PEEL EN MAAS Restauratie toren Grote Kerk van start Koninklijke onderscheidingen Multi-culturele manifestatie Kleurrijk Venray BEVRIJDINGSDAG Groot Venrays Sprookjesboek nadert voltooiing Lintje voor Lt. Van der Graaff Jip van Goinga Lintje Lintje voor P. Er mens voor De Rouw Ben Kruijsen VIER HET BIJ PRAXIS! Overval op tankstation Dronken automobiliste 29? DOE HET PRAXIS Venrayse Oldtimer toertocht Opbrengst collecte Nationaal Reumafonds Vacaturebank vrijwilligers- centrale Jenniskens A. Hendriks lid in de Orde van Oranje Nassau Cabrioschieten dames SV Venray Vernieler Uitslag prijsvraag stichting 'Varkensvlees lekker hè' DONDERDAG 4 MEI 2000 - NR. 18 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG Vrijdag 12 mei zal officieel wor den gestart met de restauratie van de toren van de St. Petrus Banden kerk, al zes eeuwen het beeldbe palende monumentale kenmerk van Venray. Sinds 1993 is de kerktoren ook huisvesting van het carillon van de gemeente Venray. De toren heeft een rijke historie en is letterlijk de kroon op de kerk. Toch heeft de toren al sinds de 15e eeuw, in de eerste eeuw van haar bestaan, diverse herstelwerkzaam heden ondergaan. Meestal na schade als gevolg van oorlogsgeweld, blik seminslagen en branden, de laatste herbouw dateert uit de periode 1960-1963. Bij het begin van het nieuwe millennium is een nieuwe restauratie dringend noodzakelijk geworden. Het voegwerk en de betondelen hebben ernstig te lijden gehad. Bij de bouw in de zestiger jaren was de kennis over zure regen en betonrot nog onvoldoende om te kunnen voorzien dat er krap veertig jaar later al weer problemen zouden kunnen komen. Daar kwam in 1992 nog een klei ne aardbeving overheen die ook de nodige schade aanrichtte. De Stichting tot behoud van de Grote Kerk heeft besloten alle werkzaam heden in een keer te laten uitvoeren. Per saldo is dit de goedkoopste oplossing en zo hoeft de toren maar een keer in de steigers. Van de gele genheid wordt gebruik gemaakt om ook de verlichting en het torenuur werk weer op orde te brengen. HULP De totale kosten van de resaturatie bedragen zeven ton. De Stichting heeft daarvan al vijf ton bij elkaar gebracht, middels giften, overheids subsidies (de toren is rijksmonu ment) en dankzij bijdragen van sponsors. Inmiddels staan wel diver se projecten op stapel om de reste rende twee ton bij elkaar te krijgen. Een van die projecten is de verkoop van een miniatuur bronzen torentje, in beperkte oplage, naar een ont werp van de kunstenaar Piet Hermans. Daarnaast zal de stichting alle betrokkenen, parochianen, omwonenden en sympathisanten in de breedste zin, persoonlijk benade ren om een beroep te doen op hun vrijgevigheid. De stichting is echter van mening dat alle Venraynaren trots mogen zijn op hun toren, als beeldmerk en wachter van Venray en de Peel, en van het belang van het behoud daarvan overtuigd zijn. Iedereen kan zijn of haar bijdrage overmaken op rekening nr. 57.97.19.545, t.n.v. Stichting tot Behoud Grote Kerk. Volgende week zal het programma van de opening op 12 mei bekend worden gemaakt. Op initiatief van het Multicultureel Platform wordt er in nauwe samenwerking met wijkvereniging Veltum en Brukske Aktief druk gewerkt aan de voorbereiding van een Multiculturele Manifestatie op 3 juni 2000, aanvang 14.00 uur op het schouwburgplein in Venray met mogelijke uitbreiding naar de Bleek. Aan deze manifestatie gingen vorig jaar twee geslaagde activitei ten vooraf in de wijk Veltum en het Brukske onder de noemer 'Samen in de Wij'. De nu aankomende mani festatie Kleurrijk Venray wordt begeleid en ondersteund door Synthese. DE DOELSTELLING Het Multicultureel Platform heeft met deze manifestatie o.a. als doel Sinds enige tijd werken biblio theek en Literair Café Venray samen in een leuk, uitdagend pro ject! Zij streven naar de totstandko ming van Het Groot Venrays Sprookjesboek. De afgelopen maanden zijn leer lingen van groep 6. 