FRANSOL Ondernemers op de bres voor ziekenhuis Venray Initiatief voorlopig op non-actief Weekmarkt op de Grote Markt nieuw leven inblazen Gaslek in Veltum na boren gat Hoge deelname borstkanker onderzoek GGD Landelijk beleid logenstraft 'Oversteek' NIEMAND HET LICHT IN DE OGEN! oej ZONWERINGEN Om relschoppers aan te kunnen pakken Bedrijven terrein De Hulst snel ontwikkelen ,V, Interim manager ziekenhuis 175.000 gulden voor verbetering speelterreinen UW 'T VENROJS LARVE GETAEKEND Het was weer Koninginnemarkt ondanks de regen. Zoektocht naar jeugdcentrum VERHAEG^ - Pao PEEL en maas donderdag 4 mei 2000 - Pagina 5 Venray Initiatief weet niet zo ooed «at ze moet doen - een beetje jstaan initiatiefloos dus. Als reden geeft 664 n ®en °P dat er geen duidelijkheid s over 'het product' Venray. Voorlopig heeft Venray Initiatief de activiteiten op een laag pitje ;zet. De oorspronkelijke doelstelling van Venray Initiatief bij de oprich- ling een jaar of drie geleden was de promotie van Venray voor een :de doelgroep. Daartoe zijn in de oop der tijd wat ideetjes tot uitvoe- ing gebracht, zoals de boekenmarkt omfoi en de promotieprijs voor onderne mers. Onder leiding van de nieuwe voorzitter Gerrie Swinkels, zus van de winnares van de promotieprijs Ellie Swinkels, heeft de stichting aan navelstaren gedaan. De conclu sie was dat er een gemeentelijke toekomstvisie op dit punt ontbreekt. COMMUNICATIE Gerrie Swinkels wil graag een duidelijk standpunt van de gemeen te: "Zo zien we Venray en dit zijn de speerpunten. We willen weten of Venray voor de winkeliers is, of dat we het product bedrijfsleven moeten promoten of juist Venray als groen hart." Vorig jaar begon de interne discussie en daarna begon het wach ten op de gemeente: "We hadden verwacht dat de gemeente sneller zou zijn. Laat de gemeente maar eens hun huiswerk doen, dan kun nen we samen bekijken hoe we de bevolking er bij kunnen betrekken", verklaart voorzitter Swinkels. "Wil je promotie goed doen dan vraagt dat professionele ondersteuning. Goedwillende amateurs zoals wij kunnen wel wat doen. maar wil je echt promoten dan moet je profes sionele hulp hebben." Uit een persbericht blijkt dat de gemeente Venray, op basis van onderzoek, pas eind 2000 een besluit zal nemen. Woordvoerdster Anneloes Roelandschap van de gemeente Venray benadrukt echter dat de gemeente voor de zomerva kantie alles rond wil hebben. "Wij zijn in gesprek met twee communi catiebureau's en een daar van wordt uitgekozen om mee te helpen met de promotie van Venray. We zijn er druk mee bezig." g Al ocatif oor c 5391 GOED STATIONSWEG 13 VENRAY 0478 515010 RS Wijziging verordening f€n|De gemeente Venray gaat de 'IsBdgeniene Plaatselijke 'erordening (APV) aanpassen im eventuele relschoppers tijdens )et komende EK voetbal in lederland en België aan te kun- en pakken. Het Nederlandse parlement heeft ilangs het wetsvoorstel bestuurlij- fe ophouding aanvaard, hetgeen 'loudt dat groepen ordeverstoor- ;s op een bepaalde plaats ten 'jgste twaalf uur ondergebracht en tgehouden kunnen worden. Een rgemeester kan hiertoe besluiten idien er zich in zijn gemeente ern- iige ongeregeldheden voordoen of ls er een gegronde vrees daartoe ?9Q( estaat. In het driehoeksoverleg tus- en justitie, politie en gemeentebe- tuur heeft met name de politie ,imburg-Noord de nodige voorbe- eidingen getroffen om dit uiterste iddel toe te kunnen