Informatie sanering ongezuiverde lozingen Bekendmakingen gemeente Venray DIRKX VAN SOEST Stedenbouwkundig plan St. Anna en St. Servatius gereed woningwet wet ruimtelijke ordening wet milieubeheer TAXATIES Bekendmaking Belasting verordeningen 2000 UW WONING OPTIMAAL ISOLEREN? Informeer bij ons naar de mogelijkheden! DELAROY De Kiosk Venray fs Mannenkoor Jeugdtref Ars Musica ^RATTINGEN bv PEEL EN MAAS donderdag 8 juni 2000 - Pagina 'El get Ingekomen bouwaanvragen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet treft u onderstaand aan een over zicht van de in de afgelopen week bij burgemeester en wethouders van Venray ingekomen bouwaan vragen. - het vergroten van de woning aan de Rooseveltstraat I te Ven ray tnv E. van Gameren. Roos eveltstraat I: - het vergroten van de woning aan de Ooster Thienweg 26 te Oostrum tnv R.M. van den Bus- sche, Ooster Thienweg 26: - de bouw van een groothandel aan het Keizersveld te Venray tnv DOJA Beheer B.V., Eller- becklaan I; het vergroten van de woning aan de Prinses Irenestraat 7 te Venray tnv W. Siebers, Prinses Irenenstraat 7; - het vergroten van de woning aan de Deputé Petersstraat 3 te Oirlo tnv K. Arts. Deputé Petersstraat 7; - de bouw van een erker en car port aan het Zilverschoon 31 te Venray tnv W. van Reeuwijk, Zilverschoon 31 Bouwvergunning verleend Burgemeester en wethouders hebben in de afgelopen week voor onderstaande bouwplannen bouw vergunning verleend. - het vernieuwen en veranderen van een loods/garage aan de Kempweg 149 te Venray tnv P.J.M. Beerkens, Kempweg 149; - het bouwen van een serre aan de Serenadestraat 42 te Venray tnv J.J.E. Clermonts, Serenade straat 42; - het vergroten van de woning aan de Annie Romeinstraat 52 te Venray tnv P.W.G. Clephas, Annie Romeinstraat 52; - het bouwen van een berging aan de St. Catharinastraat 33 te Leunen tnv P.M. Houben, St. Catharinastraat 33; - het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende bouwvergun ning (garage) aan de Pastoor van de Gaetstraat 26 te Ven ray tnv W.P.J. van Loon, Pastoor van de Gaetstraat 26; Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daar tegen bij het college van burge meester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken na de dag, waarop de beschikking is toegezonden ot uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaarschrift binnen 5 weken na dagtekening van wordt ingediend. deze publicatie Bouwtoestemming op bouwmeldingen Burgemeester en wethouders hebben in de afgelopen week voor onderstaande bouwmeldingen bouwtoestemming afgegeven. het bouwen van een tuinhuisje aan de Dopheide I I te Yssel- steyn tnv E.P.J. Verschuuren, Dopheide I I; - het bouwen van een tuinhuisje aan de Dopheide 13 te Yssel- steyn tnv G.W.M. van Well, Dopheide 13; - het bouwen van een tuinhuisje aan het Zevenblad 15 te Ven ray tnv J.H.G. Broeren, Zeven blad 15; Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze bouwtoe- stemmingen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kunnen op trond van de Algemene Wet estuursrecht daartegen bij het col lege van burgemeester en wethou ders van Venray een gemotiveerd bezwaarschrift indienen en wel bin nen 6 weken nadat de beschikking is toegezonden of uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaarschrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publicatie wordt ingediend. Publicatie bouwplannen en gebruiksverzoeken (in procedure) Burgemeester en wethouders zijn in beginsel voornemens aan de vol gende ingekomen bouwmeldingen, bouwaanvragen en gebruiksverzoe ken, voor zover nodig met toepas sing van artikel 15, 17, 19.2, of 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 