Auto boort zich in gevel stal Leunen Personeelstekort baart gemeente zorgen Onderhoud Churchill-, Gerbrandy- en Rooseveltstraat a Tour vecht gedwongen sluiting verder aan ^S0^. Harold Hf LENSSEN ty Hooligans worden opgesloten op vliegbasis De Peel 2,4 miljoen voor Oostrumsche Beek PEEL EN MAAS BEZORGEN? - Pai g EEL EN MAAS donderdag 8 juni 2000 - Pagina 7 lhuis '87, in Beroepscommissie stelt exploitant gedeeltelijk in het gelijk 564 Eind december sloot burge- eester Waals café La Tour voor NDHQfee weken. Het sluitingsbevel ilgde na een reeks incidenten die tu1 i het horecabedrijf aan De oppv louden Leeuw zouden hebben aatsgevonden. Exploitant Stefan :hteveld heeft de politierappor- i, die aan de tijdelijke sluiting n grondslag lagen, altijd fel bes- eden. @all-mag-inspr:De emeentelijke commissie voor itaand ?zwaar" en beroepsschriften ^Jeeft zich inmiddels over de kwes- gebogen. In zijn advies aan urgemeester Waals stelt de eroepscommissie ondermeer dat sluiting van twee weken voor- arig was. Volgens de commissie >mfon as, gezien de feitelijke voorval- n, één week sluiting afdoende :\veest. Ook wordt La Tour op -nkele andere punten in haar INR 8 slijk gesteld. De burgemeester 9 al eind juni, nadat hij terug is 2 bai an vakantie, beoordeien of hij et advies van de commissie over- eemt. Stefan Lichteveld is echter ast van plan via de rechtbank n gelijk te halen. Hij wil een iNNB rhadevergoeding eisen vanwege o derfde inkomsten. De Iverloner vindt dat zijn zaak "nd december vorig jaar ten rechte gesloten werd. Vanaf het reede weekeinde van januari jropende La Tour maar het iste publiek bleef voortaan weg. A 73 iindsdien is het café nog slechts •catie poradisch, met name in de week- I inden, geopend. Uitbater jchteveld bestrijdt vooral de wlitierapporten waarin melding >3910 ordt gemaakt van vijf inciden- n. Op basis daarvan kreeg La ^C(|our het sluitingsbevel en raakte ;t haar klandizie grotendeels 'Dat k vorig jaar met de èrmis een uurtje langer open ben ;eweest dat klopt. Maar van die rier meldingen over mishandelin- :n en vechtpartijen zijn er twee irtinent niet in La Tour ebeurd. En van de andere twee or ca. k.k. gevallen is dat nog onduidelijk. De laatste vechtpartij van 12 december heeft in ieder geval zeker in een ander café plaatsge vonden. De beide betrokken per sonen zullen dat binnenkort ook gaan getuigen", stelt Lichteveld. LEUGENZOOI In maart 1999 opende café La Tour zijn deuren. Het pand, waarin voorheen discotheek Seventies gevestigd was, was al een tijd geslo ten en had geen al te beste naam. Stelan Lichteveld mikte in het begin puur op 'house' maar schakelde na de zomer over op 'top 40 muziek' "Dat lukte goed. Het café liep lekker en er waren geen incidenten." Volgens de politie deed op 4 sep tember het eerste geval van mishan deling zich voor in La Tour. In november en december zouden nog drie incidenten, waaronder een steekpartij, volgen. Lichteveld bestrijdt dat hij na de eerste twee voorvallen door de politie gewaar schuwd is. Pas na de ongeregeldhe den van 27 november zou hij pas een duidelijke waarschuwing gekre gen hebben dat bij verdere inciden ten het café gesloten kon worden. Stefan Lichteveld beweert verder dat de politierapporten onwaarhe den en leugens bevatten. "Agent Dijkstra heeft in zijn verklaringen zaken omgedraaid en dingen uit zijn duim gezogen. Hij heeft er een grote leugenzooi van gemaakt. Ik verwijt hem zelfs valsheid in geschrifte", beweert Lichteveld. T. Dijkstra, gebiedsmentor voor Venray- Centrum, voelde zich enkele maan den geleden bedreigd door Lichteveld die daarvoor in maart voor de rechtbank moest verschij nen. "Ik moet daarvoor 1000 gulden schadevergoeding aan Dijkstra beta len. Daar ben ik het niet mee eens en ga in hoger beroep." HOOP De gedwongen sluiting gedurende twee weken heeft La Tour geen goed gedaan. "Er kwam daarna een heel ander volk op het café af. Want het was toch al een tent met