Eendagslenzen! Strijd om betaling van groenstroken Grote opkomst manifestatie ziekenhuis Regio-VVV: motor voor toerisme Snelheids controles Afval CONTACTLENZEN weg .woonh met mer, tc >op me onder! gebrok er gesc ïlgroot k.k. Vrijsta tuinhui mer, ru v< jkeukeri kheid \i lelegd Vraagp >nder i intree i s voorj suken i van g diepvi 2 geli I 345 aar SPECIAAL VOOR SPORT EN VRIJE TIJD A U R S T J E N S VENRAY NOORDERHOF 20 TEL. 0478 - 550630 L— Pat' eel en maas Bewoners groen van ergernis donderdag 8 juni 2000 - Pagina 5 Er werden in de afgelopen week op diverse locaties in de gemeente Venray snelheidscontroles gehouden. Op verzoek van de dorpsraad vond op de Merseloseweg binnen de bebouwde kom van Merselo twee keer een snelheidscontrole plaats. Er werden 37 bonnen uitgedeeld onder de 348 passanten. De hoogst gemeten snelheid was 86 km/uur waar 50 km/uur is toegestaan. Op verzoek van de wijk St. Ursulastraat en omgeving werd ook daar twee keer een snelheidscontrole gehouden. Zestien van de 434 passanten reden sneller dan de toegestane snelheid van 50 km/uur. De hoogst gemeten snel heid was 65 km/uur. Verder vonden er nog controles plaats op de Langstraat en het binnen de bebouwde kom van Venray gelegen gedeelte van de Overloonseweg. Er wer den op deze locatie in totaal 1137 voertuigen op snelheid gecontroleerd. Tegen 133 bestuurders is proces-verbaal opgemaakt omdat ze harder reden dan de limiet van 50 km/uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 87 km/uur. Op de Deumeseweg ter hoogte van Heide werden in totaal 717 voertuigen gecontroleerd. Er reden 32 bestuurders harder dan de toegestane snelheid van 80 km/uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 197 km/uur. Venraynaar in Almelo aangehouden Ben 2Ö-jarige Venraynaar is zon dagavond in partycentrum Preston Palace in Almelo door de politie aangehouden. De man was naar eigen zeggen door een 32-jarige man uit Womicrveer beledigd, waarna hij die met een kapot bier glas in het gezicht sloeg. De inwoner van Wormerveer moet als gevolg daarvan een oog missen.De 20-jarige Venraynaar is door de politie in verzekering gesteld in afwachting van de voor geleiding aan de Officier van Justitie. Begin deze week was het onderzoëk naar de juiste toedracht van de ruzie nog niet afgerond Vervolg van voorpagina De commissie Financiën ging maandagavond akkoord met het voorstel van het college van B en W van de gemeente Venray om aan de regionalisering van de VVV-organisatie voor het jaar 2001 een gemeentelijke bijdrage van 11.2.000 gulden te verlenen. Daarnaast trekt de Venray een malig 47.000 gulden uit voor de 'turn-around'-kosten, kosten die gemaakt moeten worden om van de huidige organisatiestructuur te komen tot de nieuwe, regionale organisatie. "Het jaarlijkse subsidiebedrag van de nieuwe VVV-organisatie is nage noeg gelijk aan andere jaren, met één verschil: de turn-around kosten van 40.000 gulden", vertelde wet houder Houba maandagavond in de commissie Financiën. TOEKOMST De VVV zal volgens Houba als 'motor' voor het toerisme in de regio moeten gaan fungeren. "De VVV moet in de nabije toe komst de produkten leveren waar voor wij haar door middel van het subsidiebedrag ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan acquisitie, pro ductontwikkeling en boekingen en reserveringen. Er wordt gewoon een managementcontract opgesteld. Primair moeten de plannen van de VVV komen, maar natuurlijk kun nen we ook ideeën met elkaar uit wisselen." De heer Vriesekoop (PvdA) vroeg zich af de VVV Maasplassen zich ook in de discus sie over de regionalisering van de VVV-structuur mengt. "Ze kunnen aanhaken bij de regio-VVV, maar we doen geen concessies en wach ten nergens meer op", zei wethouder Houba. "Het heeft allemaal al veel te lang geduurd." De heer Van de