4, 5 of 6 van de Woningwet, medewerking te verlenen. - het bouwen van een zwembad aan Aan de Dril 13 te Venray tnv D.M.A.W. Melskens, Aan de Dril 13; - het veranderen en vergroten van de woning aan de Kruisstraat 16 te Venray tnv R. Korsten, Kruisstraat 16; - het verplaatsen van een clubhuis aan de Sinnesstraat te Oirlo tnv Motor Model Vliegclub De Pioniers, p/a Florishof 9 te Ven ray; - het vergroten van de woning en de bouw van een dakkapel aan de B>Vullingsstraat 22 te Leunen tnv A.J.M. Reintjes, Vullingsstraat 22; - het vergroten van de woning aan de Tuinstraat 7 te Venray tnv J.P. Gorter, Kapelaanspad 18; - het bouwen van een tuinhuisje aan de Mgr. Hanssenstraat 44 De genoemde aanvragen en alle op de aanvragen betrekking heb bende stukken liggen op genoemde tijdstippen ter inzage in het gemeentehuis. Raadhuisstraat I te Venray, op maandag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten. Op telefonische afspraak (0478-523630 tussen 09.00 - 10.00 uur) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Het ontwerp van het besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij voornemens zijn een vergun ning krachtens de Wet milieube heer te verlenen aan: Mts. Pouwels-Verhoeven, Ring weg 4 te Ysselsteyn voor een revisievergunning voor een vleesvarkenshouderij gelegen aan de Heidse Peelweg 49 te Ysselsteyn. Dit onder oplegging van voorschrif ten in het belang van de bescher ming van het milieu. Het ontwerp van het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 8 juni 2000 tot en met 6 juli 2000 in het gemeentehuis. Gedurende bovengenoemde perio de kan een ieder schriftelijk gemoti veerde bedenkingen indienen bij Burgemeester en wethouders. Hierbij kunt u verzoeken uw per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Op verzoek kunt u ook mondeling bedenkingen inbrengen waarbij u gelegenheid krijgt tot een gedachtewisseling over de ont- werp-beschikking. Alleen degenen die bedenkingen hebben ingebracht op de bovenom schreven wijze en degenen die aan tonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, zijn later tot het instellen van beroep gerechtigd. Besluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij vergunningen krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend aan: - W.M.M. Litjens, Laagriebroekse- weg 26 te Leunen voor een revi sievergunning voor een melk- rundveehouderij gelegen aan de Laagriebroekseweg 26 te Leunen. - Van Aerssen Metaalbewerking BV, Energieweg I te Venray voor een oprichtingsvergunning voor een slijp- en polijstbedrijf gelegen aan de Macroweg ongenum merd te Venray. De vergunningen worden onder oplegging van voorschriften en/of beperkingen in het belang van de bescherming van het milieu ver leend. Het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stuk ken liggen van ter inzage (6 weken) van 8 juni 2000 tot en met 20 juli 2000 in het gemeentehuis. Gedurende bovengenoemde periode kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift worden ingediend door: a. diegenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen het ont werp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. diegenen die bedenkingen heb ben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daar van zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie rede lijkerwijs niet kan worden ver weten geen bedenkingen te heb ben ingebracht tegen het ont werp van het besluit. Het beroepschrift moet (in twee voud) worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrecht spraak, postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. Na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie ning (waaronder een schorsingsver- zoek) is ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Venray, 8 juni 2000 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afde ling Bouwen en Milieu, C.Th. van Velzen te Oostrum tnv A.E.G.M. Raedts- Verheijen, Mgr. Hans senstraat 44; De op de verzoeken betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 9 juni 2000 gedurende 4 weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen bij burge meester en wethouders worden ingediend. Venray, 8 juni 2000 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen, het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. van Velzen SNELLE SERVICE PROFESSIONELE VERWERKING DE VOORDELIGSTE TARIEVEN Zandakker 24 5801 DV Venray Tel. 0478-512772 Fax 0478-512768 Burgemeester en wethouders delen mede dat de raad van de gemeente Venray in de vergadering van 30 mei 2000 heeft vastgesteld: - de verordening Aansluitvoor waarden Riolering Gemeente Venray 2000; de verordening Rioolaansluit- recht 2000; - de verordening tot de eerste wij ziging van de Legesverordening - de verordening tot de eerste wij ziging van de Verordening par keerbelasting 2000; - de verordening tot de eerste wij ziging van de Verordening Lijkbe- zorgingsrechten 2000. Deze verordeningen treden in wer king op 15 juni 2000. De verordeningen liggen koste loos ter inzage in het gemeentehuis bij de publieksbalie 0.35. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges eveneens bij de publieksbalie 0.35 een afschrift van genoemde besluiten krijgen. Gemeente Venray, 31 mei 2000 E-mail adres Peel&Maas peelenm tref.nl Stedelijke Ontwikkeling De commissie Stedelijke Ontwikkeling vergadert op woens dag 14 juni 2000, direct aanslui tend aan het gecombineerde deel van de commissie Agrarische Economie en Milieu, in het gemeen tehuis. De vergadering is openbaar. Belangstellenden zijn van harte wel kom. De agenda luidt als volgt: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 2. Spreekrecht publiek 3. Gewestelijke zaken 4. Advisering raadsvoorstel gewij zigde Wet op de Ruimtelijke Ordening 5. Voorontwerp Provinciaal Ont wikkelingsplan Limburg (POL) 6. Eerste bestuursrapportage 7. Raadsvoorstel 'Eerste algemene aanpassing van productbegroting I000' 8. Raadsvoorstel tot verkoop van het pand Kempweg 166 9. Raadsvoorstel tot vaststelling ontwikkelingsprogramma ISV Venray 10. Raadsvoorstel verdeelbesluit BWS subsidie 2000 I IRondvraag 12. Sluiting. Algemene Zaken De commissie Algemene Zaken vergadert op donderdag 14 juni 2000, aanvang 19.00 uur, in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 2. Spreekrecht publiek 3. Vaststelling verslag van commis sievergadering Algemene Zaken van 10 mei 2000 4. Ingekomen stukken 5. Gewestaangelegenheden. 6. Politieaangelegenheden. 7. Nota randvoorwaarden en uit gangspunten locatieonderzoek 8. Eerste Bestuursrapportage 2000. 9. Ontwerp raadsvoorstel Ie alge mene aanpassing begroting 2000. 10. Voorjaarsnota. I IAanwijzing drie raadsleden reflectie Uitkomsten Kwaliteits monitor 2000. 12. Rondvraag en sluiting. Commissie Agrarische Economie en Milieu De commissie Agrarische Economie en Milieu vergadert op woensdag 14 juni 2000 om 19.00 uur in het gemeentehuis. De verga dering is openbaar. Belangstellenden zijn van harte wel kom. De agenda luidt als volgt: 1Opening. 2. Spreekrecht publiek. 3. Ingekomen stukken en medede lingen. 4. Vaststelling verslagen: Gecombi neerde commissievergadering van 26 april 2000; Commissie vergadering van 10 mei 2000. 5. Project de Oostrumsche Beek. 6. Aanpak activiteiten landelijk gebied - milieubeleidsplan. 7. Voorjaarsnota 2000 MUIP 2001-2004. 