passen. Het eft daarbij wel de hoogste priori- :it dat de gemeenten in deze regio laarvoor de APV aanpassen. De lieuwe wet geeft burgemeesters niet toi Heen tijdens het komende mg ra Europees kampioenschap voetbal de 'indjjjj nogelijkheid om relschoppers aan envioj e pakken. Ook tijdens blokkades, ontspoorde demon- 3~et ié straties en risicowedstrijden kan een burgemeester de wet bestuurlijke ikamets Ëhouding toepassen. De werkgelegenheidsstructuur J a Venray is eenzijdig en daarom y,« kwetsbaar. Omdat de uitgifte van iningti bedrijventerreinen Keizersveïd en 4sJe* Smakterheide sneller gaat dan nertó verwacht, is het voor Venray m noodzaak om het aantal beschik bare bedrijventerreinen op peil te over- houden en zo snel mogelijk uit te Mden met De Hulst 2. In het nieuwe Masterplan De ander Hulst 2 is op hoofdlijnen een ste al aan denbouwkundige, landschappelijke n functionele visie voor dit gebied •ntwikkeld. Het gebied wordt •egrensd door de Henri lunantstraat. de Oirloseweg, de leurneseweg en de rijksweg A73. Het voor-ontwerpbestemmingsplan )e Hulst voorziet in het realiseren 'an 24.000 m2 perifere detailhan delsbedrijven en daarnaast kantoren n bedrijven, ontsluitingswegen - zo ser met de provincie overleg over iet plaatsen van een rotonde op de heumeseweg -. het aanleggen van groenvoorzieningen en het realise ren van een benzinestation (met LPG). Het grootste gedeelte van het ;irca 270.000 m2 grote plangebied vordt uitgegeven voor het perifere detailhandel en kantoren en bedrij en (176.000 m2, hetgeen neerkomt op 65% van het totale plangebied). Voor groen- en watervoorzieningen *ordt in totaal 69.000 m2 (26%) uitgetrokken. De meeste grond is 'gendom van de gemeente Venray, Voor het verwerven van de overige gronden zijn de onderhandelingen oiet de eigenaren inmiddels gestart. Het voor-ontwerpbestemmingsplan De Hulst 2 ligt vier weken bij de §«neente Venray ter inzage. vlif- t pan-1 De gemeente Venray wil de weekmarkt op de Grote Markt handhaven en verbeteren. Het college van b en w heeft dinsdag besloten dat een concentratie van de weekmarkt op het Schouwburg- en Henseniusplein niet aan de orde is. De fracties CDA en VVD stelden in de algemene beschouwingen van afgelopen jaar kritische vragen met betrekking tot de Grote Markt als locatie voor de weekmarkt. Volgens beide fracties zou de animo bij zowel het winkelend publiek als ook bij de marktondernemers tanende zijn. CDA en VVD zouden het liefst zien dat de weekmarkt geconcen treerd zou worden op het Schouwburg- en Henseniusplein. Het college ziet hier om verschillen de redenen vanaf. Volgens b en w heeft de week markt op de Grote Markt zeker per spectieven. Een onderzoek onder de ondernemers op de Grote Markt, maar ook de aangrenzende Schoolstraat, heeft uitgewezen dat die zich willen inspannen om de weekmarkt op die locatie nieuw leven in te blazen. Op dit moment bedraagt de weekmarkt in Venray in totaal 166 standplaatsen (van vier meter), waarvan 47 op de Grote Markt. Op dit moment zijn er 37 van die 47 kramen op de Grote Markt ingenomen. De opzet is om de tien open standplaatsen in te vul len met marktondernemers die op een wachtlijst staan. Daarbij is het volgens b en w zaak om de markt ook naar een kwalitatief hoger niveau te tillen door de standplaat sen te vergeven aan ondernemers met zuivelproducten, dames- en herenmodeartikelen, sieraden en in mindere