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Venray met hun creatieve talenten aan de slag gegaan. Zij schreven speelse, spannende en fantasievolle sprook jes. Sprookjes waarin Venray de hoofdrol speelt of sprookjes waarin prinsessen met prinsen trouwen. Sprookjes waar je bijna om moet huilen en hele vrolijke sprookjes. Al deze sprookjes worden gebundeld in een groot dik, gebonden sprookjes boek. Het aantal inzendingen over trof echter de verwachtingen van bibliotheek en Literair Café: er wer den bijna 600 sprookjes geschreven! Vrijwel alle basisscholen in de gemeente Venray hebben enthou siast meegedaan aan deze activiteit. De binders van De Limburgs Boekbindersgilde brengen al deze sprookjes daarom niet onder in één prachtige band, maar in drie of vier sprookjesboeken. De organisatie van Het Groot Venrays Sprookjesboek heeft ook Een onbekende dader heeft vorige week dinsdagavond een tankstation aan de Leunseweg in Venray overvallen. Daarbij raak te niemand gewond. De dader kwam rond 19.45 uur het tankstation binnen en bedreigde de 34-jarige cassiere met een mes. Nadat hij een onbekend geldbedrag had buitgemaakt vertrok de dader weer met een fiets in de richting van de Acaciastraat. Eventuele getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van de basis eenheid Venray: 0478- 531111. De politie heeft maandagochtend rond 01.30 uur op de Bontekoestraat een 42-jarige automobiliste uit Venray aangehouden wegens rijden onder invloed. Een ademanalyse op het bureau wees uit dat de vrouw te veel gedronken had. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt en zij kreeg een rijverbod van twee uur opgelegd. gesteld: Venraynaren kennis laten maken met de verschillende cultu ren in Venray; Samenwerking tus sen allochtone en autochtone orga nisaties; Aandacht besteden aan anti-discriminatie; Mensen met din gen laten kennismaken die ze wel licht nog niet eerder hebben gezien. HET PROGRAMMA Hieraan wordt nog hard gewerkt. Er staan inmiddels diverse dans groepen geboekt: Turks, Spaans, Salsa, Moluks, Antilliaans. Daarnaast wordt naarstig gezocht naar een Marokkaanse muziek groep. een multiculturele modeshow wordt voorbereid. Er is uiteraard ook gedacht aan de kinderen. Daarvoor is inmiddels een luchtkussen gehuurd en bungyrun. Daarnaast wordt er ook een ballon nenwedstrijd gehouden. Er wordt een jury in het leven geroepen. Deze jury leest alle sprookjes door. Uit allé inzendingen worden 10 verha len gekozen die. naar het oordeel van de jury, het allermooiste zijn. Deze 10 sprookjes worden gebun deld in een apart boekje. Alle schrij vers van de mooiste sprookjes ont vangen een boekje. Bovendien kunnen alle basisscholen een exem plaar tegemoet zien. En natuurlijk worden alle boeken uitgeleend in de bibliotheek. Op woensdag 10 mei, van 14.00 tot 15.00 uur. vindt de feestelijke uitgave van Het Groot Venrays Sprookjesboek plaats. Alle kinderen die een prijswinnend verhaal heb ben geschreven zijn daarvoor uitge nodigd. Zij kunnen ieder 10 suppor ters en hun leerkracht meenemen. Dankzij de prettige samenwerking kan deze feestelijke uitgave in de schouwburg plaatsvinden. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de invulling van een sprookjes achtig programma. In ieder geval zal wethouder B. Kersten hierbij aanwezig zijn. Vanaf 11 mei ligt Het Groot Venrays Sprookjesboek in de bibli otheek ter inzage. Omdat de biblio theek zo trots is op het boek, en het aan iedereen wil laten zien, wordt het eventjes niet uitgeleend. Vanaf I juni wordt hel boek aan iedereen die het wil uitgeleend zodat alle vaders, moeders, opa's en oma's het sprookje van hun (klein)kind kun nen lezen! een schminkhoek ingericht, er komt een metamorfosestand met een nagelstyliste, hennaverven en haren vlechten. U kunt proeven van kleine hapjes voor u klaargemaakt door de aan deze manifestatie deelnemende allochtone en autochtone organisa ties. Wanneer plaatsing mogelijk blijkt komt er een mini-expositie van een multicultureel kunstwerk. In de week van de manifestatie zal het definitieve programma via de lokale pers bekend worden gemaakt. HET ONDERWIJS De basisscholen, het Voortgezet Onderwijs en het Beroepsonderwijs in Venray zijn aangeschreven met het verzoek om de leerlingen