een ver leden. Personen die gehoord hadden over de vechtpartijen kwamen op de sensatie af. Het vaste, normale publiek van voor de sluiting bleef daardoor weg. Het is een disco theekachtig café waarin het gezellig druk moet zijn en waar mensen kun nen dansen. Wanneer er slechts een paar lui aan de bar hangen dan draaien de nieuwe bezoekers zich al bij de deur om." Exploitant Lichteveld huurt het pand, tussen Langstraat en De Gouden Leeuw, van een beleggings maatschappij. De inkomsten uit het café zijn zijn broodwinning. "Ik ben nu al vier maanden tegen onrecht aan het vechten. Dit is slo pend. Niet alleen voor mij maar vooral voor mijn omgeving. Ruim een jaar geleden ging het nog per fect. Het café draaide prima en er gebeurde bijna niets vervelends. Óndanks dat het als een vechterstent bekend stond." Stefan Lichteveld heeft zijn hoop nu gevestigd op bur gemeester Waals. "Ik heb hem nog geen enkele keer te spreken gekre gen. Maar ik hoop dat hij, naar aan leiding van de bevindingen van de commissie, me nu uitnodigt voor een verhelderend gesprek." Hans Gommans, ambtenaar van Openbare Orde en Veiligheid, bevestigt dat de duur van de sluiting ongegrond was. "De beroepscommissie heeft Lichteveld ook niet op alle aange voerde punten fout geacht. Maar er bleven genoeg punfen over die de sluiting voor één weekeind recht vaardigden." Burgemeester Waals moet nu over het advies van de commissie bezwaar-en beroepschriften beslissen. "Of hij neemt dit advies over of de burgemeester blijft bij zijn besluit. In beide gevallen kan hiertegen bij de rechtbank in Roermond in beroep worden gegaan", zegt Gommans. Pony's familie Hendrickx komen met de schrik vrij De personenauto van de man uit Sevenum boorde zich maandagavond in de gevel van de stal Een automobilist uit Sevenum is laandagavond rond 20.45 uur gewond geraakt, nadat hij op de Horsterweg in Leunen met zijn auto van de weg raakte en tegen de stal van de familie Hendrickx stilstand kwam. De man is per ambulance overgebracht naar het Venrayse ziekenhuis. In een bocht naar rechts raakte de man door nog onbekende oorzaak 'an de weg en kwam tot stilstand tegen de paardenstal. In de stal ston den vijf pony's. De automobilist kwam door deze aanrijding bekneld te zitten in zijn auto. De brandweer bevrijdde de man uit deze benarde positie, waarna hij werd overge bracht naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is op dit moment geen informatie beschikbaar. SCHRIK De stal raakte zwaar beschadigd. In verband met instortingsgevaar kon de auto van de Sevenummer niet direct worden afgesleept. De pony's hebben geen uiterlijke ver wondingen maar de komende tijd zal blijken in hoeverre de dieren door de schrik geraakt zijn. De vrouw uit de aangrenzende woning (van de stal) raakte door de schrik onwel. Een tweede ambulance kwam terplaatse om de vrouw te behandelen. K "O KEUKENINRICHTING (0478)539020 op afspraak, ook 's avonds Stayerhofweg 2b Wanssum Snel Betrouwbaar STOMERIJ REINIGING VAN: kleding (vloer-)kleden dekens dekbedden (vitrage-) gordijnen trouwjaponnen etc. KLEDINGREPARATIES I FOURNITUREN Julianasmgel 3 5802 AS Ven ray Tel. 0478-557200 Hét onderwerp van gesprek in de commissie Stedelijk Beheer was maandagavond het tekort aan vast personeel op het Venrayse gemeentehuis, waar door er steeds meer, en belang rijk, werk blijft liggen. Commissiebreed werd er op het probleem ingehaakt door de aan wezigen. Het begon met een opmerking van PvdA-lid Van den Borg: "De perso nele onderbezetting baart ons zor gen bij de aanpak van nieuwe plan nen." De onderbezetting op het gemeentehuis wordt opgevuld van uit externe bureaus, meldde wethou der Jan Driessen optimistisch. Maar met dat antwoord was de commissie niet tevreden: "Het tekort aan perso neel neemt dramatische vormen aan, mensen werken niet graag voor Venray of de overheid. In 2002 moet de vereiste kennis in de eigen organisatie aanwezig zijn. Verkoeijen