mate eet- en drinkwaren. Bij het verplaatsen van een paaltje ter afbakening van een hondenuitlaatstrook aan de Weg in de Berg in de Venrayse wijk Veltum heeft een medewerker van NLW Buitenbeheer, de geprivati seerde buitendienst van de gemeente Venray, maandagmor gen rond 9.30 uur per ongeluk een gat in de gasleiding (op circa twin tig meter afstand van een woning) geboord. Hierbij kwam een grote gasdamp vrij. De politie en brandweer rukten meteen uit en evacueerden de bewo ners van het pand, een man en een vrouw die nog lagen te slapen. In verband met ontploffingsgevaar werd de hele weg afgezet en voor alle verkeer afgesloten. In verband met de gunstige windrichting was ontruiming van de omliggende flats niet nodig. Medewerkers van MEGA sloten de gasleiding af door aan weerszijden van het gaslek een 'ballon' in de leiding te plaatsen. Omstreeks 11.15 uur werd het sein 'situatie meester' gegeven en kon den de bewoners terugkeren in hun woning en verder genieten van hun vrije dag. Volgens de medewerker had de NLW de plek vooraf gecon- Een medewerker van NLW Buitenbeheer boorde maandagmorgen per ongeluk een gat in de gasleiding aan de Weg in de Berg. troleerd op leidingen met een radio detector. maar herkent dit apparaat geen leidingen van kunststof. De leiding van MEGA lag op slechts zestig centimeter diepte, terwijl één meter normaal is. De MEGA onder zoekt de zaak en beslist daama over een schadeclaim tegen NLW. Meer interesse voor preventie-artikelen (sub)tropen In 1999 werden door de GGD Noord-Limburg 19.086 vrouwen uitgenodigd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Tachtig procent van de genodigden nam aan het onderzoek deel. Dat blijkt uit het jaarverslag 1999 van de GGD Noord-Limburg. Er werden 2613 telefoontjes gepleegd naar het infopunt voor baarmoederhalsonderzoek en er vonden 159 voorlichtingsgesprek- ken plaats over SOA en AIDS op ontmoetingsplaatsen voor mannen met homo- en biseksuele contacten. VACCINATIES Aan het project Beweeg Bewust voor 55-65-jarigen namen 350 men sen deel. 52 mensen werden voor een SOA-test en 39 mensen voor een HIV-test doorverwezen. In aanvulling op de vaccinaties en de adviezen over leefregels voor rei zigers, verkoopt de GGD sinds een aantal jaren artikelen die een bijdra ge leveren aan het voorkomen van ziekte. De verkoop van deze artike len nam in 1999 sterk toe (van 1200 naar 1521 artikelen). De meest ver kochte artikelen zijn muggenweren- de middelen (581 stuks), ORS (Oral Rehydration Salts) tegen uitdroging bij diarree (432 stuks) en 277 pre- ventiekits (EHBO en dergelijke). HISTORIE In januari 1990 ontvingen de eer ste Noord-Limburgse vrouwen van 35-54 jaar een uitnodiging om bij de huisarts een uitstrijkje te laten maken. Dit jaar bestaat het baar moederhalsonderzoek tien jaar en wordt in het najaar de 150.000ste uitnodiging verstuurd. De rol van de GGD Noord bleef tot 1996 vrij beperkt. De uitnodigin gen voor deelname werd verstuurd door de gemeenten. De GGD hield zich met name bezig met de epide miologische verzameling van gege vens en ervaringen van vrouwen, waarmee de opzet van het onder zoek verbeterd zou kunnen worden. In 1996 werd de opzet van het bevolkingsonderzoek naar baarmoe derhalskanker bijgesteld. Aanleiding hiervoor was een lande lijke evaluatie. CENTRAAL INFORMATIEPUNT In dé nieuwe opzet worden vrou wen niet meer door de gemeente