attent te maken op Kleurrijk Venray. Daarnaast is de mogelijkheid aange geven om als school zelf ook iets op deze dag te presenteren en/of het thema integratie mee te nemen in uw lesprogramma als 'opwarmer' naar deze manifestatie. Meegegeven suggesties voor de scholen; het maken van een kleurplaat, het maken van een tekening, een opstel, optredens tijdens de manifestatie door groepjes kinderen/leerlingen van de school en/of door deelname aan de 'multiculturele' modeshow. OPROEP AAN VENRAYSE VERENIGINGEN, MUZIEKGROEPEN ETC. Het is al kort dag maar toch wil de organisatie Venrayse verenigingen, muziekgroepen e.a. die iets willen presenteren, willen laten zien of ver tonen tijdens Kleurrijk Venray als nog in de gelegenheid stellen om hun programma voor te leggen aan de organisatie van deze dag. Het aangebodene dient te voldoen aan de doelstelling van deze dag. Aangezien het een samenwerking is tussen allochtone en autochtone ini tiatieven kan er een breed program ma geboden worden met voor welk wat wils. Voor aanmeldingen en eventuele verdere inlichtingen kunt u - vanwege de bereikbaarheid in dit geval - bellen naar Synthese Venray, tel. 517317. Vraagt u even naar mevr. Alvarez, mevr. Sanichar of dhr. Moerkerk. BEDRIJVEN, BANKINSTELLINGEN E.A. Er is inmiddels contact gezocht met horecaondernemers, met enkele bankinstellingen en bedrijven met het verzoek om een bijdrage, in financiële en/of materiële zin te wil len leveren aan het welslagen van Kleurrijk Venray. Een eventuele financiële bijdrage kunt u overmaken op onze rekening 46.88.71.489 bij de ABN-AMRÖ onder vermelding van 'Kleurrijk Venray'. Voor materiële bijdragen kunt u bellen met een van de in dit artikel genoemde personen. Rieten vazenset 2-delig. Grijs. Met folie aan de binnenkant. Hoogte 46 en 53 cm. De Gouden Leeuw 10 Venray imburg. r afé-Restauran, Lovinckplein 2 5813 CC Ysselsteyn Tel. 0478-541221 Wij beschikken over een 4-tal zalen die alle voorzien zijn van airco en een eigen geluidsinstallatie. Meelzolder- tot 100 personen Heine zaal - tot 40 personen Srote zaal - tot 350 personen Houtwerf - tot 750 personen Voor al uw feesten en partijen Roelanzia gewoon goed Eerste luitenant Bart van der Graaff is vrijdag in Den Haag door minister mr. De Grave benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Ter gelegenheid van Koninginnedag reikte De Grave aan een aantal militairen en burgeramb tenaren een koninklijke onderschei ding uit. Bart van der Graaff ontving zijn onderscheiding voor zijn ver diensten op het gebied van de bestrijding van tactisch ballistische raketten. De jaarlijkse Venrayse Oldtimer »ertocht. voor de zesde keer geor- aniseerd door de MG TTO Dept. outh, vindt dit jaar plaats op zon- ag 30 juli a.s. Deelname staat open oor klassiekers ouder dan 25 jaar. De traditionele rit heeft dit jaar aast de start- en finishplaats, ook et rustpunt gepland op het chouwburg- en Henseniusplein in et centrum van Venray. Inschrijven (kosten ƒ10,-) kan op 30 juli vanaf 11.00 uur op het Schouwburgplein, waarna de start zal plaats vinden om 12.00 uur. Het publiek mag beslissen welke trotse eigenaar de wisselbeker ver dient voor de meest mooie en origi nele oldtimer! Indien u nog aanvullende infor matie wilt over deze toertocht kunt u contact opnemen met Henk Achten, tel. 0478-585140 of Henk Willems, tel. 0478-586329. De actie voor het Nationaal leumafonds in het kader van de andelijke inzameling in de week an 19 tot en met 25 maart jl. heeft n Venray e.o. een bedrag opge- iracht van ƒ21.505,30. Het bestuur richt zijn welgemeen- ledank tot leden van het plaatselijk omité. tot de collectanten en tot «n ieder die door een financiële «dersteuning tot het welslagen van k collecte heeft bijgedragen. Mocht u de collectant gemist heb- *n, dan kunt u alsnog uw bijdrage forten op Giro 324 of banknummer 5.76.74.812 ten name van het Nationaal Reumafonds Amsterdam. Merselo 856,20; Vredepeel 240,10; Ysselsteyn ƒ1.655,50; Neide f501,25; Veulen ƒ430,20: fasten ray ƒ529.75; Oirlo ƒ769,75: ^unen ƒ1.240,60: Oostrum •.203,20: Smakt ƒ135,-; Holthees 