en maas donderdag 8 juni 2000 - Pagina 9 Uien ont- rte vij in :ts als f" is de grari won pónderdag 8 juni 2000 om 20. 00 uur opent het Odapark in Venray zijn •uren voor de derde en laatste deeltentoonstelling binnen het thema 'De ereld volgens... Great Brittain'. De heer Istvan L. Szênassy, voormalig recteur van het Bonnefanten Museum te Maastricht en het Zeeuws Museum Middelburgintroduceert de tentoonstelling met een inleidend woord, üangstellenden zijn daarbij van harte welkom. Deelnemende kunstenaars l'n Peter Howson, Bob Callender, Sophie Ryder en Rod Summers. 0485 385045 fre-e- away<Z J body paitrf, ^We^—awayc, mek 16.00 WÈÈÊËMÈ Het college van B en W verleent een subsidie van 1200 gulden voor activiteiten van de Seniorenraad. Door dit extra budget wordt de Centrale van Ouderenverenigingen in staat gesteld om de groeiende belangen- behartigingsactiviteiten van de Seniorenraad te financieren. De Centrale van Ouderenverenigingen had de gemeente Venray hierom verzocht. De gemeente stelt verder voor om in de komende periode in samenwer king met de Seniorenraad een aantal 'behoeftepeilingen' onder senioren te houden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een werkbezoek van de gemeente aan een kerkdorp of wijk in Venray-kom. Dit zou volgens de gemeente Venray tweezijdig inge stoken kunnen worden. De senioren bezoeken het gemeentehuis en ont vangen een toelichting op het werk van de gemeente. Vervolgens wordt er een bezoek afgelegd aan de betreffende wijk of kerkdorp, zodat senioren hun visie kunnen geven. Samenwerking met de Seniorenraad is volgens de gemeente Venray van belang omdat de raad goede ingan gen heeft bij de senioren en zij tevens belang heeft bij de informatie die op zo'n bijeenkomst naar voren komt. Als een investeerder die een the mapark in de gemeente Venray wil ontwikkelen zich meldt, dan zal de gemeente hem geen stro breed in de weg leggen. Dat ant woordde wethouder Houba maandagavond in de commissie Financiën op een vraag van de heer Van de Ven (CDA). Die kon zich herinneren dat er in het ver leden wel eens over een thema park gesproken was. "Een soort Aziatisch park", wist ook Houba. "Maar de gemeente Venray zal niet actief op de markt gaan opereren om een themapark bi.nnen te halen. In beginsel hebben we hiervoor de mogelijkheden ook niet en het is moeilijk genoeg om een dergelijk project te realiseren. Ook het toeristisch project De Peelbergen langs de Middenpeelweg wil bijvoorbeeld nog niet zo vlotten. Dat is nog een grote berg zand. Realisatie gaat in verband met de verlening van vergunningen erg moeizaam. Willen we in Venray zoiets reali seren, dan zal het initiatief toch in eerste instantie van bijvoorbeeld het Liof moeten uitgaan." En daar stond ie weer. Vorige week voor aanvang van de raads vergadering stortsiCor Ncllissen iiij - te snaken vanhef spreekrecht. Tijdens de vorige vergadering had de agrariër, die al jarenlang ij] conflict iigt met de gemeente over vervuilde grond, voor nogal wal consternatie gezorgd. Nel lissen eiste toen onophoudelijk antwoord van het college en verliet pas na grote aandrang- de raadszaal, Loco-burgemeester Driessen wilde Cor Neiltssendeze keer voor zijn. 'V krijgt- alleen her woord als u inhoudelijk iets over de agendapunten te zeggen hebt. Zo niet dan gaan we door haar agendapunt vier", zei Driessen die burgemeester Waals vanwege vakantie verving. Maar Nellissen liet z.tch niet zomaar afschepen. "Ik heb een vraag over de inhoud van de notulen van de vorige ver- O Driessen raakte' tn verwar ring en ging in condlaaf met secre taris Locassen. "Vanwege het reglement van orde kart ik u het woord niet geven", stelde de loco- burgemeester. Raadslid Busser (Samenwerking Venray j nam het voor Nellissen op: "Want de notu len zijn toch ook een agendapunt." Driessen hield echter voet bij stuk v;ü|h OOO O. 