Ven (CDA) maakte zich zorgen over het feit dat de gemeente Horst dreigt niet mee te doen aan de VW Noord-Limburg als niet wordt vol daan aan eèn aantal voorwaarden: een regiomanager moet vanuit Horst gaan werken en toeristische bedrij ven moeten meer meebetalen aan de VVV. Wethouder Houba zei er van uit te gaan dat Horst, met zijn toeris tisch aanbod, meegaat met de regio- VVV. "Ze lopen met hun voorwaarden voor de muziek uit, maar ik verwacht dat Horst, wellicht knarsetandend, deelneemt aan de VVV Noord-Limburg." REGIONALISERING Sinds 1998 wordt op initiatief van de provincie Limburg gewerkt aan de regionalisering van de VVV- organisatie. In eerste opzet was het de bedoeling om voor Noord- en Midden-Limburg de bestaande lokale VVV-organisaties te cluste ren in een drietal regio-VVV's. (Land van Peel en Maas, Noordelijke Maasvallei en Maasplassen). In de loop van het traject is geble ken dat samenvoeging van het Land van Peel en Maas en de Noordelijke Maasvallei zou leiden tot betere mogelijkheden voor de toeristisch- recreatieve ontwikkeling in de regio en daarnaast ook ten aanzien van de financiële draagkracht een duidelijk meerwaarde zou hebben. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk optrek ken van beide regio's in de richting van één krachtige VVV-organisatie voor een groot deel van Noord- en Midden-Limburg. ONDERNEMERSPLAN Om het integratieproces in goede banen te leiden is een bestuurlijk platform opgericht waarin vertegen woordigers van VVV's, overheden en bedrijfsleven zitting hebben. Ook wethouder Houba van de gemeente Venray heeft zitting in het platform. De afgelopen maanden is gewerkt aan de opstelling van een onderne mersplan voor de VVV's in de Noordelijke Maasvallei en het Land van Peel en Maas. Dit plan is nu gereed. Het streven is erop gericht de nieuwe organisatie per 1 januari 2001 operationeel te laten zijn. Het ondernemersplan geeft een beschrijving van de hoofdlijnen voor de toekomstige organisatie. Het waarborgen en versterken van de lokale identiteit is daarbij een van de belangrijkste punten. Uitgangspunt is dat op lokaal niveau in de bestaande VVV-vestigingen het toeristisch product in de markt gezet moet worden. Om de kwaliteit en de onderlinge samenhang van de aangeboden diensten te verhogen en deze dienst verlening te professionaliseren wor den op centraal niveau ondersteu nende diensten ontwikkeld. Daarbij wordt met name gedacht aan marketing, promotie en product ontwikkeling. Uit het plan blijkt dat de vestiging in Venray overeind wordt gehou den. Ten aanzien van de taken van de vestigingen stelt het plan dat deze zich bevinden op het vlak van informatieversterkking, winkelver koop, reserveringen, het opstellen van maandelijkse evenementen overzichten en het ontwikkelen van lokale arrangementen. Voor de ondersteuning bij deze activiteiten kan een beroep worden gedaan op de centrale vestiging. ja iet De gemeente Venray heeft een probleem met alle bewoners van Bingelkruid in Landweert en t een aantal bewoners van lesselke. De gemeente wil name- ijk sinds kort geld zien voor het ebruik van groenstroken en dat alt verkeerd bij veel mensen, lijna 90 brieven zijn al verstuurd, er volgen er meer. De Fractie n de Vorle heeft inmiddels chriftelijk bij het college van B aandacht voor de zaak aagd en geëist dat de lestaande contracten overeen- omstig de contractueel vastge- •de voorschriften voort te zet- Door de invoering van diftar zijn ae basisscholen in de gemeente enray aangewezen op een particu- ere inzamelaar en kunnen niet rki leer participeren in de huisvuilin- 3- amelroute. Hierdoor kunnen de holen niet meer het GFT-afval scheiden inzamelen terwijl dit olgens de gemeente Venray door e voorbeeldfunctie van de scholen II Eewensl is* Bij de invoering van iftar binnen