van Samenwerking Venray vroeg de wethouder ook voor de zogenaamde 'regie'-func ties mensen van buiten aan te trek ken. Op dit moment is het college daar nog niet voor. "Dan gebeurt het werk tenminste", volgens •Verkoeijen, "Als we geen mensen voor vast kunnen vinden, dan moe ten we ze gewoon inhuren." Wethouder Driessen bevestigde dit en gaf tevens aan dat het opplussen van een functie het probleem niet voldoende oplost. Volgens Joost van de Vorle is het personeelstekort maar liefst 48 fulltime banen groot. CAMPAGNE Wethouder Driessen vergat echter te vertellen dat recent onderzoek heeft uitgewezen dat de beloningen van gemeente-ambtenaren in de lagere functies, onder schaal 7. juist hoger liggen dan in het bedrijfsle ven, en in de schalen 7-11 gemid deld hetzelfde. De salarisverschillen treden pas op bij de hogere functies. "Maar," licht gemeentevoorlichtster Anneloes Roelandschap toe, "Dan maken ze in het bedrijfsleven wel meer uren en hebben ze minder tijd of mogelijkheden voor bijvoorbeeld ouderverlof, kinderopvang ofsenio- renregelingen." Bij de gemeente Venray wil men ook niet dramatisch doen over de tekorten of over 'niet willen werken bij de gemeente'. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is inmiddels bezig met een imagocampagne onder school verlaters om de voordelen van wer ken bij landelijke en gemeentelijke overheden te laten zien. Anneloes Roelandschap: "Het tekort aan per soneel ïs er ook omdat er overal tekort aan personeel is. Er wordt echter hard aan gewerkt en het is een beetje zonde dat dat niet naar buiten komt." Hooligans die tijdens het nade rende EK voetbal de gemeente Venray en omgeving onveilig maken, worden tijdelijk opgeslo ten op vliegbasis De Peel. De politie Limburg-Noord treft momenteel voorbereidingen om groepen ordeverstoorders tijdens het EK aan te pakken en vast te hou den. Daardoor moet in alle gemeen ten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast wor den. Momenteel biedt de APV niet de mogelijkheid om groepen onrust stokers op te pakken. Het parlement ging onlangs al akkoord met de wet Bestuurlijke Ophouding. Deze wet verschaft de burgemeester de exclu sieve bevoegdheid om groepen ordeverstoorders op een bepaalde plaats onder te brengen en ten hoog ste twaalf uur vast te houden. "Vanwege het EK voetbal is deze wet in een stroomversnelling geko men. De burgemeester kan er alleen gebruik van maken onder zeer bij zondere omstandigheden. Het is een uiterst middel bij groepsgewijze ordeverstoringen", lichtte loco-bur gemeester Driessen toe in de raads vergadering. De oppositiepartijen Samenwerking Venray en fractie Van de Vorle hadden grote moeite met deze aanpassing van de APV. Ike Busser (SV) vreesde zelfs dat de grondrechten van de mens hierdoor worden aangetast. Het raadslid kon zich wel vinden in een aparte nood maatregel gedurende het EK 2000. "Dit voorstel is te vaag want er kan van alles onder vallen." Gerrit Lemmens (fractie Van de Vorle) zei geen enkele behoefte te hebben aan dit soort landelijke regelingen. "Wij gaan er alleen mee akkoord indien deze wet na het EK voetbal weer wordt teruggedraaid. Wij hebben namelijk geen bezwaar tegen het hard optreden tegen hooligans. Maar de wet geldt ook tijdens maat schappelijke protesten zoals tegen het ziekenhuis of een CAO." Driessen verklaarde dat politie en openbaar ministerie erop aandrin gen om deze wijziging van de APV in alle gemeenten in Noord- Limburg onveranderd door te voe ren om effectief te kunnen optreden. "Deze maatregel is algemeen gel dend en is voor onbepaalde tijd. GGW De Peel wordt voor de regio Venray de ophoudingsplaats. De kosten hiervan zullen door alle gemeenten gedeeld worden." Naast supportersrellen rond risicowed strijden geldt de maatregel ook voor blokkades, krakersrellen en ont spoorde demonstraties. Wil jij of andere bladen zoals E3 JOURNAAL WEEKENDLOOP DE TELEGRAAF Neem dan contact op met