Wie zijn Kiwanis Venray? Lustrumproject Kiwanis Kiwanis Glub Venray in vogelvlucht Timmerfabriek Industrieterrein Smakterheide tel. (0478) 51 40 19 Macroweg 2 5804 CL Venray fax (0478) 51 59 01 Peter van Duijnhoven BV Frans Poptie Capelino de Witte Hoeve - Venray aanvang 20.30 uur entree 27.50 Andrei Serban Rhine Town 'agina j; |EEL EN MAAS liwanisclub Schieepersland Venray is de officiële naam an deze afdeling van Kiwanis ntemational. )e club bestaat uit 28 leden en erelid t.w. de oprichter Max 'an der Hoeve, tegenwoordig ronend in Ede. )e leden zijn afkomstig uit Iverloon, Venray, Horst en ievenum. )e club is gestart in 1987 en is a 1990 als volwaardige club ipgenomen in het bestand van Ciwanis International en Dis- rict Nederland. )e leden komen lx in de 14 lagen bijeen in hun clubhuis lestaurant te Venray. Twee keer per maand dus, een- naai voor een gezamelijke naaltijd en een keer voor een werkvergadering. )e organisatie is verdeeld in ommissies, zoals de jazzcom- missie, de programmacom- nissie, de projectencommissie :tc. GOEDE DOELEN Kiwanisckub Venray probeert in haar sponsoringsbeleid vooral de lokale projecten te steunen. Het oudste lid is 67 jaar en het jongste lid is 35 jaar. De afge lopen jaren hebben de leden vele doelen gesteund, zoals het oorlogsmuseum in Overloon, paardrijden voor gehandicap ten, tuinkassen voor mensen van de Wendel, Radio Omroep Venray, kinderspeelgoed voor het Venrayse Ziekenhuis, ondersteuning van het St. Nicolaasgilde in Venray, de oudheidkundige kamer in Horst, de Stichting Kruisen en Kapellen in Venray. Verder deelgenomen met sponsoring van de landelijke projecten Kinderen in Koso vo, het brandwondencentrum in Beverwijk en thans weer het kindeiproject voor het acade misch ziekenhuis in Nijme gen. BEROEPSGROEPEN Een hechte groep vrienden, die naast de organisatie van het Jazzfestival ook niet te beroerd zijn om zelf appels te gaan plukken voor het goede doel. Kiwanis Venray is thans met de voorbereidingen bezig voor de organisatie van een grootse boekenmarkt in het centrum van Venray in september 2000. De leden komen uit diverse beroepsgroepen van Accoun tant tot horeca exploitant en van bankier tot aannemer, van medisch specialist tot direc teur assurantiekantoor, van apotheker tot directeur GGZ, van tandarts tot architect, van veehouder tot biochemicus, van notaris tot advocaat etc... donderdag 8 juni 2000 - Jazz 5 Kiwanis in actie voor kinde ren in de hele wereld. Serving the children of the world: dat is het motto voor de ruim 350.000 leden van Kwa- nisclubs in meer dan tachtig landen over de gehele wereld. Kwanians trekken zich lot aan van kinderen waar ter wereld, en spannen zich in om door acties en projecten gelden bij een te brengen waar overheid en hulporganisaties geen bij drage (kunnen) leveren. Lustrumprojecten. Kiwanis District Nederland heeft in 1991 de gelden bijeen gebracht voor het bouwen van het Kiwanis huis bij het Brand wondencentrum in Beverwijk, een verblijfhuis voor familie leden van brandwondenpa tientjes. Vijf jaar later bij het tweede lustrum, brachten Nederlandse Kiwanis Clubs meer dan een miljoen gulden bij elkaar voor het wereldwijde project van Kiwanis International en Uni cef (het Kinderfonds van de Verenigde Naties), om het jodiumtekort uit de wereld te helpen. Half miljoen gulden voor Kiwanius Studio in het Kin derziekenhuis. Bij het derde