8. Eerste algemene aanpassing begroting 2000. 9. Eerste Bestuursrapportage 2000. 10. Ontwikkelingsprogramma ISV Venray. I IRondvraag en sluiting. Taxaties cfe Advies 100% ONAFHANKELIJK HYPOTHEEK TAXATIE BEDRIJFSADVISERING WOZ-TAXATIES VENLO BEDRIJFS TAXATIE VERKOOP TAXATIE AANKOOP TAXATIE VENRAY wwv/. dirkx-vansoes t. nl De gemeente Venray en het Vincent van Gogh Instituut (VvGI) maken plannen voor de herinrichting van de terreinen van het VvGI, St. Anna en St. Servatius. Het gaat om ambiti euze en zorgvuldig doordachte plannen, met respect voor de wensen van alle belanghebben den en de aard van beide ter reinen. Belangengroepen, de politiek en het publiek zijn geïnformeerd over de uit gangspunten die de gemeente en het VvGI hanteren bij de herontwikkeling van de terrei nen. In juni wordt het Globaal Stedenbouwkundig Plan voor beide terreinen gepresenteerd. Op 19 juni organiseert de pro jectgroep St. Anna en St. Servatius informatiebijeenkomsten in Le Tambourin (op St. Servatius aan de Stationsweg) over de plannen voor St. Anna 17.00 uur) en voor St. Servatius (20.00 uur). De architec ten en de projectgroep geven toe lichting op het Globaal Stedenbouwkunig Plan voor beide terreinen aan iedereen die daarin geïnteresseerd is. Er is op de infor matiebijeenkomsten ook gelegen heid om vragen te stellen en om de plannen en de bijbehorden rappor ten in te zien. In februari 2000 heeft de gemeen te een aangepast beleidsplan 'sane ring ongezuiverde lozingen' gepre senteerd aan belanghebbenden. De uitnodigingen voor de informatie avonden waren tevens voorzien van een gekleurde folder getiteld: 'alle panden in Venray gerioleerd vóór 2006'. Deze informatieavonden hebben geleid tot vele mondelinge en schriftelijke reacties. Met deze publicatie wordt een korte toelich ting gegeven op het definitief besluit dat de gemeenteraad 28 maart 2000 heeft genomen. Het betreft een algemeen bericht dat ingaat op ingediende reacties/zienswijzen en vragen van algemene aard. Omdat er per te rioleren cluster ook één of meer informatieavonden worden gehouden, kan tijdens deze avond(en) ingegaan worden op per soonlijke vragen voor zover gewenst. Op deze avonden wordt geen discussie meer gevoerd over her beleid, maar wordt in hoofd zaak ingegaan op het ontwerp en de invoering. Zienswijzen De vele reacties zijn door het college, de raadscommissies en uit eindelijk de gemeenteraad behan deld en hebben geleid tot een aantal aanpassingen van het plan. SAMENVATTING BESLISPUNTEN 1Er is gekozen voor maximaal aan sluiten op riolering. 2. Per perceel wordt één stan daardaansluiting aangeboden. 3. Per standaardaansluiting wordt I tarief gehanteerd, dit tarief (eigen bijdrage) bedraagt in 2000 ƒ7.000,- indien men aansluit tij dens de aanleg van het riool. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd voor inflatie. Indien men om wel ke reden dan ook niet aansluit ten tijde van de aanleg van het riool, wordt een tarief gehan teerd van ca. 10.900,- (prijspeil 2000 en jaarlijks te indexeren). Dit laatste tarief is gebaseerd op de gemiddelde werkelijke kosten voor een huisaansluiting. 4. Extra aansluitingen per perceel of aanpassingen van de stan daardaansluiting worden verre kend op basis van werkelijke kos ten. 5. Alleen voor de eigen bijdrage van een standaardaansluiting die aan gelegd wordt tijdens de aanleg van het riool 7.000,- in 2000) kan een betalingsregeling wor den getroffen met de gemeente. Hiertoe is het mogelijk het tarief in 36 gelijke maandelijkse termij nen automatisch te laten voldoen waarbij wel rente- en administra tiekosten, in totaal 8%, worden verrekend. Voor het tarief van 7.000,- komt dit neer op een maandelijks bedrag van 226,35, in totaal na 3 jaar dus ƒ8.148,68. In alle andere situaties dient men het tarief ineens te betalen. Op de genoemde tarieven is geen btw-heffing van toepassing. 