Verspreidingsburo "PERIODIEK" Tel. 582877 Noorderhof 6 Venray PEULEN MAAS 'n abonnement waard Gemeente Venray trekt 535.000 gulden uit De gemeente Venray start in de maand juli met het planmatig onderhoud van de wegen in de Churchill-, Gerbrandy- en Rooseveltstraat. Voor de onder houdswerkzaamheden trekt de gemeente 535.000 gulden uit. Het project omvat het herstellen van de bestrating, de inrichting van een dertig km-zone en het optimali seren van de verlichting. De kosten van de openbare verlichting bedra gen 109.000 gulden. WERKGRENZEN Het werk betreft de Rooseveltstraat, de Gerbrandystraat, de Churchillstraat en een gedeelte van de Helfrichstraat. Voor de open bare verlichting wordt het werk begrensd door de Merseloseweg, de Westsingel, de Kempweg en de Langeweg. Overeenkomstig de uitgangspun ten van Duurzaam Veilig worden de Rooseveltstraat, Gerbrandystraat, Churchillstraat en een deel van de Helfrichtstraat ingericht als 30 km- zone. Om de snelheid te reduceren op de relatief lange rechte weg van de Helfrichstraat wordt op de kruising met de Kruit weg een plateau aange legd. Dit plateau fungeert tijdelijk tevens als grens van de 30 km-zone. EENRICHTINGSVERKEER Het profiel van de Rooseveltstraat en de Gerbrandystraat wordt over eenkomstig de richtlijnen van Duurzaam Veilig teruggebracht naar 4,50 meter. Het profiel van de Churchillstraat wordt teruggebracht naar 3,50 meter, aangezien deze straat wordt ingericht als éénrich tingsverkeer met uitzondering voor fietsers, richting de Gerbrandystraat. Enerzijds heeft deze maatregel een verkeerscircule- rende werking waardoor de ver keersdrukte in de Churchillstraat tegengegaan wordt en anderzijds heeft deze maatregel een ruimtebe- sparend effect waardoor ruimte gemaakt wordt voor de aanleg van parkeervakken en een trottoir. Het aan te leggen trottoir moet zorg dra gen voor een goede bereikbaarheid van de voordeuren van de woningen in de Churchilstraat. Verschillende klachten van bewoners zijn in het verleden kenbaar gemaakt over geparkeerde auto's voor het tuinpad richting voordeur. De bereikbaar heid van de voordeur is ook voor hulpdiensten van essentieel belang. PARKEREN Voor het aantal aan te leggen par keervakken is gestreefd naar het realiseren van een parkeernorm van 1,4 parkeerplaatsen per woning zon der parkeren op eigen terrein en 0,4 parkeerplaatsen per woning met parkeren op eigen terrein. Deze par- keernormen worden normaliter gehanteerd bij een nieuw aan te leg gen woonwijk. Bij reconstructies binnen bestaande woonwijken kan deze norm vaak niet gehanteerd worden vanwege de beperkte open bare ruimte. In zulke gevallen wor den binnen acceptabele loopafstand (circa 200 meter) extra parkeervak ken gerealiseerd of wordt uitgegaan van het aantal parkeerplaatsen in de huidige situatie. Voor de flats aan de Rooseveltstraat wordt uitgegaan van het huidige aantal parkeerplaatsen. Voor de overige woningen in de Rooseveltstraat worden twintig langsparkeervakken aangelegd. Dit aantal parkeerplaatsen is conform de parkeernorm (1,4). Op de Gerbrandystraat worden zestien langsparkeervakken aangelegd. De parkeernorm gaat uit van twaalf par keervakken. waardoor een 'over schot' ontstaat van vier parkeervak ken die voor bewoners en bezoekers van de Churchillstraat gebruikt kun nen worden. In de Churcillstraat worden tien langsparkeervakken aangelegd. De parkeernorm gaat uit van zeventien parkeervakken. Vanwege de beperkte openbare ruimte en het aantal (particuliere) inritten op de Churchillstraat is het fysiek onmogelijk om zeventien parkeervakken aan te leggen. In de huidige situatie wordt op de Churchillstraat aan weerszijden van de straat geparkeerd. Zelfs zonder aanleg van een trottoir, maar met het instellen van éénrichtingsverkeer ontbreekt de fysieke ruimte om vol gens de normeringen van een 30 km-zone de straat, in te richten met aan weerszijden parkeervakken. VERHARDINGEN De rijbaan van de