257,15; Brukske ƒ1.575,65; •andweert ƒ2.483,30; Antoniusveld '510,85; Venray-kom ƒ9.116,80. De vrijwilligerscentrale van Synthese is regelmatig op zoek naar vrijwilligers voor diverse activitei ten. In Peel en Maas zal regelmatig een oproep hiervoor geplaatst wor den. VROUW/MAN Synthese zoekt iemand voor Sociaal Pedagogische Dienst Noord- en Midden-Limburg. Zij zoeken vrijwilligers voor het berei den van maaltijden voor een eetcafé voor mensen die begeleid zelfstan dig wonen in Venray. Men moet graag met mensen om willen gaan die af en toe een steun tje in de rug nodig hebben en koken een leuke bezigheid vinden. De werktijden zijn: 's zaterdag één keer in de twee weken. Meer informatie: Vrijwilligerscentrale, Marktstraat 8, 5801 BM Venray, tel. 0478-516995. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard EUROPESE OEFENING De oefening Joint Project Optie Windmill, met als spil luchtmacht basis De Peel, heeft zich de afgelo pen jaren ontwikkeld tot de toon aangevende Europese oefening op het gebied van de bestrijding van tactische ballistische raketten. Het initiatief voor de oefening kwam van eerste luitenant Bart van der Graaff van de afdeling Geleide Wapens en Grondoperatiën TL in Den Haag. Ook bij de vijfde uitgave van deze jaarlijkse oefening, die eind mei van start gaat op lucht machtbasis De Peel, treedt Van der Graaff op als centrale coördinator. Zijn inspanningen hebben er toe bij gedragen dat Nederland in de hele wereld te boek staat als een richting gevend land op het gebied van de Theater Missile Defense (TMD: luchtverdediging tegen aanvallende raketten). Het besef dat ons land deze functie vervult, is daarbij door gedrongen tot op de hoogste niveaus bij de ministeries van Defensie in landen als de Verenigde Staten en Duitsland. LUCHTVERDEDIGING De Groep Geleide Wapens De Peel, gestationeerd op luchtmacht basis De Peel in Vredepeel, heeft als taak luchtverdediging met Patriot-, Hawk- en Stingerraketten. Jaarlijks moeten de mannen en vrouwen van dit luchtmachtonderdeel aan de NAVO tonen dat zij voor hun taak zijn berekend (operational evalu ation: OPEVAL). Begin april van dit jaar toonde de luchtmacht tijdens een examen door de NAVO in Denemarken nog dat zij op het gebied van luchtverdediging tot de top behoort. De Nederlandse Patriot-systemen zijn toonaange vend in Europa als het gaat om Theatre Missile Defense. Samen met de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland maakt Nederland deel uit van de 'Extended Air Defense Task Force' (EADTF). installatie verwarming elektra ventilatie sanitair airconditioning Oude Kerkstraat 3 5861 BM Wanssum Tel. 0478-532441, fax 0478-532645 Email: Jenniskensinstallatie@Jewa.nl Grote verdiensten voor bevordering muziekcultuur De heer Jip van Goinga (59) uit Venray is vanwege zin grote ver diensten voor de bevordering van de muziekcultuur benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Goinga beschikt over een groot muzikaal talent, dat hij niet alleen inzet voor zijn eigen plezier, maar ook ten goede laat komen aan de samenleving. Met name omdat hij zijn muzikale kwa liteiten weet te koppelen aan zijn organisatorische talenten. MUZIEKLEVEN De heer Van Goinga is inmiddels vijftig jaar actief musicerend en daarnaast vele tientallen jaren als bestuurslid, organisator en orkestlei der actief in het lokale muziekleven. Daarbij heeft hij zich op een uitzon derlijke wijze ingezet voor de muziekcultuur. Het overzicht van zijn functies: 1949 begonnen als actief muzikant, 1950 tot 1970 lid van harmonie Concordia te Treebeek, 1970 tot heden lid van de Koninklijke Harmonie Euterpe te Venray, waarvan sedert 1989 bestuurslid en voorzitter van de muziekcommissie, van 1975 tot 1996 orkestleider van een plaatselij ke muziekkapel, 1990 tot heden; mede-organisator van de jaarlijkse proms-concerten (lokaal muzikaal evenement) met circa 2500 bezoe kers, van 1980 tot heden: muzikaal leider van diverse bedrijfsorkesten van Xerox te Venray. 