de gemeente Venray inde de verordening van de afval- ffenheffing te worden aangepast, ierbij is besloten dat alleen het ishoudelijk afval tijdens de regu- fere route wordt ingezameld en het al van bedrijven en instellingen jervan wordt uitgesloten. Daarom Ibben de in Venray gelegen onder- 'isinstellingen, zoals de basisscho- i, een contract met een afvalinza- ilaar moeten afsluiten. De kosten jn echter zo hoog dat het voor de lisscholen niet haalbaar is het al gescheiden in te zamelen, idat de basisscholen een voor- Jdfunctie vervullen vindt de ieente Venray het uit educatief jgpunt niet wenselijk de kinderen de leeftijd van vier tot twaalf jaar let te leren het afval te scheiden, iinds november 1998 dienen de •asisscholen binnen de gemeente Venray te zorgen voor de eigen ifvoer van het afval. Door middel (an een mantelovereenkomst met 19 van de 21 basisscholen wordt loor Cotrans het afval afgevoerd. )e kosten voor een dergelijk con- ract liggen tussen de 600 tot 1800 lulden per school per jaar. De basis scholen ontvangen van de rijksover- ïeid slechts een geringe vergoeding (oor publiekrechtelijke heffingen vaarvan de afvalverwijdering, ioolheffing, waterschapslasten en iet zuiveringschap dienen te wor- len betaald. De vergoeding ledraagt 604, 33 gulden verhoogd net een variabel bedrag van 3,26 l]clcr gulden meter bruto vloeroppervlak- e. Daarom is het voor de basisscho- en en kostbare zaak om naast de «osten van het contract een vergoe ding te betalen voor het ophalen van GFT in de reguliere inzamelroute of 3 voor een GFT-route in het bestaan de contract met Cotrans. Hierdoor bnstaat een situatie op scholen dat ónderen niet leren het afval te sheiden. De gemeente Venray gaat aan alle basisscholen een groene container ter beschikking stellen die bestemd is voor de inzameling van IFT-afval. De containers, voorzien van chip, worden geledigd in de reguliere huishoudelijke afvalroute en geregistreerd in het bestaande tontainerbestand van de gemeente- Jjltjke huisvuilinzameling. De éénma lige kosten die hierbij worden gemaakt bestaan voornamelijk uit -administratiekosten die worden r'steld op 25 gulden per container. Aangezien in de gemeente Venray zl basisscholen zijn, bedragen de ile éénmalige kosten 525 gulden, totale verwijderingskosten voor T bij de basisscholen bedragen •5 gulden. 'Wij willen niet naar Venlo', 'Ik wil geen schurft', 'Waarom? Het bevalt toch prima in Venray?', 'Wij steken niet over!', 'Ziekenhuis moet blij ven!'. Theo Michiels. de man achter de handtekeningactie, sprak halverwege de manifestatie al van een fantastisch evenement. Waarschijnlijk had hij 's nachts, bij de voortdurend vallende regen geen ook dicht gedaan, maar ook de weergoden zagen blijkbaar het belang in van het behoud van het St. Elisabeth ziekenhuis. Michiels leidde zelf de middag in met een zeer strijdbare toespraak. Hij stelde bij voorbaat de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor als er iets mis gaat. "Ik reken de eerste cala miteit, de eerste keer dat het mis gaat direct de Raad van Bestuur persoonlijk aan!", riep hij. Hij doelde hiermee op zwangere vrouwen die ineens met spoed toch naar het Venlose zieken huis moeten. "Om dan ook nog te ont dekken dat je ineens een klein Venlonaartje hebt gekregen", meldde hij vervolgens en oogste daarmee veel bijval, gejoel en gejuich. "Wij eisen dat die enkele lieden in Venlo hun speeltje -Oversteek los laten en aan het werk gaan voor het managen van de ziekenhuis locaties Venlo en Venray. Beide als volwaardig ziekenhuis zoals vastgelegd in de overeen komst in 1988." VOLWAARDIG Nadat hij aangekondigd had de handtekeningen en petitie op 28 juni in Den Haag aan de minister te gaan overhandigen vroeg Michiels het publiek: "Want mensen, wil je het ziekenhuis behouden?" Een