Rooseveltstraat, Gerbrandystraat en Churchillstraat wordt uitgevoerd in beton straatstenen met aan één of meerdere zijden par keerplaatsen en trottoirs. De parkeer plaatsen worden conform de ont werpprincipes openbare ruimte van de gemeente Venray uitgevoerd in de betonstraatsteen waarbij de aparte vakken worden aangeduid met een donkere rechthoek in"de bestrating. Aan de Helfrichstraat zal een één zijdige aanpassing van het wegprofiel plaatsvinden. Langs deze zijde zal een parkeerstrook worden gereali seerd, daar waar nu op de rijbaan wordt geparkeerd. Ook deze parkeer plaatsen worden conform de ont werpprincipes openbare ruimte van de gemeente Venray uitgevoerd. Het berijdbare gedeelte van de rijbaan zal niet wijzigen daar er ook in het verle den al langs deze kant werd gepar keerd. Het plateau aan de Helfrichtstraat zal worden uitgevoerd in gekleurde betonstraatstenen conform de ont werpprincipes openbare ruimte van de gemeente Venray. De trottoirs worden beschermd door paaltjes. Aan het begin van de Roosevelstraat. de Churchillstraat en de Helfrichstraat komen inritconstruc ties uitgevoerd met inritblokken en trottoirtegels. De technische kosten worden gedekt uit het programma planmatig onderhoud wegen 2000, met een raming van 535.0000 gulden. De kos ten openbare verlichting bedragen 109.000 gulden. Deze kosten zijn onderdeel van het uitvoeringspro gramma 2000. De gemeente Venray gaat een bedrag van 2,4 miljoen gulden bij dragen aan het uitvoeringspro gramma voor de Oostrumsche Beek. Dit programma bestaat uit een integrale gebiedsvisie voor het totale stroomgebied. De totale financiële omvang van het project bedraagt 13,4 miljoen gulden. Daarvan wordt bijna 5,6 miljoen gulden gesubsidieerd door rijks-, provinciale en Europese midde len. De overige kosten worden gedragen door andere partijen. Eind 1998 is de gemeente Venray door de provincie Limburg en het programmabureau NUBL benaderd voor het opstellen van een gebieds- programma voor de Oostrumsche Beek. Tegelijkertijd zijn gesprekken gevoerd met het waterschap Peel en Maasvallei en de stichting Innovatief Platteland. STROOMGEBIED Aanleiding hiervoor vormde het inrichtingsplan voor de beneden loop van de Oostrumsche Beek, zoals die is opgesteld door het waterschap Peel en Maasvallei én het initiatief van de gemeente Venray voor een mogelijke herin richting van de overstortvijver ten zuiden van de Deumeseweg. Doel van de gesprekken was het aftasten of de verschillende partijen mogelijkheden zien voor het opstel len van een geïntegreerd gebeds programma voor het gehele stroom gebied van de Oostrumsche Beek. Het programma betreft niet alleen de beek, maar het gehele (water- huishoudkundige) stroomgebied (grofweg gebied vanaf zuidoosten Ysselsteyn; Paardekop). Heide, Veulen, Leunen, zuidelijke helft Scharensliep te Merseloo. Op maandag den twaalfden juni aanstaande, Tweeden Pinksterdag, zal den heer Jan Bie- mans. Scharensliep te Bergeijk, Scharen en messen slijpen in het centrum van Merseloo. Er zal geslepen worden tussen 12.00 en 18.00 uren. U kunt Uwen waren op dien tijd bezorgen. Prijs: 3 centen per geslepen artikel. Venray, Oostrum, landgoed Geijsteren tot aan de Maas). GEDEGEN PROJECT De gemeente Venray is van mening dat het een gedegen project betreft met goede kansen voor de integrale verbetering van milieu, landschap, water, recreatiemoge lijkheden en versterking van de eco nomische basis op het platteland. Er zijn veel potenties in het gebied aanwezig aanwezig. Bovendien kan het project volgens de gemeente Venray bijdragen aan een positieve en kwalitatieve uitstraling van Venray, wat uitgangspunt is van het structuurplan "en" het Sociaal Economise Plan. De totale financiële impuls voor het gebied bedraagt ruim 13 miljoen gulden. Het project wordt op woensdag 14 juni in de commissievergadering Afgrarische Economie en Milieu besproken.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 7