6. Formeel dient een aanvraag te worden ingediend voor een rioolaansluiting. Voorafgaand aan de vergunningverlening voor een rioolaansluiting dienen legeskos- ten te worden betaald. Deze zijn vastgesteld op 72,-. VEELGESTELDE ALGEMENE VRAGEN EN ANTWOORDEN HIEROP Indien een woning in de huidige situ atie op een gierkelder loost, is men dan verplicht aan te sluiten? Uit de lozingenbesluiten volgt dat ieder pand dat afvalwater loost en binnen 40 meter van riool ligt, niet meer in de bodem of op oppervlak tewater mag lozen. Conform de huidige bouwverorde ning van Venray hebben, in bestaan de situaties, agrarische bedrijven waarvan de fecaliën voor bedrijfs doeleinden worden gebruikt en een daartoe voldoende ruime gier- of beerput aanwezig is, vrijstelling van aansluitingsplicht op het riool. In alle andere situaties geeft de gemeente geen vrijstelling voor aan sluiting op riool. Indien een woning zonder agrarisch afvalwater loost op een gierkelder en binnen 40 meter van het riool ligt, is men verplicht aan te sluiten. Kan ik uitstel krijgen In principe is iedereen verplicht aan te sluiten voor I -1 -2005. De gemeente hanteert zoveel mogelijk de eerder aangereikte planning. Bij later aansluiten dan tijdens aanleg van riool wordt een tarief van 10.900,- (prijspeil 2000) gehan teerd, en kan geen betalingsregeling met de gemeente worden getrof fen. Wat mag er geloosd worden? In het algemeen: huishoudelijk af\ water. Ten aanzien van agrari: afvalwater is een handreiking loz agrarisch afvalwater opgeste Deze is verkrijgbaar bij de publie balie. Omdat er geen situatie is gelijk is aan een ander, kan hieroi contact worden opgenomen met afdeling Bouwen en Milieu. In I jg, algemeen kan gesteld worden (^v schoon water niet geloosd n Vé worden op riool, dus ook ge regenwater. Dit dient op eigen t( rein te worden geïnfiltreerd, Wordt ktv en gas aangelegd? Op eigen verzoek kunnen voorz ningen worden aangevraagd vo kabeltelevisie en/of gas. Per rioiÜlZ cluster zal dit worden geïnventa C seerd. Wel is het duidelijk dat a Kil hiermee gemoeide kosten word C verhaald op de aanvragers. Per aPai te sluiten deelgebiedje kunnen da; Bal om verschillende tarieven geld; Bij aanleg gas geldt dat hoe me percelen een gasaansluiting krijg( hoe gunstiger de aansluitkost kunnen zijn. Voorafgaand aan aanpak van een rioolcluster zal hi< op nader worden ingegaan. Indien men niet verplicht is aan te sl d ten, wat dan? LE' Dan zal worden nagegaan in hoGei verre voldaan wordt aan de huidi regelgeving. Als voorbeeld wor een woning genoemd die meer d ^ec .der Oos 40 meter van riool ligt en loost een septictank die overloopt in zinkput. In dit geval dient te wordi i®? voldaan aan de eisen uit het lozi e genbesluit bodembeschermi waarin staat dat er een voorzienii aanwezig moet zijn van minimaal m3 met daarachter een infiltrati voorziening (bv. zinkput). In bepa de gebieden kunnen scherpei eisen aan de voorziening word gesteld. Middels deze publicatie won geen antwoord gegeven op al gestelde vragen. Indien men toi pe antwoord wil op een persoonlij! pi vraag, kan deze telefonisch wordf Coi behandeld. Hiertoe kan men (Hei- vraag stellen bij de publieksbali 580 bereikbaar onder telefoonnummi Alles tegen scherpe prijzen De La Roy Isolatie, waar prijs en kwaliteit de juiste verhouding hebben. Informeer ook naar de nieuwe subsidiemogelijkheden voor energiezuinig wonen. ISOLATIE VENRAY Wijkcentrum Donderdag 8 juni: 20.00u Sjoelclub Magnifïque; Zaterdag 10 juni: 15.00u Bijeenkomst Sympatio. Dinsdag 13 juni: 19.00u Balans slank cursus; 19.00u Pedicurecursus; 20.00u College b. en w. lezing. Woensdag 14 juni: 19.30u Bridgeclub Doublet; 20.00u Sjoelclub De Schuivers. Repetitie: Donderdag 8 juni; 19.30 uur: Repetitie Bas Bariton. 