'MO C ;'.v, O'O vaifdhzï kak::'" Politiek akkoord met Sociaal Economisch Plan Alle politieke partijen steunden de inhoud van het Sociaal Economisch Plan (SEP) tijdens de raadsvergadering. Het SEP is de opvolger van de Bucknota van 1992. Het beschrijft de sociaal- economische ontwikkeling die Venray in de komende jaren moet doormaken. Stond de Bucknota nog in het teken van kwantitatieve groei, in het SEP is daarentegen kwaliteit het toverwoord. Hans Teunissen (D66) plaatste enkele kritische kantteke ningen. "Is deze nota wel haalbaar", vroeg hij zich af. "Het plan is afge stemd op de economische ontwikke ling en is dus conjunctuurgevoelig. Heeft de lokale overheid wel vol doende invloed op de economosche processen?" Ook toonde Teunissen zich kritisch over veranderingsbe reidheid van het ambtenarenappa raat. Volgens het SEP moet de gemeentelijke organisatie een omslag maken van reactief en res trictief naar pro-actief en samenwer- kingsgericht. Met andere woorden de ambtenaren moeten meer naar buiten dan naar binnen gericht zijn. "We moeten de bereidheid van mensen om te veranderen niet onderschatten. Ik heb daar mijn twijfels over", zei Teunissen die meende dat bij de verbetering van het woonklimaat teveel de nadruk lag op de categorie hoger opgelei den. D66 kreeg daarbij steun van de PvdA. Ook woordvoerder Bert Linskens vond dat de kwaliteitsver betering aan alle bevolkingsgroepen ten goede moest komen. Raadslid Oosterbeek (VVD) vroeg om een snellere uitgifte van bouwkavels om het hoger opgeleid personeel te kun nen aantrekken en vasthouden. Tevens benadrukte de VVD dat er snel nieuwe kantoorgebouwen moe ten komen ten behoeve van de zake lijke dienstverlening. Ike Busser (Samenwerking Venray) vond het SEP 'een plan met risico's': "Want het is geschreven op de hoogcon junctuur. Wat gebeurt er als het eco nomisch minder gaat", vroeg hij zich af. ACCENTEN De fractie Van de Vorle zette zijn vraagtekens bij de financiële haal baarheid van het SEP. "De Bucknota is ook nog steeds niet geë valueerd. We willen het SEP door een projektenboek of actieplan wel goed kunnen volgen", zei De la Roy. Ook het CDA vroeg, bij monde van raadslid Henri van de Ven, om een actiepuntenlijst voor deze kademota en hoe het SEP geë valueerd gaat worden. Wethouder Houba zei dat de uitvoering van het SEP nu het belangrijkste is. "Nog dit jaar zullen we met de eerste con crete projecten komen. In de voor jaarsnota is hiervoor alvast een bedrag gereserveerd." De VVD- wethouder vond dat Venray zich moest onderscheiden op haar sterke punten: ruimte, rust, groen en betaalbare woningen en industrie terreinen. Wethouder Kersten erkende de forse achterstand van het aantal kantoorlocaties. "Vooral nu het eco nomisch goed gaat moeten we onze kansen hierin benutten. Ook de her structurering van de bestaande wij ken moet gebeuren. We gaan met lef en elan aan de slag." Houba bena drukte, in antwoord op vragen van D66 en PvdA, dat het SEP niet voor bepaalde inkomensgroepen geschre ven is. "Maar er liggen wel accenten in. Zo heeft Venray vooral behoefte aan werknemers met een hogere opleiding en aan locaties voor de zakelijke dienstverlening. Daarin zijn we achtergebleven." Op 9 maart was het zestig jaar geleden dat dr. M. Gelissen (85) in Roermond tot priester werd gewijd. Gedurende deze periode was hij kapelaan in de St. Servaasbasiliek en later van de Onze Lieve Vrouwebaseliek te Maastricht. Tevens vervulde hij de functie als leraar godsdienst en Frans. Van 1959 tot 1969 was Gilessen, die in 1915 in Echt geboren werd