lustrum koos Kiwanis District Nederland weer een project voor kinderen: het bouwen en inrichten van een televisiestudio voor het Academisch Kinderziekenhuis Nijmegen. In deze studio maken professionals en vrijwil ligers televisieprogramma's voor en met de zieke kinderen die allemaal maar die ene wens hebben: weer gezond worden. Een gezond kind heeft duizen den wensen, een ziek kind maar een!! De actie, die in totaal een half miljoen gulden moet opbrengen, is officeel van start gegaan tijdens het jaarcongres van Kiwanis District Neder land, op 15 april 2000 in Eind hoven. De bekendmaking en overhandiging van het door alle Nederlandse Kiwanians bijeen gebrachte bedrag staan op het programma van de officiële lus trumviering in het najaar van 2001. Totaalziekenhuis. Het Academisch Kinderzieken huis in Nijmegen is een totaal ziekenhuis voor kinderen. Het werkterrein van het ziekenhuis is de regio Zuid Oost Neder land, met 2.5 miljoen inwoners. Voor een aantal functies vervult het AKN een belangrijke func tie voor zieke kinderen uit heel Nederlandzoals voor neonato logie (te vroeg geboren kinde ren), cardiologie en hartchirur- gie, neurologie, oncologie en chirurgie. Inalfa Industries bv Maasheseweg 83 P.O. Box 505 5800 AM Venray Tel. +31-478-555444 Fax+31-478-513731 The Netherlands op 21 januari 1915 in Detroit Michigan, USA opgericht. Op 1 november 1916 ontstond de eerste Canadese club in Hamilton, Ontario. Daarna ontwikkelde Kiwanis zich in deze twee landen tot een sterke organisatie. Eerst in 1961 werd een pro gramma gerealiseerd voor uit breiding buiten Noord-Ameri- ka. DE NAAM De "Kiwanis" is van Indiaanse oorsprong en werd afgeleid van de uitdrukking: "Nunc Keewanis". Dit betekent zoveel als: "laat zien wie en wat je bent". KIWANIS IN DE WERELD Kiwanis is thans in de gehele wereld in ruim 80 landen ver tegenwoordigd met ca WAT IS KIWANIS Kiwanis is een internationa le organisatie van autonome clubs, waarin mensen met de meest uiteenlopende beroepen elkaar ontmoeten. Onder het motto van "We Build" streven Kiwanis clubs naar de uitvoering van effectieve humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen. Deze acties hebben vaak een plaatse lijk 350.000 leden. Verreweg het grootste aantal clubs bevindt zich in de VS en Canada. KIWANIS IN EUROPA De eerste Kiwanis club in Euro pa werd in februari 1963 opge richt in Wenen. Daarna ontstonden clubs in Belgie, Denemarken, Duits land, Frankrijk, Groot Brittanie, Italië, Liechtenstein, Luxem burg, Monaco, Neder land, Noorwe gen, Oos- karakter, kunnen zich echter ook uitstrek ken tot regionale nationale en zelfs internationale pro jecten. De clubs proberen vooral daar met raad en daad te ondersteunen waar overheid en hulporganisaties geen bijdrage kunnen of willen leveren. De wil om snel, individueel en wars van bureaucratie te helpen, motiveert het werk van Kiwanis HOE IS KIWANIS ONT STAAN De eerste Kiwanis club werd tenrijk, Turkije, Ijs- land. Zweden en Zwitserland. Recentelijk ook in Tsjechie, Polen, Honga rije en Roemenie. KIWANIS IN NEDERLAND In 1965 werd in Amsterdam de eerste Kiwanisclub opgericht. Nederland behoorde toen nog tot het district Benelux-Frank - rijk-Monaco. In september 1986 werd Neder land een zelfstandig district met op dit moment ca 105 clubs met ruim 2300 leden, verdeeld over 8 divisies.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 29