20.00 uur: Repetitie gehele koor. Donderdag 15 juni; 19.30 uur: Repetitie Tenor 1 2. 20.00 uur: Repetitie gehele koor. Donderdag 22 juni: 19.30 uur: Repetitie Bas Bariton. 20.00 uur: Repetitie gehele koor. Donderdag 29 juni: 19.30 uur: Repetitie Tenor 1 2. 20.00 uur: Repetitie gehele koor. Optredens/Evenementen: 18 juni: Grote Kerk H. Mis schut terij. Aanvang: 11.00 uur. 23 juni: Deelname Venray Muzikaal totaal -Zo spoedig mogelijk oude kos tuums inleveren! Afmelden bij Hans Arts (tel. 584023). (Bij voorkeur tussen 18.30 en 19.00 uur.) Oud papier: kunt u afleveren bij de VMK-container aan de Molenhofweg. (De weg tegenover de voormalige zuivelfabriek) (Staat aangegeven!). Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Informatie: Repetitielokaal: Zaal "In den Engel". Poststraat 2. Secretariaat: Tel. 580173. Zaterdag 10 juni zijn alle jongens en meisjes van 9 jaar en ouder uit de wijk (incl. hun vriendjes/vriendinnetjes) van harte welkom in 't Schöpke voor de laat ste jeugdtrefavond van dit seizoen. Van 19.15 tot 21.15 uur kunnen zij hier dan terecht om er naar eigen inzicht een gezellige avond van te maken. Behalve het (laten) draaien van eigen muziek (cd's meebrengen) kan er ditmaal deel genomen worden aan een leuk circuit met behendigheidsspellen en daarmee wellicht een klein prijsje winnen. De entree bedraagt slechts ƒ2,- voor leden van de wijkvereniging en 2,50 voor niet-leden (incl. een gratis consumptie). De begeleiding van deze avond is in handen van de wijkvereniging. 523333 en wordt men z.s.m. gebeld. Vragen met betrekking t( het ontwerp en uitvoeringszaken worden tijdens informatieavonden over de uitvoering per clustt p behandeld. 3 K Jea jW F h 3 ÏEI K-mail adres Peel&Maas peelenm@tref.nl Groot vocaal ensemble d SO Sof 2 2 R01 Lat Zar 58(1 Tel F L F L Dinsdag 13 juni a.s.: Repetitie va 20.00 uur tot 22.15 uur in "D Opmaat", Oostsingel 37, te Venray Agenda: 24 juni: Feestavond in he Pelgrimshuis, te Smakt. 30 september: Sponsorconcert. Afmelden: Gert Vermeulen, tel 0478-502652 (bij voorkeur tusse 17.00 uur en 18.30 uur). De oud papiercontainer staat ojToi het parkeerterrein van het Vincel van Gogh Instituut, locati Noordsingel, (Noordsingel 39) I 58( Venray. U kunt uw oud papier breo gen op werkdagen tussen 09.30 uu en 18.00 uur, op zaterdag tusse 09.30 uur en 16.00 uur. Zou u ook wel eens willen zinge in een koor? Wij kunnen in alle pai tijen versterking gebruiken. U ben van harte welkom om een keer me te komen zingen, de sfeer te proeve en kennis te maken met onze manie van werken. Informatie over he koor'geeft u graag Marjo Kuypers Mater, tel.:0478-513191. Tel VENRAY UW78-582579 KANTOOR HENRI DUNANTSTRAAT 37 5807 ES OOSTRUM-VENRAY TELEFOON 0478-582579 FAX 0478-584210 AFVALOVERSLAG METAALWEG 7 VENRAY TELEFOON 0478-585002 Van het begin tot het einde kunnen wij u hulp bieden bij bouw- of verbouwwerkzaamheden: Mobiele kranen en machines voor graafwerkzaamheden Vrachtauto's voor aan- en afvoer materialen Puin en afval containers van 6 m3 tot 35 m3 open en gesloten Magazijn containers voor tijdelijke opslag Stratenmakers voor de nette binnenkomst Tevens kunnen wij diverse materialen leveren zoals zand, grind, rode en grijze split en in eigen compostering gewonnen groen-compost.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 20