en op jonge leeftijd naar Sittard ver huisde, achtereenvolgens moderator aan de Katholieke Hoge School te Tilburg en pastoor van de studen tenparochie Marantha. Vanaf 1970 was hij achtereenvolgens pastoor te Geysteren, Oirlo en pastoor/deken te Gennep. KRUISWEGSTATIES Sinds 1992 is hij pastoor van de St. Gerlachusparochie te Banholt. De viering van het jubileum vond zondag 4 juni plaats in Banholt met een plechtige eucharistieviering. Aansluitend werd de oude gerestau reerde kruisweg, die hem als cadeau werd aangeboden, op het kerkhof van de Gerlachuspareochie Banholt ingezegend. Pastoor Gelissen wilde zijn jubileum immers aangrijpen om zijn wens te verwezenlijken: het plaatsen van de oude kruiswegsta ties op het prachtig gerenoveerde kerkhof. Vervolgens werd de jubila ris een serenade aangeboden in de Harmoniezaal, gevolgd door een receptie. OPEN MENS "Pastoor Gelissen is acht jaar werkzaam geweest in Oirlo en Geysteren", vertelt koster Nelissen van de Oirlose parochie. "Hij heeft het hier altijd prima naar zijn zin gehad. Hij was een erg open per soon en legde gemakkelijk contact met mensen. Wij hebben alleen maar goede herinneringen aan hem." In Oirlo had Gelissen graag tot zijn pensioen willen blijven. Hij belandde in Gennep via de afspraak met bisschop Moors dat Gelissen in Geysteren zou wijken bij Moors' afscheid van het bisdom. De benoe ming tot deken in Gennep aanvaard de hij uiteindelijk onder druk van het bisdom, uit eerbied en gehoor zaamheid. NIEUWS: In de beginjaren tachtig kwam Gelissen regelmatig in het nieuws. Dat begon met de geruchtmakende vastenactie tegen de actie van de zes noordelijke dekenaten. Gelissen leverde ongezouten kritiek op de landelijke actie die communistische regimes in-de-dop zou financieren. Het leverde hem een rechtzaak op plus, voor zover dit al niet het geval was, de naam een 'Gijsenman' te zijn die de Roermondse bisschop blindelings volgt. Met dit merkteken kwam Gelissen als 63-jarige naar Gennep, waar men niet om een niet-Gijsenman had gevraagd. Van begin af aan deden zich dan ook spanningen voor in het Gennepse dekenaat. De ziel zorgers zagen Gelissen liever dezelfde dag nog vertrekken en twee schoolteams weigerden zelfs de nieuwe deken godsdienstles op hun scholen te laten verzorgen. Verder wilde de openbare school niet dat Gelissen de dertien katho lieke leerlingen zou voorbereiden op de eerste communie. "Pastoor Gelissen was veel liever in Oirlo gebleven", zegt koster Nelissen, "want in Oirlo vond de jeugd het erg als de godsdienstles uitviel. Daar had hij geen slechte naam. In Oirlo zat het kerkbestuur te huilen toen hij daar weg ging." Oud-burgemeester Majei Custers van Venray is vrijdag in :0. 'V; U UO..'T: ge leeftijd overleden- Custers'was van 1961 tot 1968'borge meester in Venray, In die periode was hij vooral verantwoordelijk voor dé ontwikkeling van Venray van plattelands- lot centrumgemeente met een industrieel karakter. Hij slaagde in J963 erin Rank Xerox naar Venray te halen en gaf daar mee zijn gemeente een enorme economische impuls. Naast de gemeentelijke bijdrage stelt het Nationaal Revalidatie Fonds (NRF) 10.000 gulden beschikbaar voor het toegankelijk maken van het buitenterrein van scouting Don Bosco voor gehandi capten. Het buitenterrein was voor perso nen in een rolstoel niet te bereiken. Kinderen met een lichamelijke han dicap konden daardoor niet aan de buitenactivïteiten van scouting Don Bosco deelnemen. Met steun van het Nationaal Revalidatiefonds kon hierdoor een pad en bouwkundige aanpassing worden gerealiseerd waardoor ook kinderen met een lichamelijke handicap aan alle acti viteiten van scouting kunnen deel nemen. De opening hiervan zal vrij dag 9 