opgeroepen, maar door de GGD. Tevens krijgen vrouwen die in eer ste instantie geen gehoor hebben gegeven aan de oproep een herha- lingsoproep. In het verleden bleek dat vrouwen in een aantal gevallen de oproep niet opgemerkt hadden of vergeten waren. Ook kunnen vrou wen vanaf dat jaar aangeven dat ze geen oproep meer willen ontvangen, om principiële of medische rede- Een aantal vrouwen komt niet meer voor het onderzoek in aanmer king, bijvoorbeeld doordat de baar moeder verwijderd is. In het verle den werden deze vrouwen toch opgeroepen, wat door hen als zeer belastend werd ervaren. Met ingang van 1 mei is Dick van Goor van de Associatie voor Organisatie management bv te Gorinchem aangesteld als interim- mananager voor de patiëntenzorg en dienstverlening van het Venrayse St. Elisabethziekenhuis. Hij ver- vang't daarmee de heren Lomme en Rodrigues Pereira die officieel van wege ziekte thuis zitten. Beide adjunct-directeuren zagen in Oversteek dat hun functie opgehe ven werd en daar zijn ze het dus niet mee eens. De Raad van Bestuur en de beide 'zieken' verwachten vol gende week een oplossing in zicht te hebben. Interimmanager Van Goor zal vier dagen per week aan het werk gaan en zal, volgens het zie kenhuisblad 'Connector', 'in goed overleg met het zittende clusterma nagement zorgdragen voor de conti nuïteit van zorg'. Van Goor heeft ad interim onder andere gewerkt als algemeen directeur van De Losserhof in Losser en Almelo, algemeen directeur van Groot Schuylernburg in Apeldoorn, manager ziekenhuizen Zilveren Kruis Rotterdam en directeur beheer bij het Elkerliek ziekenhuis van Helmond-Deume. De gemeente Venray wil in 2000 bijna 175.000 gulden uittrekken om de veiligheid van speelterrei nen en speelvoorzieningen in het centrum en op de kerkdorpen verder te verbeteren. Op de kerkdorpen Castenray (Matthiasstraat), Leunen (Verkleystraat) en Vredepeel (J. van Wittenhorststraat) worden de valon- dergronden aangebracht. De speel terreinen in de dorpen zijn dan zowel qua inrichting als veiligheid op peil. Daarnaast worden op 23 locaties in Venray-centrum de valondergronden aangebracht. Hiermee is is de totale veiligheids operatie, die in 1999 werd opgestart, afgerond en voldoen alle terreinen aan de eisen zoals die in het Attractiebesluit zijn neergelegd. In Venray worden daarnaast nog eens vier locaties heringericht te weten Plataanstraat, Bach- en Mozartstraat, Allegrostraat, Lidwinahof en verder ook de Watermolenstraat in Oostrum. Venray kiest ervoor om het opknap pen van de speelterreinen gelijkma tig over de gemeente te verdelen. Op plaatsen waar het aanbod beperkt is, bijvoorbeeld in de kerk dorpen, is de" hoogste prioriteit gelegd. In wijken waar veel speelge- legenheden zijn zoals Landweert, Brukske en Veltum worden telkens een of twee locaties heringericht. Nieuwe speelvoorzieningen gaan in de toekomst worden aangelegd in De Burggraaf (realisatie 2001- 2002), Oranjebuurt (twee locaties in 2001-2004), Jerusalem (in 2003) en Leunen, Oostrum, Merselo, Castenray en Antoniusveld (alle in 2002). In St. Anna (onbekend aan tal) en St. Servaes (een locatie) is nog niet bekend wanneer speelvoor zieningen worden gerealiseerd. PEEL EN MAAS WEEKBLAD De voorzitters van het Overleg Venrayse Werkgeversorganisaties verzoeken in een brief aan de Raad van Bestuur van de samen werkende Ziekenhuizen Noord- Limburg om een gesprek over de nota 