luid 'JA!!!' was uiteraard het antwoord. Op het podium waren de volledige gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders aan wezig. Joost van de Vorle zelfs in een strijdbaar sweatshirt. Wethouder Lei Heidens toonde zich blij met de grote opkomst: "Het toont dat het u ernst is met het zie kenhuis in Venray. Ernst is het ook voor het gemeentebestuur. Wij wil len een volwaardig ziekenhuis hou den in Venray. De voorgenomen plannen om ons ziekenhuis uit te kleden moeten van tafel." Heidens noemde het verdwijnen van EHBO. gynaecologie en cardiologie onaan vaardbaar. VEEL STEUN Namens de provincie Limburg spraken gedeputeerde Ger Driessen en Martinet Roling. "De zorg moet zo dicht mogelijk bij de patiënt geleverd worden", zei Roling. Driessen riep alle partijen op mee te werken aan het grote doel: Behoud basisziekenhuis regio Venray. Tussen het publiek bevonden zich ook alle huisartsen uit Venray en namens hen sprak huisarts Frans Schmeetz de verzamelde menigte toe. Hij - maakte duidelijk dat de Venrayse huisartsen gewoon boos zijn over de plannen uit Oversteek. "Wij zetten ons in voor behoud van alle basiszorg in Venray. Als de moeder en kind zorg, cardiologie en EHBO weg zijn is dat het begin van het einde", riep Schmeetz. "Wij wil len een totaal behoud van de eerste- lijnszorg en staan volledig achter deze actie om het ziekenhuis te behouden." Schmeetz legde kort uit dal het geen onwil is van de Venrayse huisartsen om de EHBO over te nemen, maar dat daarmee de werkdruk voor het gewoon te groot wordt. Bovendien hebben zij niet de beschikking over een ziekenhuisla boratorium en hebben ze niet alle apparatuur bij de hand. De drie aan wezige Tweede Kamerleden stelden zich ook vierkant achter de actie op en gaven aan dat er positieve lande lijke ontwikkelingen zijn die waar schijnlijk nog dit najaar hun beslag krijgen. BOODSCHAP Voor het entertainment waren het Venrayse Promokoor, Gruunvoer uit Ysselsteun en Geert Pelzer ver antwoordelijk. En hun boodschap kwam goed over. Het Promokoor had speciaal voor de gelegenheid een lied aangepast en Gruunvoer lanceer de de meezinger 'Hee, St. Elisabeth, wat is er aan de hand?'. Een vrolijk lied over emotie therapie waardoor je niet meer in het ziekenhuis terecht komt sloot hun eer ste optreden af. Geert Pelzer had eerst een ander optreden en was daarna met vliegen de spoed naar Venray gekomen. Met liedjes van Rowwen Hèze en Herman van Veen sloot hij de manifestatie af. Om ongeveer kwart over vier ver lieten de vele duizenden aanwezi gen het plein. Wethouder Lei Heidens had aan het eind van zijn toespraak een dringend beroep gedaan aan collega-politici op pro vinciaal en landelijk niveau om mee te strijden voor een volledige basis ziekenhuiszorg in Venray. Hij riep tevens de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht op: "Om dit signaal wat u hier van daag afgeeft serieus te nemen. Stop met deze waanzinnige plannenma kerij!" Vervolg voorpagina Punt is dat de gemeente Venray al in augustus 1994 besloten heeft dat de huurprijs van stroken openbaar groen c.q. openbare ruimte omhoog moet maar dat besluit is nooit uitge voerd. Waarom het zo lang geduurd heeft voordat de brieven daadwer kelijk de deur uitgingen is moeilijk te beantwoorden. De afdeling voor lichting van de gemeente meldt: "Door het ontbreken van capaciteit is men er niet aan toe gekomen om dat aan te pakken." Joost van de Vorle betwist overigens dat de gemeente geld kan vragen voor het gebruik van de stroken, ten eerste omdat het volgens hen gaat om offi cieel 'gratis in gebruik te geven stroken groen/openbare ruimte' en ten tweede omdat de bestaande con tracten nooit opengebroken zijn. VOORDEUR "De gemeente weet niet waar ze mee bezig is", zegt de familie Koenen, wonende op Bingelkruid 