juni a.s. om 19.00 uur zijn. Voor een betere positie van mensen met een lichamelijke handicap financiert het Nationaal Revalidatie Fonds jaarlijks vele projecten op het brede terrein van revalida-tie en integratie. Of het nu gaat om onder wijs, werken, wonen, vrije tijd of vervoer. De projecten van het Nationaal Revalidatie Fonds zorgen ervoor dat mensen met een handicap zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen en functioneren in de samenleving. Vandaar ook de steun aan scouting Don Bosco. De gemeente Venray ontvangt over het jaar 1999 147.000 gulden meer dividend van Essent dan begroot. "En dat is een mooie meevaller", vertelde wethouder Houba maandagavond in de com missie Financiën. "Het ziet er naar uit dat het bedrag in de komende jaren niet minder wordt, want die jongens boeren goed." Volgens Houba is het energiebe drijf van plan om binnen een jaar naar de beurs te gaan. "Het bedrag is een mooie stille reserve, met de opbrengst van het dividend kunnen we leuke dingen doen." De gemeente Venray had ver wacht dat de uitkering van het divi dend 138.000 gulden zou opleveren, maar het ging Essent zo voor de wind dat de uitkering 147.000 gul den meer opleverde: 312.000 gul den. Het dorpsradenoverleg Venray maakt zich zorgen over het feit dat er in de kerkdorpen van de gemeente Venray weinig wonin gen worden gebouwd. "Er liggen wel bestemmingsplan nen, maar wij willen van de gemeente Venray weten wanneer de gronden bouwrijp gemaakt gaan worden en wanneer er met de bouw van nieuwe woningen gestart wordt". vertelt voorzitter Holtackers. Maandagavond verga derde het dorpsradenoverleg Venray in gemeenschapshuis De Brink in Leunen. Op woensdag 21 juni vindt het halfjaarlijkse overleg tussen het dorpsradenoverleg en de gemeente Venray plaats. "Dan zullen we onze zorgen aan de gemeente Venray kenbaar maken", vertelt Holtackers. Het komt zelden voor dat gemeenteraadsleden om minder informatie vragen. Gerrit Verkoeijen vond in de raadsver gadering het lijvige rapport over de Productrekening 1999 echter teveel van het goede. "Een boekwerk van een kilo. Dat vinden wij helemaal niet nodig", zei het raadslid van Samenwerking Venray tijdens de behandeling. "Alle zaken die binnen de begroting zijn uitgevoerd kunnen achterwege blijven. Dan blijft wellicht een boekje van honderd gram over waarin staat wat juist niet gebeurd is. Dat bespaart ons veel tijd omdat we dan niet een compleet boekwerk door hoeven werken om die gege vens boven water te krijgen", stelde Verkoeijen. Wethouder Houba was het niet met het raadslid eens. "En alle zaken die wel uitgevoerd zijn dan. De gemeenteraad heeft, ook wettelijk gezien, recht op die infor matie." De politieke partijen konden zich grotendeels vinden in de Productrekening van 1999 die met een positief saldo van 1,4 miljoen gulden sloot. De fractie Van de Vorle plaatste kanttekeningen bij de omvang van de voorzieningen. Gerrit Lemmens had graag enkele risicobedragen opgenomen gezien. "Zoals voor de bankiersactiviteiten van de schouwburg. En voor het dif- tarproject. Want daarbij kunnen nog lijken uit de kast komen", meende hij. De fractie Samenwerking Venray maakte zich zorgen over het straatmeubilair. "Meer dan de helft van het budget is daarvoor vorig jaar niet uitgegeven. Die 80.000 gulden verdwijnt nu in de algemene middelen. Dit noemen we bankroof. Wij willen dat bedrag terug waar voor het bestemd is", eiste Gerrit Verkoeijen. De gemeente Venray gaat in de gemeentekrant een artikel schrij ven 'om het misverstand dat Venray tot de top-10 van duurste gemeenten in Limburg behoort uit de weg te werken'. Dat leek wethouder Houba de beste 'oplossing' om de 'ruis die er onstaan is' naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie (COELO) weg te werken. BRIEF Uit de Atlas van de lokale lasten van het COELO blijkt dat Venray de zevende stek bezet in de top-10 van duurste Limburgse gemeenten. De inwoners van Venray betalen 1384 gulden aan gemeentelijke belastingen. De bedragen hebben betrekking op een gemiddelde woning van een meerpersoonshuis- houden. "Maar in onze systematiek is dat gewoon niet waar", stelde wethouder Houba. "We zitten zelfs onder het Limburgse gemiddelde." Volgens T. Jansen, hoofd van de afdeling Financiën van de gemeente Venray. maakt het COELO een fout bij de berekening van de gemeente lijke belastingen. In een deze week verstuurde brief laat Jansen het COELO weten dat aan de waarde voor de gemeente Venray afbreuk wordt gedaan door de berekeningswijze die het COELO hanteert bij het vaststellen van de hoogte van de afvalstoffen heffing. Het COELO gaat uit van veertig ledigingen, terwijl het aantal ledigingen dat de gemeente Venray had begroot spoort met de daadwer kelijke aanlevering, namelijk 20 keer een container van 140 liter, danwel 26 keer een container van 40 liter per jaar. Op basis van deze aan tallen is de afvalstoffenheffing in Venray 100% kostendekkend. Het COELO gaat uit van 40 ledigingen. 'Dit leidt tot aanmerkelijke verschil len, zowel in de hoogte van dit tarief als in de totale belastingdruk. Daardoor wordt de vergelijking van Venray met andere gemeenten ver tekend en lijkt de lastendruk hoger dan in werkelijkheid het geval is', stelt Jansen in de brief. "Wij zouden het op prijs stellen als u contact met ons wilt opnemen om te voorkomen dat in de uitgave van 2001 opnieuw dit onjuiste beeld geschetst wordt.' Bij de totale lastendruk leidt de berekening van het COELO volgens de gemeente Venray tot een uit komst die respectievelijk voor een eenpersoonshuishouden 3,6% en voor een meerpersoonshuishouden 13.5% hoger ligt dan in werkelijk heid het geval is. Op 10 juni houdt de Buitenschoolse Opvang van kinder centrum Duimelot een open dag. De Buitenschoolse Opvang is sinds juni 1999 gevestigd aan de Plataanstraat in Venray. Leidsters en kinderen willen deze locatie op een gezellige manier inwijden en tevens andere belangstellenden ken nis laten maken met de buiten schoolse Opvang in Venray. Na de festiviteiten voor de BBO- kinderen zijn andere belangstellen den van 14.30 tot 16.00 uur van harte welkom een kijkje te komen .nemen in het gebouw aan de Plataanstraat 5. De Buitenschoolse Opvang in Venray is gestart in 1991 in een lokaal van kindercentrum Duimelot aan de Beukenlaan. Aan een klein groepje kinderen werd opvang geboden vóór en na schooltijd en tij" dens vrije- en studiedagen van school. In juni 1999 bestond de BSO inmiddels uit drie groepen, waar dagelijks aan 50 kinderen opvang werd geboden. De behoefte ont stond aan een grotere accommodatie die voldeed aan de eisen van de opvang o.a. meerdere ruimtes voor diverse activiteiten en een ruime buitenspeelplaats. Deze ruimte werd gevonden aan de Plataanstraat en is inmiddels helemaal ingericht op de behoeften van de kinderen. De groepen staan onder deskundige leiding en voor de kinderen wordt een grote variatie aan spelmateriaal geboden. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd, die afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen. Met name tijdens vrije- en studiedagen wordt hieraan speciale aandacht geschonken. Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de open dag op 10 juni van 14.30 tot 16.00 uur." Voor schriftelijke informatie over Buitenschoolse Opvang kunt u con tact opnemen met SSK. Afd. Marketing en Sales, tel. 0478- 587110.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 9