'Oversteek'. "Als Venrays bedrijfsleven maken wij ons ern stige zorgen", zo schrijven de ondernemers. Die zorgen hebben met name betrekking op de maatregelen met betrekking tot: het wegnemen van de laag complexe gynaecologie, kindergeneeskunde en cardiologie uit Venray, het terugbrengen van het aatal bedden op intensive care van zes naar twee en het beperken van de EHBO tot kantooruren. De brief wijst de Raad van Bestuur er op dat er bij de fusie in 1988 goede afspra ken werden gemaakt. Dat sinds 1988 ontwikkelingen hebben plaats gevonden, die het noodzakelijk Een van de belangrijkste argu menten van de nota 'Oversteek' was dat de minister van Volksgezondheid het aantal zieken huizen zou willen terugdringen van 200 naar 60. Bij de vaststelling van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid bleek dat echter helemaal nog geen beleid te zijn. Tijdens de behandeling nam de Tweede Kamer ook unaniem een motie van CDA-kamerlid Buijs aan waarin wat meer richtlijnen bij zie- De gemeente Venray is volop bezig met haar zoektocht naar een geschikte locatie voor de tijdelijke vestiging van een bovenwijks jeugdcentrum. Dat maakte wet houder Driessen woensdagavond bekend in de commissie Welzijn. "Het is inmiddels een tragisch verhaal geworden", stelde Driessen, "maar het college wil absoluut niet langer meer wach ten op de afloop van juridische procedures rond Dingus." Daarnaast is Venray op zoek naar een geschikt pand voor de langere termijn. "Nieuwbouw is daarbij niet uitgesloten", vertelde Driessen. Het college is bereid fors te investeren in een nieuw gebouw dat plaats biedt aan zowel twaalf- tot zestien jarigen als aan jongeren vanaf zes tien jaar. "Een eerste indicatie geven we bij de komende voorjaarsnota. Ik roep de politiek op ruimhartig mee te werken aan een nieuw jongeren centrum", aldus Driessen. RISCO'S Omdat in Dingus de laatste tijd nauwelijks nog activiteiten plaats vinden, is het bovenwijkse jonge renwerk de laatste tijd in het slop geraakt. "Als de procedures tot bij de Raad van State worden uitge vochten, zijn we zo weer enkele jaren verder", zei Driessen, "daar willen we niet op wachten. Daarom zoeken we nu naar een tussenoplos sing, we denken zowel aan een nieuw of het vermarkten van een bestaand gebouw. Driessen erkent dat de gemeente daarmee risico's neemt. De uitkomst van de procedu res rond Dingus is immers onzeker, maar het college vindt dat de jonge ren daarvan niet de dupe mogen worden. "Het bovenwijks jongeren werk is nu een blinde vlek in het jeugd- en jongerenwerk. Daar moet snel verandering in komen", stelt Driessen. Omdat de gemeente en Dingus het niet eens konden worden over een nieuw (bestuurlijke) opzet voor Dingus is de renovatie en iso- platie van het bouwvallige onderko men van Dingus er nooit gekomen. In 1997 stelde de gemeente Venray hiervoor 700.000 gulden beschik baar. kenhuisfusies - worden gevraagd. Uitgangspunten moeten volgens de motie zijn: - een goede bereikbaar heid van ziekenhuisvoorzieningen voor de patiënt, - een goede samen werking en samenhang tussen zie kenhuisvoorzieningen en andere intra- en extramurale voorzieningen in het kader van de ketenbenade ring. Daarom vraagt de motie aan de regering om een uitvoeringstoets over gewenste ziekenhuisspreidin gen, de genoemde uitgangspunten daarbij als leidraad te hanteren en ook de fusiebonus af te schaffen. CDA-fractievoorzitter