3. Bij de bouw van de woningen bleek het stuk grond aan de achterkant een meter korter, en als compensatie kreeg men er aan de voorkant een stukje bij. Van de gemeente. Er kwam wel een voetpad van de straat naar de voordeur maar geen voetpad langs de Bingelkruid zelf. "Nu is het verhaal dat we moeten betalen voor dat stukje, en als ik 'nee' zeg, hoe moeten we dan bij de voordeur komen?", is de verzuchting van de bewoners. Eensgezind heeft men besloten te weigeren het contract te ondertekenen en gewoon af te wachten hoe de gemeente reageert. Voor de bewoners aan de Pastoor van der Gaetstraat en de St. Luciastraat was de brief van de gemeente een slag in het gezicht. De familie Apers kreeg de brief op hun 50-jarige huwelijksdag. In hun ant woord aan de gemeente schreven ze: "Als dank voor al die jaren welke wij het werk van de gemeen telijke plantsoenendienst uit handen hebben genomen en de vele kosten en arbeid hieraan besteed, zijn wij nu ineens verplicht hiervoor 50 gul den te betalen." De familie Apers verwijst naar hun overeenkomst van 9 januari 1991. Vanaf 1964 verzor gen ze al het strookje grond, vanaf 1991 officieel en altijd met plezier. Omdat ze bang zijn dat hun hoekje weer een vergaarbak van vuil wordt als de gemeente het beheer over neemt zijn ze toch akkoord gegaan, maar wel onder protest. Dat protest vatten ze samen in acht punten: 1. Van deze 'actie' hebben wij geen voorkennis kunnen vernemen via het Gemeentelijk Infoblad, 2. Het mes wordt ons op de keel gezet - betalen of ontruimen, 3. Als iemand 50 gulden mag vragen voor dit onderhoud dan zijn wij dat wel. De kosten van onderhoud zijn hiermee nog niet eens betaald, 4. De extra gevulde groencontainers, welke hiervoor nodig zijn, brengen ook de nodige kosten mee, 5. Het opnieuw in oude staat brengen kost de gemeente meer dan 50 gulden, 6. De hoek Luciastraat/Gaetstraat krijgt nooit meer hetzelfde aanzien, daar de gemeentelijke aanplant niet zo bloem- en kleurrijk is is, 7. Wij wil len het^raag houden zoals het is en de buren aan de andere hoek gaan hierin mee 8. De strook is niet bij onze tuin gevoegd en vanuit het huis hebben we zelf ook geen uitzicht op de strook. Wij doen dat puur in het belang en het aanzien van de wijk en om zelf rondom het huis alles netjes te houden. Mevrouw Apers: "We maken alleen de gemeente maar mooier. Planten, mest en een hoop tijd besteden we er aan. Het is toch zonde als dat weer verloe derd?" STROKEN Ook hun buren, de familie Creemers op nr. 75, verzorgen al 36 jaar een gemeentestrook langs het huis. Een prachtig strookje groen. Sinds de invoering van de diftarbak- ken kost hen dat ook geld. Overigens geldt voor de familie Creemers en Apers een beetje het zelfde als voor de bewoners van de Bingelkruid. Gaan ze niet akkoord dan dreigt het gevaar dan ze niet meer van de zijkant hun huis inkun- nen. Voor de familie Pirlo in de St. Luciastraat zijn de druiven echt zuur. Zij hebben onlangs nog veel geld besteed om de strook groen een heel mooi aanzien te geven. Harrie Creemers laat nog even in de buurt een aantal plekkeh zien waar de gemeente zelf het 'onderhoud' doet, of wat daar voor door gaat. Hele stroken groen hangen nog over de trottoirs, heggen worden ruw afge hakt en enige systematiek lijkt te ontbreken. De gemeente Venray kan nog niet echt commentaar op de kwestie geven. Dankzij de schrifte lijke vragen van Van de Vorle gaan de groenstroken weer terug naar behandeling in de raad, over ruim twee weken. "Bij wie een klacht heeft ingediend wordt bekeken of het al of niet toch gratis kan. We moeten afwachten wat de raad beslist, dan krijgen de mensen het definitief te horen. Nu is er eigenlijk nog geen besluit over genomen", aldus de afdeling Voorlichting.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 5