1 De heer J. De Rouw (74) uit Iverloon is sinds vrijdag lid in de Irde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich langdurig verdien- lelijk gemaakt voor de Stichting ejaardenhuisvesting 'lerlingsbeek en De Zonnebloem n Limburg. Tot een fusie in 1993 m De Rouw zeventien jaar voor- itter van de Stichting ejaardenzorg in Vierlingsbeek. anaf 1993 is hij voorzitter van de dviescommissie voor toewijzing an bejaarden- en zorgwoningen en inds 1997 van de Stichting V 'olkshuisvesting Vierlingsbeek. W ussen 1977 en 1998 was De Rouw estuurslid van De Zonnebloem in De 54-jarige heer P. Ermens uit Maashees mag zich sinds vrijdag lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Van 1979 tot 1999 was hij secretaris en penningmeester van het plaatselijke Oranjecomité. Ermens heeft sinds 1988 diverse bestuursfuncties bekleed bij fanfare St-Cecilia. Ook is hij bestuurslid van de Muziekkring land van Cuijk. In de Maashese parochie is Ermens lector en collectant. Verder was hij vier jaar lid van de Raad van Elf en in 1988 prins carnaval van De Bliekers. Ook is hij betrokken bij de organisatie van de boerenbruiloft. Ten slotte was Ermens vier jaar raadslid in Vierlingsbeek voor de Maaskant Fractie, waarvan hij sinds 1978 lid is. De heer A. Hendriks (53) uit Overloon is vanwege zijn verdien sten voor voetbalvereniging SSS'18, het CDA in Vierlingsbeek, het Vijf Dorpen Belang en de buurtvereniging benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hendriks kreeg in 1998 een zilve ren KNVB-speld vanwege zijn 25- jarig lidmaatschap van de scheids- rechtersvereniging Horst-Venray. Verder was hij zestien jaar lang lid van de fanfare in Overloon. Hendriks was vanaf de oprichting in 1980 dertien jaar bestuurslid van het CDA. Ook was hij oprichter en voorzitter van het Vijf Dorpen Belang en van de buurtvereniging. Ben je van het vrouwelijke geslacht? Hou je van voetbal? Dan nodigen de dames van SV Venray jullie uit om op vrijdag 12 mei alvast te oefenen tijdens het cabrio schieten op het Schouwburgplein in Venray. Tussen 17.00 en 21.00 uur heeft iedereen de mogelijkheid om een kansje te wagen en mee te din gen naar fantastische prijzen zoals een weekend vdkantiepark en tegoedbonnen. Uiteraard zijn ook de mannen van harte welkom om de vrouwen aan te moedigen. De politie heeft vorige week woensdagmiddag rond 16.20 uur een 12-jarige jongen uit Venray aangehouden op verdenking van vernieling. De jongen had eerder die middag een bushokje vernield aan het Brukse. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Inmiddels is hij voorgedragen voor een HALT-procedure. De prijsvraag die afgelopen zater dag ingevuld kon worden tijdens de streekmarkt in Venray is gewonnen door de familie Curial uit Venray. Wij wensen hen smakelijk eten bij het nuttigen van het gewonnen var kensvleespakket. Stichting 'Varkensvlees lekker hè' listoricus ridder in de Orde van Oranje-Nassau heer Ben Kruijsen (79) uit enray is vrijdag vanwege zijn uim vijftigjarige inzet als histori- us benoemd tot ridder in de rde van Oranje-Nassau. Ben Kruijsen heeft gedurende ieer dan vijftig jaar met een grote ale van nauwgezetheid en vakken- s historisch en archeologisch iderzoek verricht, met name op het rrein van de Venrayse geschiede- GEMEENSCHAP Daarnaast heeft hij zich ook op Klere aanpalende terreinen voor de •meenschap verdienstelijk imaakt. denk aan zijn initiatief tot oprichting van het Venrayse eschied- en Oudheidkundig Museum, zijn inzet voor het behoud van kruisen en kapellen en de histo rie van de Grote Kerk. De resultaten van de historische onderzoeken van de heer Kruijsen zijn zeker voor de lokale samenle ving, maar ook voor de bovenlokale samenleving van belang, omdat in het merendeel sprake is van nog niet eerder verricht onderzoek. Er zijn vele amateur-historici, maar weinigen hebben gedurende een periode van meer dan vijftig jaar op dergelijke wijze een bijdrage geleverd aan het inzicht in de lokale geschiedenis. In Venray kent de heer Kruijsen op dat terrein zijn gelijke niet, zowel qua productivi teit als qua kwaliteit van zijn activi teiten. Eindstraat 12, tel. 581553 gratis parkeren voor de deur

Peel en Maas | 2000 | | pagina 13