in Venray Wiel Michiels is heel tevreden met deze ontwikkelingen: "Deze motie haalt in ieder geval de argumenten over het landelijk beleid^onderuit. De financiële argumenten zijn ook op te vangen en dan blijfr het perso neel en de specialisten over." Met name de twijfelachtige rol en de macht van de specialisten is Michiels een doorn in het oog: "De specialisten hebben veel te veel macht, ze zouden eigenlijk weer gewoon op de loonlijst moeten staan." Over de komende gespekken en onderhandelingen met de Raad van Bestuur van de Stichting samenwerkende Ziekenhuizen Noord-Limburg is hij niet erg opti mistisch: "Er zal toch met het mes op tafel onderhandeld moeten wor den, vriendelijk praten werkt blijk baar niet." Wiel Michiels hoopt dat het Ministerie van Volksgezondheid de toets met betrekking tot waar lig gen de ziekenhuizen in Nederland en hoever liggen ze uit elkaar, snel klaar heeft. Dat zou namelijk echt helpen bij het behoud van het Venrayse ziekenhuis. maken afspraken bij te stellen, is de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven niel vreemd. Net zoals zaken als optimaliseren van de per- soneelsinzet, verantwoord gebrui ken van beschikbare financiële mid delen en het zoeken naar efficiëntere werkmethoden. "En dat dit leidt tot het centraliseren van de hoog complexe zorg op één locatie kunnen wij begrijpen," gaat de brief verder, maar: "Als u van uw zijde dit ook zou kunnen onderbouwen en motiveren zouden een aantal van de door u voorgestelde veranderingen beter worden begrepen." RATIONALITEIT De Venrayse ondernemers vragen de Raad van Bestuur dringend om overleg omdat de nota Oversteek 'niet die informatie geeft om de rationaliteit achter uw voorstellen te begrijpen en te accepteren.' Daarnaast wijzen ze er op dat het argument dat het landelijk beleid er op gericht is het aantal ziekenhuizen van 200 terug te brengen naar 60. helemaal nog geen beleid is en dat daar bovendien door een heleboel fracties vraagtekens bij gezet wor den. "Gaarne vernemen wij van u op welke gronden u genoemde maatre gelen onderbouwt, waarbij u zeker niet voorbij mag gaan aan de belan gen van onze werknemers, die voor werkgelegenheid in de Venray regio hebben gekozen op basis van de maatschappelijke en geneeskundige voorzieningen", stelt de brief. De ondernemers verklaren zich tot slot bereid om met de ziekenhuizen mee te denken bij de verdere uitwerking van de plannen om waar mogelijk tot bijstelling van de voorgenomen maatregelen te komen. HOGEDRUKREINEGERS VEEGMACHINES SCHROB/ZUIGMACHINES STOF- en WATERZUIGERS STOOMREINIGERS TAPIJTREINIGERS REINIGINGSMIDDELEN Keizersveïd 61 5803 AP Venray tel.: 0478-553355 BAYVIEW: DE COMFORTABELE LICHTGEWICHTEN Bij Rien van Mierlo Tuinen zit u uitstekend in een van de meest exclusieve series zitmeubelen voor tuin of serre. Topontwerpers bogen zich over de tafel om de klassiekers van de toekomst te ontwerpen. Het resul taat is verbluffend. Zeer exclusief design voor bui ten en binnen, comfortabel voor elke zithouding, een open structuur en absoluut weerbestendig. Lichtge wicht tuinmeubelen van hoogwaardig aluminium staan zomer en winter buiten. In fraai donkergroen of aluminium, passend bij een fraai tuinontwerp, daar tekenen wij voor! Rien van Mierlo geeft uw tuin een eigen signatuur Helmondseweg 1 1 1 5 7 5 1 PH Deurne Tel. 0493 314593

Peel en Maas | 2000 | | pagina 5